5   Noter

5.3   Noter till finansieringsanalysen

Not 55 Skatter    

   

Miljoner kronor 2012 2011

Enligt resultaträkningen 973 675 1 001 553

Tillkommer/avgår:

Förändring av fordringar och skulder 15 109 29 340

Summa 988 784 1 030 893

Vid periodisering av skatteintäkter tas upplupna eller förutbetalda intäkter upp i årsredovisningen för staten avseende de skatter som är hänförliga till året, men ännu ej betalats eller omvänt. Skatteintäkterna enligt resultaträkningen justeras för dessa.

Detsamma gäller fordringar och skulder avseende skatter som tas upp av

Skatteverket. För 2012 överstiger inbetalningarna de beräknade skatteintäkterna, vilket ökat kassaflödet.

Not 56 Avgifter och andra ersättningar

Miljoner kronor 2012 2011

Enligt resultaträkningen 54 105 56 659 Tillkommer: Utdelningar 21 372 26 846 Avgår: realisationsvinster - -

Summa 75 477 83 505

Statens hel- och delägda företag värderas enligt den s.k. kapitalandelsmetoden vilket innebär att utdelningar inte redovisas i resultaträkningen. Det innebär att utdelningar från dessa företag måste läggas till för att komma fram till statens nettoupplåning.

Statens utdelningar redovisas i allt väsentligt av Kammarkollegiet. Under året har bl.a. LKAB delat ut 5,0 miljarder kronor, TeliaSonera AB 4,6, Sveaskog Holding AB 4,5 och Vattenfall AB 4,4 miljarder kronor.

Not 57 Transfereringar

Miljoner kronor 2012 2011

Enligt resultaträkningen 866 486 846 031

Avgår:

Avsättningar till fonder -9 166 -8 705 Nedskrivning och avskrivning av lån, CSN -692 -3 770 Förändring av fordringar inkl. nedskrivning, Försäkringskassan 95 -14

Summa 856 723 833 542

Avsättningar till fonder och nedskrivningar av lån medför inte några betalningar och dessa kostnader tas därför bort.

Avsättning till fonder i staten för 2012 avser främst Stabilitetsfonden, Kärnavfallsfonden och Insättningsgarantifonden (se not 5).

Nedskrivningar och avskrivningar av lån hos CSN är ett netto av avskrivningar p.g.a.

ålder och andra orsaker och återföring av tidigare reservering för osäkra fordringar.

CSN:s nedskrivningar av fordringar är betydligt lägre än föregående år, då de var höga i samband med en ändring av beräkningsmodellen 2011.

Till transfereringar hänförs även förändringar i återkravsfordringar m.m. hos Försäkringskassan.

Not 58 Statens egen verksamhet

Miljoner kronor 2012 2011

Enligt resultaträkningen 241 802 233 745

Avgår:

Avskrivningar -24 391 -23 185 Avsättningar (se not 43 och 44) -11 599 -10 227 Värdereglering lån, Riksgäldskontoret 121 -

Realisationsförluster -401 -106

Summa 205 532 200 227

Kostnader för avskrivningar, avsättningar och nedskrivning av lån medför inte några betalningar och tas därför bort.

Ökningen av avsättningar avser i allt väsentligt statens tjänstepensioner (se not 44).

Kostnaderna för statens verksamhet justeras även för realisationsförluster vid försäljning av egendom som redovisats som kostnad utan att medföra någon betalning och för värdereglering av lån som inte heller medfört någon betalning.

Not 59 Justeringar till betalningar

Miljoner kronor 2012 2011

Förändring av långfristiga fordringar 2 066 -1 898 Förändring av omsättningstillgångar 20 884 -26 085 Förändring av kassa och bank 361 151 Förändring av skulder -9 640 5 528

Summa 13 671 -22 304

Långfristiga fordringar har minskat vilket ger en positiv påverkan på kassaflödet, som främst beror på minskning av affärsverket Statens järnvägars avveckling av fodringar på SJ AB i samband med avvecklingen av affärsverket (se not 28).

Omsättningstillgångarna har minskat kraftigt, vilket innebär en positiv påverkan på kassaflödet. Det beror på att Riksgäldskontorets kortfristiga placeringar vid årsskiftet är drygt 23,5 miljarder kronor lägre än vid föregående årsskifte då de var ovanligt höga.

Skulderna har minskat med nära 10 miljarder kronor under året, vilket medför att statens nettoupplåning ökat. En viktig del av förändringen avser Trafikverkets leasingskulder kopplade till hyresavtal för Botniabanan. Under året har den ersatts genom att Trafikverket övertagit Botniabanans lån i Riksgäldskontoret som elimineras i årsredovisningen för staten.

Not 60 Investeringar

Miljoner kronor 2012 2011

Finansiella investeringar

Aktier och andra värdepapper 2 856 4 187 Materiella investeringar

Beredskapstillgångar 7 458 4 172 Väganläggningar 11 596 10 611 Järnvägsanläggningar 12 115 13 033 Maskiner och inventarier 4 560 4 685 Fastigheter och markanläggningar 1 589 1 672 Övriga investeringar 4 898 3 888 Summa materiella investeringar 42 216 38 061

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 2 434 2 425

Total summa 47 506 44 673

De finansiella investeringarna uppgick till 2,9 miljarder kronor under 2012.

Kammarkollegiet har ökat aktieinnehavet i Ersättningsmark i Sverige med 1 miljard kronor. Till det kommer bl.a. investeringar i obligationer i utländsk valuta hos Exportkreditnämnden med 0,8 miljarder kronor och Kärnavfallsfondens nettoinvesteringar i bostadsobligationer med 0,6 miljarder kronor.

Materiella investeringar uppgick till drygt 42 miljarder kronor vilket är en ökning med 4 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Investeringar i beredskapstillgångar uppgick till 7,5 miljarder kronor, en ökning med drygt 3 miljarder kronor från föregående år (se not 24).

Investeringar i väganläggningar uppgick till 11,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Investeringar i järnvägsanläggningar uppgick till 12,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,9 miljarder kronor från föregående år.

Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 4,6 miljarder kronor vilket är en marginell minskning mot föregående år.

Investeringar i fastigheter och markanläggningar uppgick till 1,6 miljarder kronor, vilket är samma nivå som 2011. Fortifikationsverket står för cirka 60 procent av dessa investeringar.

Övriga investeringar ökar med 1 miljard kronor. Därav avser 2,9 miljarder kronor pågående nyanläggningar vid affärsverket Svenska kraftnät, men även hos andra stora myndigheter, bl.a. Statens fastighetsverk.

Investeringar i immateriella tillgångar som i huvudsak avser IT-system uppgick till 2,4 miljarder kronor 2012, vilket är samma nivå som föregående år. De största investeringarna i immateriella tillgångar finns hos Försäkringskassan med

0,6 miljarder kronor, Försvarsmakten med 0,3 miljarder kronor och Skatteverket med 0,2 miljarder kronor.

Not 61 Utlåning

Nyutlåning

Miljoner kronor 2012 2011

Centrala studiestödsnämnden,

studielån och hemutrustningslån 14 989 14 470 Riksgäldskontoret 5 421 5 244

Övriga myndigheter 192 111

Summa nyutlåning 20 602 19 825

Amorteringar

Miljoner kronor 2012 2011

Centrala studiestödsnämnden 10 405 10 167 Riksgäldskontoret 20 340 1 970

Övriga myndigheter 40 43

Summa amorteringar 30 785 12 180

Centrala studiestödsnämndens nyutlåning, som till största delen består av studielån, uppgick till 15 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,5 miljarder kronor.

Amorteringarna ökade med 0,2 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets nyutlåning avser framför allt ökning av utlåning till Irland och Island. Både nyutlåning och amorteringar har dessutom förekommit vid omsättning av delar av lånet till Riksbanken. Den största delen av amorteringarna avser

Botniabanans amortering av lån som övertagits av Trafikverket under året.

Trafikverkets lån elimineras i årsredovisningen för staten.

Not 62 Finansiellt netto för statens upplåning

Miljoner kronor 2012 2011

Ränteintäkter 17 805 19 394

Räntekostnader -43 115 -51 504 Övriga poster, netto 5 265 -3 132

Avgår:

Orealiserade valutadifferenser -5 914 -1 498

Summa -25 959 -36 740

Det finansiella nettot som är hänförbart till statens upplåning har förbättrats med 11 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det är främst räntekostnader i svenska kronor som minskat.

Orealiserade poster påverkar inte statens nettoupplåning. De orealiserade valutakursvinster som ingår i resultaträkningens saldo, avgår därför och ökar det negativa beloppet.

Not 63 Övrigt finansiellt netto

Miljoner kronor 2012 2011

Finansiella intäkter enligt resultaträkningen 16 069 32 712 Finansiella kostnader enligt resultaträkningen -1 496 -1 464 Avgår reavinst vid försäljning av aktier m.m. -392 -16 881

Summa 14 181 14 367

Under Övrigt finansiellt netto redovisas räntor och andra finansiella transaktioner som inte är hänförliga till statsskuldförvaltningen (se not 13 och 14).

Realisationsvinster vid försäljning av aktier och andra värdepapper ingår i

finansieringsanalysens post Försäljning av anläggningstillgångar och dras därför av från de finansiella intäkterna. För 2011 fanns en stor vinst vid försäljning av aktier i Nordea Bank AB.

Not 64 Justeringar till betalningar

Miljoner kronor 2011 2010

Förändring av tillgångar hänförbara till statens upplåning 724 2 168 Förändring av skulder hänförbara till statens upplåning -627 -4 745

Summa 97 -2 577

Upplupna och förutbetalda räntor som är hänförbara till statens upplåning redovisas i balansräkningen under periodavgränsningsposter och påverkar således inte

statsskulden. Förändringar av tillgångar och skulder som är hänförbara till statens upplåning har påverkat statens nettoupplåning i liten omfattning under 2012, med 0,7 respektive -0,6 miljarder kronor under året.

I dokument Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m. m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2012 ESV 2013:24 (sidor 131-137)