5 STUDIERNAS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

5.5 Nätstöd

I alla enkäterna ställdes de öppna frågorna ”I vilken typ av kurser/för vilka situationer skulle du vilja ha nätstöd (t.ex. Moodle, videoföreläsningar, möjlighet att delta i seminarier/föreläsningar på distans, e-tent)?” och ”Hurudan form av nätstöd skulle i så fall stöda ditt lärande och dina studier?”. Frågorna var inte obligatoriska. Det visade sig frågorna inte var helt väl formulerade, utan studenterna svarade i vissa fall samma sak på båda frågorna, så i sammanställningen av resultaten har svaren kombinerats.

”Ett exempel på en superbra kurs är Databaser på ÖPU, den går över två perioder så att man verkligen hinner förstå vad man sysslar med.”

Ca 20 studenter önskade uttryckligen möjligheten att avlägga kurser eller delta i föreläsningar/handledning på distans.

Ca 5 studerande på resp. åk 1, 3 och 5 påpekade att de inte önskar nätstöd eller åtminstone inte endast nätstöd.

I alla fyra enkäter var det framför allt Moodle som nämndes som det nätstöd studenterna önskade.

(31 på åk 1, 22 på åk 3, 16 på åk 5 och 5 bland Masters-studerande). Studenterna ville framför allt att material (inkl. föreläsningsmaterial) skulle distribueras via Moodle.

”Moodle är ett väldigt bra sätt att samla allt genomgånget kursmaterial på (stående ovationer för kursen Organisk kemi I) och bör i mitt tycke användas på samtliga kurser som går igenom information utöver det som står i någon av kursböckerna.”

Studenterna tyckte också att Moodle var bra för att se till att kursinformation var tillgänglig, och för diskussioner och inlämning av övningsuppgifter. Överraskande få såg dock Moodle som en kanal för att få feedback.

Moodle fick också väldigt lite kritik, fastän man kunde tänka sig att programvaran redan kunde anses en aning föråldrad. Det någon påpekade var att det är viktigt att kursernas Moodle-sidor är tydliga.

Det kom också kommentarer om att kurssidor borde centraliseras till Moodle, så att man hittar alla kurser material på samma ställe och inte behöver ”irra runt på en massa webbsidor”.

E-tent nämndes av överraskande många studerande, trots att det inte ännu erbjudits särskilt mycket.

Totalt 8 stud. på åk 1, 14 på åk 3 och 11 på åk 5 nämnde e-tent. Vissa uttryckte bara ett allmänt önskemål om e-tent, medan fem studenter skrev att det borde erbjudas e-tentmöjlighet i alla kurser.

E-tent önskades också för följande typer av kurser: fördjupade studier (flest enskilda önskningar, totalt 10 studerande), läskurser, sommarstudier, då tenter kolliderar, i valbara kurser.

Videoföreläsningar önskades av totalt ca 35 studerande (i vissa fall avsågs online-föreläsningar, medan de flesta torde ha avsett inspelade föreläsningar). Här nämner flera den möjlighet till repetition det ger eller att det är bra om man missar en föreläsning.

”Jag önskar verkligen att ÅA skulle komma igång med videoföreläsningar. Vore ypperligt som alternativ/komplement om man varit frånvarande!”

5.5.1 Slutsatser

Moodle borde användas i alla kurser åtminstone för distribution av material och för kursinformation.

Videoföreläsningar borde erbjudas i högre grad, särskilt i syfte att ge studenterna möjlighet att repetera/lyssna på en föreläsning (hela eller delar) på nytt eller för att de ska kunna ta del av föreläsning de missat.

E-tent borde erbjudas för att ge flexiblare tentamensmöjligheter särskilt inom fördjupade, läskurser, sommarstudier och i valbara kurser. Om studenterna kunde tentera dessa på valfri tidpunkt skulle det minska risken att tentamina som bör avläggas på allmänna tentdagar kolliderar.

5.5.2 Sammanfattande bedömning

Slutsatser man kan dra är att våra studerande efterlyser tydligt utskrivet vad som förväntas av dem.

Man efterlyser en studiegång som visar ett tillräckligt antal kurser och som visar hur 60 sp/kan avklaras under ett läsår och att kurserna borde sprida jämnt under året och följa en tydligt utstakat studiegång.

Det här är fenomen som kommer fram i svar från alla tre årskurser. Beträffande första året efterlyses särskilt flera kurser och också tillräcklig information om alternativa kurser. Vi bör därför särskilt vinnlägga oss om att se till att gulnäbbarna får en god studiestart.

Beträffande enskilda kurser kan konstateras att arbetsbördan verkar vara ojämn i många fall och borde därför ses över. Likaså borde kursers innehåll ses över så att innehållet inte överlappar varandra.

Studerande önskar flera föreläsningar i stället för läskurser, vilket anses öka motivationen. Det här är fenomen som särskilt framkommer i svaren från de två första årskurserna, vilket kunde tolkas som om man blivit mera van vid akademiska studier och de krav som finns när man kommer till det femte året.

Igen bör påpekas att det borde finnas tydligare utskrivet vad som förväntas och vilka krav som kommer att ställas när man studerar vid ett universitet.

De flesta öppna kommentarerna gäller undervisningen. Man önskar mera varierande undervisning och färre överlappningar i kursinnehåll. Något som starkt kommer fram i svaren från alla årskurser är att man önskar flera föreläsnings- och interaktiva kurser i stället för litteraturtenter. Nya kurser som behandlar aktuella fenomen nämns i ett svar från en studerande på femte årskursen.

Beträffande tentamina och bedömning önskas också här samordning så krockar kan undvikas samt tydligt utskrivet vad som förväntas för att få bra vitsord.

Kursutvärderingar anses vara värdefulla och man hoppas de används för att förbättra verksamheten.

Till slut kan konstateras att så gott som alla önskemål som studerande framför bottnar i att man efterlyser tydlighet och klarhet i vad som förväntas.

5.5.3 Åtgärdsförslag

När det gäller studiegången bör vi skapa en studiegång som tydligt visar vilka 60 sp/läsår som är möjliga att avklara och vilka alternativ som eventuellt finns. Studerande på första året är en nyckelgrupp. För att de ska uppleva att studierna är motiverande och inspirerande borde vi starta med

Vi bör därtill se över det material vi förmedlar åt studerande. Gulnäbbar behöver en studienyckel med centrala regler och traditioner nedtecknade om studiegången och undervisningen. Vi ska använda den studentrespons som studerande ger för att systematiskt förbättra utbildning och undervisning. Vid planering av enskilda kurser bör vi samarbete med andra för att undvika innehållsmässig överlappning och vi bör se till att ordna inspirerande kurser med varierande undervisningsmetoder. De som planerar kurser vara omsorgsfulla vid inmatning och uppdatering av information i kursdatabasen så att studerande upplever att de fortlöpande får korrekt information.

När det gäller tydlighet för att uttrycka alla regler och krav är webbinformationen central. Ett förenhetligande av hur vi uttrycker strukturer och krav vid akademin skulle vara välkommet, likaså att det finns en tydlig webbadress, där informationen kan hämtas.

I dokument Studieklimatundersökningen Resultatrapport Ole Karlsson Monica Nerdrum Tove Sjöblom (sidor 26-30)