• No results found

BYGGNADSDELEN GODTAS

5.4. Märkning av produkter

BESVARISYMTOM (ja, ofta)0/0

Trötthet

Torr. kliande, rodnad hud påhändema

Fjällning/klådai hårbotten/öron

Torr eller rodnad hudiansiktet

Huvudvärk

~--+--oo+--o+---+-+- IIlamåendelyrsel

Koncentrations-svårigheter

Klåda, sveda, irritation i ögonen

Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Figur 6 Exempel på rosdiagram fOr normal byggnad med avseende på besvär och symptom. Genom att fylla i resultaten av en enkät från en undersökt byggnad kan man jämföra de olika miljöfaktorerna i den undersökta byggnaden med motsvarande faktorer i

normalbyggnaden.

Örebroenkäten är mycket enkel för en brukare att fylla i. Resultatet jämförs enkelt i referensrosdiagrammet, se figur 5 och figur 6. På detta sätt rar man ett entydigt svar på om de brukare som vistas i byggnaden har mer problem än vad som är normalt. Detta svar kan användas till att utvärdera varför det finns problem; om problemen beror på byggnaden eller på något annat. Men precis som för 8tockho1msenkäten är inte svaret entydigt;

kunskapen om sambanden mellan dos och respons är nämligen för dåliga när det gäller problem med inomhusluften. För att förhållandevis objektivt utreda om det finns problem i en byggnad eller inte är dock Örebroenkäten bra. Efter genomförd enkät krävs dock också en undersökning av byggnaden rör att utreda om det är den som ger upplevda problem.

~ Typ I Miljömärkning som innebär att en standard skall uppfyllas. Standarden utges av någon typ av organisation som erbjuder marknaden att märka sina produkter, förutsatt att de uppfyller de krav som organisationen ställt upp.

Organisationen kräver normalt en avgift för märkning av produkten.

~ Typ II Egendeklarationer som producenten/leverantören själv skriver utan att någon oberoende kontrollerar vad som skrivs.

~ Typ IDMiljövarudeklarationer Dessa är en beskrivning av miljöegenskaper för en produkt baserat på kvantifierbara data som har tagits fram via livscykelanalyser genomförda enligt standarden ISO 14040-43. En oberoende part skall granska deklarationen.

Det är framförallt miljömärkning av typ I och ID som kan vara till hjälp när man skall bestämma sig för vilka produkter som skall användas eller inte. Beroende på vad leverantören informerat om i Typ II deklarationen kan även denna vara till hjälp vid val av produkt. För att Typ

n

skall kunna användas krävs dock att den som använder informationen har tillräcklig kunskap för att kunna utvärdera om all nödvändig information getts.

För att man skall kunna använda en Typ I märkning krävs det att man är medveten om vilka krav det ställs på produkten för att den skall få den aktuella märkningen. Någon förbättring uppnås naturligtvis intei de fall inte kriterierna motsvarar de krav man själv tror uppfylls med hjälp av märkningen. En jämförelse kan göras med "der griine punkt", en grön symbol som ofta fmns på förpackningar se figur 7. Denna symbol betyder i Tyskland och ett flertal andra Europeiska länder, däribland Sverige, att förpackningsmaterialet tas omhand för återvinning. Trots detta uppfattas ofta dennatypav märkning som att själva produkten är "miljövänlig".

Figur7 Den gröna punkten (Der griine punkt)

I de fall man anser att själva märkningen innebär tillräckligt höga krav på produkten kan produkter med märket användas utan att man kontrollerar produkten mer ingående. I de

fall man vet vilka krav som bör ställas på en produkt för att den till exempel inte skall medföra inomhusluftproblem är en typ m deklaration värdefull. Tyvärr är typ m-deklarationer relativt ovanliga för produkter inom byggbranschen. Det vore önskvärt att byggmaterial blev typ m-deklarerade i stor omfattning.

5.4.2. Dansk och norsk inneklimatmärkning

Inneklimatmärkningen är en typ I-märkning för byggmaterial, som tagitsframoch använts främst i Danmark. Huvudiden med systemet är att man kopplar samman emissionstestdata för olika VOC, och analyserar vilken inverkan dessa har på inomhusluftkvaliteten (Wolkoff och Nielsen 1996).

Syftet med Inneklimatmärkningen är att (Indeklima 1999):

.-v ge producenterna ett redskap att utveckla mer inneklimatväniiga produkter .-v ge brukarna ett verktyg för att välja mer inneklimatvän1iga produkter .-v ge ett redskap för bättre förståelse av produkters påverkan på inneklimatet

Inneklimatmärket är en frivillig märkning. Prövningskriterier finns angivna i generella provstandarder och i produktspecifJka standarder. En av delarna hanterar emissioner och den andra hanterar partikelavgivning. Dessa två faktorer är de enda som testas då produkter får märkningen. Det finns krav på att det skall fmnas en vägledning för hur den aktuella produkten skall lagras, transporteras, monteras, användas, rengöras, underhållas etc. (Indeklima 1999).

Det man får fram vid provning av materialet enligt dessa standarder är ett inneklimatrelevant tidsvärde. Detta värde defmieras som den tid som det tar att nå ner till en definierad acceptabel koncentration av aktuell emitterande substans i inneluften i ett standardrum under standardbetingelser. Tiden baseras på den tid det tar för det mest långsamt emitterande ämnet med den lägsta inneklimatrelevanta lukt eller irritationströskeln att uppnå halva detta värde i ett fIktivt standardrum (Indeklima 1999). I Figur 8 visas hur det inneklimatrelevanta tidsvärdet tasfram.

Koncentration

!T2

!Tl

LTl

EmissiOJskurva för VOC 1

t----\""'!-~--+ \

7SionSkurva förVOC 2

\

\

\

\

---\

\\

\

\

\

\

\

\\

\

\

\

\

\

\

\

\

,,

"

'il

---~

VOC1: Ämne 1 VOC2:Ämne2

LT1: Lukttröskel för VOCl LT2: Lukttröskel för VOC2 IT 1: Irritationströskel för VOC 1 IT2: Irritationströskel för VOC2 IRTV: Inneklimatrelevant tidsvärde

LT2

~LTl

~LT2

...

...

...

1---...

...

---

---~"""""",.',~

10 dygn 20 dygn 30dygn 40dygn IRTV

Figur 8En principkurva fOr att visa hur ett inneklimatrelevant tidsvärde tas fram med hjälp av mätdata (Indeklima 1999).

För luftbehandlingssystem bestäms istället partikelavgivningen. Man bestämmer då hur mycket sedimenterbart damm bestående av partiklar inklusive fibrer, som eventuellt kan ge irritation på hud eller ögon, näsa och övre luftvägar som avges under den första perioden av produktens användning (Indeklima 1999). Partikelavgivningen anges i tre olika klasser (Indeklima 1999).

-'./ Låg Partikelavgivning~ 0,75 mg/m2

-'./ Medel Partikelavgivning> 0,75mglm2och~ 2 mg/m2 -'./ Hög Partikelavgivning > 2 mg/m2

Inneklimatmärkningen tar alltså enbart hänsyn till VOC eller partiklar.Ien byggnad är det dock fler faktorer som påverkar om det blir bra luft eller inte. Den VOC-mätning som görs gäller dessutom enbart egenemissioner vid konstant temperatur och luftfuktighet. Vid andra belastningar av fukt, temperatur eller slitage kan detta värde 10rändras. Om inte fuktigheten eller temperaturen ökar kraftigt är det dock troligt att emissionerna håller sig på samma nivå eller lägre än vid provningen.

Risken 10r sekundära emissioner testas dock inte alls med denna provningsmetod. Det är dock mycket vanligt i praktiken att fuktpåverkan medIor sekundära emissioner och därmed problem med inomhusluft.

Då man tar fram kriterier 10r denna märkning anses det mycket viktigt att de krav som ställs är väl underbyggda ur ett vetenskapligt perspektiv. Att sekundära emissioner är ett vanligt problem är inte fastlagt med dos-responsdata i specifIka försök. Denna märkning använder inte över huvud taget försiktighetsprincipen då kriterier sätts, det är enbart ämnen som bevisat luktar eller är irriterande som kan påverka tidsvärdet.

Sammanfattningsvis kan man säga att i princip alla produkter som kommer i kontakt med inomhusluft kanfådenna märkning. Det som skiljer olika produkter är vilket tidsvärde de har. En produkt med ett högt tidsvärde emitterar ämnen som luktar eller är irriterande i stor mängd under lång tid. Detta innebär att märket enbart ger ledning beträffande när emissionerna kommit ner till det inneklimatrelevanta värdet.

Genom att undvika att produkter kommer in i byggnaden innan den relevanta tidsvärdegränsen uppnåtts vet man att man har material som inte emitterar större mängder luktande eller irriterande ämnen. På grund av att kunskapen om hur enskilda emitterande ämnen och olika kombinationer av emitterande ämnen, påverkar människor är så pass bristfällig är det tveksamt om inneklimatmärkning medfor någon 10rbättring av inomhusluften. Det troliga är att de flesta material av bra kvalitet rar relativt låga tidsvärden.Ide fall material med sämre kvalitet används kan denna märkning medföra att vissa material sorteras ut vilket är positivt.

5.4.3. Astma- och Allergiförbundets rekommenderade produkter

Astma- och allergif"örbundet rekommenderar produkter som en vägledning vid produktval.

Kriterierna utgår helt från människan som skall använda produkten eller utsättas för den via rumsluften. Det fmns inga krav som tar hänsyn till produktens påverkan på den yttre miljön.

Denna märkning har som främsta syfte att hjälpa astmatiker och allergiker. Detta är orsaken till den ovan nämnda 10rsiktighetsprincipen; finns det någon misstanke om att problem skulle kunna uppstå får inte produkten märket.

De produkter som rekommenderas anses vara fria från allergener, parfym, och andra irriterande ämnen i sådan mängd där det finns kända medicinska rapporterade fall där människor blivit skadade. För att granska produkterna används ett expertråd av specialister inom medicin, kemi och teknik. Den slutgiltiga rekommendationen baseras på

forskningsresultat, existerande tester, mätningar, materialreceptur, och annan produktinformation. Försiktighetsprincipen är hela tiden grunden rör värderingen av produkter. I de fall man är tveksam till någonting i en produkts innehåll eller egenskaper avstår man från att rekommendera produkten.

Av de produktgrupper inom vilka det finns rekommenderade produkter finns det i dagsläget vissa som är intressanta rör byggbranschen. Bland annat rekommenderas vissa färger, något enstaka luftbehandlingsaggregat och en del värmeisoleringsprodukter.

Sammanfattningsvis kan sägas om denna rekommendation att den enbart ges till produkter som anses helt säkra för normalkänsliga allergiker och astmatiker. Rekommendationen verkar vara relativt trovärdig och kan troligtvis användas för att förbättra möjligheten att skapa bra inomhusluft i en byggnad.