Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta:

att fastställa Policy för Studentföreningar

Stadga

En arbetsgrupp tillsattes förra året för att se över stadgan, gruppen har

förtydligat och förenklat vissa avsnitt i stadgan. För att stadgan ska gälla krävs två likalydande beslut av medlemsmötet. I bilaga 8a är den förändrade stadgan och i bilaga 8b finns de delar som förändrats och förenklats markerade.

Kårstyrelsen föreslår medlemsmöte besluta:

Att fastställa stadgan för Linnéstudenterna

Bilaga 7 Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

1

Stadgar

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

2 1

1. Linnéstudenternas ändamål och verksamhetsområde 2

Linnéstudenternas huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 3

förutsättningen för studier vid Linnéuniversitetet.

4

Linnéstudenterna ska också främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med 5

studierna i samverkan med omgivande samhälle.

6 7

2. Verksamhetsår och räkenskapsår 8

Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni.

9 10

3. Medlemskap 11

Medlem eller stödmedlem är den som har erlagt avgift för perioden.

12

Rätt att bli medlem har den som studerar vid Linnéuniversitetet.

13

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet. Avgiften för stödmedlemskap fastställs av årsmötet.

14

Efter skriftlig ansökan från medlem eller stödmedlem åligger det styrelsen att bevilja utträde. Det 15

åligger styrelsen att avgöra hur stor del av den erlagda medlemsavgiften som ska återbetalas.

16

Medlem som inom fjorton (14) dagar efter erlagd avgift vill avbryta sitt medlemskap på grund av 17

avbrutna studier har rätt att få sin erlagda medlemsavgift återbetald.

18

Då medlem eller stödmedlem uppsåtligen har handlat mot föreningens ändamål eller på annat sätt 19

motverkat föreningen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna.

20 21

4. Medlemsmöte 22

Medlemsmöte är Linnéstudenternas högsta beslutande organ.

23

Medlemsmöte är öppet om inte medlemsmötet beslutar något annat.

24

Medlemmar kan till medlemsmöte framlägga motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen 25

(21) dagar innan medlemsmöte.

26

Varje år ska det kallas till minst fyra (4) ordinarie medlemsmöten, varav ett (1) ska vara årsmöte.

27

Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Kallelse ska meddelas medlemmarna 28

senast tjugoåtta (28) dagar innan medlemsmötet.

29

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

3 Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska meddelas medlemmarna senast tio (10) dagar 1

innan medlemsmötet.

2

Om en (1) procent av medlemmarna, tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen, räkenskapsrevisor eller 3

samtliga verksamhetsrevisorer skriftligen så kräver ska styrelsen kalla till ett extrainkallat 4

medlemsmöte. Det extrainkallade medlemsmötet får endast behandla det som föranlett kallelsen.

5

På varje medlemsmöte ska det erbjudas en öppen frågestund.

6

Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare förrättas på varje medlemsmöte.

7

Protokoll från medlemsmöte justeras av mötesordförande och utsedda justeringspersoner.

8

Protokollet ska anslås på föreningens officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter 9

medlemsmötet.

10

För att ett medlemsmöte ska vara beslutsmässigt krävs det att tjugo (20) stycken röstberättigade 11

medlemmar är närvarande.

12

För att ha yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte krävs att medlemsavgift för den dag då 13

medlemsmötet äger rum har erlagts.

14

Stödmedlem har inte yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte.

15

Sittande styrelse har inte rösträtt på medlemsmöte.

16 17

4.1 Årsmöte 18

Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte.

19

Detta ska hållas före maj månads utgång.

20

Årsmötet ska behandla följande punkter:

21

• Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 22

• Besluta om budget för kommande verksamhetsår 23

• Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 24

• Val av tre (3) verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår 25

• Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för densamma för kommande 26

verksamhetsår 27

• Val av mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en 28

(1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår 29

• Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår 30

•Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse 31

32

4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen 33

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

4 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska behandla 1

följande punkter:

2

• Besluta om åsiktsdokument 3

• Besluta om policydokument 4

5

4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen 6

Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska behandla 7

följande punkter:

8

• Avgående styrelses ansvarsfrihet prövas. Avgående styrelse får inte rösta då prövning av 9

ansvarsfrihet sker 10

• Revisorernas berättelser 11

• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 12

• Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår 13

• Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust 14

15

4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen 16

Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska 17

behandla följande punkter:

18

• Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår 19

• Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter 20

• Besluta om en valkommitté bestående av minst fem (5) personer 21

• Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår 22

23

5 Styrelse 24

Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse 25

att Linnéstudenternas stadgar efterlevs.

26

Det åligger styrelsen att:

27

• Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål 28

• Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen 29

• Inneha arbetsgivaransvaret 30

• Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut 31

• Ansvara för och förvalta organisationens medel 32

• Förbereda medlemsmöten 33

• Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 34

• Verkställa medlemsmötets beslut 35

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

5

• Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar 1

• Utse firmatecknare för verksamhetsåret 2

• Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret 3

• Lägga fram propositioner till medlemsmötet 4

• Behandla inkomna motioner till medlemsmötet 5

Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens 6

sammansättning.

7

Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och 8

räkenskapsrevisorer.

9

Rösträtt har endast styrelsens ledamöter.

10

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

11

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska 12

ske.

13

Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen.

14

Styrelsen mandatperiod är 1 juli – 30 juni.

15

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde.

16

Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter.

17

Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet.

18

Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) 19

dagar innan utlyst möte.

20

Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de 21

närvarande styrelseledamöterna.

22

Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering.

23 24

5.1 Val till styrelse 25

Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar.

26

Varje medlem som vid första valdag erlagt medlemsavgift äger en (1) röst per ledamot som ska väljas 27

till styrelsen.

28

Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet.

29 30

5.2 Fyllnadsval 31

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

6 Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte.

1

Närvarande medlemmar har rätt att rösta i fyllnadsvalet.

2 3 4

6 Valkommitté 5

Valkommittén har att bereda och genomföra valet av styrelsens ledamöter.

6

Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen.

7

Valkommittén har att bereda eventuella fyllnadsval.

8

Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med 9

nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen.

10 11

7 Missförtroendeförklaring 12

En (1) procent av medlemmarna kan vid medlemsmöte väcka fråga om misstroendeförklaring mot 13

styrelseledamot.

14

Sådan fråga måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och 15

röster skall avges genom sluten votering.

16

Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna 17

entledigas styrelseledamot från sitt uppdrag.

18

Denna punkt i protokollet skall anses omedelbart justerad.

19

Misstroendeförklaring kan endast väckas mot styrelseledamot som tillträtt sin post.

20 21

8 Stadgar 22

För att stadgeändring ska gälla fordras att två (2) på varandra följande ordinarie medlemsmöten 23

bifaller beslutet med två tredjedelars (2/ 3) majoritet.

24

För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs beslut av styrelsen för Linnéuniversitetet.

25

Styrelsen har tolkningsföreträde då oenighet om tolkning av stadgan uppstår.

26 27

9 Upplösning 28

Bilaga 7a Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

7 Beslut om upplösning av Linnéstudenterna ska fattas av två (2) på varandra följande ordinarie

1

årsmöten. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet.

2

Vid upplösning av Linnéstudenterna skall tillgångar fonderas och förvaltas av Linnéuniversitetet till 3

dess att en ny studentkår bildas.

4 5

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

1. Linnéstudenternas ändamål och verksamhetsområde

Linnéstudenternas huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningen för studier vid Linnéuniversitetet.

Linnéstudenterna ska också främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna i samverkan med omgivande samhälle.

2. Verksamhetsår och räkenskapsår

Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni.

3. Medlemskap

Medlem eller stödmedlem är den som har erlagt avgift för perioden.

Rätt att bli medlem har den som studerar vid Linnéuniversitetet.

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet. Avgiften för stödmedlemskap fastställs av årsmötet.

Efter skriftlig ansökan från medlem eller stödmedlem åligger det styrelsen att bevilja utträde. Det åligger styrelsen att avgöra hur stor del av den erlagda medlemsavgiften som ska återbetalas.

Medlem som inom fjorton (14) dagar efter erlagd avgift vill avbryta sitt medlemskap på grund av avbrutna studier har rätt att få sin erlagda medlemsavgift återbetald.

Då medlem eller stödmedlem uppsåtligen har handlat mot föreningens ändamål eller på annat sätt motverkat föreningen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna.

4. Medlemsmöte

Medlemsmöte är Linnéstudenternas högsta beslutande organ.

Medlemsmöte är öppet om inte medlemsmötet beslutar något annat.

Medlemmar kan till medlemsmöte framlägga motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte.

Varje år ska det kallas till minst fyra (4) ordinarie medlemsmöten, varav ett (1) ska vara årsmöte.

Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Kallelse ska meddelas medlemmarna senast tjugoåtta (28) dagar innan medlemsmötet.

Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska meddelas medlemmarna senast tio (10) dagar innan medlemsmötet.

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

Om en (1) procent av medlemmarna, tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen, räkenskapsrevisor eller samtliga verksamhetsrevisorer skriftligen så kräver ska styrelsen kalla till ett extrainkallat

medlemsmöte. Det extrainkallade medlemsmötet får endast behandla det som föranlett kallelsen.

På varje medlemsmöte ska det erbjudas en öppen frågestund.

Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare förrättas på varje medlemsmöte.

Protokoll från medlemsmöte justeras av mötesordförande och utsedda justeringspersoner.

Protokollet ska anslås på föreningens officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter medlemsmötet.

För att ett medlemsmöte ska vara beslutsmässigt krävs det att tjugo (20) stycken röstberättigade medlemmar är närvarande.

För att ha yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte krävs att medlemsavgift för den dag då medlemsmötet äger rum har erlagts.

Stödmedlem har inte yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte.

Sittande styrelse har inte rösträtt på medlemsmöte.

4.1 Årsmöte

Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte.

Detta ska hållas före maj månads utgång.

Årsmötet ska behandla följande punkter:

• Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

• Besluta om budget för kommande verksamhetsår

• Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

• Val av tre (3) verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår

• Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för densamma för kommande verksamhetsår

• Val av mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår

• Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår

•Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse

4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen

Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska behandla följande punkter:

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

• Besluta om åsiktsdokument

• Besluta om policydokument

4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen

Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska behandla följande punkter:

• Avgående styrelses ansvarsfrihet prövas. Avgående styrelse får inte rösta då prövning av ansvarsfrihet sker

• Revisorernas berättelser

• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

• Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår

• Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust

4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen

Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska behandla följande punkter:

• Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår

• Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter

• Besluta om en valkommitté bestående av minst fem (5) personer

• Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår

5 Styrelse

Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse att Linnéstudenternas stadgar efterlevs.

Det åligger styrelsen att:

• Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål

• Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen

• Inneha arbetsgivaransvaret

• Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut

• Ansvara för och förvalta organisationens medel

• Förbereda medlemsmöten

• Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

• Verkställa medlemsmötets beslut

• Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar

• Utse firmatecknare för verksamhetsåret

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

• Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret

• Lägga fram propositioner till medlemsmötet

• Behandla inkomna motioner till medlemsmötet

Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens sammansättning.

Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsrevisorer.

Rösträtt har endast styrelsens ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska ske.

Ledamöterna i styrelsen ska vara myndiga och medlemmar i Linnéstudenterna.

Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen.

Styrelsen mandatperiod är 1 juli – 30 juni.

Om vald medlem i styrelsen avgår före mandattidens utgång ska medlemsmötet förrätta fyllnadsval som valkommittén har berett.

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde.

Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter.

Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet.

Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) dagar innan utlyst möte.

Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna.

Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering.

5.1 Val till styrelse

Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar.

Varje medlem som vid första valdag erlagt medlemsavgift äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen.

Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet.

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

5.2 Fyllnadsval

Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte.

Närvarande medlemmar har rätt att rösta i fyllnadsvalet.

6 Valkommitté

Valkommittén har att bereda och genomföra valet av styrelsens ledamöter.

Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen.

Valkommittén har att bereda eventuella fyllnadsval.

Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen.

7 Missförtroendeförklaring

En (1) procent av medlemmarna kan vid medlemsmöte väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot.

Sådan fråga måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och röster skall avges genom sluten votering.

Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna entledigas styrelseledamot från sitt uppdrag.

Denna punkt i protokollet skall anses omedelbart justerad.

Misstroendeförklaring kan endast väckas mot styrelseledamot som tillträtt sin post.

8 Stadgar

För att stadgeändring ska gälla fordras att två (2) på varandra följande ordinarie medlemsmöten bifaller beslutet med två tredjedelars (2/ 3) majoritet.

För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs beslut av styrelsen för Linnéuniversitetet.

Styrelsen har tolkningsföreträde då oenighet om tolkning av stadgan uppstår.

Bilaga 7b Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

9 Upplösning

Beslut om upplösning av Linnéstudenterna ska fattas av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet.

Vid upplösning av Linnéstudenterna skall tillgångar fonderas och förvaltas av Linnéuniversitetet till dess att en ny studentkår bildas.

Proposition: Öronmärkning av balanserad vinst.

År 2010 sade Studentkåren i Kalmar upp hyresavtalet på Corehouse. För att det skulle finnas medel att restaurera lokalen till sitt ursprungliga skick reserverades 1 200 000 kr till detta ändamål.

Efter förhandling med hyresvärden blev restaureringskostnaden endast ca 200 000 kr. Kvar finns då 1 000 000 kr som bör komma studentlivet till gagn. Detta ligger just nu som en balanserad vinst i budgeten för verksamhetsåret 2011/2012. För att pengarna ska komma det studiesociala livet vid Linnéuniversitetet till gagn vill nu Linnéstudenternas styrelse att medlemsmötet öronmärker 1 000 000 kr av den balanserade vinsten så som följer nedan:

Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta:

Att Linnéstudenterna öronmärker 200 000 kr för Kalmar Studentliv att söka bidrag från.

Att Linnéstudenterna öronmärker 200 000 kr för Studentföretag i Växjö AB att söka bidrag från.

Att Linnéstudenterna öronmärker 200 000 kr för Sivans att söka bidrag från.

Att Linnéstudenterna öronmärker 300 000 kr för av Linnéstudenterna godkända studentföreningar att söka bidrag från.

Att Linnéstudenterna öronmärker 100 000 kr att ha till buffert för specialprojekt inom det studiesociala livet på Linnéuniversitetet.

Att förutsättningarna för en utbetalning är följande:

- Ansökan ska innehålla ett tydligt syfte och en budget för vad medlen ska användas till - Ansökan om medel ska ställas till Linnéstudenternas styrelse som beslutar om

eventuell utbetalning.

- Syftet måste vara att gynna studentlivet vid Linnéuniversitetet.

Att om medlen inte används innan 1 juli 2013 återgår de till Linnéstudenternas kapital.

Att utbetalda medel ska redovisas till kårstyrelsen enligt överenskommet datum

Att om inte utbetalda medel använts till det sökta syftet, kan föreningen som erhållit pengar från Linnéstudenterna bli återbetalningsskyldig.

Bilaga 8 Medlemsmöte 111012 Kalmar/Växjö

I dokument Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden (sidor 22-39)

Relaterade dokument