Lagen och instruktionen

I dokument BO_2002_utanbilder Sida 3. Många syns inte men finns ändå (sidor 140-144)

Ur Svensk författningssamling sfs 1993:335

Ändrad 1994:87

L AG OM BARNOMBUDSMAN;

utfärdad den 13 maj 1993.

1 § Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt upp-märksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

2 § Barnombudsmannen biträds av ett särskilt råd.

Ombudsmannen är rådets ordförande och leder dess verksamhet. Regeringen utser ombudsmannen och rådets övriga ledamöter för en bestämd tid.

3 § Barnombudsmannen skall genast till socialnämn-den anmäla om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om att någon som är under 18 år miss-handlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas

att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall.

Barnombudsmannen får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov och skydd.

U T D R AG UR SEKRETESSLAG E N

7 kap

34 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

Sekretessen hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden en-ligt vad som föreskrivs i lagen om Barnombudsman.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretes-sen i högst sjuttio år.

U T D R AG UR FÖRORDNING MED INSTRUKTION FÖR BARNOMBUDSMANNEN

sfs 1993:71o Ändrad 1996:621

U P P G I F T E R

1 § Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman har Barnombudsmannen till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall därvid särskilt upp-märksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åta-ganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

2 § Barnombudsmannen skall inom sitt verksam-hetsområde

1. ta initiativ till åtgärder som syftar till att hävda barns och ungdomars rättigheter och intressen, 2. företräda och stödja barn och ungdomar i den all-männa debatten,

3. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ung-domars rättigheter och intressen skall tillgodoses, och 4. ta initiativ till samordning och utveckling av sam-hällets förebyggande insatser inom området barns och ungas säkerhet.

Barnombudsmannen skall ägna särskild uppmärk-samhet åt frågor som rör utsatta barn och ungdomar.

Barnombudsmannen skall i sin verksamhet informera om Förenta nationernas konvention om barnets rättig-h e t e r, upprätträttig-hålla kontakter med barn ocrättig-h ungdomar och med ideella organisationer och myndigheter med flera samt följa forsknings- och utvecklingsarbete som berör barn och ungdom.

3 § Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en berättelse till regeringen om sin verksam-het under det närmast föregående kalenderåret.

BO:s publikationer

En aktuell förteckning över bo:s publikationer finns på bo:s webbplats www.bo.se

Här återges endast ett fåtal.

Med barn ko n ventionen som karta och kompass i kommuner och landsting, 2001

Vägledning för kommuner och landsting om hur barnkonventionen kan omsättas i olika verksamheter.

Beställs från Kommentus förlag, 117 99 Stockholm, tfn 08 -7o9 59 9o

fax o8 - 7o9 59 8o, e-post: forlagorder@k o m m e n t u s . s e

PRIS

175:-B a rnets bästa – från vision till verklighet, 2001

Information om barnkonventionen och hur den kan användas i statliga myndigheters verksamhet.

Beställs från Fritzes kundservice 1o6 47 Stockholm, tfn o8 - 69o91 9o,

fax o8 - 69o91 91, e-post: order.fritzes@liber.se

PRIS

156:-Upp till 18 – fakta om barn och ungdom, 2001

Statistisk uppslagsbok om barns och ungas levnadsvillkor. Beställs från scb Publikationstjänsten, 7o1 89 Örebro, tfn o19 -17 68 oo, fax o19 -17 6444.PRIS

156:-Tidigare upplagor av Upp till 18 gavs ut 1995 och 1998 och kan beställas från samma adress.

BO:s årsrapporter 1994 -2 0 0 1

B Å DA ÄR BÄST, TYP

bo:s årsrapport till regeringen, 2oo1. Upplagan slut.

Se www.bo.se

BARNDOM PÅGÅR

bo:s årsrapport till regeringen, 2ooo

Å SEN SÅ TYCKER JAG . . .

bo:s årsrapport till regeringen, 1999

LITEN BLIR STO R

bo:s årsrapport till regeringen, 1998

BARNDOM SÄTTER SPÅR

bo:s årsrapport till regeringen, 1997. Upplagan slut.

TÄNK OM...

bo:s årsrapport till regeringen, 1996

HALLÅ DÄR!

bo:s årsrapport till regeringen, 1994 Ta hänsyn till barnets bästa i verkställighetsmål, 2001

En studie av länsrättsdomar avseende verkställighet av domar, beslut eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Mänskliga rättigheter för barn –

informationsskrift om barn ko n ventionen, 2000 Innehåller en introduktion till mänskliga rättigheter i allmänhet och en genomgång av konventionens innehåll. Den redogör också för hur de viktigaste artiklarna ska tolkas och hur arbetet med att förverk-liga barnkonventionen hittills har bedrivits i Sverige.

Beställs från Förlagshuset Gothia, Box 15169, 1o4 65 Stockholm, tfn o8 - 46226 7o, fax o8-462o3 22, e-post info.gothia@verbum.se PRIS

54:-Små barn och umgängestvister, 2000 En undersökning av 62 tingsrättsdomar.

B a rnets bästa i asylprocessen, 2000

En studie av Migrationsverkets praxis i asylärenden med barnfamiljer.

Ett steg framåt! 1998

Handbok om barnkonventionen för kommuner och landsting. Beställs från Kommentus förlag, 11799 Stockholm, tfn o8 -7o9 59 9o,

fax o8 -7o9 59 8o.PRIS

100:-Om inte annat anges kan enstaka exemplar av p u b l i k a t i o n e rna beställas från Barn o m b u d s m a n n e n , Box 22106, 104 22 Stockholm, fax 08 - 654 62 77, e-post b.o@bo.se. www. b o . s e

MÅNGA SYNS INTE MEN FINNS ÄNDÅ är utgiven av Barnombudsmannen, Stockholm 2002

Barnombudsmannen, Box 22106, 104 22 Stockholm. Telefon 08-692 29 50. Fax 08-654 62 77 E-post: bo@bo.se Webbplats: www.bo.se

Fotografer: Bildhuset: Robert Blombäck, Mattias Edwall, Stefan Fallgren, Micke Lundström, Bengt Olof Olsson, Kristian Pohl.

ETC Bild: Anki Almqvist, Jeanette Andersson, Stefan Bohlin, Lars Forsstedt, Daniel Lagerlöf, Ewa Stackelberg. Sidan 101, Urban Brådhe.

Intervjuer med barn: Lena Lidbeck. Intervjuer i kapitlet Barnkonventionen ställer krav: Hélène Benno

”Många syns inte men finns ändå” är textcitat ur ”Det gåtfulla folket” text & musik av Beppe Wolgers och Olle Adolphson.

Med tillstånd av Universal/Reuter & Reuter Förlags AB Formgivning: TEMPEL. Tryck: Tryckoffset, Stockholm. ISBN 9 1 - 8 7 4 4 8 - 2 8 9

Barnen och ungdomarna på bilderna i denna publikation har ingenting med textinnehållet att göra.

Barnombudsmannen, BO, ska ta tillvara barns och ungdomars rättigheter och intressen i samhället. BO ska särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med

Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Uppgiften är att arbeta generellt för barn och ungdomar och företräda dem i den allmänna debatten. Myndigheten ska prioritera frågor som rör barn i utsatta situationer.

I dokument BO_2002_utanbilder Sida 3. Många syns inte men finns ändå (sidor 140-144)