Naţehlování kamenů

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 22-26)

4 Moţnosti uchycení šatonových růţí na textilní výrobky

4.2 Naţehlování kamenů

Naţehlovací (Hotfix, Iron-on) šatonové růţe i ostatní kameny s plochým spodkem lze díky kvalitnímu lepidlu velmi šetrně aplikovat všemi dostupnými naţehlovacími zařízeními na většinu textilních materiálů. Vrstva nízkotavného lepidla na spodku kamene umoţňuje uţití velmi krátkých časů zpracování (od 0,3 sekund na jeden kámen) na zařízeních vyuţívajících jak tlak a teplotu tak i ultrazvuk a zajišťuje tak maximální efektivitu a plynulost výroby a minimalizaci nákladů. [1]

Obecné zásady:

Textilní materiál, na který je kámen naţehlován, by měl být čistý, bez chemických úprav, předepraný, zbavený pevných nečistot. Pokud jsou naţehlovány kameny různých velikostí, je nutné postupovat od nejmenších velikostí po největší. Při naţehlování se naţehlování na pruţné materiály (pleteniny, materiály obsahující polyuretanová vlákna atd.) materiál musí být uchycen na podloţce mírně předepnutý. Aplikace na hotové textilní výrobky (trička, úplety, košile aj.) vyţaduje vloţení ochranné nepropustné teflonové fólie mezi přední a zadní díl oděvu. [1]

Rozdílná metoda aplikace a pouţití různých typů zařízení můţe výrazně ovlivnit výsledek, proto je ţádoucí předem otestovat nastavení a přizpůsobit konkrétním podmínkám. Ke konečnému vytvrzení lepidla a dosaţení ideální pevnosti dochází aţ po 24 hodinách, do té doby je nutné s výrobky opatřenými Hot-Fix kameny manipulovat se zvýšenou opatrností.

U méně savých textilií, vyrobených např. z polyamidových nebo polyesterových vláken, se ve výjimečných případech mohou objevit niţší hodnoty adheze.

Savost je schopnost textilie ponořené do vody přijímat a fyzikální cestou vázat vodu při stanovené teplotě a čase (sací výška).

22 Naţehlovací kameny nemusí být vhodné pro aplikaci na různé typy koţených výrobků (řezaná, vydělávaná, lakovaná kůţe,..) na umělou kůţi (koţenku), semiš a málo nasákavé textilní výrobky nebo na výrobky opatřené vodoodpudivou úpravou (silicon, teflon, vosky). Dále není vhodné naţehlování kamenů s plochým spodkem (především větší velikosti) na podkladový materiál, který nemá rovnou podkladovou plochu kámen. Topné těleso zahřívá tavné lepidlo zdola přes plošnou textilii.

Automatické podávací zařízení zajišťuje kámen proti pohybu. Zařízení vyvíjí tlak na kámen shora od tabulky směrem proti topnému elementu umístěnému pod plošnou textilií. Zařízení tohoto typu se vyznačují krátkodobým, avšak intenzivním působením tepla na malé ploše. Výhodou uţití je nízká pravděpodobnost viditelného poškození textilních materiálů. [1]

Tabulka č. 2 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro bodová naţehlovací zařízení [1]

Bodová naţehlovací zařízení - volné kameny Čas (s)

Data jsou uvedena pro kameny o velikosti ss 4 – 48 základní nastavení

 Plošná nažehlovací zařízení pro aplikaci motivů – jde o zařízení s vrchním plošným ohřevem primárně určené k aplikaci motivů. Kameny umístěné na transferové fólii mohou být naţehlovány dvěma základnými způsoby.

Rozdílnost způsobů spočívá ve směru, kterým teplo vstupuje do kamene.

23 Při prvním způsobu je textilie s dočasně umístěným motivem obrácena naruby tak, ţe tavná vrstva lepidla směruje vzhůru.

Teplo z topného tělesa nejprve prochází textilií a následně rozehřívá tavnou vrstvu.

V porovnání s bodovými naţehlovacími zařízeními vyţadují plošná naţehlovací zařízení niţší teplotu a delší čas aplikace.[1]

Tabulka č. 3 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1]

Plošné naţehlovací zařízení – tepelný lis – motivy (transfery) Čas (s)

Data jsou uvedena pro kameny o velikosti ss 4 – 48 základní nastavení

poškození textilie, nevýhodou je delší čas aplikace. [1]

Tabulka č. 4 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1]

Plošné naţehlovací zařízení – tepelný lis – motivy (transfery) Čas (s)

Data jsou uvedena pro kameny velikosti ss10, pro větší kameny se doporučuje prodlouţit časy

24 přípravě malého mnoţství výrobků, případně při testování nových designů. Lze jí aplikovat motivy i volné kameny. Při pouţití napařovací ţehličky je nutné funkci „napařování“ vypnout, aby nedošlo k neţádoucímu kontaktu kamenů nebo textilie s vodou respektive párou. [1]

Páječka a ţehlička - volné kameny Čas (s)

Data jsou uvedena pro kameny velikosti ss10

Naţehlování kamenů ultrazvukem

 Ultrazvuková nažehlovací zařízení – jsou zařízení, kde ultrazvukový paprsek namířený přesně na malé místo umoţňuje pouţívat extrémně krátké časy aplikace, přibliţně od 0,3 s na jeden kámen. Umoţňují aplikaci zaţehlovacích kamenů na většinu porézních textilních i netextilních materiálů. Při dodrţení správného nastavení dosahují

25 vynikajících zpracovatelských výsledků. Výhodou jejich uţití je, při dodrţení správného nastavení, nízká pravděpodobnost viditelného poškození podkladu.[1]

Tabulka č. 6 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro trochu přehled o časech, teplotě a u bodových ultrazvukových zařízení i tlaku, které jsou dostačující k naţehlení kamene na tkaniny hedvábnického, bavlnářské, lněného a vlnařského typu.

Bohuţel v průběhu psaní této bakalářské práce mi nebylo umoţněno otestování těchto doporučených časů aplikace ze strany výrobce šatonových růţí a to z důvodu velké vytíţenosti pracoviště, na kterém se testování provádí.

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 22-26)