Navrţení vhodných symbolů údrţby pro zdobení šatonovými růţemi

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 33-37)

Dle „Zákona o ochraně spotřebitele“ č. 634/1992 Sb. v platném znění musí být kaţdý oděvní výrobek řádně označen. A tento zákon ukládá v § 9 prodávajícímu povinnost informovat mimo jiné i o způsobu pouţití a údrţby výrobku.

Pravidla pro správné pouţívání symbolů ošetřování v České republice upravuje norma ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování – příloha č. 2.

Musí být zajištěno, aby uvedené informace, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v úředním jazyce té země, do které je výrobek dodáván. Jednotlivé symboly (piktogramy) údrţby musí být srozumitelné, čitelné a úplné.

Symboly musí být umístěny buď přímo na výrobku anebo na etiketě pevně spojené s výrobkem. Označení můţe být tkané, tištěné či jinak zhotovené, ale musí být dostatečně čitelné po dobu ţivotnosti výrobku.

Výrobce nebo dodavatel pomocí symbolů ošetřování doporučuje zákazníkovi parametry postupů ošetřování textilních výrobků, při jejichţ pouţití nedojde k poškození textilního výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozměrů.

Symboly jsou důleţité jak pro správné ošetřování výrobků v domácnostech, tak při volbě technologického postupu údrţby při profesionálním čištění. [4]

Pokud se zákazník nebude řídit doporučenými symboly údrţby, vystavuje svůj výrobek moţnosti změny barevného odstínu, změně rozměrů výrobku, změně povrchu a vzhledu textilií, coţ jsou nejčastější příčiny reklamací textilních výrobků.

Konkrétně u textilií, které jsou zdobené šatonovými růţemi je nutné dodrţovat doporučené symboly ošetření z důvodu toho, aby zákazníkovi kameny z výrobku neopadaly.

6.1 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s nalepenými kameny

Materiály s nalepenými biţuterními kameny jsou zpravidla velmi citlivé na údrţbu a vyţadují opatrné zacházení. Vţdy je nutné je prát a ţehlit z rubu (stranou s kameny dovnitř).

Na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 bylo nalepeno epoxidovým dvousloţkovým lepidlem značky E 6000 adhesive 25 ks šatonových růţí velikosti ss 10 barvy light siam. Tričko bylo vypráno v automatické pračce na 60°C, při 1000 otáčkách

33 obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 75% kamenů odpadlo.

Následně bylo na to samé tričko nalepeno stejným lepidlem tentýţ počet kamenů o velikosti ss 10 barvy peridot. Praní proběhlo v automatické pračce na 40°C, při 500 otáčkách obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 35%

kamenů odpadlo.

Třetí pokus probíhal tak, ţe opět stejné bavlněné tričko s nalepenými šatonovými růţemi o velikosti ss 10 barvy crystal bylo vypráno ručně ve vlaţné vodě v pracím prostředku na jemné prádlo MADEL LANA. Vyprané tričko nebylo ţdímáno, ale pouze zabaleno do ručníku a voda jemně vymačkána. Následně bylo ponecháno na savém podkladu pozvolně uschnout. Výsledkem bylo, ţe ţádný z kamenů neodpadl.

Graf č. 1 Procento odpadlých kamenů z testů praní

Z těchto tří pokusů vyplynulo doporučení pro ošetřování s nalepenými kameny: oděvy a textilie s nalepenými kameny je doporučeno čistit v případě nutnosti jemným ručním praním ve vlaţné vodě s vyuţitím minimálního mnoţství neagresivního pracího prostředku (saponáty, prací prostředky pro ošetřování jemných tkanin).

Obr. č. 10 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5]

Vypraný materiál není doporučeno ţdímat, ale zabalit do ručníku a vodu jemně vymačkat. Poté nechat poloţený na savém podkladu pozvolně uschnout (obdobně jako

0 20 40 60 80

pokus 1

pokus 2

pokus 3

Procento odpadlých kamenů

Procento odpadlých kamenů

34 například vlněné svetry). Pokud bude nezbytné ţdímat, tak opatrně a šetrně s tím rizikem, ţe je moţné, ţe kameny časem odpadnou.

Dále není vhodné prát textilie s nalepenými šatonovými růţemi společně s výrobky, které obsahují ostré hrany, zipy, atd., mohly by kameny poškodit nebo odřít.

6.2 Ošetřování a údrţba textilních materiálů s naţehlenými kameny

Správné dodrţování symbolů údrţby pro textilní materiály s naţehlenými šatonovými růţemi je nutné pro zajištění co nejdelší doby trvání kamínkové aplikace na výrobku.

Na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 bylo naţehleno 15 ks šatonových růţí velikosti ss 7 barvy capri blue. Tričko bylo po zaschnutí lepidla (24 hodin) vypráno v automatické pračce na 60°C, při 1000 otáčkách obyčejným pracím prostředkem značky REX Color. Výsledek byl, ţe 40% kamenů odpadlo.

Pokus byl zopakován a tričko bylo vypráno na 60°C, při 500 otáčkách s pouţitím pracího prostředku REX Color ale v šetrném reţimu pračky a výsledkem bylo, ţe ţádný z kamenů neodpadl.

Textilii je při praní nutné obrátit naruby a pro maximální ochranu vloţit do sáčku z měkkého materiálu (např. flanel).

Obr. č. 11 Symbol pro šetrný způsob praní [5]

Následně byl proveden další pokus a bylo naţehleno na bavlněné tričko o plošné hmotnosti 235g/m2 15 ks kamenů velikosti ss 8 za úplně stejných podmínek jako velikost ss 7 a i při niţších teplotách vypráno a výsledkem bylo, ţe všech 15 ks kamenů odpadlo. Z toho plyne, ţe textilie s naţehlenými kameny o velikosti nad 7 mm není moţné prát v pračce, ale pouze ručním praním.

Obr. č. 12 Symbol pro výrobky, které se nesmí prát [5]

Obr. č. 13 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5]

35 Materiál s šatonovými růţemi byl také odzkoušen, zda se můţe bělit. Vzorek tkaniny s naţehlenými kameny byl na dvě hodiny namočen ve vodní lázni se Savem Perex. Po dvou hodinách byl důkladně vymáchán a ručně doprán. Výsledkem bylo, ţe kameny tzv. „osleply“ a odpadaly. Z toho vyplývá, ţe textilní výrobky s naţehlenými kameny nesmějí být běleny chlórem.

Obr. č. 14 Symbol, ţe se nesmí výrobek bělit [5]

Vzorek tkaniny byl nejprve sušen v bubnové sušičce značky Zanussi ZTE 135 v reţimu sníţené teploty 60°C. A ţádný z kamenů neodpadl.

Poté byla tkanina vyzkoušena v té samé sušičce v reţimu běţného cyklu, který probíhá v teplotě 90°C a 20% kamenů odpadlo. Doporučením tedy je sušit v bubnové sušičce v reţimu niţší teploty, nebo nechat pozvolně uschnout na savém podkladu.

Obr. č. 15 Mírný postup sušení (60°C) [5]

Dalším doporučením je ţehlit s pouţitím ochranné textilie (např. flanel), která zabrání poškození kamenů. Ţehličku nastavit max. na 150°C. Ţehlit z rubu (stranou s kameny dovnitř).

Obr. č. 16 Ţehlení při mírné teplotě (max. 150°C) [5]

Při ţehlení je nutné dbát na to, aby nedošlo k roztavení vrstvy lepidla. Proto se v místě kamene musí působit ţehličkou jen minimálně.

Textilní výrobky s naţehlenými kameny lze čistit perchlorethylenem, avšak vyţaduje to zvýšenou opatrnost při mechanickém působení. Dále je lze čistit hydrokarbonáty, avšak vyţaduje to opět zvýšenou opatrnost při mechanickém působení.

Obr. č. 17 Symbol profesionálního chemického čištění perchloretylenem [5]

36

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 33-37)