Listeria monocytogenes Faroidentifiering

I dokument Kontrollhandbok om provtagning. Del 3 Biologiska faror och indikatororganismer (sidor 44-47)

Vad är Listeria monocytogenes?

Listeria monocytogenes är stavformade icke-sporbildande bakterier som tillhör släktet Listeria. Släktet består av sex arter, varav L. monocytogenes och L. ivanovii är patogena. Listeria monocytogenes ger listerios (listeriainfektion) hos människa, får, nötkreatur och get, L. ivanovii ger listerios hos får och nötkreatur99.

Arten L. monocytogenes består av flera serotyper (undergrupper), som alla kan orsaka sjukdom100. De flesta svenska listeriosfall orsakas av den molekylära serogruppen IIa (motsvarar serotyp 1/2a och 3a)101.

Var kan den finnas?

Listeria monocytogenes är en bakterie som förekommer allmänt i miljön och har isolerats från bland annat jord, vatten, växtmaterial, avlopp, ensilage samt avföring från människor och djur. Den kan anpassa sig till olika miljöer och har ofta isolerats från miljöer där livsmedel tillverkas. Särskilt bra trivs den i svala och fuktiga miljöer.

En och samma stam kan överleva flera år i en miljö som den anpassat sig till102. Farokaraktärisering

Egenskaper

Listeria monocytogenes kan växa till i temperaturer ner mot 0ºC, salthalter upp till 10 procent, pH-värden mellan cirka 4,5 och 9 samt vid låg vattenaktivitet (fakta 2, figur 3). Tillväxt sker även i syrefria miljöer och/eller miljöer med förhöjda halter av koldioxid. Den är inte särskilt motståndskraftig mot värme och överlever inte normal pastörisering.

99 Quinn, P.J., Carter, M.E., Markey, B. & Carter, G.R. (1994a). Listeria species. In: Clinical veterinary microbiology, 1. ed.

Mosby International Limited, London, UK

100 Rørvik, L.-M. 2007. Kapitel 16. Listeria monocytogenes. I: Granum (red) Matforgiftning, Næringsmiddelborne infeksjoner og intoksikasjoner. 3e utgave. Høyskoleförlaget AS-Norwegian Academic Press, Kristiansand, Norge

101 http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/Epidemiologisk-arsrapport-2012-15-6.pdfhttp://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/listeriainfektion

102 Unnerstad H., Bannerman E., Bille J., Danielsson-Tham M.-L., Waak E., Tham W. 1996. Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes. Netherlands Milk & Dairy J. 50: 493-499

Förekomst av L. monocytogenes i livsmedel tyder på att bakterien tillförts livsmedlet från omgivningen. Det kan ske på många sätt, men en vanlig smittväg är att stammar som etablerat sig på en livsmedelsanläggning överförs till det livsmedel som

tillverkas. Andra smittvägar kan vara genom förorenat vatten, jord eller avföring.

Sjukdomssymtom

Listerios är en ovanlig sjukdom, men kan vara livshotande för den som drabbas.

Dödligheten är mellan 20 och 30 procent. Vissa personer, inom så kallade högrisk-grupper, är särskilt mottagliga för listeriainfektion beroende på att den kroppsegna motståndskraften inte kan inaktivera bakterien. Till högriskgrupper hör gravida och späda barn (upp till cirka 1 månad gamla) samt vuxna personer med nedsatt

immunförsvar. Till vuxna med nedsatt immunförsvar räknas äldre personer (över 65 år) och personer som drabbats av olika former av cancer, HIV/AIDS, alkoholism, genomgått organtransplantation eller av andra skäl äter immunnedsättande medicin103,104.

Symtom vid listerios beror på vem som drabbas. Vid graviditet ger sjukdomen ofta milda influensaliknande symtom hos modern, men infektionen kan spridas till fostret och orsaka missfall eller svårt sjuka för tidigt födda barn. Hos vuxna, icke-gravida personer och späda barn är hjärnhinneinflammation och/eller blodförgiftning vanligast. Inkubationstiden varierar mellan 1 och 90 dagar, men genomsnittet är cirka 30 dagar. Infektionsdosen beror på motståndskraften hos den som exponeras, men den aktuella stammen är också av betydelse. Eftersom livsmedel samman-kopplats med sjukdomsfall har halter över 100 CFU per gram påvisats i livs-medlet105.

En icke-invasiv form av listerios kan orsaka traditionella matförgiftningssymtom hos personer utan några sjukdomar. I samband med utredningar av matförgiftnings-utbrott har halter över 106 CFU per gram påvisats från det aktuella livsmedlet106. Aktuella livsmedel att analysera

Eftersom L. monocytogenes kan utgöra en allvarlig hälsorisk ingår den som livs-medelssäkerhetskriterier för alla olika sorters ätfärdiga livsmedel107. Lämpliga livsmedel att provta och analysera är livsmedel som gynnar tillväxt av bakterien, till exempel kylda ätfärdiga livsmedel med lång hållbarhet. Några exempel är smör-gåspålägg, rökt eller gravad fisk, olika sorters majonäsbaserade röror och sallader, mjuka mognadslagrade ostar, patéer och andra delikatesser.

Eftersom L. monocytogenes kan tillföras processade livsmedel från omgivningen under tillverkningen ska företag ta omgivningsprov på produktionsanläggningar.

103 Allerberger, F. and Wagner, M. 2010. Listeriosis: a resurgent foodborne infection Clinical Microbiology and Infection Vol 16. Pp 16-23

104 Rørvik, L.-M. 2007. Kapitel 16. Listeria monocytogenes. I: Granum (red) Matforgiftning, Næringsmiddelborne infeksjoner og intoksikasjoner. 3e utgave. Høyskoleförlaget AS-Norwegian Academic Press, Kristiansand, Norge

105 Chen Y., Ross W.H., Scott V.N., Gombas D.E. 2003. Listeria monocytogenes: Low levels equal low risk. J. Food Prot. 66 (4): 570-577

106 Schlech W.F. 1997. Listeria gastroenteritis – old syndrome, new pathogen. New Engl. J. Med. 336 (2): 130-132

107 Bilaga I, Kapitel 1 i Kommissionens Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel. Livsme-delsverkets KONTROLLHANDBOK – LISTERIA MONOCYTOGENES

L. monocytogenes kan analyseras antingen med avseende på förekomst och halt alternativt enbart med avseende på förekomst. Tänk på att halten ligger till grund för uppskattning av eventuell hälsorisk. Klargör med analyslaboratoriet om vad som önskas i samband med beställning av analysuppdraget.

Mindre lämpliga livsmedel att analysera

Det är inte meningsfullt att analysera varmhållna rätter, kylvaror med kort hållbar-het, torra livsmedel, buteljerade drycker och livsmedel som ska upphettas innan konsumtion, som till exempel rått kött.

Bedömning

Förekomst av L. monocytogenes kan utgöra en allvarlig hälsorisk särskilt för per-soner som tillhör någon högriskgrupp. Därför är L. monocytogenes i livsmedel förhållandevist hårt reglerat inom EU. I ätfärdiga livsmedel gäller att halter över 100 CFU per gram alltid ska bedömas som otillfredsställande. Ätfärdig spädbarns-mat och livsmedel för särskilda medicinska ändamål har ännu strängare regler.

I dessa livsmedel får bakterien inte påvisas i 25 gram. För mer detaljerad beskrivning av provtagning och bedömning av L. monocytogenes, se Livsmedelsverkets

KONTROLLHANDBOK LISTERIA MONOCYTOGENES.

Om L. monocytogenes påvisas i ätfärdiga livsmedel med PCR-metoder, bör helst också levande bakterier av L. monocytogenes påvisas med odlingsmetod för att provet med säkerhet ska kunna bedömas som en hälsorisk.

Förebyggande åtgärder

Minimering av L. monocytogenes i livsmedel kräver förebyggande arbete genom hela livsmedelskedjan, det vill säga på gårdsnivå, i tillverkning, under förvaring, i detalj-handeln och hos konsument. På nationell nivå har fem svenska myndigheter tagit fram ett strategidokument för att identifiera åtgärder, som anses vara särskilt viktiga för att minska antalet fall av listerios hos människa. Dokumentet riktar sig främst till de undertecknande myndigheterna, men även andra myndigheter och näringen kan använda dokumentet108.

På gårdsnivå kan förorening av mjölken undvikas genom tillräckligt surt ensilage och därigenom hålla nivåer av L. monocytogenes i stallmiljön på en låg nivå. I pro-duktion bör insatser göras genom att minimera förekomst och tillväxt i råvaror, införa listeriadödande åtgärder i processen samt minimera kontaminationsrisken av ätfärdiga produkter, genom separera råvaror och färdig produkt, god rengöring och hygieniskt kontruerad utrustning.

För att begränsa tillväxt av bakterien under lagring av livsmedel är det också viktigt att kylförvaring sker vid rätt temperatur och att hållbarhetstiden inte är för lång.

108 Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. 2013.

Infektion med Listeria monocytogenes, ett nationellt strategidokument. www.socialstyrelsen.se

TÄNK PÅ ATT:

• Lämpliga livsmedel att provta och analysera för L. monocytogenes är livs medel som gynnar tillväxt av bakterien, till exempel kylda ätfärdiga livsme del med lång hållbarhet.

• Förekomst av Listeria monocytogenes i olika typer av ätfärdiga livsmedel bedöms:

-

otillfredsställande om halten är över 100 CFU per gram.

• Förekomst av Listeria monocytogenes i ätfärdig spädbarnsmat och livsmedel för särskilda medicinska ändamål bedöms:

-

otillfredsställande om bakterien är påvisad i 25 gram livsmedel.

Patogena Escherichia coli

I dokument Kontrollhandbok om provtagning. Del 3 Biologiska faror och indikatororganismer (sidor 44-47)