nybyggnad av 10 st. fritidshus, förhandsbesked BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

I dokument SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl (sidor 29-40)

Gislöv 187:2, nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd, förhandsbesked

Svinaberga 67:1, nybyggnad av 10 st. fritidshus, förhandsbesked BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inlämnad ansökan skall ingå som en del av arbetsunderlaget vid upprättande av fördjupad översiktsplan för området vid Stenshuvud.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som kommer att ingå i fördju-pad översiktsplan för Stenshuvud.

___

Beslutet expedieras till:

Thore Nilssons Mäklarbyrå Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 434 Dnr 2006.201 231

Vitaby 1:20, ändring, ändrad användning

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Tidsbegränsat bygglov beviljas t.o.m. 2011-10-16.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande föreslagen verksamhet – handelsändamål.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Lantmännen ek.för. tekniska förvaltningen och Vägverket.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 381.

Plan- och bygglagen 8 kap. 14 §.

Avgift

Bygglov 35 x 6 x 12 = 2.520:- Bygganmälan 35 x 6 x 4 = 840:- ___

Beslutet expedieras till:

Larry Jones

Lantmännen ek.för.

forts.

§ 434 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 435 Dnr 2006.551 231

Simrishamn, Taltrasten 45, nybyggnad av uterum

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning och till sökanden för komplettering med ny ritning som skall utföras på ett fackmässigt sätt.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt-rande har kommit från Lars och Lena Lejdström, Maj-Britt och Uno Persson.

___

Beslutet expedieras till:

Jan Larsson

Stadsarkitektkontoret

§ 436 Dnr 2006.483 231

Skepparp 11:5, nybyggnad av fritidshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till de motiv som redovisas i stadsarkitektkontorets yttrande be-slutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och berörs av riksintresse och förordnande enligt redovisning i stadsarkitektkontoret yttrande.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från Försvarsmakten, Stiftelsen för Fritidsom-råden.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-26 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets yttrande daterat 2006-09-29.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1-2 §§.

Jäv

Stadsarkitekten var inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Karin Belfrage-Rudhe

forts.

§ 436 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 437 Dnr 2006.629 232

Gladsax 22:5, verkstad/försäljning av fordon

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Verksamheten som pågått en längre tid är bygglovpliktigt - verkstad och upplag av bilar. Vägverkets tillstånd erfordras med avseende på utfart till riksväg.

Företaget som bedriver verksamheten uppmanas att omgående lämna in en ansö-kan om bygglov.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Verkstad och försäljning av bilar (upplag) utan bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har utfört inspektion på platsen.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 1 o 2 §§.

___

Beslutet expedieras till:

ATG Bilservice HB

§ 438 Dnr 2006.463 234

Borrby 46:21, tillbyggnad av fritidshus, plank

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen tillbyggnad och placering av plank har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 § – mindre avvi-kelse från detaljplan – medges.

Bygglov beviljas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande placering – delvis på mark som inte får bebyggas.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären-det. Skriftligt yttrande har kommit från Vägverket, tekniska förvaltningen och Greta Ivstam.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-10 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Beslutet expedieras till:

Karin Wiberg

Greta Ivstam forts.

§ 438 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 439 Dnr 2006.599 231

Gislöv 11:2, ändring till bostad och uthyrningsrum

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt-rande har kommit från Margareta och Anders Hedenius.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-08 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Beslutet expedieras till:

Jan Flodin /Peter Walther Margareta och Anders Hedenius

forts.

§ 439 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty-relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum-mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

§ 440 Dnr 2006.292 231

Kvarnby 15:243, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd, mur

I dokument SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl (sidor 29-40)