Kulturnämndens mål under treårsperioden

I dokument Kulturnämnden OBS! Ändrad tid och plats! Tisdagen den 6 december 2011 kl Lindholmens gård, Vallentuna. (sidor 24-28)

4. Kulturnämndens mål under treårsperioden

4.1 Kund/invånare

Mål

1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kulturnämnden levererar.

Indikator:

- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska öka för varje mätning, mätning utförs vartannat år (utgångsvärde är NMI 2009; 54).

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef.

3. Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamheterna fungerar enkelt, snabbt och smidigt.

Indikator:

- Kulturskolan mäter sin kvalitet och tillgänglighet årligen (med metoden Qualis), med start 2012.

- Brukarenkät Kulturhuset och Biblioteket under år 2013 Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer.

6. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet.

Interaktivitet och delaktighet ska forma utbudet i verksamheterna och bidra till ökad livskvalitet.

Indikator:

- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska ligga över rikets snitt (utgångsvärde är NMI 2009; 57).

- Enkät genomförs under 2012, med efterfrågan av verksamhet inför 2013.

Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

a) Kulturnämnden ska ha ett startklart Vallentuna Kulturhus och Bibliotek hösten 2012.

Indikator:

- Organisation, bemanning och arbetssätt verkställs enligt plan från 2011.

- Upphandlingen av lös inredning och utrustning är klar under våren 2011, avrop och montering sker under tidig höst 2012.

- Invigning sker 13 oktober 2012, ett brett program för invigningsdagen och för höstterminen produceras av verksamheterna i samverkan med andra kommunala verksamheter, förenings- och näringsliv.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

b) Utbudet av offentliga program för kulturskolan, kultur, teater och biblioteksverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara nyskapande och visa på bredd.

Indikator:

- Mäta antal deltagande elever från kulturskolan - Mäta antal nya samarbeten som leder till ökad kvalitet - Mäta antal genrer

- Mäta antal offentliga program - Mäta antal personer som besöker

5 Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

c) Samarbetet med elever och skolor ska öka och utvecklas genom Skapande Skola projekt och framtagandet av en kulturpedagogisk plan, som ska stötta skolans kulturuppdrag.

Indikator:

- Skapande skola projekten utvärderas och utvecklas tillsammans med eleverna och skolan.

- En kulturpedagogisk plan antas under 2012.

Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

d) Satsningar på film ska fortsätta och utvecklas, med fokus på att få – se, lära, göra.

Indikator:

- Filmsatsningar redovisas och utvärderas.

Ansvarig för utvärdering: filmhandläggare

e) Marknadsföring och information är viktigt för att invånarna ska känna till och ta del av och medverka i utformningen av utbudet av kulturaktiviteter.

Indikator:

- kommunikationsplan upprättas årligen och redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: kommunikationssamordnare

7. Kulturnämndens verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet.

I samverkan med kommunens övriga verksamheter, föreningslivet och näringslivet ska kulturnämndens verksamheter verka för att skapa trygghet för kommunens invånare.

Indikator:

- LUPP-enkät (ungdomsenkät) genomförs för kultur- och fritidsområdet, - Antalet mötesplatser som skapar mervärde för invånare ska öka, - Boken-kommer och andra aktiviteter för ökad trygghet redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

8. Kulturnämnden ska bidra till att människor ska kunna leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande

Indikator:

- Kulturnämndens verksamheter ska ta emot personer som arbetstränar.

- Samarbetet med socialförvaltningens dagliga verksamheter ska öka.

- Volontär-verksamhet för kultur utreds under 2012 och införs under perioden.

- Biblioteket bidrar till minska behov av försörjningsstöd genom arbetet med det livslånga lärandet, med studieverkstad, it-handledning, kurslitteratur, språkkurser och information från olika utbildningsanordnare.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

6

4.2 God ekonomisk hushållning

Mål

9. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Fokus på effektivisering och självservice ska öka, e-tjänster ska utvecklas, biblioteket inför sorteringsrobot under 2012, kvalitetsarbetet ska fortsätta.

Indikator:

- Balanserad ekonomi,

- Hög kompetens bland medarbetarna

- God tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna.

Ansvarig för uppföljning: ekonomihandläggare

10. Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för

kunder/invånare.

Ledarutveckling för chefer genomförs under året. Kompetensutveckling för medarbetare och arbete med kundfokus, arbete med ständiga förbättringar, medarbetarenkät genomförs årligen.

Indikator:

- Antal chefer som genomgått utbildningsprogram redovisas, - Arbete med ständiga förbättringar redovisas,

- Andel behöriga lärare ska öka, - Medarbetarenkät redovisas.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef

4.3 Tillväxt och utveckling

Mål

11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur,

kommunikationer.

Indikator:

- Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till

samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet.

Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie och konsthandläggare a) Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP 2010-2030.

Indikator:

- Kommunantikvarien ska delta i planarbetet, pågående och antagna planer redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie b) Kulturnämndens ansvar för konstnärliga

utsmyckningsuppdrag ska klargöras. Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning ska antas under 2012.

Indikator:

- Policy antagen 2012.

Ansvarig för uppföljning: konsthandläggare.

7 12. Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med

kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun.

Indikator:

- Samarbeten med företag/kunskapsföretag och

hantverkare/konsthantverkare och antal gemensamma program/evenemang redovisas för nämnden.

- Utveckling av samarbeten med koppling till kulturarvsturism.

- Mål för Runriket antas och följs upp årligen av kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.

Indikator:

- Redovisning av samarbeten som leder till ökad kundnytta, bl.a. genom samarbeten med andra förvaltningar, föreningar, näringsliv och volontärer kring Tellus/Teatern och Vallentuna Kulturhus och Bibliotek.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

4.4 Energi och miljö

Mål

14. Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.

Indikator:

- Kommunantikvarien deltar i arbetet med Lokala miljömål, - Källsorteringen av sopor fortsätter i verksamheterna,

- Vallentuna Kulturhus och Bibliotek värms med bergvärme, energismarta lösningar eftersträvas i verksamheterna

- Kommunens miljötema uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer, kommunantikvarie

8

I dokument Kulturnämnden OBS! Ändrad tid och plats! Tisdagen den 6 december 2011 kl Lindholmens gård, Vallentuna. (sidor 24-28)