Litteraturförteckning

I dokument När världen blir obegriplig eller går för fort (sidor 48-51)

Andersson, Gunnel (2009) Vardagsliv och boendestöd – en studie om människor med psykiska funktionshinder. Stockholm: universitetet.

Bernfort, Lars (2005) ”Hur påverkas vardagslivet av ADHD och närliggande funktions-hinder?”. Analys och sammanfattning av en enkätstudie riktad till Riksföbundet Atten-tions medlemmar Linköping: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi.

Bracken, Richard (2005) Socialpsykiatrin i tider av förvandling. Brukare och personal berättar. FoU-rapport 49. Botkyrka: FoU Södertörn.

Brunt, David (2007) Effektstudien Hur effektiva är kollektiva boendeformer och boende-stöd för personer med psykiska funktionshinder? Redovisning av första mättillfället. Väx-jö: universitetet.

Brunt, David (2008) Behovsbedömning av personer med psykiska funktionshinder – finns det skillnader i behov av hjälp och stöd mellan olika undergrupper?. Växjö: universitetet.

Engström I, Ekström, L och Emilssson B (2003) ”Psychosocial functioning in a group of Swedish adults with Asperger syndrome or high-functioning autism”, Autism, vol. 7 nr 1.

Fine, Maichael och Caroline Glendinning (2005) “Dependence, independence or inter-dependence? Revisiting the concepts of ‘care’ and ‘dependency’”, Ageing & Society, vol.

25.

Gustafsson, Hjördis (2011) Boendestöd för personer med Aspergers syndrom. FoU-Södertörn. Rapport 98/11.

Ingemarsson, Maria, Sjögren, Jessica och Piuva, Katarina (2011) ”Om att utvärdera funk-tioner eller relafunk-tioner – två utvärderingar av insatsen boendestöd” i Katarina Piuva, Mar-tin Börjesson och Cecilia Lobos (red.) Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Jeppsson Grassman, Eva, Whitaker, Anna och Taghizadeh Larsson, Annika (2009) “Fam-ily as a failure? The role of informal help-givers to disabled people in Sweden”, Scandi-navian journal of Disability research, vol. 11, no 1.

Langan , Mary (2011) ”Parental voices and controversies in autism”, Disability & Soci-ety, vol. 26, no 2.

Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för per-soner med psykisk funktionsnedsättning.

Thorsen, Kirsten (1998) Kjönn, livslöp og alderdom. En studie av av livhistorier, selvbi-lere og modernitet, Bergen.

Whitaker, Anna (2008) “Ett liv aldrig mer som andras – föräldraskap, funktionshinder och åldrande”, Eva Jeppsson Grassman (red.) Att åldras med funktionshinder. Lund: Stu-dentlitteratur.

Bilaga: Frågeformulär

 

Frågor till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är medlem i Attention

I det här formuläret ställer vi frågor om dig, hur du bor och om du behöver stöd med kontakter och/eller hjälp i din bostad. Vi avslutar med några frågor om hur du önskar bo i framtiden.

Om du inte kan svara på någon eller några frågor: Hoppa över!

1. Frågor om dig

Födelseår……….

Kvinna Man

Jag har efter utredning fått någon/några av följande diagnoser: (Du kan kryssa för flera alternativ)

ADHD DAMP ADD Autismspektrumstörning Tourettes syndrom

OCD/Tvångssyndrom Dyslexi Aspergers syndrom Dyskalkyli

Annan diagnos: ………

Jag har inte varit med om någon utredning, men jag upplever att mina svårigheter stämmer med följande diagnoser: (Du kan kryssa för flera alternativ)

ADHD DAMP ADD Autismspektrumstörning Tourettes syndrom

OCD/Tvångssyndrom Dyslexi Aspergers syndrom Dyskalkyli

Annan diagnos: ………

2. Frågor om hur du bor

Jag bor tillsammans med förälder/föräldrar Bor du ensam eller tillsammans med andra?

(Du kan kryssa för flera alternativ) Jag bor ensam

Jag bor i lägenhet i en gruppbostad alternativt med särskild service (tillgång till personal dygnet runt)

Jag bor tillsammans med sambo eller fru/man

Jag bor tillsammans med någon/några andra

Jag bor tillsammans med barn på heltid på deltid

Hur många barn bor med dig? ...

3. Frågor om boendestöd

Har du boendestöd?

Ja, jag har boendestöd. Hur många timmar i veckan har du boendestöd?...

Nej, jag har inget boendestöd.

Nej, men jag har haft boendestöd. Av vilken anledning har du inte boendestöd idag?...

Kan du påverka när boendestödet ska komma?

Ja, jag kan påverka när boendestödet ska komma.

Nej, jag kan inte påverka det. Skulle du vilja kunna påverka det?...

Hur vill du påverka? Beskriv med egna ord:

Till exempel kunna avboka, ha varannan vecka, bara kvällar

4. Frågor om dina kontakter med myndigheter och andra

Behöver du hjälp att kontakta sjukvården?

Nej

Ja Vem får du hjälp av?...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att kontakta LSS-handläggare, andra handläggare inom socialtjänsten, habilite-ringen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan?

Nej

Ja Vem får du hjälp av?...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du bli påmind om träffar med till exempel sjukvård, LSS-handläggare, försäkringskassan, socialtjänsten?

Nej

Ja Vem får du hjälp av?...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du stöd med att kontakta någon annan?

Till exempel skola, arbetsplats, anhöriga.

Nej

Ja Vem? ………..

Behöver du hjälp att gå genom posten?

Nej

Ja Vem hjälper dig?...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Händer det att du inte får ersättning från t ex försäkringskassan eller A-kassan för att du glömt bort att skicka in eller inte hittar intyg och kvitton?

Det har hänt mer än 6 gånger under 2010 Det har hänt 1-6 gånger under 2010 Det har inte hänt under 2010

Får du påminnelser eller extra avgifter för att du glömt betala räkningar?

Det har hänt mer än 6 gånger under 2010 Det har hänt 1-6 gånger under 2010 Det har inte hänt under 2010

Får du extra avgifter för att du missat tider hos t ex läkare eller tandläkare?

Det har hänt mer än 6 gånger under 2010 Det har hänt 1-6 gånger under 2010 Det har inte hänt under 2010

5. Frågor om stöd i hemmet

Behöver du hjälp att komma upp på morgonen?

Nej.

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, god man, ingen.

Behöver du hjälp att städa?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att rensa och kasta saker i bostaden?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att handla mat?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att laga mat?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att köpa kläder?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du hjälp att tvätta kläder?

Nej

Ja Vem hjälper dig? ...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Behöver du annan hjälp i hemmet?

Nej

Ja Vad behöver du hjälp med?...

Vem hjälper dig?...

Till exempel boendestödjare, sambo, fru/man, förälder, barn, kompis, anhörig, ingen.

Om du vill: Berätta med egna ord

Finns det något mer som du behöver hjälp med i ditt boende?

Om du vill: Berätta med egna ord Hur vill du bo om fem år?

Vill du bo som du gör idag? Vill du bo ensam eller tillsammans med andra? Vilken hjälp vill du då ha?

I dokument När världen blir obegriplig eller går för fort (sidor 48-51)