Ahlskogh-Sandberg, Barbro m.fl. Boken om Svenskfinland. (Vasa 1983). Ajagán-Lester, Luis. De Andra; Afrikaner i svenska pedagogiska texter

1768-1965. Avhandling för doktorsexamen. Stockholm: Institutionen för

undervisningsprocesser, kommunikation och lärande- Lärarhögskolan (Stockholm. HLS. 2000)

Ammert, Niklas. ”Inledning” s.17-22 i Niklas Ammert, Att spegla världen.

Läromedelsstudier i teori och praktik. Studentlitteratur (Lund 2011).

Ammert, Niklas i ”Om läroböcker och studiet av dem” s. 25-41 i Niklas Ammert (red) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Studentlitteratur (Lund 2011).

Ammert, Niklas ”Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia.” s.1-19 i Historisk tidsskrift för

Finland. 1, 2009. Årgång 94, 2009. Utgiven av Historiska föreningen

(Helsingfors 2009).

Andersson, Håkan. Kampen om det förflutna: studier i

historieundervisningens målfrågor i Finland 1843-1917. Avhandling för

doktorsexamen. Åbo akademi. Humanistiska fakulteten. (Åbo 1979). Andersson, Håkan. ”Mellan Norden och Ryssland. Historien som

geopolitiskt instrument i Finlands skolor 1809 – 1917” s.91-105 i Bjarne Bjørndal, Torstein Harbo & Jon Haukaas (red) Levende fortid. (Oslo 1991).

Andolf, Göran, Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker

1820-1965. Avhandling för doktorsexamen. (Uppsala 1972).

Arnstberg, Karl-Olov. Svenskhet, den kulturförnekande kulturen. (Stockholm 1989)

Arnstberg, Karl-Olov och Billy Ehn. Etniska minoriteter i Sverige förr och

nu. (Lund 1980).

Berg, Anne. Kampen om befolkningen. Den svenska nationsformeringens

utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860. (Uppsala

2009).

Bladh, Gabriel och Kuvaja Christer ”Från ett rike till två nationalstater” s.11- 41 i Gabriel Bladh och Christer Kuvaja (red.) Dialog och Särart.

Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i

Finland – Finskt i Sverige. (Helsingfors 2005).

Broberg, Gunnar och Tydén, Mattias. Oönskade i folkhemmet, Rashygien

och sterilisering i Sverige. (Stockholm 2005).

Carlgren, Wilhelm. Nordens historia i nordisk skola och forskning. (Stockholm 1957).

Catomeris, Christian. Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom

Danielsson Malmros, Ingmarie. Det var en gång ett land… Berättelser om

svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar.

Avhandling för doktorsexamen. (Helsingborg 2012).

Edgren, Henrik. ”Menige mans historia. Centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för folkskolan”, s.117-146 i Esbjörn Larsson, Johannes Westberg & Donald Broady (red.). Utbildningens sociala och

kulturella historia. Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. (Uppsala 2010).

Edgren, Henrik ”Folkskolan och grundskolan” s. 103-119 i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red.) Utbildningshistoria: en introduktion. (Lund 2011).

Ehn, Billy; Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar. Försvenskningen av Sverige.

Det nationellas försvar. (Stockholm 1993).

Elenius, Lars. ”Selma Lagerlöf och Norrland: nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa” s.15-41 i Ann-Katrin Hatje (red.).

Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning och nationell

identitet vid sekelskiftet 1900. (Stockholm 2000).

Elenius, Lars. Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och

språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturens frontlinjer Skrifter

från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 34. Avhandling för doktorsexamen. (Umeå 2001).

Elenius, Lars. Nationalstat och minoritetspolitik. Samer och finskspråkiga

minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv. (Lund 2006).

Elmersjö, Henrik Åström. Norden, nationen och historien. Avhandling för doktorsexamen. (Umeå 2013).

Elmgren, Ainur. Den allrakäraste fienden; svenska stereotyper i finländsk

press 1918-1939. Avhandling för doktorsexamen. Lunds Universitet.

(Lund 2008).

Engman, Max. ”Finland i paralleller” s.11-24 i Kerstin Smeds (red) Boken om

Vårt land 1996, festskrift till professor Matti Klinge. (Helsingfors 1996).

Engman, Max. ”The Finland-Swedes: a case of failed national history?” sid.166-177 i Michael Branch (red.) National history and Identity.

Approaches to the Writing if National History in the North East Baltic Region, Nineteenth and twentieth centuries. SKS. (Helsingfors 1999).

Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. (Cambridge 1992). Fairclough, Norman. Media Discourse. (New York 1995).

Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of

Language. Second edition. (Harlow 2010).

Fewster, Derek. Visions of Past glory. Nationalism and the Construction of

Early Finnish History. Studia Fennica, Historica. Avhandling för

doktorsexamen. (Helsingfors 2006).

af Forselles-Riska, Cecilia. ”Carl Enckells förhalningsstrategi vid

om Vårt Land 1996. Festskrift till professor Matti Klinge. (Helsingfors

1996).

Forsgård, Nils-Erik. ”Från det kända till det okända, Zacharias Topelius och Boken om Vårt land” s. 32-45 i Kerstin Smeds (red) Boken om Vårt land

1996, festskrift till professor Matti Klinge. (Helsingfors 1996).

Granqvist-Nutti, Karin. Samerna i svenska läroböcker 1865-1971. Centrum för arktisk forskning, Umeå Universitet. Rapport nr 25, (Umeå 1993). Hall, Patrik. Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex

sekler. (Stockholm 2000).

Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720-

2006. Böndernas och arbetarnas tid. (Lund 2013).

Hobsbawm, Eric J. Nationer och nationalism. (Stockholm 1994).

Holmén, Janne. Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i

norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget.

Avhandling för doktorsexamen. (Uppsala 2006).

Holmén, Janne, ”Skolämnenas historia; Historia” s.199-208 i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red.) Utbildningshistoria: en

introduktion. (Uppsala 2011).

Huldén; Lars. ”Språk, litteratur och nationell identitet i Finland” s.81-100 i Paul Fogelberg (red) Finland mellan öst och väst. (Helsingfors 2011). Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism. (Malmö 1993). Högnäs, Sten. Kustens och skogarnas folk, om synen på svenskt och finskt

lynne. (Stockholm 1995).

Jakobsson, Max. Finlands Väg 1899-1999. Från kampen mot tsarväldet till

EU-medlemskap. (översättn. Slotte, Ulf-Erik). Atlantis. (Stockholm

1999).

Johansson Harrie, Anna. Staten och läromedlen. En studie av den svenska

statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. Avhandling för

doktorsexamen. (Linköping 2009).

Jussila, Osmo, Hentilö, Seppo och Nevakivi, Jukka. Finlands politiska

historia 1809–2009. (Helsingfors 2009).

Jutikkala, Eino och Pirinen, Kauko. Den finska historien. Fjärde omarbetade upplagan. (övers. Wennerblad, Jan) Natur och Kultur. (Lund 1973). Karlsson, Klas-Göran. ”Läroboken och makten – ett nära förhållande” s. 43-

61 i Niklas Ammert (red) (red) Att spegla världen. Läromedelsstudier i

teori och praktik.( Lund 2011).

Kellas, James G. The politics of Nationalism and Ethnicity. (London 1991) Klinge, Matti . ”Alla finnar är svenskar” s.42-49 i Max Engman & Henriks

Stenius (red.) Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter

1860. (Helsingfors 1983).

Lagerlöf, Selma. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma

Lagerlöf. Första bandet. (Stockholm 1907). (Läseböcker för Sveriges

barndomsskolor utgivna av Alfr. Dalin och Fridtjuv Berg.)

Lagerlöf, Selma. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma

Lagerlöf. Andra bandet. (Stockholm 1908). (Läseböcker för Sveriges

barndomsskolor utgivna av Alfr. Dalin och Fridtjuv Berg.)

Lamberg, Marko. ”Ethnic Imagery and Social boundaries in early modern urban communities: the case of finns in Swedish towns c.1450-

1650”s.200-236 i Marko Lamberg (ed.) Shaping Ethnic Identities. Ethnic

Minorities in Northern and East central European States and Communities, c. 1450-2000. (Helsingfors 2009).

Landgren, Lars-Folke. ”En finskhetens spjutspets. Fredrik Polén och kampen om skol- och ämbetsspråket i S:t Michel. S.257-270 i Kerstin Smeds (red)

Boken om Vårt land 1996, festskrift till professor Matti Klinge. 1996.

Leikola, Anto. ”De lyckliga gubbarnas land”s.25-31 i Kerstin Smeds (red)

Boken om Vårt land 1996, festskrift till professor Matti Klinge.

(Helsingfors 1996).

Leppänen, Katarina. ”Historia och litteratur i identitetsskapande”. s. 370- 380 i Finsk tidskrift 2010 nr.7-8. (Helsingfors 2010).

Leyens, Jaques-Philippe, Vincent Yzerbyt & Georges Schadron. Stereotypes

and social cognition. (1994).

Lindgren, Anna-Riita & Klaus Lindgren. ”Språkbyten bland

ståndspersonerna i Storfurstendömet Finland” s.256-319 i Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red.) Dialog och Särart, Människor, samhällen och

idéer från Gustaf Vasa till nutid. Del I av IV i serien Svenskt i Finland –

Finskt i Sverige. (Borgå 2005)

Lindmark, Daniel. ”Kunskapskraven i den framväxande folkskolan” ” s.77- 116 i Egil Johansson & Stig G Nordström (red.). Utbildningshistoria 1992. (Uppsala 1993).

Lorentzen, Svein. Ja vi elsker… Skolbøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. (Oslo 2005).

Lundborg, Herman. Svensk raskunskap, folkupplaga med text, kartor,

diagram och planscher. (Uppsala 1927).

Långström, Sture. Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk

studie. Avhandling för doktorsexamen. (Umeå 1997).

Läsebok för folkskolan. Faksimilutgåva efter första upplagan 1868. Efterord

av Lars Furuland. (Stockholm 1979).

Meinander, Henrik. ”Den nordistiska kroppen”145-157 i Kerstin Smeds (red) Boken om Vårt land 1996, festskrift till professor Matti Klinge.

(Helsingfors 1996).

Mustelin, Olof ”Finlandssvensk – kring ett begrepps historia” s. 50-70 i Max Engman & Henriks Stenius (red.) Svenskt i Finland 1. Studier i språk och

Mörkenstam, Ulf. ”Önskvärda och icke önskvärda folkelement. Den normativa argumentationen i svensk invandringspolitik 1900-1950.” s. 285-319 i Historisk tidsskrift för Finland. Årg. 91 2006. Utgiven av Historiska föreningen. (Helsingfors 2006).

Nordgren, Kenneth. ”Interkulturella perspektiv i historieläroböcker” s.139- 155 i Niklas Ammert (red). Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori

och praktik. (Lund. 2011).

Nordlund, Sven. ”Finnarna” s.46-62, i Ronny Ambjörnsson & David Gaunt (red.) Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. (Malmö 1984).

Olsson, Fredrik. Järnhanteringens dynamik. Produktion, lokalisering och

agglomerationer i Bergslagen och Mellansverige 1368-1910. Avhandling

för doktorsexamen. Umeå universitet (Umeå 2007). Olsson, Lena. Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i

geografiläroböcker 1870-1985. Avhandling för doktorsexamen.

(Göteborg 1986).

Peterson, Sonja. Vad vet grundskoleeleven om kartan? Pedagogiska institutionen, Lärarhögskolan. Rapport nr 21. 1971. (Göteborg 1971) Richardsson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr

och nu. Åttonde reviderade upplagan. (Lund 2010).

Ryymin, Teemu. “Creating Kvenness: Identity building among the Arctic Finns in northern Norway”.(p.51-67) I Acta Borealia: A Nordic Journal

of Circumpolar Societies. 1-2001. (Oslo 2001)

Ryymin, Teemu ”Representing the Kvens. Images of Arctic Finnishness in the Interwar Period.” i Karin Granqvist och Ulrike Spring (eds)

Representing Gender, Ethnicity and Nation in Word and Image. 4/2001.

(Tromsø 2001).

Ryymin, Teemu. De nordligeste finner. Fremstillingen av kvenene i den

finske litterære offentligheten 1800-1939. Skriftserie fra Institutt fra

historia, universitetet i Tromsø No6. Avhandling för doktorsexamen. (Tromsø 2004).

Sederholm, Jan. Svenskhatet och Finlands två verkligheter. (Stockholm 2011).

Similä, Matti ”Svenskt och finskt i svenska och finska historieböcker” s. 105- 110 i Tom Sandlund (red.) Nya Argus, nr.6, (Helsingfors 2002).

Smith, Anthony D. Nationalism and Modernism. (London 1998). Sundbärg, Gustav. Emigrationsutredningen. Ekonomisk-Statistisk

beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar. Bilaga V Bygdestatistik.

(Stockholm 1910).

Svedelius, Julia. I våra bygder. Läsebok för barnen i Tornedalen. (Stockholm 1917).

Thisner, Fredrik, Edgren Henrik och Edquist, Samuel, ”Sveriges historia” s.27-42 i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red.)

Utbildningshistoria: en introduktion. (Lund 2011).

Tingsten, Herbert. Gud och fosterlandet; studier i hundra års

skolpropaganda. (Stockholm 1969).

Topelius, Zacharias. Läsebok för de lägsta lärowerken i Finland. Andra

kursen. Boken om Wårt land af Z. Topelius. Med 38 träsnitt. Författarens

rätt till öfwersättningar förbehålles. (Helsingfors 1875).

Wickström, Johan. Våra förfäder var hedningar. Nordisk forntid i den

svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919. Avhandling för

doktorsexamen. (Uppsala 2008).

Wikström, Hanna. Etnicitet. (Malmö 2009).

In document Den envise bonden och Nordens fransmän : svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939 (Page 150-155)