Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga

I dokument Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (sidor 16-20)

2. Examensdelar

2.3. Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga

Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

• genom sitt handlande främja barns och ungas psykiska hälsa och alkohol- och drogfrihet

• beakta kunskapsbasen för mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga i sitt arbete

• använda vård- och rehabiliteringsmetoder för mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga i sitt arbete

• arbeta i ett servicesystem och i multiprofessionella nätverk

• bedöma, upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.

Bedömning

EXAMINANDEN FRÄMJAR GENOM SITT HANDLANDE BARNENS OCH DE UNGAS PSYKISKA HÄLSA OCH ALKOHOL- OCH DROGFRIHET.

Beaktande av faktorer som påverkar barnens och de ungas psykiska hälsa och alkohol- och drogfrihet Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • känner till de positiva och negativa faktorer som påverkar barns och ungas psykiska hälsa och beaktar dem i sin verksamhet

• känner till och beaktar de faktorer som gör barn och unga mottagliga för och beroende av bruk av alkohol och droger

• planerar sitt arbete och använder mångsidiga arbetsmetoder utgående från klienternas behov i främjandet av barnens och de ungas psykiska hälsa och alkohol- och drogfrihet.

EXAMINANDEN BEAKTAR I SITT ARBETE KUNSKAPSBASEN FÖR

MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD BLAND BARN OCH UNGA.

Behärskande av kunskapsbasen för mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • motiverar sitt handlande med kunskap om barns, ungas och familjers utveckling samt dess faser och särdrag

• planerar och utarbetar en individuell vård- och rehabiliteringsplan i samarbete med barnet eller den unga med familjen och nätverket av närstående samt ett multiprofessionellt arbetsteam

• motiverar sitt arbete med evidensbaserade kunskaper om reaktiv kontaktstörning, traumatisering, psykiska störningar och störningar på grund av alkohol- eller drogmissbruk hos barn och

• motiverar sitt handlande med kunskap om olika terapeutiskaunga referensramar och metoder för kreativ verksamhet

• motiverar heltäckande sitt handlande med kunskap om olika former av och metoder för vård och rehabilitering

• följer uppdaterad och gällande lagstiftning (mentalvårdslagen, barnskyddslagen, självbestämmanderätt, lagen om patientens ställning och rättigheter osv.)

• arbetar utgående från klienternas behov enligt etiska principer och värderingar

• bedömer på ett mångsidigt sätt barnets och den ungas behov av vård och rehabilitering och ingriper i faktorer som äventyrar välbefinnandet

• genomför och bedömer vård- och rehabiliteringsprocessen i samarbete med barnet eller den unga samt familjen och nätverket av närstående.

EXAMINANDEN ANVÄNDER I SITT ARBETE VÅRD- OCH REHABILITERINGSMETODER FÖR MENTALHÄLSOARBETE OCH MISSBRUKARVÅRD BLAND BARN OCH UNGA.

Arbete i professionell växelverkan med barnet och den unga Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • observerar barnets eller den ungas yttre, utvecklingsnivå, människorelationer och interaktion, sinnesstämning, känslolägen och tankeinnehåll samt uppförande

• känner igen traumatisering, psykiska symtom och, symtom i uppförandet samt störningar på grund av alkohol- eller drogmissbruk hos barn eller unga

• ingriper aktivt i barnets eller den ungas symtom genom att beakta utvecklingsfasen

• beaktar barnets eller den ungas förmåga till interaktion och använder i sitt arbete olika metoder för att vägleda barnet eller den unga och hjälpa dem att uttrycka sig

• behandlar barnets eller den ungas känslor tillsammans med honom eller henne

• deltar i olika interaktionssituationer utan att låta sig provoceras

• stöder barnets eller den ungas resurser och förmåga att klara

• fungerar som en rollmodell för barnet eller den ungasig

• tillämpar principerna för primär omvårdnad i samarbetsförhållandet med barnet eller den unga.

Arbete med familjen Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • motiverar sitt handlande med kunskap om familjens och närståendenätverkets betydelse i mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga

• respekterar mångfalden bland familjerna

• arbetar aktivt i samarbete med familjen och närståendenätverket

• bedömer inom sitt ansvarsområde familjens situation och förhållandena i barnets eller den ungas livsmiljö

• bedömer med olika metoder familjens behov av handledning, rådgivning och stöd

• använder evidensbaserade metoder i handledningen, rådgivningen och stödet

• tar vid behov upp faktorer som äventyrar barnets eller den ungas välbefinnande och säkerhet

• kartlägger och stärker familjens resurser på ett mångsidigt sätt

• stöder och uppmuntrar föräldrarna i uppgiften som fostrare.

Deltagande i barnets och den ungas läkemedelsbehandling Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • motiverar sitt handlande med kunskap om biokemiska särdrag i barns och ungas växande och utveckling och hur dessa inverkar på läkemedelsbehandlingen

• motiverar sitt handlande med kunskap om effekter och

biverkningar av de psykofarmaka som barn och unga använder

• utför, följer, bedömer och rapporterar säker läkemedelsbehandling enligt sin yrkeskompetens

• instruerar och ger barnet eller den unga och de närstående råd om säker läkemedelsbehandling

• reflekterar över sitt eget tänkande kring läkemedelsbehandling för barn eller unga och motiverar den aktuella behandlingen som en del av mentalhälsoarbetet och missbrukarvården bland barn och unga.

Genomförande av gruppvård Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • motiverar sitt handlande med kunskap om principerna för gruppvård

• tillämpar metoder för gruppvård som en del av

mentalhälsoarbetet och missbrukarvården bland barn och unga

• stöder barnet eller den unga i hans eller hennes deltagande i gruppen, samhället och i sociala förhållanden

• stöder barnet eller den unga i interaktion och i lösningar av konflikter.

EXAMINANDEN ARBETAR I ETT SERVICESYSTEM OCH I MULTIPROFESSIONELLA NÄTVERK.

Arbete i ett servicesystem Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • motiverar sitt handlande med kunskap om servicesystemet och de stöd-, vård- och rehabiliteringsmetoder som står till buds

• anger den egna enhetens grundläggande uppgift och ansvar i mentalhälsoarbetet och missbrukarvården bland barn och unga samt arbetar i enlighet med servicekedjan

• handleder och stöder barnet eller den unga och familjen i att använda sig av service som lämpar sig för dem och i att göra det i rätt tid

• samarbetar med de aktörer som deltar i barnets och den ungas vård och rehabilitering såsom småbarnspedagogiken och skolan samt övriga aktörer i vardagen.

Arbete i multiprofessionella nätverk och i arbetsteam Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • arbetar som ansvarsfull teammedlem enligt arbetsfördelningen och utnyttjar teammedlemmarnas olika egenskaper och kompetenser genom att bland annat utnyttja konsultering, mentorskap och arbetshandledning

• arbetar aktivt som egenvårdare och som sakkunnig i barnets eller den ungas situation i ett multiprofessionellt samarbete

• reflekterar i arbetsteamet över tankar, känslor och fenomen som gäller arbetet

• tar emot och ger respons aktivt för att arbetsteamets arbete ska utvecklas

• främjar användning av kreativitet i sitt eget och i arbetsteamets arbete och vid lösningen av problem.

EXAMINANDEN BEDÖMER, UPPRÄTTHÅLLER OCH UTVECKLAR SIN YRKESSKICKLIGHET.

Bedömning, upprätthållande och utveckling av yrkesskickligheten Examinanden

[Hyväksytyn

suorituksen kriteerit] • reflekterar över sina värderingar, sin attityd, sin kompetens och sitt arbetsgrepp

• reflekterar över hur den egna livssituationen påverkar arbetet och känner till sina egna gränser

• arbetar på ett självstyrt och ansvarsfullt sätt både som arbetstagare och som chef eller som ansvarig arbetstagare

• deltar aktivt i utvecklingen och utvärderingen av

mentalhälsoarbetet och missbrukarvården bland barn och unga

• bedömer realistiskt arbetets effekter, resultat och kvalitet.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga i autentiska arbetslivssituationer i enheter där man utför främjande, förebyggande, vårdande eller rehabiliterande mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga. Examinanden arbetar som medlem i ett arbetsteam och i ett multiprofessionellt nätverk som främjar, förebygger, vårdar eller rehabiliterar i mentalhälsoarbetets och missbrukarvårdens olika faser.

Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter som överensstämmer med kraven på yrkesskicklighet.

Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet kompletteras genom en intervju och med dokument.

2.4. Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland

I dokument Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (sidor 16-20)