6. Empirisk metod

6.5 Operationalisering

6.5.3 Oberoende variabler

Vår modell består av två kategorier av oberoende variabler, dessa kopplas till Revisionsbyrån respektive Revisorn (se figur 1). För att få en så hög validitet som möjligt har de oberoende variablerna utvecklats från befintliga teorier och tidigare forskning och för att stärka validite- ten ytterligare gjordes kompletteringar till detta utefter pilotstudiens resultat. Nedan följer samtliga oberoende variabler tillsammans med de enkätfrågor och svarsalternativ som repre- senterar dessa. Efter respektive fråga visas enkätfrågans nummer inom parantes och efter svarsalternativen visas svarens kodning inom parantes.

Revisionsbyrån

Rutiner och policys

Tidigare forskning har visat att byråspecifika rutiner och policys är viktiga i revisionspraxis (se t.ex. Broberg, 2013). För att förklara uppfattningen om respektive omfattningen av re- kommendationer blir det därmed relevant att undersöka vad det finns för rutiner och policys på byrån gällande kunder som omfattas av frivillig revision. Revisionsbyråns policys kan vara såväl skriftliga som muntliga men även outtalade och ligger ofta till grund för verksamhetens rutiner. Frågorna som försöker fånga vilka rutiner och policys som föreligger är:

Informerar ni på kontoret klienterna om den frivilliga revisionen? (gäller de klienter som

omfattas av frivillig revision) (13)

Svarsalternativ: Ja, alltid (0); Ja, på kundens förfrågan (1); Bara i enskilda fall (2); Nej

(3); Vet ej (4)

Ger ni på kontoret råd huruvida klienterna ska behålla revisionen eller ej? (gäller de kli-

enter som omfattas av frivillig revision) (14)

48

Har er byrå någon policy som berör hur rådgivning får/ska gå till för de klienter som om-

fattas av frivillig revision? (15)

Svarsalternativ: Ja, skriftligt (0); Ja, uttalat (1); Ja, men ej skriftligt eller uttalat (2); Nej

(3); Vet ej (4)

På vems initiativ ges råd om att behålla eller ta bort revisionen för de bolag som omfattas

av den frivilliga revisionen? Flera svarsalternativ är möjliga (16)

Svarsalternativ: På revisorns initiativ (0); När kunden frågar (1); Råd ges ej (2); Vet ej (3)

När ges det råd om att behålla eller ta bort revisionen för de bolag som omfattas av den

frivilliga revisionen? (17)

Svarsalternativ: Det ges oavsett vilket rådet är (0); När rådet är att behålla revisionen (1);

När rådet är att ta bort revisionen (2); Råd ges ej (3) Incitament

Med utgångspunkt i de argument som handlar om kommersialiseringen i revisionsbranschen (se t.ex. Wyatt, 2004) ställs frågor om huruvida det sker någon uppföljning av klientportföljen och hur aktivt man arbetar med klientportföljens utformning och som ovan diskuterats kan det även tänkas föreligga olika belöningssystem (jmf Engellandt & Riphahn, 2011; Njanja et al., 2013). Allt detta kan ses som olika incitament som skapas av byrån och som därmed blir en oberoende variabel i modellen som kan påverka såväl uppfattningen som omfattningen av rekommendationerna. Nedan följer de frågor och tillhörande svarsalternativ som representerar detta i enkäten:

Sker det någon uppföljning av klientportföljen? Flera svarsalternativ är möjliga. (20) Svarsalternativ: Ja, på kontorsnivå (0); Ja, på revisorsnivå (1); Nej (2)

I vilken omfattning arbetar ni aktivt med att behålla befintliga klienter? (21)

Svarsalternativ: En sjugradig Likertskala (1 = i liten omfattning, 7 = i stor omfattning)

samt svarsalternativet inte alls (0).

I vilken omfattning arbetar ni aktivt med att skaffa nya klienter? (22)

Svarsalternativ: En sjugradig Likertskala (1 = i liten omfattning, 7 = i stor omfattning)

samt svarsalternativet inte alls (0).

Finns det något belönings- eller bonussystem på kontoret? Flera svarsalternativ är möjliga.

(23)

Svarsalternativ: Ja, vid införskaffandet av nya kunder (0); Ja, vid långa uppdrag (1); Nej

(2); Vet ej (3); Ja, annan anledning: ______ Organisationskultur

Som tidigare diskuterats kan audit firmalization (Broberg, 2013) ha en inverkan på hur reviso- rerna agerar då de formas efter den rådande kulturen på byrån (se även t.ex. Grey, 1998). Det kan därför tänkas att revisorers uppfattning om rekommendation och omfattningen av re-

49 kommendationer påverkas av byråkulturen, detta ses därför som en oberoende variabel i vår modell som representeras av nedanstående fråga i enkäten:

Vilken byrå arbetar du på? (5)

Svarsalternativ: KPMG (0); EY (1); PwC (2); Deloitte (3); Mazars (4); BDO (5); Grant

Thornton (6); Annan byrå (7) Byråstorlek

Storleken på revisionsbyrån är ytterligare en oberoende variabel som kan påverka revisorns uppfattning om respektive i vilken omfattning rekommendationer ges. Denna oberoende vari- abel utgår ifrån teorier och studier om att revisorer på Big 4 av olika anledningar liknar var- andra, medan det föreligger skillnader mellan revisorer från Big 4 och icke-Big 4 (se t.ex. Lai, 2013). I enkäten används nedanstående fråga:

Vilken byrå arbetar du på? (5)

Svarsalternativ: KPMG (0); EY (1); PwC (2); Deloitte (3); Mazars (4); BDO (5); Grant

Thornton (6); Annan byrå (7)

Svaren kommer sedan att kodas om så att Big 4 = 1 (KPMG, EY, PwC & Deloitte) och icke- Big 4 = 0 (övriga).

Kontorsstorlek

Kontorsstorlek är en relevant oberoende variabel då exempelvis Choi et al. (2010) i sin studie visar att kvalitén på en revision skiljer sig åt beroende på kontorsstorleken. För att mäta stor- leken kan det användas en mängd olika variabler, exempelvis omsättning, balansomslutning, börsvärde, antal anställda och antal certifierade revisorer (Hackston & Milne, 1996; Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg & Zabit, 2007; Collin et al. 2009; Collis, 2012; Yazdanfar, 2013). Det finns således flera sätt att mäta storleken på och i denna studie används antal an- ställda. För att kontrollera om kontorsstorleken kan påverka revisorns uppfattning om re- kommendation samt i vilken omfattning rekommendationer ges ställs följande fråga i enkä- ten:

Hur många anställda är ni på kontoret? (8) Svarsalternativ: öppet svar (antal)

Kontorets geografiska placering

Storleken på ett kontor kan ibland till viss del bero på dess geografiska placering, då kontor i små städer ofta är mindre än vad de är i storstäderna (se t.ex. Strömbom, 2003). Det är därför även viktigt att inkludera kontorets geografiska placering som en oberoende variabel då den kan påverka uppfattning och omfattningen av rekommendationer, dock testas denna separat från kontorsstorlek då kontorsstorleken inte bara kan förklaras av dess geografiska placering. Följande två enkätfrågor kopplas till denna variabel:

I vilket län ligger kontoret? (6) Svarsalternativ: öppet svar

50

I vilken kommun ligger kontoret? (7) Svarsalternativ: öppet svar

Kundbas

Ett kontors kundbas kan tänkas påverka revisorns uppfattning om rekommendation och i vil- ken omfattning rekommendationer om revisionstjänster lämnas då storleken på kundbasen exempelvis kan påverka hur beroende man anser sig vara av sina befintliga kunder (se t.ex. Johnson et al., 2014). Finns det även konkurrenter på marknaden som erbjuder samma typ av tjänster kan kundbasen ses som ännu viktigare. Följande fråga ställs därför i enkäten:

Hur många klienter uppskattar du att kontoret har totalt sett? (10) Svarsalternativ: öppet svar (antal)

Affärsfokus

Då verksamhetens affärsfokus i vissa fall kan tänkas påverka den anställdes beteende och pre- station (se t.ex. Laosirihongthonga et al., 2010) är detta intressant att inkludera som en obero- ende variabel i modellen. Detta blir än mer intressant i denna studie då ett affärsfokus mot mindre ägarledda bolag kan komma att innebära att en stor del av kontorets kunder omfattas av den frivilliga revisionen vilket kan tänkas ha en effekt på uppfattning om och omfattning av rekommendationerna. Följande fråga ställs i enkäten:

Vilket affärsfokus har kontoret? Flera svarsalternativ är möjliga. (11)

Svarsalternativ: Mindre ägarledda bolag (0); Större ägarledda bolag (1); Börsbolag (2)

Kontorets affärsområden

Möjligheten för revisorn att kunna rekommendera en kund att använda andra tjänster inom byrån än rena revisionstjänster, så kallade NAS (se t.ex. Wyatt, 2004), finns om kontoret inte bara verkar inom revision utan även exempelvis redovisning eller rådgivning av något slag. Detta är en oberoende variabel i vår modell som kan tänkas påverka såväl uppfattningen om som omfattningen av rekommendationer om revisionstjänster till kund. Följande frågor ställs därför i enkäten:

Vilka affärsområden har kontoret? Flera svarsalternativ är möjliga. (9)

Svarsalternativ: Revision (0); Redovisning (1); Skatt (2); Rådgivning (3); Finansiering

(4); Annan: öppet svar

I vilken omfattning erbjuds andra tjänster från det egna kontoret vid ett råd om att ta bort

revisionen? (19)

Svarsalternativ: En sjugradig Likertskala (1 = i liten omfattning, 7 = i stor omfattning)

51

Rutiner och policys Informerar ni på kontoret klienterna om den frivilliga revisionen? Ger ni på kontoret råd huruvida klienterna ska behålla revisionen eller ej?

Har er byrå någon policy som berör hur rådgivning får/ska gå till för de klienter som omfattas av frivillig revision? På vems initiativ ges råd om att behålla eller ta bort revisionen för de bolag som omfattas av den frivilliga revisionen? När ges det råd om att behålla eller ta bort revisionen för de bolag som omfattas av den frivilliga revisionen? Incitament Sker det någon uppföljning av klientportföljen?

I vilken omfattning arbetar ni aktivt med att behålla befintliga klienter? I vilken omfattning arbetar ni aktivt med att skaffa nya klienter? Finns det något belönings- eller bonussystem på kontoret? Organisationskultur Vilken byrå arbetar du på?

Byråstorlek Vilken byrå arbetar du på?

Kontorsstorlek Hur många anställda är ni på kontoret? I vilket län ligger kontoret?

I vilken kommun ligger kontoret?

Kundbas Hur många klienter uppskattar du att kontoret har totalt sett? Affärsfokus Vilket affärsfokus har kontoret?

Kontorets affärsområden Vilka affärsområden har kontoret?

I vilken omfattning erbjuds andra tjänster från det egna kontoret vid ett råd om att ta bort revisionen?

Operationalisering oberoende variabler, Revisionsbyrån

Kontorets geografiska placering

Tabell 5 Översikt operationalisering oberoende variabler, revisionsbyrån

Revisorn

Ålder

En individs ålder kan påverka dennes beteende (se t.ex. Kusurkar et al., 2010). Revisorns ål- der blir därmed intressant att undersöka och är därför en oberoende variabel i modellen som kan tänkas påverka såväl uppfattningen om som omfattningen av rekommendationer om revi- sionstjänster till kund. Följande enkätfråga ställs för att undersöka detta:

Ålder: (2)

Svarsalternativ: öppet svar

Erfarenhet

En individs erfarenhet är en relevant oberoende variabel i modellen då studier pekar på att erfarenheten kan påverka en individs agerande och arbetsprestation (se t.ex. Gul et al., 2013). Detta är en oberoende variabel i vår modell som kan tänkas påverka såväl uppfatt- ningen om som omfattningen av rekommendationer om revisionstjänster till kund. Detta re- presenteras i enkäten av följande fråga:

Hur många år har du varit verksam som revisor? (4) Svarsalternativ: öppet svar

Utbildning

En individs utbildning kan påverka hur denne agerar (se t.ex. Gul et al., 2013), därför är även revisorns utbildningsbakgrund en relevant oberoende variabel att undersöka för att se om det- ta har en betydelse för uppfattningen om samt omfattningen av rekommendationer. Frågan som ställs i enkäten är:

Från vilket universitet/högskola har du din examen? (3) Svarsalternativ: öppet svar

52 Kön

En individs kön har varit föremål för många studier, där bland annat skillnader i individens beteende och uppfattning beroende på kön har studerats (se t.ex. Jianakoplos & Bernasek, 1998). Resultaten av studierna har varierat och vi anser därför att det även i vår studie är rele- vant att undersöka om det finns någon betydelse av vilket kön revisorn har som en oberoende variabel till uppfattningen om samt omfattningen av rekommendationer. Detta undersöks i enkäten genom att respondenten får besvara nedanstående fråga:

Kön: (1)

Svarsalternativ: Kvinna (0); Man (1)

Ålder Ålder

Erfarenhet Hur många år har du varit verksam som revisor? Utbildning Från vilket universitet/högskola har du din examen?

Kön Kön

Operationalisering oberoende variabler, Revisiorn

53

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 55-61)