Nettoförmögenheten

I dokument Underlag till årsredovisning för staten 2004 (sidor 72-76)

Miljoner kronor 2004 2003

Uppskrivningskapital 118 959

Donationskapital 232 102

Resultatandelar i dotterföretag 118 471 107 757

Balanserad kapitalförändring -906 679 -879 825

Årets över-/underskott enligt

resultaträkningen -16 818 -18 951

Summa -804 676 -789 958

Nettoförmögenheten är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eftersom statens skulder är större än tillgångarna är statens nettoförmögenhet negativ. Förändringen av nettoförmögenheten mellan två år samvarierar i huvudsak med statsskuldens förändring.

skuldernas värde utan att de redovisas i resultaträkningen. Under 2004 minskade nettoförmögenheten med 14,7 miljarder kronor. Nedan redogörs för förändringar av poster som ingår i nettoförmögenheten. Vissa händelser som i sig inte innebär att nettoförmögenheten påverkas utgör ändå förklaringar till förändringar av ingående delposter.

Uppskrivningskapital

Uppskrivningskapitalet har minskat med 0,8 miljarder kronor under året. I samband med att Södra länken öppnats för trafik har Vägverket överfört 839 miljoner kronor i uppskrivningskapital till balanserad kapitalförändring avseende den finansiering som Vägverket erhållit i form av bidrag från Stockholms stad..

Donationskapital

Donationskapitalet har ökat med 0,1 miljarder kronor under året. Moderna museet har mottagit donationer i form av konstverk till ett värde av 110 miljoner kronor.

Resultatandelar i dotterbolag

Regeringskansliet svarar för merparten av posten. Ökningen med 10,7 miljarder kronor under året består av föregående års resultatandelar (17,5 miljarder kronor), utdelningar betalda under 2004 (-6,4 miljarder kronor), mottagna aktieägartillskott (0,3 miljarder kronor) samt övriga förändringar av eget kapital i dotterbolagen (-0,4 miljarder kronor). En återföring av tidigare omförda negativa resultatandelar från balanserad kapitalförändring har medfört en minskning av resultatandelar med 0,4 miljarder kronor.

TeliaSonera redovisar betydande minskningar av det egna kapitalet vid sidan av resultatet.

Förändringen uppgår till -1,2 miljarder kronor avser till största delen omräkningsdifferenser vid konsolidering av verksamhet i utlandet..

Balanserad kapitalförändring

Förändringen utgör en minskning med 26,9 miljarder kronor varav den del av föregående års överskott som ej är hänförlig till resultatandelar utgör 36,4 miljarder kronor. Utdelningar från dotterbolag enligt föregående stycke ökar denna delpost med motsvarande belopp.

Aktieägartillskott minskar balanserad kapitalförändring med 0,3 miljarder kronor och ökar resultatandelar ovan. Återföring av tidigare omföring av negativa resultatandelar i dotter- och intressebolag från resultatandelar har ökat balanserad kapitalförändring med 0,4 miljarder kronor. Kupongränta på de bostadsobligationer som tidigare överförts från AP-fonderna uppgår till 0,3 miljarder kronor och redovisas som en balanserad kapitalökning. Skilda principer vid värdering av inomstatliga värdepapper har medfört en utjämningspost på 0,8 miljarder kronor som redovisas som balanserad kapitalminskning. Riksgäldskontorets konton för hantering av TV-avgiften, rundradiokontot m.fl., rapporteras som del av statsverket, vilket har inneburit en ökning av nettoförmögenheten med 0,2 miljarder kronor. Saldot vid avräkning av inomstatliga betalningar avseende anslag och inkomsttitlar uppgick vid årsskiftet till 3,5 miljarder kronor och redovisas som en ökning av nettoförmögenheten. Vägverket har överfört 0,8 miljarder kronor från uppskrivningskapital till balanserad kapitalförändring i samband med färdigställandet av Södra länken. Se även avsnittet Nettoförmögenheten bland kommentarerna till balansräkningen.

Förändring av statens nettoförmögenhet Miljoner kronor

Uppskrivnings- kapital

Donations- kapital

Resultat- andelar i dotterföretag

Balanserad kapital- förändring

Årets

över-/underskott Summa

Ingående balans 959 102 107 757 -879 825 -18 951 -789 958

Föreg. års kapitalförändring 17 520 -36 471 18 951 0

Utdelning från dotter- och

intresseföretag -6 357 6 357 0

Förändring av eget kapital hos

dotter-och intresseföretag -358 56 -302

Aktieägartillskott 310 -310 0

Återföring av negativa resultatandelar -401 401 0

Ränta på bostadsobligationer 338 338

Rundradiokonto m.m., Riksgäldskontoret 243 243

Utjämningspost avs. elim. statspapper -787 -787

Saldo inomstatlig betalningsavräkning 3 460 3 460

Överföring av uppskrivningskapital -839 839 0

Övriga förändringar -2 130 -980 -852

Årets över-/underskott -16 818 -16 818

Summa årets förändring -841 130 10 714 -26 854 2 133 -14 718

Utgående balans 118 232 118 471 -906 679 -16 818 -804 676

Not 41 Fonder

Miljoner kronor 2004 2003

Kärnavfallsfonden 31 681 30 279

Insättningsgarantinämndens fond 14 282 13 192

Medel för kompetenssparande 5 950 4 800

Bilskrotningsfonden 485 593

Bostadskreditnämndens garantireserv 1 468 1 409

Bygdemedel m.m. (länsstyrelser) 331 327

Kammarkollegiets försäkringsverksamhet m.m. 217 161 Riksförsäkringsverket med de allmänna försäkringskassorna

- Trafiklivräntefonden 640 608

- Fonder för frivillig sjukförsäkring 356 334

- Frivilliga yrkesskadefonden 103 100

- Affärsverksfonden 101 103

- Övriga fonder 111 113

Summa Riksförsäkringsverket med

de allmänna försäkringskassorna 1 311 1 258

Batterifonden (Naturvårdsverket) 666 641

Medel från vattendomar m.m. (Fiskeriverket) 142 133

Övriga 86 83

Total summa 56 619 52 876

Som fonder i staten redovisas medel som reserverats för särskilda ändamål, men där det reserverade beloppet inte bestäms av en fastställd skuld eller en försäkringstekniskt beräknad risk. De viktigaste förändringarna i fondkapitalet beskrivs i not 5 Avsättning till/upplösning av fonder.

Kärnavfallsfondens styrelse redovisar Kärnavfallsfonden som består av avgifter från kärnkraftsföretagen, baserade på produktionen av elektrisk kraft. Avgifterna skall täcka alla kostnader nu och i framtiden för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat avfall.

Insättningsgarantinämndens fond förvaltas enligt riktlinjer som beslutas av Insättningsgarantinämnden. Fonden utgörs av avgifter från institut som omfattas av garantin.

Avgiftens storlek, som baseras på institutens kapitaltäckningsgrad, används till att bygga upp en fond varifrån ersättning betalas ut till institut som försatts i konkurs och som omfattas av garantin. Insättningsgarantin gäller för såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer.

Skatteverket redovisar medel som enligt regeringens beslut är avsatta från inkomsterna av energiskatt för individuellt kompetenssparande.

Bostadskreditnämnden redovisar medel i en garantireserv för främst s.k. Äldre garantier.

Garantireserven byggdes till sin huvddel upp under 2001, genom överföring av anslagsmedel.

Riksförsäkringsverket redovisar ett antal fonder som förvaltas av Kammarkollegiet och från vilka bl.a. vissa livräntor enligt äldre bestämmelser betalas ut. De största är Trafiklivräntefonden, Frivilliga yrkesskadefonden och Affärsverksfonden. Försäkringskassornas

fonder för den frivilliga sjukförsäkringen har fram till ombildningen till den nya Försäkringskassan förvaltats av respektive försäkringskassa, och använts för utbetalningar från den frivilliga sjukpenningförsäkringen.

Bilskrotningsfonden redovisas av Vägverket och används till bilskrotningspremier.

Länsstyrelserna redovisar s.k. bygdemedel (vattenregleringsmedel) och älgvårdsfonder. Det största beloppet (170 miljoner kronor) redovisas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Batterifonden redovisas av Naturvårdsverket och används för bl.a. omhändertagande av miljöfarliga batterier.

Not 42

I dokument Underlag till årsredovisning för staten 2004 (sidor 72-76)