Mätningar för att kontrollera effekten av olika åtgärder

I dokument Effektiva åtgärder mot exponering för isocyanater i bilverkstäder (sidor 53-62)

I denna bilaga presenteras i detalj de åtgärdsmätningar som utförts i detta projekt.

Mätningarna utfördes under vecka 6 vid Bilskadecenter i Enköping. Mätmetoder, utvärderingskriterier, slutsatser mm från mätningarna är presenterade i rapporten samt i bilaga 1.

Eftersom det finns en oro för att även andra föroreningar kan spridas vid heta arbeten utfördes utöver isocyanatmätningar även mätning vid verktyget av totala dammhalten, vilket är ett mått på all partikelemission från processen.

Mätningarna av isocyanater utfördes i andningszon och i plym. I andningszon och plym utfördes parallellt med isocyanatmätningarna en mätning av dammhalten med ett direktvisande instrument RAM-1 från MIE. Tyvärr blev det fel på instrumenten och vi är osäkra på vilka värden som är riktiga. Vi har därför valt att utelämna värde-na uppmätta med RAM-1. Mätning av dammhalten i bakgrunden utfördes med D-RAM från samma tillverkare som D-RAM-1. Mätpunkten var placerad ca 10 m från arbetsplatsen och ca 1,7 m över golv med syftet att mäta bakgrundshalten. Mätningen av bakgrundshalten utfördes som kontroll för att se om det förelåg risk för påverkan på mätresultaten från arbeten vid annan aktivitet i verkstaden eller om höga

föroreningshalter från åtgärdsmätningarna riskerade att spridas till andra arbetsplatser.

Samtliga mätningar i andningszon och plym utfördes på en och samma arbetsplats.

Under mätningarna användes nästan genomgående ett punktutsug (hastighet 2 m/s) och vid heta arbeten användes friskluftsmask. Arbetsplatsen var inte avskärmad från övriga arbetsplatser. De arbeten som för övrigt pågick i lokalen har inte stört de genomförda mätningarna. Luftomsättningen uppmättes i tillufts- och frånluftskanaler till ca 3 gånger/timme. Verktyg med integrerat utsug var anslutet till en högvakuum-anläggning med ca 23 kPa:s undertryck. Heta arbeten utfördes på ytor där minst en sida var renslipad, men ofta var både två och fyra ytor renslipade. Under någon en-staka mätning hände det att man tillfälligt svetsade i en yta som där det inte var renslipat. Arbetet utfördes med undantag för planslipning på en rödmetallic-lackad Audi A4 från 1996. Planslipning utfördes på en mörkblå ej metallic-lackad Audi A3.

Bilmodellerna valdes eftersom även karossplåtarnas baksidor är lackerade.

Följande förkortningar har används i tabellerna för att beskriva vidtagna åtgärder:

R Renslipning av minst en yta P Punktutsug

I Integrerat utsug kopplad till högvakuumanläggningen om inget annat anges S Svetsskynket används för begränsning av plym på baksidan av plåt

E Mindre utsug för att skapa undertryck i hålrum och förhindra att rök spreds i karossen och läckte ut vid sidan om punktutsuget

ipning med oscillerande maskin försedd med integrerat utsug tyg: Dynabrade inc M57229, ∅=15 cm. Tre sandpapper (120 papper) i varje försök tfört arbete: Enbart slipning av lackerad motorhuv på mörkblå Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3rsökÅt- rdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning I6000-0- 2,30,27Anslutet till högvakuum I6000-0- 3,80,29Anslutet till högvakuum I6000-0- 1,10,13Anslutet till högvakuum -1I6000-0- 7,30,10Anslutet till lågvakuum -2I6000-0-10,40,10Anslutet till lågvakuum enslipning före hett arbete med rak slipmaskin med slipskiva från 3 M (Scotch Brite) tyg: Ingesoll-Rand (LA 410 EU), slipskiva 3 M (Scotch Brite nr 05815, ofylld) tfört arbete: Renslipning före främst kapning o svetsning. Slipning av metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3rsökÅt- rdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning S-1P3300-0- 14,50,09 S-2P6450-0- 40,80,18 S-3P1800-0-297,10,10Srre ytor renslipades S-4P1800-0-750,00,15Srre ytor renslipades S-5P3480-0- 74,30,09Slipning del av tiden reservdelsplåt et ibland ca 0,5 m från slipstället eller mer.

sömsvetsning med bandslipmaskin tyg Kowada-Chigasaki model GP 7700, bandslip typ “Power fil” rt arbete: Renslipning av punkt- och sömsvetsar efter MIG- och motståndspunktsvetsning. Slipning av metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhalt mg/m3Åt- rdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning P, R3010-0-61,40,09 P, R3570-0-33,20,08 P, R2120-0-30,00,19 aprondell försedd med integrerat utsug tyg: Lindova S21BSK med kapskiva ∅=76 mm rt arbete: Kapning av plåt före svetsning, mm. Onormalt långa sträckor kapades jämfört eparationsarbeten. detta gäller alla mätningarna utom den sista 5). Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3kÅt-gärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning I, P, R1800-0- 7,00,17 I, P, R1800-0- 5,80,29 I, P, R1800-0-27,70,23 I, P1880-0- 5,70,12Kapning i lackerad pl I, P1890-0- 8,20,16Kapning i lackerad pl 5I, P, R 400-0- 3,40,13

cirkelsåg tyg: Cirkelsåg Atlas Copco, modell LCS10 (cirkelsåg med roterande blad med max djup) rt arbete: Kapning av lackerad plåt före svetsning, mm. Onormalt långa sträckor pades jämfört med vad som är normalt vid reparationsarbeten. Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhalt mg/m3ökÅt- rdMättid, sekunder Halt , ppb Identifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning -1P1400-0-5,00,08 -2P1400-0-1,80,11 sning med integrerat utsug i svetsmunstycket tyg: MIG-svets. Munstycke med integrerat utsug från ESAB. Svetsaggregat emppi (163 S). rt arbete: Sömsvetsning, normalt arbete Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhalt mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning -1I, P, R2500-0- 2,40,15 -2I, P, R1400-0- 3,10,07 -3I, P, R1100-1TDI 0,848,50,1140 s i början utan punktut -4I, P, R2970-12TDI 0,4; ICA 11,7 6,70,18 -5I, P, R1830-0- 3,20,08 U-6P, R1350-73TDI 2,7; MDI 0,6; ICA 70,0 6,00,06OBS! Ej integrerat utsu -7I, P, R, E1000-0- 6,00,05Även utsug ansluten till hålrum i karossen

svetsning med MIG-svets med integrerat utsug : Samma utrustning som vid sömsvetsning MIG-svets. Svetsaggregat från Kemppi (163 S). t arbete: Punktsvetsning, normalt arbete Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning 1I, P, R1050-2MDI 2,115,70,20 2I, P, R2490-21TDI 1,7; MDI 0,3; ICA 19,3 2,80,10 3I, P, R1280-0 1) - 9,90,05 4I, P, R1990-1TDI 0,8 6,20,08 5I, P, R2400-0-14,30,03 et kan vara gre, eftersom slang till provtagningssonden lossnade under provtagningen. ed integrerat utsug Motståndspunktsvets med hemmabyggt integrerat utsug. Utsuget var anslutet till en högvakuumanggning fn Tedak. Motstånds- vets fn Car-o-liner, modell PR8 med C-ng. På tången monterades en slang från högvakuumanläggningen med en öppning ca 5 cm ektrodöppningen. Utfört arbete: msvetsning, normalt arbete Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhaltm g/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning -1I, R2320-0- 1,90,10Ej punktutsug -2I, R1504HDI 3,60- 2,30,07Ej punktutsug -3I, P, R4140-0- 3,30,101) -4I, P, R1860-0-11,60,08 -5I, P, R2530-0- 4,50,07 -1P, R2300-0-27,80,10Ej integrerat utsug vetsen hade på en hörna dålig kontakt. Där passade även plåten dåligt. Några svetspunkter kom i ej renslipad plåt.

singslod och gaslåga (acetylen och syrgas) tyg: Munstycke för 75 l/min. 1,0 mm mässingsstång rt arbete: Hårdlödning av tröskellådor Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhalt mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning -1R3000-16ICA 16,346,60,10Ej punktutsug -2P, R3000-13ICA 12,8-102,60,07 -3P, R1900-52EIC 2,3; ICA 49,642,10,10 -4P, R, H3000-14EIC 1,5; ICA 12,3-1) 0,08Högvakuumslangen öppning användes som ext utsug ovan och nära det arbetet -5P, R, H3000-58TDI 3,3; MDI 0,3; HDI 0,4; MIC 2,9; EIC 1,6; ICA

49,0-36,80,07Högvakuumslangen öppning användes som ext utsug bakom och ra d heta arbetet gs in i utsuget

s tyg: Acetylen och syrgas rt arbete: Krympningen utfördes på koffertens utsida. Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhaltm g/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning 1P, R, S H1350-0-<0,10,09Svetsskynke placerat f avskärmning av rök i ko och högvakuumslangen ä placerad där evakuering rök. lektroden ansluten till batteridriven utrustning tyg: Batteridriven utrustning av fabrikatet A.R.C, modell 1000-I. rt arbete: Krympning utfördes på koffertens utsida. Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm mg/m3Dammhalt mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVidllanBakgrund

Anmärkning -1P, R, S H1200-0-0,30,10 Svetsskynke placerat för avskärmning av rök i koffert och högvakuum- slangen även placerad där evakuering av rök.

lektroden ansluten till nätdriven utrustning tyg:Car-o-liner modell PR8. rt arbete: Krympning utfördes på koffertens utsida. Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning P, R, S H1300-0-0,50,09Svetsskynke placerat f avskärmning av rök i ko och högvakuumslangen ä placerad där evakuering rök.

värme tyg:Car-o-liner (modell PH2). rt arbete: Riktning av frambalk. Arbetet utfört på metallic-röd Audi A3. Isocyanater ExponeringVid källanTotaldamm, mg/m3Dammhalt, mg/m3kÅtgärdMättid, sekunder Halt, ppbIdentifierade isocyanaterHalt, ppbIdentifierade isocyanaterVid källanBakgrund

Anmärkning -1P3000132TDI 17,6; HDI 3,6; MIC 11,4; EIC 3,0; PIC 2,8; ICA 93,3

38,10,081 min utan punktutsug lackad yta -2P2450251TDI 20,6; HDI 3,9; MIC 19,3; EIC 4,6; PIC 4,1; ICA 198,3

6,60,12 -4P, R900442TDI 99,5; HDI 10,7; MIC 25,1; EIC 7,4; PIC 7,1; ICA 291,7 29,20,15Renslipad plåt -5P, R, E1500 52TDI 10,4; ICA 42,0 2,20,17Renslipad balk, mindre u placerat i balken

Bilaga 3. Exponering för isocyanater vid byte av

I dokument Effektiva åtgärder mot exponering för isocyanater i bilverkstäder (sidor 53-62)