2517. B ohdziew icz P iotr: K ościół pokapucyński w Astrachaniu. — R o- cz-i hum an. T . 1: 1949 s. 271— 288.

Bliznę

2517a. Gadacz Kornel o.: La residence des Peres Capucins au M ont St. M ichel a Bliznę (1760— 1788). — Collect, franciscana 1960 s. 303—

333.

Darmstadt

2518. N iem cy. Darmstadt. —■ Pam.

relig. —■ m oralny Seria II T . 8 : 1861 s. 709— 710.

N ietolerancja w zględem kapucynów.

Drohobycz

2519. N ovae domus Ordinis canonice erectae. — A nalecta O .F .M . Cap.

V . 51: 1935 s. 13— 14.

Guingamp

2520. Francja. D iecezja de Saint

Brieuc. ·— Pam. relig. — m oralny Seria II T . 3 : 1859 s. 217.

Powrót kapucynów do G uingam p.

Konstantynopol

2521. Sem inarium m iędzynarodo­

w e św. Ludwika króla w K onstantyno­

polu. — W iad. archid. warsz. R. 25 : 1935 s. 99— 100.

Kraków

2522. N ow icki A gnelli о .: K azanie przy uroczystym obchodzeniu zakoń­

czonego w ieku pierwszego zafundo­

w ania przy K rakow ie X X . K apucy­

nów. K raków 1795 Druk. A. Grobla 8. Estr. X X I I I 190.

2523. B ogdalski C zesław o.: K oś­

ciół i klasztor O O . K apucynów w K ra­

kowie. Kraków 1890 O O . K apucyni 16 ss. 7, 1 nlb. O db. z „Dzwonka I I I Zak“ .

2524. S a m a W ładysław k s.: K oś­

cioły i klasztory reguły św. Franciszka na ziem iach polskich. I. K ościół O O . K apucynów w Krakowie. K ra­

ków 1891.

R ec. : Ł-wicz W ., Kwart. hist.

R . 6 : 1892 s. 571— 572.

2525. /N ow akow ski W acław o./ : Pam iątka 200-letniej rocznicy przy­

bycia do Krakow a O O . K apucynów 1695 r. Kraków 1895 O O . K apucyni 16 ss. 72, tabl. 4.

R ec. : Fijałek J . ks., Kw art, histor.

R . 10: 1896 s. 389— 390.

2526. K ościół Zwiastow ania N .M . Panny. Statua św. Feliksa w koś­

ciółku O O . K apucynów w Krakowie.

O figurze łaskami słynącej w kościele O O . K apucynów w Krakowie.

W : Św ięte pam iątki Krakowa, K ra­

ków 1883 s. 407— 417.

2526a. Skrudlik M ieczysław : /O b ­

B IB L IO G R A F IA F R A N C I S Z K A Ń S K A

211

razy w klasztorze kapucynów w K ra­

kowie/. — Bulletin intern, de 1’Acade- m ie des Seien, de Cracovie 1911 s. 125— 126.

2527. W adowski Idzi Stefan: Coe- lum in terris m obile, D om us Lauretana Beatissimae V irginis M ariae Seraphico Francisco comm issum, et dum M ariana statua ex ecclesia C ollegiata S. Annae C racoviae in D om um Lauretanam ad conventum patrum capucinorum introduceretur, oratione penegyrica de- monstratum. Cracoviae 1719 Typis A cadem icis 2. Estr. X X X I I 140—-141.

2528. K asprzycki H ilary o.: U n i­

versitas Scientiarum , Beatissimae M ariae V irginis Lauretana D om us in basilica PP. Capucinorum con- ventus Cracovien. oratorio suggestu demonstrata. Cracoviae 1729 Typis Francisci Cezary 2. Estr. X I X 168.

2529. L ipiew icz M ichał S tan is­

ław : C apitolium im m ortalibus trop- haeis Augustissimae caelorum R eginae in terris celeberrim um D om us Laure­

tana M ariae ad conventum PP. Capuc- cinorum . C racoviae 1742 Typis U ni- versitatis 2. Estr. X X I, 302.

2530. K siężarski H enryk: M ow a przy zakończeniu uroczystości N . M aryi P. Loretańskiej w kościele O O . K a­

pucynów krakowskich m iana d. 10.X II 1867. Kraków 1868 Druk. Jaworski 8ss. 16.

2531. /Janocha/ Florian o.: Loret- to. N abożeństw o loretańskie z n o­

w enną do cudownej Najśw. Panny M aryi M atki Bożej w świętym domku przy kościele O O . K apucynów w K ra­

kowie. K raków 1899 O O . K apucyni 16 ss. 96.

2532. Polski Loret, historia Dom ku

Najśw. R odziny przy kościele O O . K a­

pucynów w Krakowie. Kraków 1939 O O . K apucyni 16 ss. 94, 2 nlb.

2533. Stacje D rogi krzyżowej od ­ praw iane w kościele O O . K apucynów w K rakowie z dod. Gorzkich żali.

K raków 1901 Druk. „C zasu“ 16 ss. 62.

— T oż. Kraków 1919 O O . K ap u ­ cyni 16 ss. 61.

2534. /Janocha/ Florian o.: N ow en­

na chorych i na operacje skazanych strapionych do św. Erazm a biskupa i m ęczennika w obrazie łaskami sły­

nącego n a loretańskich krużgankach u O O . K apucynów w K rakowie.

Kraków 1913 O O . K apucyni 16 ss. 64.

Krosno

2535. /Sarna W ładysław ks./ Ks.

Wład. S.: K ościoły i klasztory reguły św. O . Franciszka w ziem iach pol­

skich : K ościół i klasztor O O . K ap u ­ cynów w Krośnie. Kraków 1891 O. C ze­

sław Bogdalski, Druk. „C zasu“ 16 ss. 15. O db. z „D zw onka I I I Z ak .“

Ląd

2536. W iadom ość historyczna o opac­

twie i kościele w Lądzie. — ■ Pam.

relig. — m oralny T . 1 : 1858 s. 5— 30, 121— 149, 241— 261.

s. 137— 149, 241— 261 objęcie i res­

tauracja kościoła przez kapucynów . Lublin

2537. W iktor o. : K azanie przy uro­

czystym obchodzie lat sto egzystują­

cego kościoła i klasztoru O O . K ap u ­ cynów lubelskich, m iane przez ks.

W iktora prowincjała O O . K apucynów dnia 29 lipca 1825 roku ( B m r w ) .

2538. Z iem ięcka Eleonora: K a­

plica Niepokalanego Serca M aryi przy

212

O. JO A C H IM B A R

kościele O O . K apucynów w L ubli­

nie. — Pam. relig. —· m oralny Seria I I T . 6 : 1860 s. 313— 320.

2539. Ziem ięcka Eleonora.· Opis kaplicy N iepokalanego Serca M aryi przy kościele O O . K apucynów w Lu­

blinie. — Prz. poznański T . 30 : 1860 s. 302— 305.

Nowe Miasto

2540. O O . K apucyni z N ow ego M ias­

ta. — W iad. archid. warsz. R . 1 : 1911 s. 350.

2541. W klasztorze O O . K apucynów w N ow em M ieście. — Prz. katol.

R . 49: 1911 s. 776.

2542. Z N ow ego M iasta w Król.

Polskim. — Gaz. kośc. R . 19: 1911 s. 527.

2543. Klasztor O O . K apucynów w N ow em M ieście. —■ W iad. archid.

warsz. R . 2 : 1912 s. 217.

2544. Offm ański M ieczysław : D zieje klasztoru O O . K apucynów w N o­

w em M ieście nad Pilicą (praca na kro­

nice klasztoru osnuta). Przew.

nauk. liter. T . 4 3 : 1917 s. 62— 76, 1555— 167.

2545. Offm ański M ieczysław : D zieje klasztoru O O . K apucynów w N o ­ w em M ieście nad Pilicą (1762— 1916).

Z przytoczeniem ustępów kroniki klasz­

tornej odnoszących się do spraw spo­

łecznych. Lw ów 1917 Druk. W ł. Ł o­

ziński 8 ss. 32.

2546. Kotaniec Stefan: K lasztor kapucynów w N ow em M ieście nad Pilicą — Ziem ia 1918 nr 36— 43 s. 566— 569.

2547. N ow i K apucyni. —· W iad.

archid. warsz. R . 8 : 1918 s. 83— 84.

2548. W izytacja arcypasterska de­

kanatu Bielskiego, N ow e M iasto. —

W iad. archid. warsz. R . 14: 1924 s. 132— 133.

Fundacja klasztoru i kościoła kapuc.

w N . M ieście n/Pilicą ; w izyt, zgro­

m adzeń bezhabitowych.

Nysa

2549. Grünhagen C/olm ar/: D i­

plom atische Besprechungen im Neisser Kapuzinerkloster 1741. — Zeitschr.

des Ver. f. Gesch. Schles. Bd. 14:

1878— 1879 s. 255— 262.

Olesko

2550. Grabianka Jan: Oratio pro introductione PP. Capucinorum in novam Olescensem fundationem . Leo­

poli 1740 T ypis SS. Trinitatis 2.

Estr. X V I I 302.

2551. K lasztor W W . O O . K ap u ­ cynów w Olesku, — T yg. katol.

(Grodzisk) R . 5: 1864 s. 193—-196.

2552. /Jaroń/ K onstanty a Gło­

gów о.: C udowny św. A ntoni Padew­

ski w kościele O O . K apucynów w O le s­

ku. Olesko 1931 O O . K apucyni 16 ss. 64, tabl. 1.

Orchówek

2553. Przekazanie parafii w Or- chówku O O . K apucynom . Dekret bp.

siedleckiego. — W iad. diec. podlas­

kie. R . 23: 1947 s. 95— 96.

2554. M ioduszew ski B eniam in o.:

Uroczystość wprowadzenia O O . K a­

pucynów do Orchówka. — W iad.

diec. podlaskie R . 2 3 : 1947 s. 116—

118.

Ostróg

2555. /Gozdawa Jan Marek/

J.M.G. : Ostroski dekanat. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 29— 30 W arszawa 1913 s. 267— 271.

K apuc. w Ostrogu.

B IB L IO G R A F IA F R A N C I S Z K A Ń S K A 2 1 3

Perigneux

2556. Francja. — Pam. relig. — m oralny T . 28: 1855 s. 218— 220.

List pasterski z okazji fundacji klasz­

toru kapucynów w Perigneux.

Prudnik

2557. H eukeshoven T h.: D ie K a­

puzinerkirche zu N eustadt O. S. — Oberschlesien J g 7 : 1909 s. 298—

299.

Rozwadów

2558. Stuletnia rocznica w R ozw a­

dow ie nad Sanem . R ozw adów 1897 O O . K apucyni, Druk. W . Kornecki w Krakowie 16 ss. 20.

2559. /Janocha/ Florian o.: N a pam iątkę pośw ięcenia kościoła i przenie­

sienia parafii rozwadowskiej z kościoła O O . K apucynów d. 15 i 16 lipca.

R ozw adów 1907 O O . K apucyni 16 ss. 16.

Rywald

2560. M ańkow ski Alfons k s.:

Biblioteka pokapucyńska w R yw ał- dzie. — Zap. T N Tor. T . 8 : 1929—

1931 s. 225— 262, 269— 280.

2561. D om us religiosae Ordinis re- cens canonicae erectae. R yw ałd. — A nalecta O .F .M . Cap. V . 64: 1948 s. 8.

Rzym

2562. D ziennik M essager de M odene opisuje zajm ująco jak się odbyło w R zy ­ m ie odnow ienie superiorów general­

nych u w ielebnych O O . K apucynów .—

Pam. relig. — m oralny T . 25: 1853 s. 425— 427.

2563. R zym . D nia 30 lipca /1859 r./—

Pam. relig. - m oralny Seria II T . 4 : 1859 s. 347.

A resztow anie dwu kapucynów pod zarzutem tajnej misji rewolucyjnej.

— dalsze szczegóły : tam że s. 456—■

457, 460.

Warszawa

2564. R elacja solennych exekwii królowej polskiej M arii d ’Arquin J a ­ nowej Trzeciej, które odpraw iły się w W arszawie u O O . K apucynów 1717. ( B m r w ) 4. Estr. X X V I 206.

2565. O pisanie istotne publicznej expozycji i depozycji lipsanorum króla polskiego Jan a III, przy kościele O O . K apucynów w W arszawie r. 1733.

( B m r w ) 4. Estr. X X I I I 375.

Przedrukował M ichał Baliński w „A l­

leluja“ rocznik religijny Warsz. 1840 s. 175— 185 przy artykule sw ym : F un­

dacja zakonu i kościoła księży kapu­

cynów w Warszawie.

2566. B aliński M ichał: Fundacja zakonu i kościoła księży kapucynów w W arszawie. — A lleluja R . 1840 s. 107— 185.

Przedruk: Baliński M ., Pisma his­

toryczne, W arszawa 1843 t. 4 s. 1—

96.

2567. Uroczystość w prowadzenia ob­

razu S. Weroniki G iuliani do kościoła O O . K apucynów , w W arszawie od­

byta. — Pam. relig. — m oralny T . 1: 1841 s. 364— 372.

2568. Uroczystość przeniesienia re- likwi św. W iktora m ęczennika z W ar­

szawy do Janow ca w diecezji podlas­

kiej. — Pam. relig. — m oralny Seria II T . 4 : 1859 s. 292— 309.

U d zia ł kapucynów w tym obrzędzie.

2569. Pożar w kościele O O . K ap u ­ cynów w W arszawie. — W iad. archid.

warsz. R . 6 : 1916 s. 57— 58.

2570. Pam iątkowy dzwon. — W iad.

archid. warsz. R . 8 : 1918 s. 124.

2 1 4 O. JO A C H IM B A R

2571. K apuzinerm önche in W ar­

schau. — Aus dem O stlande J g 13:

1918 s. 127.

2572. Za duszę Jan a III. — W iad.

archid. warsz. R . 9 : 1919 s. 223.

2573. Karpowicz M ariusz: Ar­

chitekci warszawscy w Szczuczynie n a przełom ie X V I I i X V I I I wieku. — Biul. Hist. Sztuki R . 19: 1957 s. 218—

246.

s. 243— 245 fasady kościołów ka- puc. w W arszawie, Lublinie, Lubar­

tow ie i R ozw adow ie wykonane przez Affaitę i Tylm ana.

2574. Malej W itold ks..- Łaskami słynące obrazy M atki Najświętszej na terenie archidiecezji warszwaskiej w M a­

ryjnym R oku Jubileuszow ym . — W iad.

archid. warsz. R . 39: 1957 s. 77, 231— 233, 415— 417.

K apucyni w W -w ie, bern, w M ied­

niew icach i reformaci.

2575. Malej W itold ks. : M atka Boska z kościoła O O . K apucynów w W arszawie. — W iad. archid. warsz.

R . 4 0 : 1958 s. 308.

2576. K ościółek Najśw. M aryi P. C zę­

stochowskiej. — W iad. archid. warsz.

R . 1: 1911 s. 350.

K apucyni zmuśzeni są opuścić po­

wyższy kościół w W arszawie.

2577. N ow a świątynia. — W iad.

archid. warsz. R . 6 : 1916 s. 197.

O kościele kapuc. przy ul. Łazien­

kowskiej 14 w Warszawie.

2578. W izytacja kościoła. — W iad.

archid. warsz. R . 5 : 1915 s. 185.

K apuc. przy ul. Łazienkowskiej 14.

Włodzimierz

2579. /N ow akow ski W acław o./

Edward z Sulgostow a: K ościoły i klasztory zakonów reguły św. Ojca Franciszka w Polsce lub z Polską

m ających związek. K raków 1885 Druk.

„C zasu“ 16 ss. 30.

W yszedł tylko początek dzieła. Treść : K apucyni, W łodzim ierz n a W ołyniu;

franc., K ow n o; klasyski, Zawichost.

2580. M orgaw a: W łodzim ierscy ka­

pucyni. W : Encyklop. kośc. N ow od.

t. 32 Płock 1913 s. 95— 97.

2581. X .: W łodzim ierscy K apucyni.

W : Podr. encyklop. kośc. t. 41— 42 W arszawa (B r w) s. 373.

Zakroczym

2582. O siecki Józef k s.: W iado­

mość historyczna o kościołach para­

fialnych w dekanacie zakroczymskim diecezji płockiej istniejących. ■—■ Pam.

relig. — m oralny T . 2 9 : 1855 s. 121—

188.

s. 139— 146 kościół i klasztor kapu­

cynów w Zakroczymiu.

2583. Zam knięcie klasztoru w Z a­

kroczymiu. — Krakus R . 2 : 1892 nr 31.

2584. D o dziejów m ęczeństwa Pol­

ski i tępienia w iary św. katolickiej pod zaborem moskiewskim. Kraków 1892 Druk. „C zasu“ 8 ss. 7. Odb.

z „C zasu“ nr 148 z dnia 1. 7. 1892.

Zam knięcie kość. kapuc. w Zakro­

czymiu.

2585. Powrót O O . K apucynów do klasztoru zakroczymskiego. — Mies.

past. płocki. R . 27: 1932 s. 320— 326.

2585a. P rzew alski Stefan: Za­

kroczym. Przeszłość i zabytki. W ar­

szawa 1938 ss. 34.

2586. D ucentesim i anni conventus Zakroczymiensis, Prôvinciae Varsa-vien sis, solemnis celebratio. — Analecta O .F .M . Cap. V . 73: 1957 s. 263—

264.

2587. K ow alski F ranciszek ks.:

Dwusetlecie klasztoru O O . K ap u cy­

B IB L IO G R A F IA F R A N C I S Z K A Ń S K A 2 1 5

nów w Zakroczymiu. — Aten. kapł.

T . 56: 1958 s. 141— 143.

C) O s o b y

Adamczyk Honorat

2588. N ow y prowincjał O O . K apu­

cynów w W arszawie. ■—■ W iad. archid.

warsz. R . 16: 1926 s. 273.

O . H onorat Adam czyk.

2589. /Z o n ta g / B e n ia m in a T u - r o ś l o .: Ś .p.O . H onorat z Jesionki, prowincjał O O . K apucynów prowincji warszawskiej. — W iad. archid. warsz.

R . 18: 1928 s. 30— 32.

Adrian z Nancy

2590. A drian z N ancy. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 1— 2 W arszawa 1904 s. 52.

Aesinus Franciszek

2591. Aesinus Franciszek. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 1— 2 W arszawa 1904 s. 57.

Ąffaitati Antoni

2592. Ą ffaitati A ntoni M aria. W : Podr. encyklop. kośc. t. 1— 2 W ar­

szawa 1904 s. 58.

Ambroży z Lombes

2593. A m broży z Lombes (Jan de L apeyrie). W : Podr. encyklop. kośc.

t. 1— 2 W arszawa 1904 s. 162.

Andeol z Lodeve

2594. A ndeol z Lodeve. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 1— 2 W arszawa 1904 s. 191.

Angelariusz Grzegorz

2595. Angelariusz Grzegorz. W : Podr. encyklop. kośc. t. 1—-2 W arszawa

1904 s. 202.

Bennetis Hieronim

2596. Bennetis Jeronim . W : Podr.

Bernardyn z Busti

2597. /Sokołow ski C zesław bp/

X .C.S.: Bernardyn z Busti. W : Podr.

encykop. kośc. t. 3— 4 W arszawa 1904 s. 255.

2598. Bustis albo de Busto Bernar­

dyn. W : Podr. encyklop. kośc. t.

5— 6 W arszawa 1905 s. 233.

Bolduo Jakub

2599. /K w ieciński Apolinary ks./

X.A.Kw. : Bolduo Jakub z Paryża.

W : Podr. encyklop. kośc. t. 5—-6 W arszawa 1905 s. 30.

Boverius Z achariasz

2600. /Pufke K azim ierz/ K .P.:

Boverius Zachariasz. W : Podr. ency­

klop. kośc. t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 99.

Campet Piotr

2601. C am pet Piotr. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 283.

Canfeld Benedykt

2602. /N iedzielski Jan ks./ X.J.N.:

Canfeld Benedykt. W : encyklop. kośc.

t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 287.

Carli Dionizy

2603. Carli D ionizy. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 314.

Cavazzi Jan

2604. C avazzi J a n A ntoni. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 344.

Chabot Franciszek

2605. /N ow odw orski M ichał b p /N .: C habot Franciszek. W : Ency-encyklop. kośc. t. 3— 4 W arszawa

1904 s. 226.

2 1 6 O. JO A C H IM B A R

klop. kośc. N ow od. t. 3 W arszawa 1874 s. 210— 211.

2606. /G all Stanisław bp/ X .S .G : C habot Franciszek. W : Podr. encyklop.

kośc. t. 5— 6 W arszawa 1905 s. 296.

Charbonnel

2607. C harbonnel o. bp T oronto, arcyb Sozopolisu. Misje katol.

R . 10: 1891 s. 195— 196.

Cherance Leopold de

2607a. Cherance L epold de. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 7— 8 W arszawa 1906 s. 18.

Cyprian z Gamaches

2608. Cyprian z Gam aches. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 7— 8 W arszawa 1906 s. 247.

Dębiński Jan

2609. /N ie d z ie ls k i J a n k s ./ X .J .N ..

Jan Baptysta Dębiński. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 17— 18 W arśzawa 1909 s. 317.

Doliński Leon

2610. /B o g d a l s k i C z e s ła w o ./

O .C z .B .: O. Leon Doliński definitor, gw ardian O O . K apucynów w Krako­

w ie. K raków 1890 Druk. „C zasu“

16 ss. 8. O db. z „D zw onka Zrzec.

Z ak “ .

2611. Ś .p.O . Leon Doliński. — W iad.

katol. R . 8 : 1890 s. 119— 120.

2612. A .R .P . Leo a Cracovia. —■

A nalecta O .F .M . Cap V . 6 : 1890 s. 287.

2613. D oliński Leon, W : Podr.

encyklop. kośc. t. 9— 10 W arszawa 1906 s. 71.

Exupere de Prats-de-Mollo 2614. /N ie d z i e ls k i J a n k s ./ X .J .N .:

Exupere de Prats-de-M ollo. W : Podr.

Febure Michał

2615. Febure albo Fevre M ichał.

W : Encyklop. kośc. N ow od. t. 5 W arszawa 1874 s. 274.

Fessier Ignacy

2616. /S o k o ło w s k i C z e s ła w b p / X .C .S .: Fessier Ignacy Aureli. W : Podr. encyklop. kośc. t. 11— 12 W ar­

szawa 1907 s. 244.

Florentini Teodozjusz

2617. /F a ję c k i A le k s a n d e r k s ./

X .A .F ,: Teodozjusz. W : Podr. ency­

klop. kośc. t. 39— 40 W arszawa 1914 s. 101.

Forbes Jan

2618. Forbes Jan. W : Podr. encyklop.

kośc. t. 11—-12 W arszawa 1907 s. 338—

339.

Foresti Teodor

2619. Foresti Teodor. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 11— 12 W arszawa, 1907 s. 340.

Forgione Pius

2620. C a r ty C h a r le s M o r t im e r : O jciec Pio (Francesco Forgione) styg- matyk. (T łum aczył z 5 wyd. angielsk.

Leszek S. C hobot). Saint Paul 1, M innesota 1953 R adio R eplies Press 8 ss. X I I , 371, tabl. 26.

2621. R ę k a s M / i c h a ł/ k s .: Czym jest Padre Pio dla w spółczesnych kapłanów. — W iad. diec. (K atow ice)

1956 s. 156— 163.

Franciszek z Pescium

2622. P io t r o w s k i W ia to r o .: Ży­

w ot ojca Franciszka z Pescium kapu­

cyna wyjęty z rękopisów śp. X . W ia-encyklop. kośc. t. 11— 12 W arszawa 1907 s. 169— 170.

B IB L IO G R A F IA F R A N C I S Z K A Ń S K A 2 1 7 tora Piotrowskiego kapucyna prowin­

cji polskiej. — A lleluja R . 1843 s. 79—

98.

Fröhlich Cyprian

2623. Fröhlich Cyprian o. W : Podr.

encyklop. kośc. t. I I — 12 W arszawa 1907 s. 401.

Gabriel

2624. W .F .: Gabriel. W : Encyklop.

kośc. N ow od. t. 6 W arszawa 1875 s. 5.

Gabriel z Chinon

2625. /S o k o ło w s k i C z e s ła w b p / X .C .S .; Gabriel z Chinon. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 13— 14 W arszawa 1907 s. 5.

Giacco Bernard

2626. Giacco Bernard M aria. W : Podr. encyklop. kośc. t. 13— 14 W ar­

szawa 1907 s. 124.

Głębocki Elizeusz

2627. O jciec Elizeusz kapucyn na Syberii. — Przyjaciel chrześc. Prawdy.

R . 8 : 1840 zesz. 4 s. 327— 330.

2628. X .J .H . : O jciec Elizeusz ka­

pucyn. W yjątek z rękopisu Historii kościelnej X . Prałata Szantyra. — A thenaeum (W ilno) 1841, T . 6 s.

274— 276.

2629. /N o w a k o w s k i W a c ła w o./

E d w a r d z S u lg o s to w a .· O . Eliasz z U ściługa. K apucyn. — W iad. kośc.

R . 4 : 1876 s. 225— 226.

2630. /N o w a k o w s k i W a c ła w o ./

E d w a r d z S u lg o s t o w a : O . Eli­

zeusz z U ściługa kapucyn w Syberii.

K raków 1889 „C zas“ 8 ss. 8.

Goritia Franciszek

2631. G oritia Franciszek A ntoni.

W : Podr. encyklop. kośc. t. 13— 14 W arszawa 1907 s. 247.

Gorlicki Zenon

2632. A .R .P . Zeno — M aria a M a ­ niow y, ex-assistens Commisariatus Cra- coviensis. —■ A nalecta O .F .M . Cap.

V . 52: 1936 s. 268— 269.

Górski Tomasz

2633. Górski Tom asz o. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 13— 14 W arszawa 1907 s. 254.

Gratowski Bernard

2634. /Ł yszow ski Leopold ks „/

Ks.L.Ł. : Gratowski Bernard. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 13— 14 W arszawa 1907 s. 307— 308.

Hartman Anastazy

2635. M alinowski Peregryn o.:

Biskup A nastazy H artm an O .M . Cap. — M isje katol. R . 5 5 : 1936 s. 116— 120.

Hetzenauer Michał

2636. H etzenauer M ichał. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 15— 16 W arszawa 1908 s. 203.

Hilarion z Monteleone

2637. H ilarion z M onteleone V ibona.

W : Encyklop. kośc. N ow od. t. 7 W arszawa 1875 s. 296.

Hinterlechmr Fulgenty

2638. H interlechner Fulgenty. W : Podr. encyklop. kośc. t. 15— 16 W ar­

szawa 1908 s. 261.

Ignacy a Cambrils

2639. A Cambrils Ignacy. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 5— 6 W arszaw a 1905 s. 276.

Ilg Augustyn

2640. /N iedzielski Jan ks./ X .J.N .:

Ilg Augustyn M aria ks. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 17— 18 W arszawa 1909 s. 67.

2 1 8 О. JO A C H IM B A R

Iwo z Paryża

2641. /N iedzielski Jan ks./ X .J.N .:

Yves (Iwo) z Paryża. W : Podr. ency­

klop. kośc. t. 43— 44 W arszawa (B r w) s. 109.

Jan Franciszek z Arezzo 2642. P iotrow ski W iator o..· Ży­

w ot ojca Ja n a Franciszka z A recium (Arrezzi) kapucyna, w yjęty z ręko­

pisów śp. ks. W iatora Piotrowskiego, kapucyna prowincji polskiej. — Pam.

relig.-m oralny T . 9: 1845 s. 442—- 453.

Janocha Florian

2643. Florian (Janocha) o. W : Podr. encyklop. kośc. t. 11— 12 W ar­

szawa 1907 s. 325— 326.

Jerzy

2644. W iadom ość uprzednia kanoni- nizacji brata „Jerzego“ (Georgius) dotycząca, podług opracow ania ka­

pucynów rzymskich. Pam . re­

lig.-m oraln y T . 2 6 : 1854 s. 99—

100.

Jerzy z Gheel

2645. R - w i c z J..· O . Jerzy z G heel O .F .M . Cap. — Misje katol. R ą 56 : 1937 s. 112— 115.

Joachim z Katowic (Maczuga) 2646. Joachim us a K atow ice. —■

A nalecta O .F .M . Cap. V . 8 : 1892 s. 64.

Joyeuse Henryk

2647. /G hełm icki Z ygm unt ks./

(Ch.) .· Joyeuse Henryk. W : Podr.

encyklop, kośc. t. 19— 20 W arszaw a 1910 s. 116— 117.

J ó z e f z Paryża

2648. /Sokołow ski C zesław bp/

X.C.S: J ó z e f z Paryża. W : Podr.

J ó z e f Marian Palermo

2649. Dekret w sprawie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Słu­

gi Bożego Józefa M arii de Palerm o, nowicjusza zakonu kapucynów . — W iad. archid. warsz. R . 4 : 1914 s. 204— 205.

Juwenal z Anagni

2650. A gnani Ju w en al d ’. W : Podr.

encyklop. kośc. t. 1— 2 W arszawa 1904 s. 69.

Kalinowski Fidelis

2651. Sp. O. Fidelis, K apucyn. —■

W iad. archid. warsz. R . 2 3 : 1933 s. 244— 246.

Klawiter Efrem

2652. Szuda Kazimierz.· „Jakiś Polak kapucyn“ . —· T yg. powsz.

R . 11: 1957 nr 12 s. 11.

Klepacki Mariusz

2653. Sznarbachow ski F elik s k s.:

Śp. O jciec M ariusz K lepacki. — Prz.

katol. R . 4 1 : 1903 s. 300— 303.

Kluzek Bernard

2654. R .P . Bernardus a Prądnik, Prov. G allicianae. —■ A nalecta O .F .M . Cap. V . 13: 1897 s. 256.

Knoll J ó z e f

2655. /N ied zielsk i Jan ks./ X .J.N .:

K noll Józef. W : Podr. encyklop.

kość. t. 21— 22 W arszawa 1910 s. 159—

160.

Kotliński Anicet

2656. 25-cio lecie kapłaństwa /O . A ni- ceta Kotliński ego/. — Prz. katol. R . 63 : 1926 s. 526.

2657. Srebrny jubileusz kapłań­

encyklop. kośc. t. 19— 20 W arszawa 1910 s. 132— 133.

B IB L IO G R A F IA F R A N C I S Z K A Ń S K A 2 1 9

stwa. —■ W iad. archid. warsz. R . 15:

1925 s. 240.

2658. Jakim iak Z ygm unt: Ojciec A nicet — opiekun warszawskich ubo­

gich. — Caritas R . 8 : 1952 nr 3 s. 34— 38.

Koźmiński Honorat

2659. /Chełm icki Z ygm unt ks./

(Ch.) : H onorat o. K apucyn (W acław, Florentyn K oźm iński). W : Podr. ency­

klop. kośc. t. 15— 16 W arszawa 1908 s. 349— 350.

2660. Fajęcki A leksander k s.: Śp.

O . H onorat K apucyn. — W iad. archid.

warsz. R . 7: 1917 s. 38—40.

2661. O. H onorat kapucyn. — Mies.

past. płocki R . 12: 1917 s. 26— 27.

2662. /Szym ański, A ntoni ks./

A S.: O. Honorat. —■ A ten. kapł.

T . 13: 1917 s. 170— 171.

2663. A .R .P . Honoratus a Biała Comissarius Provincialis Provinciae Po- lonae. A nalecta O .F .M . Cap.

V . 33: 1917 s. 144— 146.

2664. /K oźm iński/ H onorat o.:

O statnia w ola śp. O. H onorata z Bia­

łej kapucyna. / B m r w / Druk. W Szaier 8 ss. 23, 1 nlb.

2665. O. H onorat z Białej kom i­

sarz prowincji kapucynów ur. 1829—- 1916 r. W arszawa 1917 Druk. Społecz­

na Stow. R ob. Chrzęść. 8 ss. 55.

' 2666. P iotrow ski A leksander o.:

W ielki budow niczy katolickiej Polski, Sługa Boży o. H onorat kapucyn (1829—- 1916). — Głos kapł. R . 5 : 1931 s. 50—

53, 210— 213, 305— 308. Odb. W arsza­

w a 1932 Siostry Loretanki 16 ss. 48.

2667. E rnest-M aria de B eau­

lieu o. : Le Père H onorat de Biała — capucin. U n Héros de la Pologne m o­

derne. Toulouse 1932 Les V oix Fran­

ciscaines 16 ss. 414.

2668. /L itw iński Leonard/: O jciec H onorat z Białej kapucyn. W arszawa /В r w/ /1938/ K om itet U czczen ia Pa­

m ięci O . H onorata 8 ss. 338.

2669. M archewka A ntoni ks.:

H onorat K oźm iński kapucyn. W : G w iazdy katol. Polski, żyw oty w iel­

kich sług Bożych, M ikołów 1938 T . 2 s. 191— 201.

2670. Apertura Processus diocesani Beatificationis et Canonisationis Servi D ei P. H onorati a Biała Sacerdotis professi O .N . Cap. — A nalecta O .F .M . Cap. V . 65: 1949 s. 188— 190.

2672. Decretum aperitionis Proces­

sus Ordinarii super fam a sanctitatis necnon super non cultu in Causa Varsavien. Beatificationis et C ano­

nisationis Servi D ei H onorati a Biała Sacerdotis Professi Ord. FF. M in.

Cap. — A nalecta O .F .M . Cap. V . 72 : 1956 s. 84.

Krzynicki Prokop

2673. Chądzyński Julian k s.:

O wykładach nauki religii w b. gim ­ nazjum krzemienieckim. — Pam. re­

lig .-m o ra ln y Seria II T . 6 : 1860 s. 150— 165, 254— 268.

s. 155 o o. Prokopie Krzynickim kapucynie, kaznodziei szkoły krzemie­

nieckiej.

Krzysik Stanislaw

2674. /N ow akow ski W acław o./

Edward z Sulgostow a: Ksiądz Sta­

nisław, gw ardian klasztoru oo. K ap u ­ cynów w Sędziszowie. —· W iad. kośc.

R . 8 : 1880 s. 92— 93. Odb.

2675. /N ow akow ski W acław o./

Edward z Sulgostow a: O jciec Sta­

nisław b. prowincjał O O . K apucy­

nów , w spom nienie pośmiertne. K ra­

ków 1884 Druk. F .K . Pobudkiewicz 8 ss. 8. O db. z „Echa III Z ak.“

220

O. JO A C H IM B A R

Krzysikiewicz J .

2676. Ks.K.F..· M ow a na pogrze­

bie śp. O .J . Krzysikiewicza, kapucyna, m iana w K rośnie 26 maja 1882. — W iad. kośc. R . 10: 1882 s. 97— 100.

Lenczowski Kosma

2677. R .P . Cosmas a M aniow y. —·

A nalecta O .F .M . Cap. V . 7 5 : 1958 s. 154.

Leszczyński Prokop

2678. Leszczyński Prokop. W : En­

cyklop. kośc. N ow od. t. 12 W arszawa 1879 s. 162— 163.

2679. Szaniaw ski K lem ens: O j­

ciec Prokop, kartka ze wspomnień.

W arszawa 1895 E. Skiwski 16 ss. 39, portret.

2680. Ojciec Prokop kapucyn. W ar­

szawa 1895 St. N iem iera ss. 68.

2681. G rabow ski G /erm an/ k s.:

Śp. O jciec Prokop. — Prz. katol.

R . 33: 1895 s. 195— 197, 212— 216.

O db. W arszawa 1895 ss. 29.

Podana pełna bibliogr. pism o. Pro­

kopa.

2682. G rabow ski G erm an k s.:

M ow a żałobna nad zwłokam i śp.

o. Prokopa kapucyna /.../ w ypow ie­

dziana dnia 2 m arca 1895 roku w koś­

ciele klasztornym w N ow em M ieście.

W arszawa 1895 Druk. St. N iem iera 8 ss. 14.

2683. /K oźm iński/ H onorat o.:

Ojciec Prokop kapucyn. W arszawa 1895 St. N iem iera 16 ss. 68, V I.

— T oż, pt. Ż yw ot ojca Prokopa kapucyna. K raków 1895 Druk. „C zasu“

16 ss. 4 nlb., 78, 2 nlb.

R ec. : Fijałek J . ks., K w art. hist.

R . 10: 1896 s. 862.

2684. Procopius a Braiłów M in.

Cap. ■— A nalecta O .F .M . Cap. V .

11: 1895 s. 90— 91, 159— 160, 189—

290. 349— 351.

2685. Prokop. W : Encyklop. kośc.

N ow od. t. 21 W arszawa 1896 s. 454—

456.

Ludwik de Poix

2686. /N iedzielski Jan ks./ X.J.N. : Poix (de) Ludwik. W : Podr. encyklop.

kośc. t. 31— 32 W arszawa 1913 s. 265—

267.

Łanucha Ernest

2687. Adm. R .P . Ernestus a Plains, provinciae cracoviensis minister. — A nalecta O .F .M . Cap. V . 76: 1960 s. 198— 199.

M agni Walerian

2688. M agnus (M agn i). W : Podr.

encyklop. kośc. t. 25— 26 W arszawa 1911 s. 161— 162.

2689. Gabryl F ranciszek ks.:

I dokument Att konstruera historiska förklaringar : Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia (sidor 91-111)