Modersmålet, svenska som andraspråk

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 67-70)

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

3.1.1 Modersmålet

3.1.1.5 Modersmålet, svenska som andraspråk

De studerande kan studera tillämpat modersmål, svenska som andra språk, om deras modersmål inte är finska, svenska eller samiska eller om de annars har en flerspråkig bakgrund.

Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp Den studerande

 kan kommunicera i olika interaktionssituationer

förstår och tolkar olika texttyper som anknyter till den egna branschen och utvidgar sitt förråd av ord och uttryck

 kan använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben

 kan söka information i olika informationskällor och följa principerna för hur källorna används

kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen

kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö

 kan bedöma och utveckla sina kunskaper i svenska som andraspråk

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

förstår kommunikation som används i talsituat-ioner inom branschen

förstår olika slag av kommunikation som används i talsituationer inom branschen

förstår mångsidigt kom-munikation som används i talsituationer inom branschen

deltar i diskussioner med

egna inlägg deltar i diskussioner, kommer med inlägg och motiverar sina stånd-punkter

deltar aktivt i diskussion-er och motivdiskussion-erar

mångsidigt sina stånd-punkter

följer överenskomna ru-tiner i grupp- och mötes-situationer, men behöver emellanåt handledning

följer mötes- och

för-handlingsrutinerna behärskar de mötes- och förhandlingsrutiner som är viktiga med tanke på yrket

Förståelse av texter och

texttyper förstår det huvudsakliga innehållet i texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och känner till olika texttyper

förstår det huvudsakliga innehållet i och syftet med texter som är vä-sentliga med tanke på yrkesskickligheten och tolkar texternas inne-börd

förstår innehållet och detaljerna i texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten, drar slutsatser och bedömer innehållet och uttrycks-sättet i texter

Informationssökning söker under handledning i tydliga texter informat-ion som är väsentlig med tanke på det egna yrkes-området

skaffar information som gäller det egna yrkesom-rådet från olika källor och bedömer även om källorna är tillförlitliga

skaffar på egen hand information från olika källor och bedömer om källorna är tillförlitliga

beaktar upphovsrätten, men behöver emellanåt handledning

känner till upphovsrätt-en både som rättighet och som skyldighet och beaktar den bl.a. genom att uppge sina källor

kan hänvisa till källor som använts och vid behov anhålla om rätt att använda dem

Mediekompetens och användning av kommu-nikation på webben

använder under handled-ning den egna branschens fackpublikationer och medietexter

använder centrala kommunikationsverktyg och bedömer medietex-ter

använder kommunikat-ionsverktyg mångsidigt och bedömer medietex-ter kritiskt

Skriftliga arbeten som

gäller branschen skriver under handled-ning texter som är vä-sentliga med tanke på yrkesskickligheten

skriver texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten

skriver målinriktat och bearbetar sina texter utifrån respons

tillämpar under handled-ning grundreglerna för skriven svenska och ut-vidgar sitt ordförråd

tillämpar grundreglerna för skriven svenska och utvidgar sitt förråd av ord och uttryck

tillämpar på egen hand och mångsidigt grund-reglerna för skriven svenska och utvidgar sitt förråd av ord och uttryck Agerande i en språkligt

och kulturellt mångfald-ig miljö

är förtrogen med sin egen språkliga och kulturella bakgrund och med mång-falden i det finländska samhället

är förtrogen med sin egen språkliga och kul-turella bakgrund och med mångfalden i det finländska samhället

har mångsidiga kunskap-er om sin egen språkliga och kulturella bakgrund och om den språkliga och kulturella mångfal-den i det finländska samhället

utnyttjar sitt språkliga och kulturella kunnande i olika situationer inom yrkesområdet

beaktar den interkultu-rella kommunikationen i sina uppgifter inom yrkesområdet

utnyttjar aktivt sitt språk-liga och kulturella kun-nande i uppgifter inom yrkesområdet

Bedömning av sina fär-digheter kunskaper i svenska som andraspråk

bedömer sina kunskaper och sin läskunnighet i svenska utifrån respons och anger vad som skulle kunna förbättras i den

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läskunnighet samt iden-tifierar sina styrkor och utvecklingsbehov

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina styrkor och utveckl-ingsbehov samt utveck-lar sina kunskaper utifrån respons

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21), Text och dialog (S22), Finlandssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).

Valbara mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

 kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter

 kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp

 kan utveckla sin förmåga att förstå och tolka olika typer av texter

 kan utveckla sin förmåga att producera texter

 fördjupar förståelsen av den språkliga och kulturella identitetens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.

Bedömning av kunnandet

Föremål för bedömning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Utveckling av

kommuni-kations- och interaktions-färdigheter

tar hänsyn till de andra i olika interaktionssituat-ioner

kommunicerar aktivt i olika interaktionssituat-ioner och tar hänsyn till de andra

kommunicerar aktivt och mångsidigt i olika interakt-ionssituationer och tar hän-syn till de andra

Utveckling av förmågan att uppträda och att arbeta i grupp

håller både ett spontant och ett förberett inlägg eller tal i ett ämne som är bekant för ho-nom/henne

får kontakt med åhö-rarna när han/hon talar och kan bygga upp sitt inlägg så att det är lätt att följa

framför både ett spontant och ett på egen hand förbe-rett inlägg, åskådliggör sitt inlägg och bygger upp in-nehållet logiskt

kommunicerar i grupp-situationer som ankny-ter till yrkesområdet

deltar i diskussioner som gäller yrkesområ-det och behärskar ter-merna

agerar flexibelt i gruppsitu-ationer som anknyter till yrkesområdet

Förståelse av texter och texttyper

förstår det huvudsakliga syftet med texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och bedömer texttyper

förstår syftet och det huvudsakliga innehållet i texter samt texttypens användbarhet för olika ändamål

förstår texter utan hjälp, även texter om abstrakta ämnen, och uppfattar än-damålet med olika yrkesre-laterade texttyper

Produktion av texter skriver under handled-ning texter som är vä-sentliga med tanke på yrkesskickligheten och utvidgar samtidigt sitt förråd av ord och ut-tryck

skriver texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och utvidgar sitt förråd av ord och uttryck

skriver på egen hand texter som anknyter till yrkes-skickligheten och utvidgar sitt förråd av ord och ut-tryck

Förståelse av språk och

kultur känner till den språkliga och kulturella mångfal-dens betydelse.

känner till det fin-ländska arbetslivets och samhällets språk-liga och kulturella mångfald.

har mångsidiga kunskaper om det finländska arbetsli-vets och samhällets språk-liga och kulturella mångfald.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kun-nandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21),Text och dialog (S22), Fin-landssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).

.

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 67-70)