Manuell användning av transponderstationer

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 65-76)

Var 4. station är som standard utrustad med en manuell användningspanel, varifrån alla funktioner på stationen manuellt kan styras. Den manuella panelen kan monteras på alla stationer.

Fig. 49: Manuell användarpanel för torrfoder

17.1 Knappar för Stopp och Start

Fig. 51: Stopp ochg Start knapp Tryck på ”Stopp” stoppar stationen.

Tryck på ”Start” återstartar stationen

Knapparna användes också till att skifta mellan träningsprogram och normal drift.

Efter tryck på ”Stopp” visas texten ”Manuell Alarm” i alarmlisten.

17.2 Knapparna 0, 1, 2, 3, 4 og 5

Fig. 52: 0-knapp

När stationen kör normalt program, är der ljus i ”0”-knappen.

Fig. 53: 1-knapp

När stationen kör träningsprogram nummer 1, är det ljus i knap ”1”.

Fig. 54: 2-knapp

När stationen kör träningsprogram nummer 2, är det ljus i knap ”2”.

Fig. 55: 3-, 4- och 5-knapp.

Knapparna 3, 4 och 5 använd inte.

17.3 Knappar för färgmärkning

Fig. 56: Knappar för färgmärkning

När färgmärkningen är aktiv, är det ljus i indikatorn för den färg, som är i bruk. Man kan manuellt färgmärka en sugga, som står i stationen, genom att trycka på den av knapparna, som aktiverar den önskade färgen. Denne funktion fungerar både i manuell och normal drift.

17.4 Knapp för vitamindosering

Fig. 57: Knapp för vitamindosering

När vitamindoseringsenheten är aktiv, är der ljus i indikatorn. Ett tryck på knappen ger en dos vitaminer – knappen fungerar dock bara i manuell drift (efter tryck på ”stopp”).

17.5 Knapp för separationsgrind

Fig. 58: Knapp för separationgrind

När separationsgrind är stängd, lyser den översta indikatorn.

När separationsgrinden är öppen, lyser den nedersta indikatorn.

Ett tryck på knappen får separationsgrinden till att skifta ställning – knappen fungerar dock bara i manuell drift (efter tryck på ”Stop”).

17.6 Knapp för att öppna och stänga tråget

Fig. 59: Knapp för tråg

När tråget är stängd, lyser översta indikatorn När tråget är öppet, lyser nedersta indikatorn

Ett tryck på knappen får tråggrinden till att skifta ställning – knappen fungerar dock bara i manuell

17.7 Knapp för öppning av ingångsgrind

1. Indikator för inventariegrindsensor.

2. Indikator för ”Sugga på väg in” sensor 3. Indikator för ”ingångsgrind öppen” sensor

Fig. 60: Knapp för öppning av ingångsgrind

När inventariegrinden är satt i träningsposition och inventariegrindsensorn är kopplat till på transponderstationen, lyser indikatorn för inventariegrinden.

När det är en sugga på väg in i stationen, lyser indikatorn förr ”Sugga på väg in”.

När ingångsgrinden är öppen, lyser indikatorn för öppen ingångsgrind.

Ett tryck på knappen öppnar ingångsgrinden – knappen fungerar bara, när stationen är i manuell drift (efter tryck på ”Stop”.).

17.8 Knapp för ljus över stationen

Fig. 61: Knapp för Ljus över station:

När stationen är aktiv, är lyset över stationen också tänd, och indikatorn lyser.

Ett tryck på knappen för lyset över station tänder eller släcker lyset över stationen – knappen fungerar både i manuell och normal drift.

17.9 Indikator för öronmärke

Fig. 62: Indikator för öronmärke

När det är en sugga med ett läsbart öronmärke inom antennens räckvidd, lyser indikatorn för öronmärke.

17.10 Knapparna +0, +1, +2,och +3

Fig. 63: Knappar för att skifta mellan transponderstationer

Dessa knappar användes oftast, om det bara är manuellt användarpanel på masterstationerna (stationer med nr. 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 - 29 - 33 – 37)

Stationerna i en anläggning ”hänger samman” i grupper av 4, och därför kan användarpanelen på masterstationen betjäna ytterligare 3 stationer. På var panel bör det noteras, vilka 3 andra

stationsnummer, masterstationen hänger samman med, således det är synligt, vilken knapp, det är kopplat samman med vilken station.

Den indikator, det är lyse i, visar, vilken station användarpanelen visar den aktuella situationen för.

Lyse i +0 visar situationen för stationer med nummer 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 - 29 - 33 – 37 Lyse i +1 visar situationen för stationer med nummer 2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 - 30 - 34 – 38 Lyse i +2 visar situationen för stationer med nummer 3 – 7 – 11 – 15 – 19 – 23 – 27 - 31 - 35 – 39 Lyse i +3 visar situationen för stationer med nummer 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 - 32 - 36 – 40 Exempel:

Tryck på +0 betyder, att användarpanelen visar situationen för masterstationen –f. eks. nr. 1 eller 5 Tryck på +1 medverkar, att användarpanelen visar den aktuella situationen för station nr. 2 eller 6 Tryck på +2 medverkar, att användarpanelen visar den aktuella situationen för station nr. 3 eller 7 Tryck på +3 medverkar, att användarpanelen visar den aktuella situationen för station nr. 4 eller 8

17.11 Knapp för X

Fig. 64: Knapp för X X-knappen är inte i bruk.

17.12 Knappar speciellt för torrfoder

Fig. 65: Knappar för fodertyp A, fodertyp B och vatten Om fodertyp A blir utdoserat, lyser indikatorn för Fodertyp A Om fodertyp B blir utdoserat, lyser indikatorn för Fodertyp B Om det tas in vatten, lyser indikatorn för Vatten

Ett tryck på knappen Fodertyp A utdoserar en portion foder av fodertyp A

Ett tryck på knappen Fodertyp B utdoserar en portion foder av fodertyp B, om det är monterat.

Ett tryck på knappen Vatten, utdoserar vatten.

Knapparna verkar bara i manuell drift eller när det körs träningsprogram, och alltså INTE under normal drift.

17.13 Knappar speciellt för blötfoder

Fig. 66: Knappar för manuell dosering av blötfoder

De visade knapparna för aktivering av hhv. överst och nederst ventil samt mittventilen kan alla användas oavhängigt av varandra, när stationen är satt till manuell drift och när det körs träningsprogram.

Knapparna skall hållas inne för att hålla ventilerna hhv. Stängda eller öppna.

Översta ventilen är normalt öppna, och indikatorn lyser, om ventilen är stängd.

Mittersta ventilen är normalt stängd, och indikatorn lyser, om ventilen är öppen.

Nedersta ventilen är normalt stängd, och indikatorn lyser, om ventilen är öppen.

Ett ihållande tryck på knappen översta ventilen A öppna ventilen, således kolven kan fyllas med foder. När knappen släppes, stänger ventilen igen.

Ett ihållande tryck på knappen nedersta ventilen A utdoserar den portion foder av fodertyp A, som är i kolven.

Ett kort tryck på knappen mellersta ventilen B ger en luftpust in i kolven, så att eventuella bottenproppar av foder blåses ut och säkrar, att fodret kan åka ut.

Ett ihållande tryck på knappen översta ventil B öppnar ventilen, således kolven kan fyllas med foder. När knappen släppes, stänger ventilen igen.

Ett ihållande tryck på knappen nederste ventil B utdoserar den portion foder av fodertyp B, som är i kolven.

Ett kort tryck på knappen mellersta ventilen B ger en luftpust in i kolven, så en eventuell bottenpropp av foder blåses ut och säkrar, att fodret kan åka ut.

VIKTIGT!!

Det er användarens ansvar att säkra, att alla funktioner användes ändamålsenligt och att alla användare av anläggningen är tillräckligt undervisad i användandet av den manuella driften.

18. Träning av nya djur.

18.1 Inredningsgrindsensor

Som en extra säkerhet för korrekt drift samt för att minimera risken för att mänskliga fel resulterar i separationsolyckor, är det monterat en inredningsgrindsensor, som skall vara korrekt monterad, innan man kan sätta igång träningsprogrammet.

Inredningsgrindsensor består av en konsol, som sitter i en kedja på grinden, samt själva

säkerhetssensorn, som är monterad på transponderstationen. Konsolen skall sättas i sensorn, för man kan få lov att köra manuellt med den aktuella transponderstation – ”START” fungerar inte, förrän det är säkrat, att grindsensorn är korrekt monterad.

Fig. 67: inredningsgrindsensor

18.2 Träningsprogram nr. 1

Träningsprogram nr. 1 fungerar således, att alla funktionerna arbetar lika som under normal drift, undantaget ingångsgrinden, som stänger långsammare än normalt. Därmed skräms suggor, som inte är fullt tränade, inte bort från stationen innan de går in.

VIKTIGT!!

För träningsprogrammet sätts i gång, skall det kontrolleras, att grinden är flyttad och grindsensorn är kopplad till transponderstationen, så det är lyse i indikatorn för grindsensorn.

Träningsprogram nr. 1 aktiveras på följande sätt:

1. För att avbryta normal drift, tryck på 2. För att aktivera träningsprogram, Tryck på

3. För att placera separationsgrinden, när den önskas i träningssituation, tryck på 4. För att starta upp träningsprogrammet, tryck på

Lyse i indikerar, att stationen kör träningsprogrammet nr. 1 – om stationen inte startar inredningsgrindsensor

korrekt monterad till manuell drift

träningsprogrammet, är det sannolikt för att grindsensorn inte är korrekt uppsatt på transponderstationen.

18.3 Träningsprogram nr. 2

Träningsprogram nr. 2 fungerar således, att ingångsgrinden är öppen tills öronmärket läses vid krubban. Krubban är öppen hela tiden.

VIKTIGT!!

Före träningsprogrammet sätts i gång, skall det kontrolleras, att grinden är flyttad och grindsensorn är kopplad till transponderstationen, så det är lyse i indikatorn för grindsensorn.

Träningsprogram nr. 2 aktiveras på följande sätt:

1. För att avbryta normal drift, tryck på 2. För att aktivera träningsprogram, Tryck på

3. För att placera separationsgrinden, som den önskas i träningssituationen, tryck på 4. För att starta upp träningsprogrammet, tryck på

Lyse i indikerar, att stationen kör träningsprogram nr. 2 – om stationen inte startar träningsprogrammet, är det sannolikt för att grindsensorn inte är korrekt uppsatt på

transponderstationen.

18.4 Träningsmetod

Träning av nya djur i anläggningen kan ske på flera sätt, men erfarenheten visar, att följer man några få grundregler, blir djuren snabbt upplärda till att fungera i ett transponderstall.

Träningen i själva transponderstallet går mycket lättare, om gyltorna har gått i en box med en såkallad dummystation, enkelt sätt för att lära, att foder tilldelas i en station. Därmed är det allaredan en vana, när de flyttas till transponderstallen.

Det är optimalt att träna med 10 till 20 djur åt gången, och störst succé uppnås, om själva

träningsstarten sker på förhållandevis tom mage. Speciellt i djupströbäddsstall är det viktigt att det i träningsperioden inte är obegränsad tillgång av halm, då gyltorna troligtvis kommer att äta detta istället för foder.

Före djuren flyttas till transponderstallet, skall det säkras, att separationsområdet för den station, som skall användas till träning, blir avstängd, så bara de nya djuren har tillgång till

separationsboxen. Inredningen ställs in, så det är ingång till stationen från separationsboxen.

Portsensorn aktiveras och stationen ställs in till att köra i träningsprogram nr. 1, med utgång till separationsboxen.

Utgångsgrinden till separationsboxen kan med fördel öppnas ca. 10 cm, så djuren kan se lyset från den andra sida och därmed lättare hitta ut.

Djuren sätts in i separationsboxen och får lov till att gå genom stationen för att äta. Medan de äter kan man med fördel färgmärka dem. Därmed har man god överblick över, vilka djur det har varit i stationen. Normalt är det 2-3 stycken i en flock på 10, som skall hjälpas lite mer, förrän de lär sig.

Man kan f. eks. strö lite foder på golvet i stationen för att locka in dem.

När alla djur har varit igenom stationen, och har fått deras dygnsranson, stängs separationsboxen av igen, och stationen ställes tillbaka i normal drift för de djur, som annars går vid denna station.

Träningsdjuren blir inne i separationsboxen.

VIKTIGT!!

Antalet av träningsdjur i separationsboxen skall knappas in i ”Aktuell separerat” för att förebygga, att det separeras för många djur in i separationsboxen.

Nästa dag upprepas proceduren, och här kommer alla gyltorna typisk själva att gå genom stationen. Om det inte är tillfälligt, upprepas träningsprogrammet 1 igen på 3. dagen.

Alla djuren bör kunna övergå till träningsprogram 2 på 3. eller 4. dagen. Här skall djuren inte gå ut till separationsboxen, men tillbaka i flocken. Därför är det en god idé att öppna utgångsgrinden ca.

10 cm, så djuren upptäcker den nya utgången.

Restfoderlistorna skall kontrolleras varje dag – gyltorna klarar inte att äta hela dagsransonen i starten.

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 65-76)