nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd, mur BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

I dokument SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl (sidor 40-53)

Gislöv 187:2, nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd, förhandsbesked

Kvarnby 15:243, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd, mur BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Tidigare inlämnat förslag har omarbetats.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt-rande har kommit från Amy Rockler, Renate och Günther Wiedekind, Eva Jo-hansson-Kloxin.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-16 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

§ 440 forts.

Beslutet expedieras till:

Holger Granath och Margareta Forsberg Amy Rockler

Renate och Günther Wiedekind Eva Johansson-Kloxin

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 441 Dnr 2006.531 232

Kvarnby 173:2, nybyggnad av gästgård

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslaget avviker från bestämmelser i detaljplanen.

Ansökan om bygglov avslås.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande föreslagen verksamhet – fastigheten ligger i område för industriändamål.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, S.P.M. Skyddsrum AB, Bostadsrättsföreningen Kvarnby 15:43.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Borrby Strand Fritid AB Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet. forst.

§ 441 forts.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 442 Dnr 2006.598 231

Simrishamn, Stallet 6, balkong

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen tillbyggnad med balkong har på ett godtagbart sätt anpassats till för-hållandena på platsen.

Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 § - mindre avvi-kelse från detaljplan – medges.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns – byggnadsåtgärd mindre än 4,5 m från gräns till grannen.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt-rande har kommit från Birgitta och Leif Åkesson.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-03 kommenterat lämnade synpunkter.

Avgift

Bygglov 35 x 4 x 10 = 1.400:- Bygganmälan 35 x 4 x 4 = 560:- Planavgift 35 x 2 x 24 = 1.680:- ___

Beslutet expedieras till:

Kerstin Hedin Ekberg

Birgitta och Leif Åkesson forts.

§ 442 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 443 Dnr 2006.631 231

Skillinge 38:1, ändring av enbostadshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslaget avviker från kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takföns-ter m.m. samt från bestämmelser i detaljplanen.

Ansökan om bygglov avslås.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan och inom område som är av riksintresse för kulturmiljövård.

Föreslagen homeja är placerad i takfall mot söder som enligt kommunens bebyg-gelseinventering har så kallat röd markering, ändring medges endast i speciella fall.

Redovisat förslag avviker även från bestämmelser i detaljplan beträffande tillåten byggnadshöjd – högst 3,5 m samt att byggnadsåtgärd kommer mindre än 4,5 m från tomtgräns.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från Birgitta Sjölinder, Kristina Bohm, Martin och Henrik Garlöv, Marie Thorsell, Pär, Lars och Catarina Östlund, Eva Östlund-Halling, Ulla och Marie Ekman.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Bengt Nörby forts.

§ 443 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 444 Dnr 2006.685 233

Gislöv 3:4, scen med läktare

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till sökanden för komplettering med redovisning av verk-samhetens omfattning, hygienförhållanden samt för ytterligare utredning om tra-fikförhållandena.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan. Området är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kustzon och ingår i länsstyrelsens natur och kulturmil-jövårdsprogram. För området gäller även förordnande enligt Miljöbalken – strand-skydd och landskapsbildsstrand-skydd.

Skriftligt godkännande föreligger från ägarna till fastigheterna Gislöv 13:2, Gislöv 3:3 och Tidala gård.

Förslag

Ordförande Eric Tenland (öp) föreslår att ärendet återremitteras till sökanden för komplettering med redovisning av hur hygienförhållanden skall lösas samt ytterli-gare utredning om trafikförhållandena.

Rolf Hansson (s) föreslår att ansökan avslås med hänvisning till de allmänna in-tressena i området.

Ordföranden ställer proposition på om återremiss för komplettering alternativt avgöras vid dagens sammanträde och finner att byggnadsnämnden beslutat åter-remittera ärendet.

___

Beslutet expedieras till:

Team Bergström AB

§ 445 Dnr 2006.127 234

Svabesholm 1:18, nybyggnad av tvåbostadshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

För området gäller förordnande enligt Miljöbalken – landskapsbildsskydd.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsens tillstånd erfordras.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från Vägverket, tekniska förvaltningen, Gerd och Thomas Larsson, Anders Thuresson.

Sökanden har i skrivelse kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2004-03-01, § 57, positivt förhandsbesked.

Plan- och bygglagen 8 kap. 12 §.

Avgift

Bygglov 35 x 9 x 17 = 5.355:- Bygganmälan 35 x 9 x 10 = 3.150:-

___ forts.

§ 445 forts.

Beslutet expedieras till:

Lars Perjons och Lars Tolgen

Gerd och Thomas Larsson Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 446 Dnr 2002.734 233

Länsrättens kallelse angående Rörum 31:2

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande Eric Tenland (öp) får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen måndagen den 23 oktober 2006 kl. 13.00.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 246.

___

Beslutet expedieras till:

Eric Tenland

§ 447 Dnr 2001.158 231

Länsrättens kallelse angående Borrby 50:11

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande Eric Tenland (öp) får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen måndagen den 23 oktober 2006 kl. 14.00.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 290.

___

Beslutet expedieras till:

Eric Tenland

§ 448 Dnr 2003.307 234

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen,

I dokument SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl (sidor 40-53)