Nämndernas huvuduppdrag, fokusområde, uppdrag och

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 99-111)

styrindikatorer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden svarar för för-skoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skol-barnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ung-domsnämndens vision är ”lust att lära”. Verk-samhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Barn- och ungdomsnämnden ska fokusera på åtgärder för en jämlik skolgång och bidra till en jämlik hälsa.

Det handlar om att fördela resurser efter behov, se till att de bästa lärarna jobbar på skolor med störst behov, stärka den stödjande verksamheter i skolan och att utveckla skolbibliotekens roll som pedagogisk resurs.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Åtgärder ska vidtas med syfte att andelen behöriga elever till gymnasiet ska vara 100%

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan

• Nöjda elever

• Tryggare Alingsås

• Bättre psykisk hälsa

• Större andel ekologisk mat

• Köttkonsumtionen skall minska

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Andelen timanställda ska minska

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Större påverkan från medborgare Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produk-tionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkon-cernen. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, per-sonal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinu-erligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt.

Styrelsen är också kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet.

Särskilda fokusområden för styrelsen:

• Kommunstyrelsen ska fokusera på att utveckla en ledning och styrning baserat på ett modernt tillitsbaserat ledarskap, som stärker chefers pedagogiska och entusiasmerande förmågor och involverar och engagerar personal.

• Kommunstyrelsen ska fokusera på en sammanhållen politik för landsbygden för att säkra tillgången på offentlig service och goda livsvillkor i hela kommunen.

• Kommunstyrelsen ska fokusera på att samordna och driva arbetet med effektivisering av den kommunala verksamheten

Riktade uppdrag:

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet och den fackliga samverkan ska stärkas

• Kommunen ska sträva mot att ingen chef ska ha fler än 30 underställda

• Genom 80/90/100-avtal tillvarata äldres kompetens i verksamheten

• Arbetet med att utjämna osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska fortsätta

• Fortsatt stärka kommunens varumärke som arbetsgivare och över tid fullfölja intentionerna i Alingsås kommun - en mönsterarbetsgivare

• Förbättra bostadsförsörjningen genom att; öka dialogen med bostadsmark- nadens aktörer, stärka samordningen inom kommunen och tillse att

kommunen genomför strategiska markförvärv.

• Alingsåssatsningen; Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på sammanhållen politik för landsbygden. Syftet är att försäkra att det finns god offentlig service och goda livsvillkor i hela kommunen. Ett särskilt fokus ska vara på investeringar i bättre GC-vägar och satsningar på förbättrad kollektivtrafik.

• I samband med försäljning av mark ska hyresrätten som upplåtelseform främjas för att uppfylla målsättningen att

tillgången på hyresrätten ska motsvara befolkningens behov.

• Kommunstyrelsen ska utifrån

målsättningen att leverera en effektivare välfärd till samma eller bättre kvalité ta fram en kommunövergripande

handlingsplan för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Effektiviseringen ska minst motsvara en nivå av 1,5% årligen.

• Renodla och vässa ABC:s organisation

• Hantera den egna lokalförsörjningen i egen regi och så långt det är möjligt genom effektiv fastighetsekonomi finansiera ökade lokalbehov.

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för kommunstyrelsen:

• Fler resor med kollektivtrafik

• Mer gångfartsgator i Alingsås centrum

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Bättre service till företagare

• Bättre företagsklimat

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Större påverkan från medborgare

• Bättre bostadsutbud

• Fler hyresrätter

• Mer bredband

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden ver-kar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.

Att genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motver-ka social, ekonomisk och kulturell segregation.

Den prioriterade målgruppen är barn och unga.

Nämnden skall genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala fören-ingslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på att stärka det integrationsfrämjan- de arbete och på olika sätt se till att Alingsås kulturarv och historia har en framträdande roll i kommunen.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Bättre kulturverksamhet

• Bättre fritids- och föreningsutbud

• Bättre idrotts- och motionsanläggningar

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan

• Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet

• Större påverkan från medborgare Miljöskyddsnämnden

Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens upp-gifter inom miljöhälsoskydds- och livsmedels-områdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Miljöskyddsnämnden ska fokusera på att uppfylla EU:s vattendirektiv och säkra tillgången till dricksvatten.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Miljöskyddsnämnden ska med stöd av naturvårdsverkets rapport 6733 tillse att en stegvis och metodiskt bedömning av ekosystemtjänster hela kommunens verksamhet genomförs.

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Bättre vattenkvalitet i Anten

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Bättre service till företagare

• Bättre företagsklimat

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Större påverkan från medborgare Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommu-nens uppgifter inom plan- och byggnadsvä-sendet, samt ansvarar för naturvårdsplanering.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Samhällsbyggnadsnämnden ska fokusera på att förstärka sin service, tillgänglighet och bemötande.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• En plan för fysisk stadsplanering som stödjer jämlik trygghet ska tas fram som ett tematiskt tillägg till ny översiktsplan

• Möjligheten att i detaljplaner och områdesbestämmelser skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer och byggnader ska aktivt utnyttjas. Detaljplaner för bostäder ska också ställa krav på blandad bebyggelse, olika boendefor- mer och god arkitektur. Konceptet trästad ska ha en framträdande, prioriterad roll i stadsutvecklingen.

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Mer gångfartsgator i Alingsås centrum

• Fler resor med kollektivtrafik

• Bättre bostadsutbud

• Fler hyresrätter

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Bättre service till företagare

• Bättre företagsklimat

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Större påverkan från medborgare

Socialnämnden

Socialnämndens målgrupper är barn- och unga, familjer, människor som inte är själv-försörjande, människor med funktionshinder, missbrukare, ensamkommande flyktingbarn samt personer under 65 år med sociala el-ler psykosociala behov. Socialnämnden an-svarar för personer över 65 år som inte är självförsörjande och som inte har ett boende via vård- och äldreomsorgsnämnden. Social-nämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Soci-alnämnden utför också kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funk-tionshindrade, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, samt insatser inom den kommunala psykiatrin.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Socialnämnden ska fokusera på att fortsatt förstärka kommunens egna hemmaplanslösningar inom fler områden.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Sommarjobb ska erbjudas till alla ungdomar inom ramen för den statliga satsningen förstärkt med egna medel.

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat

Styrande indikatorer för nämnden:

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Bättre service till företagare

• Färre arbetslösa ungdomar

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Andelen timanställda ska minska

• Andelen delade turer ska minska

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Fler barn som klarar kunskapskraven i grundskolan

• Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet

• Större påverkan från medborgare

• Bättre bostadsutbud Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens samordnan-de och verkställansamordnan-de organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och sköt-sel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anlägg-ningarna och för kommunens avfallshantering.

Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksä-kerhetsarbetet.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Tekniska nämnden ska fokusera på att stärka upp det interna ledarskapet och åstadkomma en sund medarbetarkultur och god arbetsmiljö.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Genom att inrätta extratjänster ska renhållningen av gator och torg förstärkas.

• Genom att engagera ungdomar och elever bedriva till ett aktivt arbete mot nedskräpning och klotter i hela

• Genom investeringar minska utsläppen av hormonstörande ämnen i våra vattendrag från det kommunala avloppssystemet.

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Ökad materialåtervinning

• Fler resor med kollektivtrafik

• Mer gångfartsgator i Alingsås centrum

• Ökad förnybar energiproduktion i kommunal regi

• Minska fossila drivmedel

• Fler laddstolpar i kommunen

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Nöjda medarbetare

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Större påverkan från medborgare

• Bättre bostadsutbud

• Fler hyresrätter

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgif-ter omfattar gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare samt allmänna invandrarfrågor.

Nämnden har i de senare delarna att stödja, in-formera samt följa upp övriga nämnders arbete.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Utbildningsnämnden ska fokusera på åtgärder som stärker Alströmergymna- siets profil och ökad måluppfyllelse.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Åtgärder ska vidtas med syfte att fler elever ska gå ut gymnasiet med full ständiga betyg från alla nämndens utbildningar

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Fler ungdomar som tar examen i gymnasiet

• Nöjda elever

• Tryggare Alingsås

• Köttkonsumtionen ska minska

• Bättre psykisk hälsa

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Bättre företagsklimat

• Färre arbetslösa ungdomar

• Nöjda medarbetare

• Nöjda medborgare

• Minska sjukfrånvaron

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Större påverkan från medborgare Vård- och äldreomsorgsnämnden

Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutske-de. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självför-sörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina mål-grupper enligt socialtjänst- lagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kom-munens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicin-tekniska hjälpmedel och vårdhjälpme-del.

Särskilda fokusområden för nämnden:

• Vård- och äldreomsorgsnämnden ska fokusera på att stärka insatser för att stödja och öka alla form av fysisk aktivitet, anpassad efter den enskildes förutsättningar och i ändamålsenliga lokaler.

• Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Riktade uppdrag:

• Prioritera insatser som förebygger att långvariga kostnader uppstår och priori- tera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Utveckling av välfärdsteknologi inom vård- och äldreomsorgen

• Större andel ekologisk mat

• Ökat medarbetarengagemang

• Bättre arbetsmöjligheter

• Nöjda medarbetare

• Andelen delade turer ska minska

• Andelen timavlönade ska minska

• Minska sjukfrånvaron

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Bättre psykisk hälsa

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

• Större påverkan från medborgare

• Bättre bostadsutbud

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap 9 § i kommunallagen (1991:900), i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de uppgif-ter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet.

Styrande indikatorer för nämnden:

• Nöjda medborgare

• Bättre bemötande och tillgänglighet

• Bättre information på hemsidan

• Fler digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna eller

minskar kostnader för kommunen

• Tryggare Alingsås

Nytt ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

AB Alingsåshem ska fokusera på en jämn nyproduktionstakt fram till 2028

Ekonomi

Resultatbudget

tkr Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Verksamhetens intäkter - kostnader -2 082 798 -2 145 881 -2 173 581 -2 225 718

Avskrivningar -61 909 -59 318 -62 408 -70 029

Verksamhetens nettokostnader -2 144 707 -2 205 198 -2 235 989 -2 295 747

Skatteintäkter 1 844 732 1 898 236 1 964 566 2 039 220

Generella statsbidrag och utjämning 338 608 362 687 384 035 404 783

Riktat statsbidrag flykting 15 986 14 009 10 010 6 000

Finansiella intäkter 10 400 42 521 56 827 64 431

Finansiella kostnader -6 645 -54 400 -75 880 -85 368

Finansnetto 3 755 -11 879 -19 053 -20 937

Resultat före extraordinära poster 58 374 57 854 103 569 133 318

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat 58 374 57 854 103 569 133 318

varav tomtförsäljningar 0 0 0 0

Årets resultat exkl. tomtförsäljningar 58 374 57 854 103 569 133 318

Sammanställning av driftbudget

Budget Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020

Vård & äldreomsorgsnämnden 470 108 689 115 701 128 715 325

Socialnämnden 386 549 224 273 217 907 207 248

Utbildningsnämnden 185 849 183 906 177 858 181 029

Barn & ungdomsnämnden 764 834 806 917 831 447 862 132

Kultur & fritidsnämnden 64 905 69 322 82 336 93 972

Miljöskyddsnämnden 12 310 12 241 11 465 11 693

Samhällsbyggnadsnämnden 9 196 10 955 9 725 8 898

Exploatering 0 1 000 200 204

Kommunstyrelsen 74 688 86 506 82 891 78 420

Överförmyndarnämnden 5 303 5 472 5 560 4 651

Tekniska nämnden 37 075 42 793 43 643 44 511

Avfall 0 -700 -700 -700

VA 0 0 0 0

Summa kommunbidrag 2 010 817 2 131 801 2 163 460 2 207 382

2 022 138 000 15 300 34 485 26 370 214 155

Sammanställning av investeringsplan 2018-2022

Investeringar tkr 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen 42 600 42 070 57 430 155 500 138 000

Övriga nämnder 23 100 21 500 16 300 16 100 15 300

Teknisk nämnd 24 513 31 430 46 270 37 285 35 335

Avgiftsfinansierad verksamhet 75 837 76 154 54 060 54 400 35 855

Summa investeringar 166 050 171 154 174 060 263 285 224 490

Flerårsstrategi

2018-2020

Innehållsförteckning

Inledning 3-8

Grön ideologi Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse 9-16

Prioriterade mål Styrindikatorer Kontrollindikatorer

Tillväxtprogram 21-22

Bilaga1 23

Ekonomi 20

Resultatbudget

Sammanställning av driftbudget Investeringsplan

Nämndernas

huvuduppdrag 17-19

Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden

Tekniska nämnden Utbildningsnämnden

Vård- och äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden

Grön ideologi

Miljöpartiet de gröna är en del av den globala gröna rörelse som strävar efter en värld där alla

Miljöpartiet de gröna är en del av den globala gröna rörelse som strävar efter en värld där alla

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 99-111)