Národní vzdělávací fond, o.p.s., (NVF) byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. Posláním NVF je zejména podpora konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím

zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního učení.

NVF vyvíjí činnost především ve dvou základních směrech:

1. odborná činnost strategická a analytická;

2. řízení a implementace programů spolupráce s Evropskou unií.

Národní vzdělávací fond pracuje od svého založení na bázi širokého partnerství s řadou institucí státní správy, zaměstnavatelských a odborových organizací, především s MPSV, MŠMT, Úřadem vlády a Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů, s kraji, vzdělávacími institucemi, výzkumnými ústavy a podniky. Na mezinárodním poli jsou nejdůležitějšími partnery Evropská komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská nadace pro vzdělávání (ETF), Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Středoevropská iniciativa (SEI) a další.

NVF také spolupracuje s MPSV a dalšími resorty na přípravě programových dokumentů pro čerpání pomoci z ESF a prováděcích předpisů pro jejich implementaci. Činnosti jsou zaměřeny zejména na podporu útvarů MPSV. Dalšími příjemci poradenské a konzultační činnosti jsou ministerstva a kraje, které se podílejí na realizaci programů prostřednictvím grantových schémat a národních projektů, a také žadatelé o finanční podporu z grantových

schémat. NVF spolupracuje s partnery na zpracování a aktualizaci prováděcích dokumentů, poskytuje poradenství, konzultace, zajišťuje školení a semináře pro pracovníky institucí odpovědných za implementaci, pro hodnotitele projektů a pro žadatele.

Hlavní aktivity NVF v současném období:

• formulování "Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR", příprava a podpora její realizace na národní a krajské úrovni;

• vytvoření, správa a naplňování Inspirační databanky pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů;

• analýzy trendů a politik v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, národní a mezinárodní projekty výzkumu kvality lidských zdrojů, vedení konsorcia ReferNet, evaluace programů RLZ;

• podpora řešení nerovností a diskriminace v práci a v přístupu k zaměstnání – Národní kancelář EQUAL;

• podpora poradenských služeb usnadňujících studijní a pracovní mobilitu na národní a mezinárodní úrovni – Národní informační středisko pro poradenství a síť

Euroguidance;

• podpora implementace Evropského sociálního fondu v ČR;

• administrace programů Phare v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Koncepční pracoviště pro rozvoj lidských zdrojů

(RLZ) zajišťuje stálé odborné zázemí pro výkon nových kompetencí MPSV a dalších orgánů státní správy, sociálních partnerů a krajů v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání. Navrhuje systémové změny, přináší inovační přístupy a metody v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání, podporuje zavádění změn a nových postupů do praxe.

Jeho hlavním cílem je vytváření "učícího se prostředí" a uplatňování konceptu celoživotního učení v praxi. Mezi jeho další aktivity patří:

podpora prosazování výstupů dvou významných projektů MPSV a NVF – Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR;

zavedení a rozvoj systému podpory strategického řízení RLZ na národní a krajské úrovni;

tvorba koncepcí v oblasti RLZ a dalšího profesního vzdělávání;

příprava a implementace projektů informační a komunikační podpory v této oblasti;

poskytování informační, metodické a poradenské pomoci národním a krajským partnerům.

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

byla založena Evropskou vzdělávací nadací jako součást sítě obdobných zařízení v předvstupních zemích a je zároveň analytickou sekcí NVF. Poskytuje informace

o rozvoji lidských zdrojů, shromažďuje data a analyzuje tendence ve vzdělávání a na trhu práce v souvislosti s probíhajícími sociálně ekonomickými změnami. Jako součást analýz jsou prováděna rozsáhlá dotazníková šetření (šetření zaměstnavatelů, úřadů práce atd.).

Rozvíjí kvantitativní a kvalitativní metody předvídání potřeb kvalifikací na trhu práce, poskytuje expertizy pro ministerstva, Evropskou komisi, OECD, ETF, Cedefop a další evropské instituce. Plní roli národního koordinátora evropské sítě ReferNet. Provádí evaluace programů ESF a poskytuje průběžné metodické poradenství, týkající se hodnocení a monitoringu v této oblasti.

Národní informační středisko pro poradenství

bylo zřízeno v roce 1998 za podpory MŠMT, MPSV a Evropské komise. Činnost střediska se soustřeďuje zejména na úkoly vyplývající z jeho členství v síti Euroguidance, která sdružuje 65 podobných pracovišť z 31 evropských zemí. Jde o podporu evropské dimenze v poradenství a o podporu mobility v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

prostřednictvím poskytování informací o vzdělávacích příležitostech. Mezi nejdůležitější aktivity střediska patří např. vkládání a aktualizace dat evropského portálu vzdělávacích příležitostí Ploteus, účast na řešení projektů přispívajících ke zlepšování informačních toků mezi členskými zeměmi a zkvalitňování poradenské péče. Středisko ve spolupráci

s Eurodeskem vydává čtvrtletník o evropských vzdělávacích programech Eurokompas, podporuje publikační činnost zaměřenou na výchovné a profesní poradenství a pořádá informační a odborné akce.

Národní agentura programu Leonardo da Vinci

zajišťuje implementaci stejnojmenného evropského programu na podporu inovací odborného vzdělávání v ČR. Projekty tohoto programu, předkládané odbornými

a vysokými školami, podniky, úřady práce, neziskovými a dalšími organizacemi, umožňují jednak absolvovat studentům, mladým absolventům, pracovníkům a uchazečům

o zaměstnání odbornou praxi v zemích EU (projekty mobility) a zárověň vypracovat ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi inovativní vzdělávací materiály (pilotní projekty, projekty jazykových dovedností), které pak pomáhají zlepšovat systém odborného vzdělávání mladých lidí i dospělých u nás. Informace o programu

a o činnostech Národní agentury programu Leonardo da Vinci jsou k dispozici

na www.nvf.cz/leonardo. Na adrese leonardo@nvf.cz se lze také ucházet o bezplatný odběr zpravodaje Leonardo INFO s informacemi o implementaci programu v ČR, jehož texty jsou v češtině i angličtině.

Národní kancelář EQUAL

byla v NVF ustavena v roce 2001. Zabezpečovala technickou asistenci pro první kolo evropské iniciativy EQUAL a podílela se na přípravě kola druhého. Cílem Iniciativy Společenství EQUAL je podpořit rovný přístup k zaměstnání a vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce se zaměřením na všechny

znevýhodněné skupiny na trhu práce, skupiny diskriminované nebo diskriminací ohrožené.

NVF spolupracuje s MPSV na realizaci projektů především v následujících oblastech:

sociální služby (standardy kvality, hodnocení kvality, vytváření databází, podpora zavádění nových metod a přístupů v práci s uživateli, zkvalitňování managementu neziskových organizací), sociální vzdělávání (vytváření standardů v sociálním školství, školení

a výcviky sociálních pracovníků a dalších pomáhajících profesí, auditorů kvality sociálních služeb), problematiky dotací (vytváření metodiky dotačního řízení a provádění různých druhů analýz dotačního řízení ve vazbě na reformu sociálních služeb a reformu veřejné správy). Další významnou formou spolupráce je technická pomoc při realizaci projektů v rámci programů EU Phare, Transition Facility a komunitárních programů. Tyto projekty byly a jsou zaměřeny na oblast koordinace sociálního zabezpečení, bezpečnost práce, informační systémy, aj. NVF spolupracuje s příjemci projektů v celém projektovém cyklu od programování přes přípravu projektové dokumentace, výběr partnerů, implementaci, monitorování až po závěrečné hodnocení projektů. Obdobné služby poskytuje NVF také Ministerstvu zdravotnictví.

I dokument ř ská fakulta Technická univerzita v Liberci Hospodá D I P L O M O V Á P R Á C E (sidor 24-27)