Nejčastěji uvedené zájmové kroužky

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 76-115)

Pět nejnavštěvovanějších zájmových činností Četnost

Hasičský kroužek 6

Základní umělecká škola (HV, VV, DV) 5

Fotbal 5

Florbal 4

Skaut 3

Pozn. dotázaní žáci mohli vypsat více odpovědí Komentář k tabulce 18:

V tabulce 18 jsou vypsány zájmové činnosti či sportovní aktivity, které žáci nejčastěji v dotazníku uvedli. Nejvíc žáků (n = 6) uvedlo, že se věnují hasičskému kroužku. Podle odpovědí z dotazníku se dále žáci (n = 5) zajímají o kroužky v Základní umělecké škole, kde navštěvují kroužky výtvarné, hudební či dramatické výchovy.

Z tabulky poté vyplývá, že oblíbeným kroužkem je i fotbal, florbal nebo skautství. Dále mohu konstatovat, že se žáci zajímají o velké spektrum kroužků a sportů, např.

lyžování, volejbal, zumba, vaření, včelařství, atd. Dle odpovědí lákají sportovní aktivity více chlapce než dívky.

Z odpovědí 74 respondentů (n = 40 chlapců a 34 dívek) víme, že do zájmových činností docházejí nejčastěji 1x týdně (17,5 % chlapců a 20,6 % dívek). Každý den údajně navštíví zájmovou činnost 12,5 % chlapců. Žádná z dívek neuvedla každodenní pravidelnost návštěv kroužku. Dvakrát týdně údajně absolvuje kroužek 5 % chlapců a 11,8 % dívek. Třikrát týdně se dle výsledků věnuje zájmům či sportu 12,5 % chlapců.

76

Dívky uvedly, že třikrát týdně kroužky nenavštěvují. Na žádné zájmové kroužky nebo sportovní aktivity údajně nechodí 42,5 % chlapců a 61,8 % dívek (odpovídá výsledkům uvedených výše). Žákyně z deváté třídy vypověděly, že nechodí na žádný kroužek. Na kroužky chodí spíše žákyně z šestých a sedmých tříd. U chlapců je to podobné. Žáci z deváté a osmé třídy uvedli, že spíše kroužky nenavštěvují. Zatímco žáci šestých a sedmých tříd vypověděli, že zájmové činnosti absolvují.

V otázce č. 19 jsem se ptala, kde žáci nejčastěji tráví víkendy. Na otázku odpovědělo 71 žáků (n = 38 chlapců a 33 dívek), kde 26,3 % chlapců a 42,4 % dívek uvedlo, že víkendy tráví obvykle doma s rodiči. Nejčastěji tuto odpověď uváděly žákyně šesté třídy. Sportováním vyplní víkend 26,3 % chlapců. Jenom 9,1 % dívek uvedlo, že se věnuje o víkendu sportu. S kamarády je údajně o víkendu 36,8 % chlapců a 33,3 % dívek. Výrazné rozdíly ve strávení víkendu mezi jednotlivými třídami nebyly zaznamenány kromě již zmíněné šesté třídy.

Stručné shrnutí pohybových aktivit žáků z Nové školy

Pravidelné výuky tělesné výchovy se z celkového počtu respondentů účastní 85 % chlapců a 78,8 % dívek. Z odpovědí žáků vyplynulo, že tělocvik je oblíbeným předmětem pro 57,5 % chlapců a 55,9 % děvčat. Žádné léky evidentně pravidelně neužívá 62,5 žáků a 51,5 žákyň. Mezi nejpoužívanější léky, které žáci uvedli, patří antialergika a antihistaminika, astmatické léky. Žádný kroužek nebo trénink údajně nenavštěvuje 40 % chlapců a 61,8 % dívek. Mezi pět nejnavštěvovanějších zájmových činností žáci vypsali hasičský kroužek, kroužky na základní umělecké škole, fotbal, florbal nebo skautství. Nejčastěji žáci uvedli, že navštěvují kroužky nebo tréninky jednou za týden. Žáci vypověděli, že tráví víkendy nejvíce doma s rodiči nebo s kamarády venku.

3.2.3 Způsob trávení volného času a užívání médií

Poslední oddíl v dotazníku se zabývá způsobem trávení volného času žáků na Nové škole a také, jak často používají média či sociální sítě. Současná dětská populace může trávit volný čas mnoha způsoby. Některé děti se věnují sportování, jiné

0%

stylu a je tedy žádoucí uvést výsledky z V níže zobrazených

nebo tabletu.

Graf 24: Žáci, kteří uvedli, kolik

Graf 25: Žáci, kteří uvedli, kolik

77

-6 hodin 3-4 hodiny 1-2 hodiny Nekoukám na televizi

Kolik času denně strávíš u televize?

Kolik času denně strávíš u počítače/notebooku/tabletu?

leckým nebo hudebním činnostem, apod. Jak jsem psala již v sobech trávení volného času. V poslední době vzniká řada kroužků

moderní technologie. Značná část dětské populace využívá technologie i doma nebo ve logické, že stráví s technickými pomůckami jako je počítač, tablet atd. spoustu

ůvodu vzdělávání se nebo za účelem odpočinku a zábavy.

způsob trávení volného času patří do oblasti zdravého životní uvést výsledky z tohoto oddílu v dotazníku.

zobrazených grafech prezentuji, kolik času žáci stráví u televize, po

ří uvedli, kolik času denně stráví u televize

ří uvedli, kolik času denně stráví na počítači, notebooku nebo tabletu Nekoukám na tské populace využívá technologie i doma nebo ve čítač, tablet atd. spoustu činku a zábavy. Tuto oblast í do oblasti zdravého životního

asu žáci stráví u televize, počítače

i, notebooku nebo tabletu

78 Komentář ke grafům 24 a 25:

Grafy 24 a 25 prezentují, kolik času denně stráví žáci u televize nebo počítače.

Z odpovědí 73 dotázaných žáků (n = 40 chlapců a 23 dívek) z Nové školy jsme zjistila, že televizi denně sleduje jednu až dvě hodiny 52,5 % chlapců a 54,6 % dívek. 30 % chlapců a 21,2 % děvčat odpovědělo, že kouká na televizi tři až čtyři hodiny denně.

Více jak třetinu dne stráví u televize 7,5 % dotazovaných chlapců a 9,1 % dívek.

Nesleduje ji údajně 10 % chlapců a 15,1 % dívek, protože buď televizi nemají, nebo tráví svůj volný čas jiným způsobem. Ovšem z odpovědí nevíme, jestli ji opravdu aktivně sledují nebo ji mají jenom puštěnou a věnují se jiným činnostem. Porovnám-li třídy navzájem, není z výsledků zřejmá diference v počtu hodin strávených sledováním televize.

Větší genderové rozdíly nejsou znatelné u grafu 25, kde jsou zobrazeny výsledky ohledně trávení času na počítači, notebooku nebo tabletu. Otázku zodpovědělo 74 žáků (n = 40 chlapců a 34 dívek). Z odpovědí žáků vyplynulo, že jednu až dvě hodiny z celého dne věnuje uvedeným technologiím 47,5 % chlapců a 47,1 % dívek.

Kolem tří až čtyř hodin údajně používá denně počítač 30 % chlapců a 29,4 % dívek.

Odpověď více jak pět hodin uvedlo 15 % chlapců a 11,8 % dívek. Dle výpovědí nepoužívá tato zařízení 2,5 % chlapců a 8,8 % dívek. Porovnám-li opět třídy mezi sebou, tak v osmé i v deváté třídě používají žáci alespoň jednu z uvedených technologií, zatímco 4 % žáků z šesté a sedmé třídy uvedlo, že počítač nebo tablet nemají.

Dotázaní žáci (n = 40, 100 %) a žákyně (n = 34, 100 %) odpovídali také na otázku, zda sledují televizi sami nebo s rodiči a jestli mají televizi ve svém pokoji.

Podle odpovědí televizi s rodiči sleduje 10 % chlapců a 14,7 % dívek. Okolo tří čtvrtin respondentů uvedlo, že sledují televizi s rodiči jen výjimečně. Bez rodičů údajně kouká na televizi 10 % chlapců a 8,8 % dívek. Ostatní žáci (7,5 % chlapců a 8,8 % dívek) uvedli, že nesledují televizi. Třetina děvčat uvedla, že má vlastní televizi v pokoji.

U chlapců je výskyt televize na pokoji o hodně vyšší. Až 70 % chlapců uvedlo, že má televizi v pokoji. Ostatní žáci údajně televizi na pokoji nemají. Důvod, proč žáci nesledují televizi více se svými rodiči, může být ten, že mají vlastní nebo nemají o danou televizi zájem. Nebyly zjištěny rozdíly mezi třídami v míře sledování televize.

Podle výsledků tráví žáci (n = 40) a žákyně (n = 34) denně alespoň s jedním rodičem sedm až devět hodin 12,5 % chlapců a 20,6 % dívek. Naopak jenom jednu až

0%

5-Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

apod., je tedy pravděpodobné, že žáci poté chodí jsem se zaměřila na čas, ve kterém respondenti studiu nebo větší míře času stráveného u televize

V posledních letech se ně se řadí tzv. sociální sítě

s kamarády, aniž byste se museli osobn

věnují žáci z Nové školy sociálním sítím.

zobrazeném níže.

Graf 26: Žáci, kteří uvedli, kolik

79

-6 hodin 3-4 hodiny 1-2 hodiny Sociální sítě nepoužívám

Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

ěnuje rodičům 32,5 % dotazovaných chlapců a 17,7 nejvíce tráví čas s rodiči od tří do čtyř hodin.

rodiči více času než chlapci. Chlapci z osmé a deváté t ěnují rodičům méně hodin denně než chlapci z šesté a sedmé t

přibývajícím věkem roste mnoho volnočasových aktivit, zájm ěpodobné, že žáci poté chodí déle spát. V otázce č

ěř čas, ve kterém respondenti (n = 74) chodí ve všední den odpovědi, že žáci (n = 40) a žákyně (n = 34) chodí nej mezi 22. a 23. hodinou. Tuto odpověď zaznamenalo 70 % chlapců

olem 20. a 21 hodiny označilo 15 % chlapců a 23,5 % dívek. Po p pánku jenom 5,9 % dívek. Chlapci uvedli, že jdou spát nejdéle p

ědí chodí spát kolem půlnoci nejčastěji žáci a žákyn

řed osmou hodinou večerní údajně nechodí spát žádný žák druhého Stejně jako jsem psala výše u žáků ze Staré školy, ani u žák Nové školy nevím, jestli žáci osmé a deváté třídy chodí spát déle k

ře času stráveného u televize či počítače, popř. u knihy.

osledních letech se nesmírně rychle rozšířily různé komunika adí tzv. sociální sítě, kdy můžete za pomocí technologií trávit

kamarády, aniž byste se museli osobně sejít. Zajímalo mě, kolik času ze svého volna Nové školy sociálním sítím. Zjištěné výsledky jsou vid

ří uvedli, kolik času stráví komunikací s kamarády př Sociální sítě nepoužívám

Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

ídy chodí spát déle kvůli náročnějšímu

ř. u knihy.

80 Komentář ke grafu 26:

Sociální sítě jsou dnes velmi používané. Z výsledků plyne, že používá sociální sítě 76,9 % chlapců (n = 39, 100 %) z Nové školy, kteří se účastnili dotazníkového šetření. U dívek je počet vyšší. Sociální sítě využívá 94,1 % respondentek (n = 34, 100 %). Kolem jedné až dvou hodin používá sociální sítě 59 % dotazovaných chlapců a 47,1 % dívek. V rozmezí tří až čtyř hodin je dle zaznamenaných odpovědí na Facebooku nebo Twitteru 10,3 % chlapců a 32,4 % dívek. Pět hodin a víc evidentně používá tyto sítě 7,7 % chlapců a 14,7 % dívek. Z grafu lze vidět, že dívky stráví více hodin na sociálních sítích než chlapci. Žáci šesté a sedmé třídy tráví na sociální sítí většinou jednu až dvě hodiny. A žáci z osmé a deváté třídy okolo tří až čtyř hodin.

Mobilní telefon je dnes běžnou součástí našeho života. Umožňuje nám komunikaci s přáteli, rodinou apod. „Mobily“ mají mnoho funkcí, pomocí nichž se můžeme spojit s ostatními lidmi za účelem komunikace, sdílení fotografií či různých souborů. Zajímalo mě, kdy dostali žáci (n = 72) z Nové školy svůj první mobilní telefon. Z jejich odpovědí vyplynulo, že nejčastěji obdrží telefon v 9 letech (30,6 %) nebo v 8 letech (22,2 %). Nikdo z dotázaných neodpověděl, že nevlastní mobilní telefon, z čehož plyne, že na Nové škole toto zařízení vlastní všichni dotázaní žáci.

Podobně jako u respondentů ze Staré školy, i na Nové škole žáci z deváté třídy obdrželi svůj první mobilní telefon v pozdějším věku než žáci ze šesté třídy.

S používáním mobilních telefonů souvisí i otázka, kolik žáci pošlou SMS denně.

79,5 % žáků uvedlo, že pošle méně než tři SMS každý den. Kolem 4-6 SMS odešle během dne 11 % všech dotázaných žáků. Podle odpovědí pošle více jak 12 SMS 2,9 % dívek. Chlapci uvedli, že víc jak 9 SMS neposílají. Potvrdilo se, že děti dnes nekomunikují pomocí SMS, ale spíše pomocí sociálních sítí. Na poslední otázku v dotazníku odpovědělo 72 respondentů (100 %). Otázka zněla, zda žákům rodiče sdělují, kolik měsíčně protelefonují ze svého telefonu. Tři čtvrtiny žáků uvedlo, že neví, kolik měsíčně stojí rodiče jejich telefonní účet, neboť jim to rodiče nesdělují.

Stručné shrnutí způsobů trávení volného času žáků z Nové školy

Z odpovědí žáků vyplynulo, že denně sleduje televizi kolem jedné až dvou hodin 52,5 % chlapců a 54,6 % dívek. Kolem 10 % chlapců a 15,1 % dívek uvedlo, že

81

nesledují televizi. Kolem dvou hodin údajně stráví na počítačových technologiích 47,5 % chlapců a 47,1 % dívek. Z odpovědí vyplynulo, že dívky tráví s rodiči více hodin denně než chlapci. Žáci uvedli, že nejčastěji chodí spát mezi 22. a 23. hodinou.

Sociální sítě dle odpovědí používá 76,9 % chlapců a 94,1 % dívek. Mobilní telefon vlastní všichni dotázaní žáci a žákyně z druhého stupně. Svůj první mobilní telefon žáci obdrželi nejčastěji mezi osmým a devátým rokem. Pouhá třetina žáků uvedla, že ví, kolik měsíčně protelefonuje ze svého telefonu. Ostatní nemají o cenové výši svého paušálu ponětí.

3.2.4 Shrnutí

Po zpracování všech odpovědí dotázaných žáků z Nové školy jsem došla k následujícím zjištěním. Stravování žáků z Nové školy je ve větší míře pravidelné. Za optimální považuji odpovědi žáků, kteří se stravují třikrát až pětkrát denně. Bohužel u 2,9 % děvčat se objevila i odpověď, že téměř nejí. Porovnáme-li výsledky odpovědí týkajících se stravování chlapců a děvčat, můžeme si povšimnout, že respondenti se nejčastěji stravují třikrát až pětkrát denně. Dle odpovědí dodržuje 35 % chlapců a 44,1 % dívek pravidelné snídání. Naopak údajně nesnídá 12,5 % chlapců a 8,8 % dívek. Ostatní žáci uvedli, že snídají nepravidelně nebo jen o víkendu. Pravidelnost snídaní u žáků je velmi nízká, což není správné pro vyvíjející se dětský organizmus.

Žáci vypověděli, že si nejčastěji nosí svačinu do školy z domova. Ve školním bufetu si z dotazovaných koupí svačinu 32,5 % chlapců a 14,7 % dívek. Ředitel Nové školy podotknul, že školní bufet škola vlastní, ale jeho obsah je korigován a upravován. Škola se snaží, aby obsahoval spíše zdravé věci, protože je v programu Mléko do škol, které jim některé zdravé výrobky dotuje. Naopak nevlastní a ani nemá zájem vlastnit automat na nápoje, neboť obsahují nápoje méně vhodné pro žáky. Přesto, že žáci mají možnost koupit si svačinu ve škole, jsou i žáci, kteří stejně nesvačí. Nejčastěji uvedenou svačinou (uvedlo 59 % chlapců a 64,7 % dívek) byl chléb s máslem. Necelá polovina žáků v dotaznících uvedla, že jí zeleninu a ovoce denně. Uvedené potraviny jí všichni dotázaní žáci alespoň jednou týdně. Spíše dívky uvedly, že slýchají od rodičů, které potraviny jsou zdravé. Polovina žáků uvedla, že obdrží občasné informace o zdravých potravinách od rodičů. 27,5 % chlapcům a 8,8 % dívkám rodiče údajně tyto informace

82

nesdělují. Nová škola je součástí programu Zdravá pětka, který podporuje zdravý životní styl žáků. Jedná se o program, který je dotován společností Ahold. Tato firma zajišťuje pro školy lektorku, která seznamuje žáky v rámci několikahodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami stravování. Program Zdravá pětka si vytyčuje za cíl motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a přirozeně ho včlenit do svého životního stylu. Tento program je pro první stupeň základních škol.

Škola je ještě součástí programu Ovoce do škol. Tento program je určen žákům prvního stupně. Jeho cílem je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí (Ovoce do škol: O projektu „Ovoce do škol“ 2012).

Jednou za měsíc dostanou žáci od školy baliček ovoce a zeleniny zdarma. Dále má škola ve svém školním vzdělávacím programu předmět Výchova ke zdraví, kde také žáky učí zdravému životnímu stylu. Škola má tedy několik výše uvedených programů zaměřujících se na zdravý životní styl žáků, což je určitě pro žáky a jejich zdraví přínosné.

Pomocí dotazníku byl zjišťován i pitný režim žáků. Nejčastěji žáci uvedli, že pijí vodu, dále pak sladké limonády nebo džusy. V odpovědích byl uveden několikrát i energetický nápoj jako běžné pití, hlavně u chlapců (8,1%). Do školní jídelny podle dotazníku chodí na obědy 72,5 % chlapců a 61,8 % dívek. Necelá polovina žáků uvedla, že jim obědy chutnají jak kdy. Negativní odpověď na školní obědy uvedlo 22,2 % chlapců a 27,3 % dívek. Žádná z dívek neuvedla, že by jí chutnaly obědy ve školní jídelně. Zjištěné výsledky nejsou pozitivní pro školní jídelnu. Ředitel školy uvedl, že si nemyslí, že je školní jídelna oblíbeným stravováním pro žáky. Podle něj se stravování ve školní jídelně ale výrazně zlepšilo. Ředitel školy nemá tušení, proč dětem jídlo nechutná. Domnívá se, že jídlo většina žáků ani neochutná, hlavně polévky. Někteří si nevezmou ani ovoce nebo jogurt. Několikrát školní sbor s pomocí vedení školní jídelny zkoumali, jak oblibu jídelny zvýšit. Ředitel školy se zmínil, že jednou do roka se setkává i s rodiči a řeší společně školní jídelnu, přesto se dle zjištěných výsledků oblíbenost jídelny stále nedaří zvýšit. Podle ředitele školy jde hlavně o návyky na stravování z domova. Osobně se domnívám, že tato situace je složitá a mohla by být předmětem zkoumání jiné odborné práce či publikace.

V dotazníku jsem se ptala žáků i na zkušenosti s dietou. Podle zjištěných odpovědí s ní má zkušenost až 12,5 % chlapců a 11,8 % dívek. Opakovaně dietu údajně drželo 12,5 % dotazovaných chlapců a 11,8 % dívek.

83

V další části nazvané pohybové aktivity jsem zjistila, jak jsou na tom žáci s pohybovými činnostmi. Pravidelně se tělesné výchovy dle průzkumu účastní 85 % chlapců a 78,8 % dívek. Za oblíbený předmět ho označilo 57,5 % chlapců a 55,9 % dívek. Tělesnou výchovu údajně nemá v oblibě 2,5 % chlapců a 11,8 % dívek. Podle výpovědí mají tělocvik radši chlapci než děvčata. Žáci nemusejí mít rádi tělesnou výchovu z několika důvodů, jedním z nich mohou být i nějaká zdravotní omezení.

Zajímavé zjištění bylo, že dle ředitele školy je tělesná výchova oblíbeným předmětem u naprosté většiny žáků. Podle něj není tělocvik oblíbený jen u žáků, kteří jsou méně zdatní. Ředitel školy uvažuje i o zvýšení časové dotace tělesné výchovy ze dvou hodin na tři. Zatím navýšení pohybových aktivit řeší volitelnými předměty, tzv. sportovními hrami, o které je dle ředitele školy velký zájem. Tento výzkum nezjišťoval, zda ti žáci, kteří uvedli, že mají rádi tělesnou výchovu, navštěvují právě tyto volitelné sportovní předměty. Ředitel školy se zmínil, že se účastní několika sportovních závodů, kde je podle něj zájem o tyto závody „jak kdy“. Starší děvčata dle něj nemají zájem o atletiku.

Chlapci naopak mají zájem o turnaje ve fotbale a florbale.

Zjišťovala jsem, jestli žáci berou léky a pokud ano, jaké. 20 % chlapců a 15,1 % dívek uvedlo, že léky užije pravidelně. Mezi nejčastějšími užívanými léky se objevily antialergika a antihistaminika a léky na astma. Nová škola se v předmětech výchova ke zdraví a v přírodopise zabývá možnými negativními účinky různých léků.

Z výsledků dále vyplývá, že 60 % chlapců a 38,2 % dívek navštěvuje trénink nebo kroužek. 40 % chlapců a 61,8 % dívek vypovědělo, že nemá zájem o zájmové činnosti či sporty. Děvčata z Nové školy uvedla, že navštěvují kroužkové činnosti méně než chlapci. Mezi nejnavštěvovanější kroužky žáci vypsali hasiče, základní uměleckou školu, fotbal, florbal nebo skautství. Ředitel školy uvedl, že jen žáci na prvním stupni mají možnost volitelných předmětů, kroužků, například je v nabídce výtvarná výchova, keramická dílna a cizí jazyky. Tyto zájmové činnosti byly vybrány dle zájmu po realizované anketě školou. Zájmové útvary na druhém stupni nejsou.

Poslední část v dotazníku zjišťovala, jakým způsobem tráví volný čas školní děti. K televizi denně na jednu až dvě hodiny zasedne nadpoloviční většina všech respondentů. Kolem tří až čtyř hodin u televize stráví 30 % chlapců a 21,2 % děvčat.

Dle dotazníku nesleduje televizi nebo ji nemá 10 % chlapců a 15,1 % dívek. Více času žáci věnují informačním technologiím. Skoro polovina žáků a žákyň uvedla, že věnuje

84

počítačovým technologiím jednu až dvě hodiny. Více jak pět hodin údajně stráví u počítače nebo tabletu 15 % chlapců a 11,8 % dívek. Z odpovědí vyplynulo, že nepoužívá toto zařízení 2,5 % chlapců a 8,8 % dívek. Dle odpovědí žáků sledují televizi s rodiči jen výjimečně, protože až 70 % chlapců má vlastní televizi v pokoji. U děvčat je procento menší, televizi vlastní jen třetina. Podle zjištěných výsledků stráví denně doma s rodiči sedm až devět hodin 12,5 % chlapců a 20,6 % dívek. Kolem jedné až dvou hodin je denně s rodiči 32,5 % chlapců a 17,7 % dívek. Žáci uvedli, že nejčastěji chodí spát mezi 22. a 23. hodinou. Tuto odpověď uvedlo tři čtvrtiny chlapců a dívek. Po půlnoci chodí spát 5,9 % žákyň. Naopak chlapci vypověděli, že jdou spát nejdéle do půlnoci. Déle chodí spát spíše žáci osmých a devátých tříd. Před osmou hodinou večer nechodí pravidelně spát žádný z dotazovaných žáků. Dnes se používají tzv. sociální sítě.

Většina dětí z druhého stupně na Nové škole používá tyto sítě, aby mohli komunikovat se svými kamarády nebo příbuznými. Používání sociálních sítí jako Facebook nebo Twitter potvrdilo 76,9 % chlapců a 94,1 % dívek. Podle odpovědí chlapci nevyužívají tolik tyto sítě. Rozdíl u chlapců a děvčat je hlavně v počtu hodin strávených na sociálních sítích. Kolem jedné až dvou hodin údajně používá sociální sítě 59 % chlapců a 47,1 % děvčat. 10,3 % chlapců a 32,4 % dívek uvedlo, že denně navštíví na tři až čtyři hodiny Facebook nebo Twitter. Rozdíl je i mezi třídami. Žáci ze šesté a sedmé třídy uvedli, že stráví na sociální síti méně hodin než žáci z osmé a deváté třídy. Poslední dvě otázky v dotazníku zjišťovaly, v kolika letech žáci obdrželi mobilní telefon, a zdali vědí, kolik jejich rodinu stojí měsíčně telefonní účet a také posílají-li v dnešní době sociálních sítí ještě SMS zprávy. Výsledky byly následující. Mobilní telefon nejčastěji obdrželi v osmi nebo devíti letech. Z odpovědí vyplynulo, že všichni dotázaní žáci vlastní tzv.

mobil. Tři čtvrtiny žáků zaškrtlo odpověď, že napíší maximálně tři SMS denně. A stejný počet žáků přiznal, že nevědí, kolik jejich rodinu stojí měsíční vyúčtování za jejich mobilní služby. Rodiče jim tuto informaci nesdělují.

Podle ředitele školy došlo v posledních letech k výraznému rozdílu v trávení volného času žáků. Podle něj dříve žáci trávili spoustu času venku, na hřištích, při sportovních aktivitách. Dnes sedí většinou doma u počítače nebo televize, popřípadě tráví čas na sociálních sítích. Podle něj se jedná opět o návyky z domova. Pokud rodiče

Podle ředitele školy došlo v posledních letech k výraznému rozdílu v trávení volného času žáků. Podle něj dříve žáci trávili spoustu času venku, na hřištích, při sportovních aktivitách. Dnes sedí většinou doma u počítače nebo televize, popřípadě tráví čas na sociálních sítích. Podle něj se jedná opět o návyky z domova. Pokud rodiče

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 76-115)