FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

3.1.1 Modersmålet

3.1.1.1 Modersmålet, svenska

Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp Den studerande

 kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer

 förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer inom den egna branschen

 kan söka information i olika informationskällor, använda information och följa principerna för hur käl-lorna används

 kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben samt presentera sin yrkeskompetens

kan göra skriftliga arbeten som gäller den egna branschen

 kan använda sig av läs- och studiestrategier för inlärning av modersmålet

förstår modersmålets samt litteraturens och den övriga kulturens betydelse med tanke på branschen och yrket

 kan bedöma och utveckla sina kunskaper i sitt modersmål Bedömning av kunnandet

Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

uttrycker sakligt sina åsikter i samarbets- och gruppsituationer

motiverar mångsidigt sina åsikter och argu-ment i samarbets- och gruppsituationer

motiverar mångsidigt sina ståndpunkter och agerar kundorienterat, flexibelt och övertygande i olika interaktionssituationer

deltar i diskussioner med

egna inlägg deltar i diskussioner, för diskussionen framåt mot målet

deltar aktivt och konstruk-tivt i diskussioner och tar för sin del ansvar för kom-munikationsatmosfären i gruppsituationer

handlar ändamålsenligt i interaktionssituationer i arbetslivet

handlar sakligt och ar-tigt i olika interaktions-situationer och i kund- och gruppsituationer som gäller arbetet

handlar flexibelt och kon-struktivt i olika kund- och gruppsituationer som gäller arbetet

håller ett kort anförande genom att använda det språk och den sakstil som situationen kräver

håller olika anföranden genom att använda den sakstil och de bransch-termer som situationen kräver

agerar flexibelt i kommuni-kationssituationer inom den egna branschen och håller olika anföranden på det sätt som krävs i situationen och inom branschen

Förståelse av texter och texttyper

känner till texttyper inom arbetslivet och jämför dem

förstår det huvudsakliga syftet med texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och tolkar texternas inne-börd

förstår texters syfte och budskap samt detaljernas innebörd, drar slutsatser och bedömer texters inne-håll och uttryckssätt

Informationssökning söker i tydliga texter information som är vä-sentlig med tanke på det egna yrkesområdet

skaffar information som gäller det egna yrkes-området från olika käl-lor och bedömer även om källorna är tillförlit-liga

söker information i olika källor, även i svåra texter, och bedömer kritiskt om källorna är tillförlitliga

beaktar upphovsrätten, men behöver emellanåt handledning

känner till upphovsrätt-en både som rättighet och som skyldighet och beaktar den bl.a. genom att uppge sina källor

kan hänvisa till källor som använts och vid behov an-hålla om rätt att använda dem

Mediekompetens och användning av kom-munikation på web-ben

använder den egna bran-schens fackpublikationer och medietexter

använder centrala kommunikationsverktyg och kan bedöma medie-texter

använder kommunikations-verktyg mångsidigt och bedömer medietexter kri-tiskt

använder under hand-ledning olika typer av medier för presentation av sin yrkesskicklighet

presenterar sin yrkes-kompetens med hjälp av olika medier

dokumenterar och beskri-ver sina studier och sitt kunnande med hjälp av olika medier

kommunicerar i digitala miljöer enligt över-enskomna principer

kommunicerar med ett lämpligt språk i digitala miljöer

kommunicerar på ett pro-fessionellt sätt i interakt-ionssituationer i digitala miljöer

Skriftliga arbeten som

gäller branschen skriver enligt de grund-läggande rättstavnings-reglerna

använder flytande sats- och meningsstrukturer och strukturerar texten

behärskar de grundläggande normerna för språkbruket och finslipar språkdräkten och layouten i sina egna texter

producerar texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten, men behöver emellanåt hand-ledning

producerar texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten

producerar målinriktat och bearbetar sina texter utifrån egen bedömning och uti-från respons

utarbetar dokument

enligt mallar utarbetar

ändamålsen-liga dokument utarbetar ändamålsenliga dokument och kan tillämpa dokumentmallar

Användning av läs-

och studiestrategier gör anteckningar och sammanfattar kärnfrå-gorna utifrån det hörda, lästa och sedda.

gör anteckningar, sam-manfattar den informat-ion som han/hon sökt fram och använder käl-lor i sina egna texter.

bedömer sin egen läs- och studiestrategi och förbättrar den utifrån respons.

Förståelse av mo-dersmålets samt litte-raturens och den öv-riga kulturens bety-delse

är medveten om hur viktigt det är att inom den egna branschen kunna sitt modersmål

___________________

känner till exempel från

förstår modersmålets betydelse inom den egna branschen och i ett flerspråkigt arbetsliv

__________________

vet hur man kan

an-kan bedöma modersmålets betydelse inom den egna branschen samt dess ställ-ning i ett flerspråkigt sam-hälle både ur arbetslivets och ur individens synvinkel ____________________

förstår betydelsen av littera-tur eller övrig kullittera-tur i

arbe-litteraturen eller övrig kultur som gäller den egna branschen

vända litteratur eller övrig kultur i den egna branschen

tet inom branschen

Bedömning av de egna kunskaperna i mo-dersmålet

bedömer sina kunskaper i modersmålet och sin läskunnighet utifrån respons och anger vad som skulle kunna för-bättras i den

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läskunnighet samt iden-tifierar sina styrkor och utvecklingsbehov

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läs-kunnighet, identifierar sina styrkor och utvecklingsbe-hov samt utvecklar sina kunskaper utifrån respons

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Nor-den (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och iNor-dentitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller Muntlig kommunikation (MO 7).

Valbara mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter

 kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp

 kan använda och tolka olika texttyper

 känner till språkets, litteraturens och kulturens former och betydelse.

Bedömning av kunnandet

Föremål för bedömning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Utveckling av

kommuni-kations- och interaktions-färdigheter

uttrycker sakligt sina åsikter och motiverar dem på ett övertygande sätt

är artig och flexibel i interaktionssituationer i olika miljöer

håller interaktionen vid liv när han/hon talar, åskådlig-gör sitt inlägg och bygger upp dess innehåll så att det är logiskt

beaktar andras

stånd-punkter vid interaktion tar i sin kommunikat-ion hänsyn till motta-garen, situationen och kraven inom den egna branschen

kommunicerar på ett struktivt sätt även i kon-flikt- och problemsituation-er

förstår människors icke-verbala kommuni-kation och dess påver-kan på mottagandet av budskapet.

beaktar den icke-verbala kommunikat-ionens påverkan när han/hon uttrycker sig.

tillämpar reglerna för icke-verbal kommunikation i sin interaktion och jämför be-tydelser, även mellan olika kulturer.

Utveckling av förmågan att uppträda och att arbeta i grupp

framför både ett spon-tant och ett förberett inlägg eller muntligt anförande om ett ämne som är bekant för ho-nom/henne

får kontakt med åhö-rarna när han/hon talar och kan bygga upp sitt inlägg så att det är lätt att följa

framför både ett spontant och ett på egen hand förbe-rett inlägg även om ett ut-manande ämne samt åskåd-liggör sitt inlägg och bygger upp innehållet logiskt

visar samarbetsvilja vid grupparbete

främjar aktivt gruppens arbete och värdesätter andras ståndpunkter

lägger märke till hur det egna agerandet inverkar på gruppens verksamhet och uppmuntrar gruppens öv-riga medlemmar till att agera

följer arbetslivets mö-tes- och förhandlings-rutiner, men behöver emellanåt handledning

följer arbetslivets mö-tes- och förhandlings-rutiner

behärskar smidigt mötes- och förhandlingsrutinerna

Yrkesrelaterad multilittera-citet och produktion av texter

känner till kraven vad gäller situationsanpas-sad användning av text-typer

undersöker texttyper-nas olika uttryckssätt kritisk

varierar mellan olika ut-tryckssätt och texttyper i sina egna texter och i olika språkmiljöer

använder enligt mallar olika yrkesrelaterade texttyper

omarbetar egna yrkes-relaterade texter utifrån respons

gör observationer av yrkes-relaterade texttyper, omar-betar dem och bedömer de språkliga valens inverkan producerar texter i en

grupp tillsammans med andra

ger och tar emot kon-struktiv respons på gemensamt produce-rade texter

handlar flexibelt i en skriv-process som genomförs tillsammans med andra

Kännedom om språk och

kultur känner till det egna

språkets betydelse och den interkulturella kommunikationens betydelse

beaktar den interkultu-rella kommunikationen i sin egen interaktion

tillämpar mångsidigt sitt interkulturella kunnande och värdesätter kulturell mångfald

bekantar sig med olika genrer inom litteraturen och med andra konst-former

bedömer böcker som han/hon läst och andra konstformer som han/hon upplevt

skaffar sig mångsidiga läsupplevelser och bedömer litteraturens och andra konstformers betydelse

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kun-nandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller Muntlig kommunikation (MO 7).

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 53-58)