Návrhy a doporučení

I dokument Klíčová slova (sidor 88-93)

5. 2 Shrnutí a vyhodnocení výsledků výpočtů uhlíkové stopy

6 Návrhy a doporučení

Z analýzy environmentálního manažerského systému podniku vyplynulo, že si společnost uvědomuje nutnost uplatňování environmentální politiky. Přesto lze najít v této oblasti několik možností zlepšení.

Zefektivňování environmentálního řízení by mělo být kontinuální. Doporučení a návrhy zlepšení stavu ochrany životního prostředí, ve společnosti Monroe Czechia, jsou obsaženy pouze v roční zprávě. Zlepšení může být dosaženo zapracováním doporučení a návrhů zlepšení již do půlročních zpráv o přezkoumání systému ochrany životního prostředí.

Další možností zlepšení je, při výběru dodavatelů, zohlednění dalšího kritéria – vzdálenosti dodavatele. Společnost dováží potřebné komodity převážně od zahraničních dodavatelů.

To je spojeno nejen s vyššími náklady, ale především s vyšším zatížením životního prostředí. Vzhledem k množství poptávaných komodit nemusí být tuzemský dodavatel, který by splnil požadavky výběru, schopný pokrýt veškerou poptávku. Částečného zlepšení by tedy mohlo být dosaženo přenesením alespoň části dodávaných komodit od zahraničního dodavatele na tuzemského. Zohlednění tohoto kritéria by umožnilo například snížení frekvence dodávek od zahraničního dodavatele a tím i snížení přepravních nákladů. S tímto kritériem souvisí i další pozitivní přinos - snížení množství vyprodukovaných skleníkových plynů, neboli velikost uhlíkové stopy, která byla řešena v páté kapitole.

Způsobů na snížení uhlíkové stopy je velké množství z celé řady oblastí. Ke zmírnění znečišťování ovzduší a dosažení udržitelného rozvoje je potřeba postupně zavádět priority ochrany životního prostředí nejen do celkové podnikatelské strategie podniku, ale ochrana životního prostředí by se měla stát součástí kultury společnosti. Ke snižování uhlíkové stopy (rozvoje environmentálního managementu podniku) je možné využít:

nákup „zelené energie“ - například sluneční a větrné energie,

efektivnější využívání energie – základem je rozumné využívání energií v podniku, například používáním ekologického osvětlení, využívání denního světla, minimalizace využívání klimatizace a vytápění,

89

používání úsporných spotřebičů,

používání veřejné dopravy při služebních cestách,

telekonference,

uhlíkové kompenzace – například nákup uhlíkových (emisních) kreditů.

V rámci zaměření diplomové práce na dodavatelské řetězce jsou dále uvedeny způsoby snížení uhlíkové stopy a rozvoje environmentálního manažerského systému v oblasti přepravy. V oblasti řešených dodavatelských řetězců lze snížit množství produkovaných emisí CO2, v daném případě, například následujícími způsoby:

používáním nákladních vozidel s nižší spotřebou paliva (např. hybridní vozidla),

používáním alternativních paliv (zemní plyn, CNG, vodík, bionafta,…),

udržováním dobrého technického stavu vozidel,

používáním kombinované přepravy,

snížením frekvence dodávek,

používání ekologických pneumatik se sníženým valivým odporem a jejich správné huštění.

Používáním nákladních vozidel s nižší spotřebou paliva, lze ušetřit nejen náklady, ale též i emise CO2 do ovzduší na jeden přepravní kilometr. Podnik by měl, v rámci snižování emisí CO2, po svých dodavatelích vyžadovat přepravu komodit na dopravních prostředcích splňujících nejvyšší současnou emisní normu Euro 6. Krokem vpřed, zohledňujícím budoucnost přepravy, je využívání alternativních paliv a elektrické energie. Již v dnešní době se mluví o vyčerpání zásob ropy a ropné krizi.

Udržování dobrého stavu vozidel snižuje množství produkovaného CO2. Toho lze docílit například udržováním palivové a vstřikovací soustavy v předepsaném stavu, používání katalyzátorů výfukových plynů nebo prostředků pro snížení emisí atd. Důležitým prvkem snížení spotřeby paliva, a tím i množství CO2, je používání nových, ekologických pneumatik s nižším valivým odporem.

90

Jak ukázaly výpočty a grafy, využívání kombinované přepravy, patří mezi nejvhodnější způsoby snižování přepravních emisí CO2. Jako nejefektivnější přeprava se z environmentálního hlediska jeví přeprava nákladů po železnici s elektrifikovanými tratěmi. Využívání železniční přepravy by zároveň podniku umožnilo sloučení a snížení frekvence dodávek, například na 1 – 2 týdenní dodávky materiálu. Snížení frekvence dodávek by znamenalo přepravu většího množství komodit, což by způsobilo zvýšení nákladů na skladování. Z tohoto důvodu by zavedení tohoto způsobu dopravy bylo možné provést až po důkladné analýze a vyhodnocení všech následných ekonomických důsledků přepravy zvýšeného množství materiálu.

Ačkoli se společnost rozhodne dále využívat stávající přepravní trasu, může snížit velikost uhlíkové stopy například koupí uhlíkových kreditů, které budou následně investovány například do projektů na ochranu životního prostředí a oblastí rozvoje obnovitelných energií. Dalším možným způsobem kompenzace produkce oxidu uhličitého je například vlastní iniciativa podniku - zahájení projektu výsadby stromů.

91

Závěr

Čerpání přírodních zdrojů a zvyšující se emise skleníkových plynů zapříčiňují znečišťování ovzduší a klimatické změny. Negativní dopad lidských činností na životní prostředí na celém světě aktivuje aktuální téma – ochranu životního prostředí. Proto se vlády a podniky společně podílí na omezování vlastní spotřeby surovin, minimalizaci produkce odpadů a snižování dopadů lidské činnosti na přírodní zdroje.

V diplomové práci práce byly představeny jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí – environmentální manažerský systém, zelené dodavatelské řetězce a možnosti hodnocení vlivu ekonomických činností na životní prostředí. Účelem diplomové práce bylo zhodnocení vybraných aspektů environmentálního manažerského systému podniku.

Vybraným aspektem se staly dodavatelské řetězce. Byla hodnocena míra zapojení environmentální politiky podniku do procesu výběru a hodnocení dodavatelů a možnosti zlepšování v této oblasti. Zlepšování environmentálního řízení podniků má podstatný význam při dosahování a plnění principů udržitelného podnikání, které významně přispívá ke zlepšení života na Zemi.

Indikátorem udržitelného podnikání použitého v praktické části práce bylo hodnocení uhlíkové stopy. Uhlíková stopa, jako jeden z hlavních ukazatelů zatížení životního prostředí, představuje množství skleníkových plynů vyprodukovaných v rámci výroby, používání dopravních prostředků nebo vlastní lidskou činností. Využívání výpočtu a sledování uhlíkové stopy lidské činnosti není i přes jeho významnost, v současné době, v České republice příliš rozšířené.

Na základě získaných informací od firmy Monroe Czechia byl proveden výpočet a rozbor uhlíkové stopy v dopravním řetězci při přepravě vybrané komodity. Byla zjištěna skutečnost, že sběrem dat pro výpočet, prostudováním různých metod a internetových kalkulátorů, není realizace tohoto indikátoru v rámci této činnosti nijak zvlášť složitá.

Výsledky, po získání potřebných dat, jejich zpracování pomocí dostupných kalkulátorů na internetových stránkách a vyhodnocení, jsou zajímavé a přínosné.

92

Společnost Monroe Czechia se sledováním uhlíkové stopy v současné době nezabývá.

Avšak současné prostředí vytvářející neustálý tlak na hledání nových zdrojů konkurenční výhody a způsobů dosahování úspor nákladů v celém dodavatelském řetězci s důrazem na ochranu životního prostředí může společnost Monroe Czechia ke sledování uhlíkové stopy dovést. Sledování a eliminace uhlíkové stopy se tak může v budoucnosti stát významným zdrojem konkurenceschopnosti nejen pro společnost Monroe Czechia, ale i pro ostatní články jejího dodavatelského řetězce. Sledování a kalkulace uhlíkové stopy tvoří krok směrem k zeleným a dodavatelským řetězcům a udržitelnému podnikání.

Vyhodnocením environmentálního stavu podniku, zjištěním množství skleníkových plynů vyprodukovaných přepravou materiálu a jejich nejčastějších příčin, dokáže podnik uskutečnit potřebná opatření do budoucna ke snížení dopadů svých činností na životní prostředí. Ačkoli sledování uhlíkové stopy, není v současnosti požadováno, může pro podnik znamenat zdroj významné budoucí konkurenční výhody. Výpočet uhlíkové stopy může přispět k lepšímu postavení firmy na trhu z pohledu zákazníků, kteří oceňují ekologický přístup společnosti k životnímu prostředí.

Účelem výpočtu uhlíkové stopy bylo ukázat, že šetrnější chování podniků nemusí vždy souviset se zdlouhavým a komplikovaným procesem zavádění nejrůznějších environmentálních projektů do managementu podniku. Získáním potřebných dat pro výpočet zvoleného indikátoru lze zjistit, že environmentální chování nepřináší pouze úsporu vlastních nákladů podniku, ale též znamená přínosy pro celou společnost a budoucí generace.

Ke snižování vlivů činností podniku na životní prostředí je potřeba, aby příslušné vládní organizace, pro ekologicky smýšlející podniky, vytvořily příslušné podmínky. Vytvořením vhodných podmínek, například dotací, daňových úlev apod., bude stát přispívat i k rozvoji environmentálního řízení a udržitelného podnikání.

93

I dokument Klíčová slova (sidor 88-93)