7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.2 Kulturinriktad tillverkning

Den studerande kan

 planera och producera en kulturinriktad vara eller tjänst

 välja och använda kulturinriktade arbetsmetoder och redskap

 skaffa hjälp av en expert

 lösa problemsituationer

 agera och utföra yrkesarbete tillsammans med människor med olika kulturella bakgrunder o framföra sin åsikt och föra fram olika synpunkter

o arbeta enligt ingångna avtal

 följa arbetstider och tidtabeller

 följa de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet

21 7.2.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Kulturinriktad

planering och produktion

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

producerar med hjälp av kontinuerlig handledning en kulturinriktad vara eller tjänst

producerar med hjälp av stöd och

handledning en kulturinriktad vara eller tjänst

producerar under handledning en kulturinriktad vara eller tjänst

planerar och producerar en

kulturinriktad vara eller tjänst

planerar och producerar en kulturinriktad vara eller tjänst samt arbetar systematiskt arbetar med hjälp av

kontinuerlig handledning för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer med hjälp av kontinuerlig handledning arbetstider och avtalade tidtabeller

arbetar med hjälp av kontinuerlig

handledning för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer med hjälp av stöd och handledning arbetstider och avtalade tidtabeller

arbetar med hjälp av stöd och handledning för att uppnå de uppställda

kvalitetsmålen och följer under handledning arbetstider och avtalade tidtabeller

arbetar under hand-ledning för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller

arbetar för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller

arbetar systematiskt och kostnadseffektivt enligt de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller samt förhandlar om avvikelser från dessa

Självvärdering Utvärderar med hjälp av kontinuerlig handledning sitt arbete och produkten i förhållande till målen.

Utvärderar med hjälp av stöd och

handledning sitt arbete och produkten i förhållande till målen.

Utvärderar under handledning sitt arbete och produkten i förhållande till målen.

Utvärderar sitt arbete och produkten i förhållande till målen.

utvärderar sitt arbete och produkten i förhållande till målen samt ändrar sitt agerande enligt anvisningar.

utvärderar och utvecklar under handledning sin egen verksamhet för att uppnå

kvalitetsmålen.

22

Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Användning av kulturinriktade arbetsmetoder och redskap

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig handledning kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen

använder med hjälp av stöd och handledning kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen

använder under handledning kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen

väljer under hand-ledning och använder kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen

väljer och använder, vid behov i

samarbete med aktörer i andra branscher, kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branscherna följer med hjälp av

kontinuerlig handledning expertens anvisningar

följer med hjälp av stöd och handledning expertens

anvisningar

följer under

handledning expertens anvisningar

följer expertens anvisningar

tar vid behov mot hjälp av en expert vid planering och

genomförande av arbetet

skaffar vid behov hjälp av en expert vid planering och

genomförande av arbetet

Användning av material

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig handledning traditionella och moderna material inom branschen

använder med hjälp av stöd och handledning traditionella och moderna material inom branschen

använder under

handledning traditionella och moderna material inom branschen

använder och väljer under handledning traditionella och moderna material inom branschen

använder och väljer traditionella och moderna material inom branschen

Beaktande av hållbar utveckling vid val av

arbetsmetoder, redskap och material

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig handledning arbets-metoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykel-tänkandet.

använder med hjälp av stöd och handledning arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet.

använder under handledning arbets-metoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet.

använder arbets-metoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykel-tänkandet.

använder arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till

livscykeltänkandet och utvecklar sin verksamhet under handledning.

23

Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1

Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Utnyttjande av

kulturkunskap vid planeringen och produktionen

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

skaffar med hjälp av kontinuerlig

handledning kulturkunskap i branschen

skaffar med hjälp av stöd och handledning kulturkunskap i branschen

skaffar under hand-ledning kulturkunskap i branschen

skaffar kulturkunskap i branschen och beaktar under handledning målgruppen

skaffar kulturkunskap i branschen och beaktar målgruppen

identifierar med hjälp av

kontinuerlig handledning med hjälp av

källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag

identifierar med hjälp av stöd och

handledning med hjälp av källmaterial

produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag

identifierar under handledning med hjälp av källmaterial

produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag

identifierar med hjälp av källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag

identifierar och tidsbestämmer produkter eller miljöer från olika tidsperioder samt deras material, konstruktioner eller stildrag

identifierar och tidsbestämmer produkter eller miljöer från olika tidsperioder samt deras material, konstruktioner och stildrag

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning den införskaffade informationen vid genomförandet.

använder med hjälp av stöd och handledning den införskaffade informationen vid genomförandet.

använder under handledning den införskaffade informationen vid genomförandet.

använder den införskaffade informationen vid genomförandet och, under handledning, i planeringen.

använder den införskaffade informationen i planeringen och vid genomförandet.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 4.

Nyckelkompetense r för livslångt lärande

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Lärande och problemlösning

löser med hjälp av kontinuerlig handledning problemsituationer som uppstår i

löser med hjälp av stöd och handledning problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av

löser under handledning

problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av

löser problemsitua-tioner som uppstår i arbetet samt gör val under handledning

löser problemsitua-tioner som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut med hjälp av anvisningar

löser

problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut i olika

24

arbetet samt gör

val med hjälp av kontinuerlig handledning

kontinuerlig handledning

stöd och handledning situationer

Interaktion och samarbete

följer med hjälp av kontinuerlig handledning de givna

anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher

följer med hjälp av stöd och handledning de givna anvisningarna för kommunikation

tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher

följer under

handledning de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher

följer de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher

agerar som situationen kräver i samarbete med yrkeskunniga och experter från andra branscher

framför sin åsikt tydligt och framhåller olika konstruktiva synpunkter i samarbete med yrkeskunniga och experter från andra branscher

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

fungerar med hjälp av kontinuerlig

handledning tillsammans med representanter för andra kulturområden

fungerar med hjälp av stöd och handledning tillsammans med representanter för andra kulturområden

fungerar under handledning tillsammans med representanter för andra kulturområden

fungerar tillsammans med representanter för andra kulturområden

fungerar och arbetar yrkesmässigt tillsammans med representanter för andra kulturområden Yrkesetik arbetar under

handledning enligt ingångna avtal

arbetar under handledning enligt ingångna avtal

arbetar under handledning enligt ingångna avtal

arbetar under handledning enligt ingångna avtal

arbetar enligt ingångna avtal

arbetar enligt ingångna avtal och beaktar under handledning kultur-skillnader i avtalet Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

iakttar under handledning de säkerhetsanvisnin gar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara.

iakttar under handledning de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara.

iakttar under handledning de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara.

iakttar under handledning de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara.

iakttar de säkerhets-anvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara.

iakttar de säkerhets-anvisningar som getts för arbetet och tar hänsyn till medlemmarna i arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetsmiljön.

Tabell: Bedömningskriterier för Kulturinriktad tillverkning

25 7.3 Produktplanering

7.3.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande kan

 genomföra sedvanliga planer inom yrkesområdet

 dokumentera planeringsprocessen

 använda arbetsmetoder, redskap och material för planeringen och dokumenteringen

 bestämma framställningssätt, välja material och förnödenheter för den planerade produkten

 använda planer i interaktiva situationer

 lösa problemsituationer i samband med planerna

 arbeta enligt tidtabellen och avtalen.

7.3.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Genomförande av

planeringsprocessen

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

genomför med hjälp av kontinuerlig

handledning

branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planerings-faserna i branschen och med sådana visuella uttrycks-metoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen

genomför med hjälp av stöd och handledning branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planerings-faserna i branschen och med sådana visuella uttrycks-metoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen

genomför under handledning

branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planerings-faserna i branschen och med sådana visuella uttrycks-metoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen

genomför under hand-ledning estetiska, branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planerings-faserna i branschen och med sådana visuella uttrycks-metoder och sådant tekniskt

genomförande som passar branschen

genomför

branschenligt, under handledning och med beaktande av

kundens mål, estetiska planer för flera planeringsfaser och med sådana visuella uttrycks-metoder och sådant tekniskt

genomförande som

26

passar branschen

Interaktiv användning av dokumentation och planer

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

dokumenterar sin planeringsprocess med hjälp av kontinuerlig handledning och använder med hjälp av kontinuerlig

handledning sina planer som underlag i interaktiva situationer

dokumenterar sin planeringsprocess med hjälp av stöd och handledning och använder med hjälp av stöd och handledning sina planer som underlag i interaktiva situationer

dokumenterar sin planeringsprocess under handledning och använder under handledning sina planer som underlag i interaktiva situationer

dokumenterar sin planeringsprocess och använder under handledning sina planer som underlag i interaktiva situationer

dokumenterar sin planeringsprocess och använder sina planer som underlag i interaktiva situationer

Beaktande av hållbar utveckling i planerna

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

bedömer med hjälp av kontinuerlig

handledning materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö.

bedömer med hjälp av stöd och handledning materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens

bruksändamål, livslängd och användningsmiljö.

bedömer under handledning materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö.

bedömer under hand-ledning materiella eller visuella lösningar för planerna, i förhållande till produktens

bruksändamål, livslängd och användningsmiljö.

bedömer visuella, materiella och tillverk-ningsmetodologiska lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Val och bruk av arbetsmetoder, arbetsredskap och material som lämpar sig för olika faser av planeringsprocessen i branschen

använder med hjälp av kontinuerlig handledning de viktigaste

arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i

branschen, och som används i de viktigaste faserna

använder med hjälp av stöd och handledning de viktigaste

arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av

planeringsprocessen i branschen, men

använder under handledning de viktigaste

arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av

planeringsprocessen i branschen, men

använder de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av

planeringsprocessen i branschen, men behöver handledning i övriga faser

använder och väljer under handledning ut de viktigaste

arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av

planeringsprocessen i branschen

väljer de lämpligaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och tillämpar dem under handledning i olika faser av planeringsprocessen i branschen

27

av

planerings-processen i branschen, men behöver

handledning i övriga faser

behöver handledning i övriga faser

behöver handledning i övriga faser

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning

informationstekniken för informations-hantering, lagring och produktion samt som ett redskap för överföring och mottagande av information

använder med hjälp av stöd och handledning informationstekniken för informations-hantering, lagring och produktion samt som ett redskap för överföring och mottagande av information

använder under handledning

informationstekniken för informations-hantering, lagring och produktion samt som ett redskap för överföring och mottagande av information

använder under hand-ledning teknologin och informationstekniken inom branschen i planeringen

använder teknologin och

informationstekniken inom branschen i planeringen

Användning av metoder för visuell framställning

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning inom branschen brukliga färg-, form- och rums-kompositioner i sin visuella framställning

använder med hjälp av stöd och handledning inom branschen brukliga färg-, form- och

rums-kompositioner i sin visuella framställning

använder under handledning inom branschen brukliga färg-, form- och rums-kompositioner i sin visuella framställning

använder inom branschen brukliga färg-, form- och rums-kompositioner i sin visuella framställning och utnyttjar ibland under handledning sin egen kreativitet eller sitt personliga uttryck

använder inom branschen brukliga färg-, form- och rumskompositioner i sin visuella

framställning och utnyttjar ibland under handledning sin egen kreativitet och sitt personliga uttryck Användning av

arbetsmetoder och redskap för dokumentering

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

kan med hjälp av kontinuerlig

handledning, för hand eller med dator, göra branschenliga visuella presentationer, till exempel tekniska ritningar, modeller, materialprov eller bilder.

kan med hjälp av stöd och handledning, för hand eller med dator, göra branschenliga visuella presenta-tioner, till exempel tekniska ritningar, modeller, materialprov eller bilder.

kan under handled-ning, för hand eller med dator, göra branschenliga visuella presentationer, till exempel tekniska ritningar, modeller, materialprov eller bilder.

kan göra bransch-enliga visuella presentationer för hand eller med dator, till exempel tekniska ritningar, modeller, materialprov eller bilder.

kan göra branschenliga visuella

presentationer för hand och med dator, till exempel tekniska ritningar, modeller, materialprov eller bilder.

28

Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Informations-anskaffning

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

gör med hjälp av kontinuerlig

handledning skisser av sin omgivning eller observerar sin omgivning på andra sätt som är lämpade för branschen och

använder källmaterial

gör med hjälp av stöd och handledning skisser av sin omgivning eller observerar sin omgivning på andra sätt som är lämpade för branschen och använder källmaterial

gör under handledning skisser av sin

omgivning eller observerar sin omgivning på andra sätt som är lämpade för branschen och använder källmaterial

gör skisser och genomför under handledning visuella presentationer av sin omgivning på andra sätt som är lämpade för branschen och använder källmaterial

gör skisser och genomför visuella presentationer av sin omgivning på andra sätt som är lämpade för branschen och använder källmaterial samt tolkar under handledning bilderna och skisserna Val av

tillverknings-metoder, material och tillbehör

letar med hjälp av kontinuerlig handledning rätt på material och tillbehör som passar produkt-planen samt beaktar med hjälp av kontinuerlig handledning möjligheterna att tillverka produkten

letar med hjälp av kontinuerlig

handledning rätt på material och tillbehör som passar produkt-planen samt beaktar med hjälp av stöd och handledning

möjligheterna att tillverka produkten

letar med hjälp av stöd och handledning rätt på material och tillbehör som passar produktplanen samt beaktar under handledning möjligheterna att tillverka produkten

letar under hand-ledning rätt på material och tillbehör som passar produktplanen samt beaktar

möjligheterna att tillverka produkten

letar rätt på och jämför under handledning alternativa material och tillbehör som passar

produktplanen samt beaktar under handledning genomförbara möjligheter att tillverka produkten

letar rätt på, jämför och väljer alternativa material och tillbehör som passar

produktplanen samt beaktar genomförbara möjligheter att tillverka produkten

Utnyttjande av estetiska aspekter vid val av material, konstruktion och arbetssätt

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

beaktar med hjälp av kontinuerlig

handledning färg-, form- eller rums-kompositionens inverkan vid val av material, konstruktion eller arbetssätt i branschen.

beaktar med hjälp av stöd och handledning färg-, form- eller rums-kompositionens inverkan vid val av material, konstruktion eller arbetssätt i branschen.

beaktar under hand-ledning färg-, form- eller rumskomposi-tionens inverkan vid val av material, konstruktion eller arbetssätt i branschen.

beaktar färg-, form- eller rumskomposi-tionens inverkan vid val av material, konstruktion eller arbetssätt i branschen.

beaktar färg-, form- eller

rumskompositionens inverkan vid val av material, konstruktion eller arbetssätt i branschen.

29

Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier 4.

Nyckelkompetense r för livslångt lärande

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Lärande och problemlösning

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

löser med hjälp av kontinuerlig handledning de problem som uppstår kring planeringen

löser med hjälp av stöd och handledning de problem som uppstår kring planeringen

löser under handledning de problem som uppstår kring planeringen

löser de problem som uppstår kring planeringen och gör val

löser de problem som uppstår kring

planeringen samt gör val och fattar beslut Interaktion och

samarbete

utför med hjälp av kontinuerlig handledning de givna uppgifterna

utför med hjälp av stöd och handledning de givna uppgifterna

utför under

handledning de givna uppgifterna

utför de givna uppgifterna

utför de uppgifter som han/hon ansvarar för och arbetar samarbets-villigt

arbetar ansvarsfullt, samarbetsvilligt och jämlikt tillsammans med olika människor och som medlem i arbetsgemenskapen och gruppen

Yrkesetik arbetar under handledning enligt ingångna avtal och avtalad tidtabell.

arbetar under handledning enligt ingångna avtal och avtalad tidtabell.

arbetar under handledning enligt ingångna avtal och avtalad tidtabell.

arbetar under handledning enligt ingångna avtal och avtalad tidtabell.

arbetar enligt ingångna avtal och kommer i förväg överens om ändringar i tidtabellen.

arbetar enligt ingångna avtal och planerar under handledning tidtabellerna och följer dem.

Tabell: Bedömningskriterier för Produktplanering

7.4 Produkttillverkning

7.4.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande kan

 planera sitt eget arbete

 tillverka en produkt

o välja arbetsmetoder och arbetsgrepp som passar arbetet

o framställa produkter enligt arbetsanvisningar och arbetsritningar

o välja och skaffa material för produkten

30 o underhålla arbetsredskap

 göra arbetsbeskrivningar och arbetsritningar till den tillverkade produkten

 efterbehandla produkten så den kan överlåtas till kunden

 använda säkra arbetsmetoder

 följa säkerhetsföreskrifterna

7.4.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av

tillverkningen

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

planerar med hjälp av kontinuerlig

handledning sitt eget arbete

planerar med hjälp av stöd och handledning sitt eget arbete

planerar under handledning sitt eget arbete

planerar sitt eget arbete och gör under handledning upp en arbetsplan

planerar sitt eget arbete och gör upp en ändamålsenlig arbetsplan samt ändrar planerna vid behov

Tillverkning av

Tillverkning av

I dokument Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs (sidor 24-0)