• No results found

Antonovsky, Aaron (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.

Herman, Judith Lewis (2007) Trauma och tillfrisknande. Göteborg: Göteborg Psykoterapi Institut.

KÄLLOR

Alderson, Priscilla (2000) Young Children’s Rights. Exploring

Beliefs, Principles and Practice. London och Philadelphia: Jessica

Kingsley Publishers.

Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg (2005) Reflexive Methodology.

New Vistas for Qualitative Research. London: Sage Publications.

Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion.

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Ascher, Henry och Torgny Gustavsson (2006) “Ingen förgiftning av apatiska barn”, Dagens Nyheter 2006-11-14.

Angel, Birgitta och Anders Hjern (2004) Att möta flyktingar (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Andersson, Gunvor och Anna Hollander (2004) “Om barns rätt och barns bästa”, i Gunvor Andersson, Karin Aronsson, Sven Hessle, Anna Hollander och Tommy Lundström, Barnet i den

sociala barnavården. Centrum för utvärdering av socialt arbete,

Socialstyrelsen. Falköping: Liber.

Archard, David (2004) Children’s Rights and Childhood. London: Routledge.

Barnrättskommittén (2006) Rapport från den fyrtiotredje

sessionen, Allmän diskussion i FN:s barnrättskommitté,

Rekommendationer.

Barnrättskonventionen, Convention on the Rights of the Child, CRC 1577 U.N.T.S. 3

Cederborg, Ann-Christin (2004) Migrationsverkets utredningssamtal

med barn. Slutrapport från ett utbildningsprojekt delfinansierat av Europeiska flyktingfonden. Linköping: Migrationsverket,

Europeiska flyktingfonden, Institutionen för beteendevetenskap. Committee on the Rights of the Child (2005) Concluding observa-

tions, Sweden, Thirty-eighth session. Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention,

Demker, Marie (2000) “Attityder till flyktingar: Unga pojkar och flickor på var sin sida”, i Sören Holmberg och Lennart Weibull (red), Det nya samhället, 59-68. Kungälv: SOM-rapport.

Demker, Marie (2003) “Att förbli i Ingemansland.

Immigrationspolitikens brist på institutionell förändring”, i Jon Pierre och Bo Rothstein (red), Välfärdsstat i otakt. Om politikens

oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter, 62-74. Malmö:

Liber.

Diesen, Christian, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Karolina Lindholm Billing, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wahren (2007) Bevis 8.

Prövning av migrationsärenden. Stockholm, Norstedts Juridik.

Freeman, Michael (2007) A Commentary on the United Nations

Convention on the Rights of the Child. Article 3. The Best interests of the Child, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Glaser, Barney G. och Anselm L. Strauss (1967) The Discovery of

Grounded Theory. Chicago, Ill: Aldline.

Hall, Stuart (1997) Representation. Cultural Representations and

Signifying Practices. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage

Publications.

Hammarberg, Thomas och Barbro Holmberg (2000) “Best Interests of the Child – the Principle and the Process”, i Children’s rights,

Turning Principles into Practice. Stockholm: UNICEF och Save

the Children Sweden.

Hanson, Matilda E. (2006) “Från apati till viljan att leva – Uppehållstillstånd blev flickans räddning”, Svenska Dagbladet 2006-12-22.

Herman, Judith Lewis (2007) Trauma och tillfrisknande. Göteborg: Göteborg Psykoterapi Institut.

Hollander, Anna, Maritha Jacobsson och Stefan Sjöström (2000) “Röster i rätten”, Kulturella perspektiv 2: 35-40.

Hydén, Håkan (1998) Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Lund Studies in Sociology of Law: Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Hydén, Håkan (1999) Rättssociologi som emancipatorisk vetenskap. Lund: Lund Studies in Sociology of Law: Sociologiska institu- tionen, Lunds universitet.

Hydén, Sophie och Anna Lundberg (2004), Inre utlänningskontroll

i polisarbete - mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige, Malmö: Malmö University.

Johansson, Anne (2007) “Experterna ense – apatiska flyktingbarnen ingen myt”, Göteborgsposten, 4 maj.

Juhlén, Karin (2003) Barns egna asylskäl. Stockholm: Rädda barnen. Kastner, Fabian (2007) “Asylfrågan får fler nyanser”, Svenska

Dagbladet, 24 september.

Kruger, Marie E. och Derrick G. M. Spies,. (2007) The Recognition

and Protection of Children’s Rights in Word and Deed,

Saarbrücken: Vdm Verlag Dr. Mueller E.K.

Lipsky, Michael (1980) Street-level Bureaucracy: Dilemmas of

the Individual in Public Services. New York: Russel Sage

Foundation.

Lundberg, Anna (kommande) Barnets bästa i den svenska asylpro- cessen. Current Themes in IMER Research. Malmö: Malmö University.

Lundquist, Lennart (1987) Implementation Steering. An Actor-

Structure Approach. Lund Political Studies 54. Lund:

Studentlitteratur och Chartwell-Bratt.

Lundquist, Lennart (2006) Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur.

Löwén, Åsa (2006) Asylexistensens villkor. Resurser och problem i

meningsskapande hos asylsökande barn. Uppsala: Teologiska

institutionen, Religionspsykologi, Uppsala universitet.

Löwén, Åsa (2007) “Leka för att överleva”, Invandrare och minori-

Nigel, Thomas och Claire O’Kane (1988) “When children’s wishes and feelings clash with their ‘best interests’”, The International

Journal of Children’s Rights 6: 137–154.

Mathiesen, Thomas (2005) Rätten i samhället. Lund: Studentlitteratur.

Migrationsverkets protokoll VC asyl 6/2006, beslutsfattande Anna Wessel, verksamhetschef.

Nilsson, Eva (2007) Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid

prövning om uppehållstillstånd. Uppsala: Iustus förlag.

O’Connell Davidson, Julia och Caitlin Farrow (2007) Child

Migration and the Construction of Vulnerability. Nottingham:

School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham. http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=2967801, hämtad 11 november 2008.

O’Neill, Onora (1992) “Children’s Rights and Children’s Lives”, i Phillip Alston, Stephen Parker, John Seymor (red), Children,

Rights and the Law, 24-42. Oxford: Clarendon Press.

Olsson, Lars (2007) Nytt system, gamla brister. Stockholm: Rädda barnen.

Peczenik, Aleksander (1995) Vad är rätt? Om demokrati, rättssä-

kerhet, etik och juridisk argumentation. Göteborg: Fritzes.

Pfannenstill, Annika (2002) Rättssociologiska studier inom området

autism. Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö.

Lund Studies in Sociology of Law, no. 13. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Pierre, Jon och Bo Rothstein (2003) “Välfärdsstat i otakt”, i Jon Pierre och Bo Rothstein (red), Välfärdsstat i otakt. Om politikens

oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter, 5-22. Malmö:

Liber.

Prop. 1996/97: 25, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, Regeringens proposition 1996/97:25

Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och

medborgarskapsärenden, Regeringens proposition 2004/05:170

Prop. 1988/89:86, Förslag till utlänningslag m.m., Regeringens proposition 1988/89:86

Raundalen, Magne och Atle Dyregrov (1994) Barn och familjer i

krig. Stockholm: Rädda barnen.

Raundalen, Magne och Jon-Håkon Schultz (2007) Krispedagogik –

hjälp till unga i kris. Lund: Studentlitteratur.

Rimsten, Eva (2006) “Jag vill bli som Kofi”. Ensamkommande barn i

Sverige ur ett rättighetsperspektiv. Stockholm: Rådgivningsbyrån

för asylsökande och flyktingar.

Sandin, Bengt (1996) Changing Childhoods and the Welfare State

in Sweden. Reflections on the Century of the Child. Linköping:

Tema barn, Linköpings universitet.

Schierenbeck, Isabell (2003a) “Vem bryr sig om regelverket. Om frontlinjbyråkretaer, handlingsutrymme och förvaltningsde- mokratisk legitimitet”, i Jon Pierre och Bo Rothstein (red)

Välfärdsstat i otakt. Om politikens oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter, 102-120. Malmö: Liber.

Schierenbeck, Isabell (2003b) Bakom välfärdsstatens dörrar. Umeå: Boréa bokförlag.

Schiratzki, Johanna (2005) Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige.

En rättsvetenskaplig undersökning. Uppsala: Iustus förlag.

Spång, Mikael (2008) Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv. Current Themes in IMER Research 8. Malmö: Malmö University.

Strategi- och verksamhetsplan 2008-2010. Beslutad den 18 januari 2008 (2008) Norrköping: Migrationsverket.

Stern, Rebecca (2006) The Child’s Right to Participation. Reality or

Svensk, Jessika (2007) “JO-kritik om apatiska flyktingbarn”, Dagens Nyheter, 19 januari. UM 1328-08, meddelad 2008-06-03 UM 1888-07, meddelad 2008-02-13 UM 6183, meddelad 2007-03-30 UM 1255, meddelad 2007-10-08

UNICEF (2007) Lyssna på oss – en rapport om barns upplevelser av

asylprocessen i Sverige. Stockholm: UNICEF.

Utlänningshandboken (2007) Avsnitt 37:5 “Att utreda barn”, hämtad

på Migrationsverket januari 2007.

Wikrén, Gerard och Håkan Sandesjö (2006) Utlänningslagen med

kommentarer (8:e upplagan). Stockholm: Norstedts juridik.

Öberg, Nils (1994) Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser? Om

moraliska dilemman i välfärdsstaters invandrings- och invandrar- politik. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Stockholm:

Related documents