3.5.1 Návrhy na zlepšení vzhledem k VSM

Přesunout pracoviště montáţe elektroskříní z budovy č. 02 do budovy č. 52.

V současnosti se kompletní elektroskříně převáţejí do budovy č. 52, kde se skladují a

následně pouţívají na montáţi vytápěcích jednotek SaharaMaxx. V budově č. 52 se zároveň vyrábějí plechové díly pro elektroskříně, které se na druhou stranu musejí dopravovat k montáţi do budovy 02.

Tím, ţe se pracoviště montáţe elektroskříní přesune do budovy č. 52, dojde k výraznému zmenšení objemu přepravovaného materiálu. Kromě toho se zmenší počet míst, kde se materiál skladuje.

Další přínos bude mít změna principu tlaku v současné výrobě na systém tahu spolu se zavedením metody kanban. Dosud se vyráběly elektroskříně v sériích po 100 eventuálně 50 ks. Snaha byla o vyrobení co největších sérií, aby byly minimalizovány přípravné časy. Takovéto jednání je ovšem v rozporu s principy štíhlé výroby a často vede k mnohem vyšším ztrátám, neţ jsou přínosy z výroby velkých sérií. Tyto ztráty bývají ale skryté.

Proto by výroba elektroskříní měla být řízena odběratelem. V tomto případě jde o konečnou montáţ jednotek SaharaMaxx. Kompletováno by mělo být jen tolik elektroskříní, které jsou potřeba na montáţi v jednom dni. A přesně tolik karet by mělo doplňovat i pracoviště výroby karet. Jde o to, aby bylo mezi pracovišti dodáváno jen tolik materiálu, který je potřeba pro stanovenou jednotku času. V tomto případě pro 1 den.

Pro pracoviště montáţe nebude zmenšení dávek velký problém. Pro pracoviště osazování karet by to byl problém s ohledem na relativně dlouhé seřizovací časy. Pro toto pracoviště bude stanovena optimální výrobní dávka, ale nebude moţné, aby celou dávku dodalo dalšímu pracovišti. Tak by mělo být zabezpečeno to, ţe nebude vyrábět zbytečně velké dávky jen proto, ţe se jim to momentálně hodí.

Bude potřeba definovat bezpečnostní zásoby, ale jen na jednom místě v procesu.

Jako optimální se jeví zásoba osazených karet na pracovišti montáţe elektroskříní.

Vlastní montáţ elektroskříní ani montáţ jednotek nejsou technologicky náročné operace a nehrozí na nich riziko zpoţdění zakázek z důvodů poruch.

3.5.2 Návrhy na zlepšení vzhledem k provedenému pozorování

Při pozorování byla vidět nevhodná přeprava osazených karet v bednách. Karty zde byly různě naskládány opřené o sebe (obr. 3.8). Coţ mělo za následek, v některých případech, i poškození funkčnosti karty. Při případném přemístění pracoviště montáţe na budovu č. 52, by přeprava mezi budovami v těchto bednách byla naprosto nevyhovující. Proto byla navrţena přeprava v mělkých euro

přepravkách, které jsou na dně vyplněny měkkým elektrostatickým materiálem (obr.

3.8).

před po

Obr. 3.8: Přeprava karet

Byla vidět i nevhodná přeprava kompletních elektroskříní na paletách (obr. 3.9), coţ bylo zejména problémem při transportu mezi budovami. Proto byla navrţena přeprava v plastových boxech na kolečkách (obr. 3.9).

Dále byl zjevný problém při montáţi elektroskříní s nepřehledností vodičů jedné barvy. Pracovníkovi se často vodiče pletli při připojování vodičů na jednotlivé fáze, a mohlo dojit k tomu, ţe při nesprávném zapojení vodičů by se motor otáčel opačným směrem a klimatizace by nefungovala. Proto bylo navrţeno barevné rozlišení vodičů pro lepší přehlednost a menší riziko poruchy.

před po

Obr. 3.9: Přeprava kompletních skříní

3.5.3 Návrhy layoutu pracoviště

Nejdříve byly nakresleny jednotlivé návrhy layoutů. Poté do nich byly ručně nasimulovány trasy, které by pracovník nachodil při montáţi 40 kusů, jako tomu bylo při pozorování současného stavu. Následně byly porovnány nachozené vzdálenosti jednotlivých návrhů se vzdálenostmi vyplývajících ze současného stavu.

Návrh č. 1:

Umístit vedle regálu A ještě jeden nízký regál. Náhradní bit do šroubováků mít umístěn na pracovišti.

Obr. 3.10: Spagetti diagram v návrhu č. 1 Výhody:

 menší nachozené vzdálenosti pro materiál.

Nevýhody:

 menší přísun denního světla na pracovišti, protoţe regál je umístěn před okny,

 malý prostor před regálem,

 náklady na další regál.

Návrh č. 2:

Přesunout základní komponenty potřebné na montáţi do regálu A a méně pouţívané do regálu B. Náhradní bit do šroubováků mít umístěn na pracovišti.

Obr. 3.11: Spagetti diagram v návrhu č. 2 Výhody:

 menší nachozené vzdálenosti pro materiál.

Nevýhody:

 materiál umístěn ve dvou regálech na různých místech.

Návrh č. 3:

Přesunout pracovní stůl do rohu dílny a před regál A umístit další 4 sloupce nízkého regálu. Do regálu umístit všechny komponenty nebo alespoň drtivou většinu komponentů s ohledem na četnost pouţívání. Náhradní bit do šroubováků mít umístěn na pracovišti.

Obr. 3.12: Spagetti diagram v návrhu č. 3

Výhody:

 menší nachozené vzdálenosti pro materiál,

 všechny komponenty přímo u pracoviště.

Nevýhody:

 eliminace expediční zóny (realizace pouze se současným zavedením výroby systémem tahu),

 větší vzdálenosti nachozené s paletovým vozíkem a při ostatní chůzi mimo pracoviště.

Tab. 7: Porovnání nachozených vzdáleností jednotlivých návrhů:

Současný stav Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3

Chůze pro materiál (m) 63 42 49 32,5

Jízda s paletovým vozíkem (m) 231 231 231 246

Ostatní chůze (m) 109 77 77 84

CELKEM (m) 403 350 357 362,5

Volba layoutu:

Z celkových nachozených vzdáleností se zdáli být nejvýhodnější návrhy č. 1 a č.

2, přičemţ nejmenší nachozené vzdálenosti byli u návrhu č. 1. Rozdíl mezi těmito návrhy bylo ovšem pouze 7m nachozených za směnu. Nakonec byl upřednostněn větší přísun denního světla a ušetření financí za další regál, před 7m nachozenými za směnu a tedy zvolen návrh č. 2.

I dokument Činnosti pracovníka na montáži s ohledem na přidanou hodnotu výrobku (sidor 33-38)