Komplexní rozhodovací tabulky

I dokument TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra výrobních systémů (sidor 33-38)

Informace o materiálu

Zde se udává souhrn informací o materiálu, aby měl technolog možnost nahlédnutí na základní parametry při návrhu bez nutnosti dohledávání.

Předdefinovaná

záložky Výběr činnosti

Informace o

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 34

Výběrové záložky

Záložky slouží k výběru postupu činnosti při výrobě. Činnosti jsou rozděleny do čtyř kategorií: příprava, obrábění a následovná činnost. Na poslední položce je možnost dopsat potřebné údaje o nářadí a nástrojích, popřípadě další poznámky

Výběr činnosti

Výběr činnosti slouží k výběru dané činnosti, která má být vykonávána. Po zvolení činností se otevřou další možnosti zaškrtnutí podle náročnosti činnosti. Podle činnosti se otevřou: 2 nebo 4 položky s možnou volbou, u kterých je různá časová náročnost a vždy poslední volba je volba individuální, kam může normovač zadat vlastní činnost a vlastní čas podle vlastního úsudku.

Fyzická náročnost práce

Fyzická náročnost určuje procentuální navýšení času podle ergonomního namáhání pracovníka. Toto navýšení se dá chápat také jako čas odpočinkový.

Předdefinovaná varianta konfigurace

Předdefinování slouží k označení přípravné a následné činnosti podle typového výrobku, na který je možnost nahlédnutí pomocí tlačítka- ukázka. V nahlédnutí na typový výrobek je výkres a poznámky k výrobku.

Křížek

Slouží k uzavření tabulky, po zvolení se všechna navolená data vymažou.

Přídavek na materiál

Tato volba slouží k navýšení velikosti materiálu (polotovaru) v případě, kdy je třeba počítat s potřebným přídavkem pro dané obrábění.

Informace o stroji

Zde se udává souhrn informací o stroji.

Legenda (vysvětlivky)

Legenda vysvětluje náročnost vybrané činnosti.

Souhrnná tabulka časů

Souhrnná tabulka obsahuje všechny jednotlivé časy a čas celkový, potřebný k výrobě.

Zadání do tabulky obrábění

Tlačítko slouží pro vložení do tabulky pro celkové obrábění strojů a jejich časů.

Zavření komplexní roz. tab.

Po použití tohoto tlačítka se tabulka uzavře bez toho, aby se všechny navolené údaje vymazaly.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 35

6.3.1 Příprava

V přípravě jsou zahrnuté dávkové časy potřebné pro přípravu pracoviště a nastavení stroje z výchozího stavu pro výrobu.

Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do několika kategorií, které je možno vybrat z jednotlivých činností. Mají 2 nebo 4 stupně složitosti náročnosti, podle dané činnosti. Vždy poslední činnost představuje možnost vlastní volby, popisu a normo času podle normovače.

Kategorie podle možností volby:

Dokumentace[prostudování výkresu (4), doplnění informací (4), konzultace (4)], Materiál-výrobek [k dispozici u stroje (2), ze skladu (4), úprava materiálu (4)]

Stroj[bez úprav(2),drobná úprava (4), přestavba stoje(4), chladící kapalina(4)]

Nástroj[nástroje na pracovišti(2),ze skladu(4),úprava nástroje(4),sehnání chladící kapaliny(4)]

Nářadí[nářadí na pracovišti (2), ze skladu(4),úprava nářadí (4)]

Měřidla[měřidla na pracovišti(2), přinesení měřidla (4),3D měření, zaškolení a jiné (4)]

*vysvětlivka: kategorie [činnost (počet voleb)]

6.3.2 Obrábění- úvod soustružení

V této záložce jsou zahrnuty i časy dávkové, které jsou zapotřebí k opracování výrobku a také modul, který slouží k výpočtu obráběcí činnosti.

Čas pro obrábění je rozdělen do dvou části: strojní čas a časy vedlejší (obecně nutný pro obrobení daného výrobku). Strojní čas je čas potřebný na obrábění dané operace. Je v něm započítán čas náběhu, záběru a přeběhu.

Zde jsou i časy vedlejší, to jsou časy pro obrobení výrobku, které se opakují a neprobíhají za chodu stroje.

6.3.3 Obrábění- popis modulu

Tento modul slouží pro zvolení a výpočet obráběcího času, zvolení vedlejší činnosti a jejich časovou náročnost. V první řadě se navolí parametry jednotlivých obráběcích částí a podle nich jsou dopočítány strojní časy. Poté je možnost vygenerování vedlejších časů podle následného seřazení strojního obrábění. V případě nesprávného vygenerování je možnost úpravy předdefinované vedlejší činnosti či přidání vlastní činnosti.

Ukázka, jak daný modul pro soustružení vypadá (obrázek 12.), a co vše obsahuje za parametry pro nastavení soustružení podélné (obrázku 12.), parametry soustružení čelní (obrázku 13.) a parametry pro nastavení vrtání(obrázku 14.).

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 36

Výběr typu obrábění

Rozdělený podle typu obrábění: podélné, čelní a vrtání.

Parametry obráběné plochy a nože

Výběr parametrů podle specifických vlastností obrábění a plochy, které slouží k vygenerování řezné rychlosti a posuvu při obrábění, které pak slouží k výpočtu strojního času a správnému nastavení stroje pro obrábění.

Speciální operace

Možnost výběrů dodatečných obráběcích procesů pro obrábění obráběcí plochy.

Při výběru některých speciálních funkcí je zapotřebí vyplnit další dodatečné parametry.

Speciální operace podle typu obrábění:

Podélné: přerušovaný řez (hranol), sražení, rádius, rozdílná délka kuželové plochy sražení- dodatečné parametry: počet ve směru, úhel, hloubka

rádius- dodatečné parametry: typ (vydutý, vypuklý), velikost R Čelní: celá plocha čela, přerušovaný řez (hranol), sražení sražení- dodatečné parametry: počet ve směru, úhel, hloubka

Vrtání: středící důlek, předvrtání, počet výplachů, sražení (odjehlení), vyhrubování, vystružování, závit

předvrtání-počet předvrtání, volba počátečního vrtáku sražení (odjehlení)- počet (jedno, dvě), velikost sražení závit-stoupání, hloubka závitu, počet nástrojů

Parametry obrábění

Parametry obrábění představují základní parametry, které jsou potřebné pro výpočet strojního času.

Podélné: -počáteční průměr, konečný průměr, počet třísek, délka obráběné plochy

-při označení rozdělné délky kuželové plochy se objeví nový parametr- hloubka bez obrábění

Čelní: počáteční průměr, konečný průměr, hloubka záběru, počet třísek Vrtání: typ díry, průměr vrtáku, hloubka, úhel ostří

Způsob vyhledání parametrů

idealizovaný: při výběru této funkce bude program vybírat řeznou rychlost a rychlost posuvu podle ideálních podmínek pro obrábění

automatický: tato funkce vybere řeznou rychlost a rychlost posuvu podle idealizovaných parametrů a pak je porovná s možnostmi stroje a vybere vhodné parametry a použije je při výpočtu strojního času

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 37

ruční: tato funkce vybere řeznou rychlost podle idealizovaných parametrů a pak je porovná s možnostmi stroje a vybere vhodný parametr řezné rychlosti a posuv je přednastavený (koeficient) pro ruční posuv

vytíženost stroje: možnost po zaškrtnutí zohlednit stáří stroje a po dosazení konstanty, které jsou prvně vyhledány podle idealizovaného vyhledání parametrů ,poté podle podmínek stroje a v poslední fázi se přepočítají strojní otáčky podle koeficientu Tlačítka pro operaci s tabulkami

Tabulka pro strojní operace

Vložit řádek otočení: vkládá řádek otočení obrobku, který označuje, že po dané činnosti bude obrobek otočen, při generování vedlejších činností bude zohledněn

Nahoru: posune označený řádek nahoru Dolů: posune označený řádek dolů Smazat: smaže označený řádek

Vymazat list: vymaže celou tabulku pro strojní operace Tabulka pro vedlejší činnosti

Nahoru: posune označený řádek nahoru Dolů: posune označený řádek dolů Smazat: smaže označený řádek

Vymazat list: vymaže celou tabulku vedlejších činností Doplňkové tlačítka

Zadat: zadá všechny hodnoty strojních operací a vedlejších činností do komplexní tabulky Zavřít: zavře celou tabulku soustružení bez dalšího uložení

Zadávání vedlejších časů

Při zadávání vedlejších časů je možnost volby mezi ručním zadáváním a vygenerováním vedlejších časů.

V případě volby ručního zadávání vyskočí tabulka na výběr(zadání) vedlejší činnosti, kde bude Č.O, kategorie před operaci, popis činnosti, počet stejných činností, čas jedné operace a podle počtu činností a času operací se dopočítá čas všech operací.

V případě vygenerování vedlejší činnosti se časy vygenerují podle tabulky strojních výpočtů.

Doplňující parametry vedlejší činnosti

Doplňující parametry vedlejší činnosti představuje postup opracování a způsob upnutí.

Tabulky hodnot

Do tabulek se zaznamenávají dané výpočty s parametry potřebné pro výpočet.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 38

výběr typu obráběníparametry obráběné plochy a nože speciální operaceparametry obráběnízpůsob vyhledání parametrů tlačítka pro operaci s tabulkami zadávání vedlejších časů doplňující parametry vedlejší činnosti

I dokument TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra výrobních systémů (sidor 33-38)