Olycksfall i arbetet

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 103-106)

 Färdolycksfall

 Arbetssjukdom

 Smitta (i vissa fall)

I detta avsnitt beskrivs begreppen Olycksfall i arbetet, Färdolycksfall, Arbetssjukdom och Smitta enligt SFB och TFA-KL. Hur prövning för godkännande av arbetsskada sker beskrivs i ett senare avsnitt.

Olycksfall i arbetet

Generellt angående ersättningsbart olycksfall

Förutsättningen för att ett olycksfall ska godkännas enligt SFB och TFA-KL är att olycks-fallet har ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Olycksolycks-fallet ska, som huvud-regel, alltså ske på arbetsområdet där den försäkrade utför sitt arbete. Utöver det egentliga arbetet gäller rätten till ersättning även vid olycksfall som inträffar under exempelvis tjäns-teresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren.

Ett olycksfall är enligt SFB och TFA-KL en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.

Dit räknas till exempel när någon halkar eller snubblar på något och faller omkull och ska-dar sig, skär sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål, träffas med ett slag av ett föremål eller dylikt. Ett smärttillstånd som uppkommit medan man utför arbete innebär inte automatiskt att det kan betraktas som ett olycksfall.

Det avgörande är händelseförloppet, alltså om skadan uppstod i en kortvarig, ovanlig och oförutsedd situation.

Som olycksfall bedöms också överfall eller hot som leder till fysisk eller psykisk skada.

Försäkringsskyddet gäller även om skadan orsakats av att den skadade brutit mot säker-hetsföreskrifter eller på annat sätt varit omdömeslös eller oaktsam. En arbetstagare kan dock förlora sitt försäkringsskydd om hon eller han skadas vid handlingar som är

främ-Det måste finnas ett samband med arbetet.

Händelsen ska vara kort varig, ovanlig och oförutsedd.

mande för själva arbetet, till exempel under lek, okynne eller om hon eller han börjar slåss med arbets kamrater.

Olycksfall vid färd i samband med tjänsteresa, kurs eller liknande omfattas av försäkring-arna. Fackliga förtroendevalda har motsvarande skydd under färd på arbetstid, om färden beror på den fackliga verksamheten.

Vid arbete i hemmet

Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada enligt TFA-KL är vilken an-knytning (samband) som skadan har med arbetet. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med att den anställda utför sina arbetsuppgifter.

Däremot gäller försäkringen inte vid aktiviteter i hemmet i största allmänhet.

Färdolycksfall

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall. Färden anses påbörjad respektive avslutad när tröskeln till den egna bosta-den passeras. Vid avvikelser från bosta-den vanliga vägen, eller vid ledighet för att uträtta egna angelägenheter gäller inte SFB och TFA-KL.

Två avvikelser godtas dock. Den ena är avvikelse från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola. Den andra avvikelsen som accepteras är vid samåkning om samåkningen sker regelbundet och om den valda färdvägen är en naturlig väg för samåk-ningen. Stannar en arbetstagare kvar på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och arbetar övertid gäller försäkringarna, men däremot inte om hon eller han stannat kvar på arbetsplat-sen av privata skäl.

Färdskador som täcks av trafikskadelagen omfattas av SFB men inte av TFA-KL. Trafik-skadelagen gäller för skador som uppkommer vid trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon, med andra ord är det trafikförsäkringen som gäller och inte TFA-KL.

Färd i samband med måltidsraster mellan arbetsplats och måltidsställe eller för inköp av mat eller dryck till måltid på arbetsstället omfattas av SFB och TFA-KL. Däremot godtas inte avvikelser för matvaruinköp till det privata hushållet.

Arbetssjukdomar (annan skadlig inverkan)

Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. SFB och TFA-KL har ett generellt skadebegrepp Vid färd till och från arbetet

omfattas man av SFB och TFA­KL.

Mer information med konkreta exempel finns på afaforsakring.se.

Vid färdskada i trafik omfattas man inte av TFA­KL.

Sådana skador ska anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Arbetssjukdomar prövas enligt SFB och TFA­KL.

vilket innebär att oavsett vad det är i arbetsmiljön som leder till ohälsa så kan skadan prövas. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:

 tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan leda till rygg- eller ledbesvär,

 ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador,

 farliga ämnen som kan ge upphov till eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer,

 psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan ge upphov till psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som till exempel magsår eller hjärtbesvär,

 vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder,

 buller som kan ge upphov till hörselskador.

Smitta

Generellt angående ersättningsbar arbetsskada vid smitta

För att rätt till ersättning enligt SFB och TFA-KL ska gälla vid smittsamma sjukdomar måste någon av de tre nedan angivna situationerna föreligga.

 Smittan ska ha uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

 En rad allvarliga smittsamma sjukdomar omfattas (bland annat salmonella, gulsot och TBC samt från och med 2020 även covid-19) om den försäkrade smittats

• vid arbete i sjukvårdsinrättning

• i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person

• vid omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material.

 Om den smittsamma sjukdomen uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet till exempel vid ett stick på en kanyl eller skärskada på ett föremål som är smittat av något ämne som leder till sjukdom. Försäkringsskyddet vid olycksfall omfattar alla slags smittsamma sjukdomar.

Vid smitta av covid-19 som ådragits i till exempel vårdarbete

Covid-19 ingår numera i förteckningen över smittsamma sjukdomar i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Det innebär att smittan kan räk-nas som arbetsskada och under vissa förutsättningar ge rätt till ersättning enligt TFA-KL.

Praktiska utredningstips vid olika typer av arbets skador finns i kapitlet Anmälan och annat praktiskt under rubriken Arbetsskada.

Läs gärna mer om syste­

matiskt arbetsmiljöarbete och ladda ned material på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats, skr.se

ATT FÖREBYGGA OCH UTREDA ARBETSSKADOR

När en arbetsskada har inträffat, är det viktigt att den både anmäls och utreds ordentligt. De erfarenheter och den kunskap som kan vinnas av när det inträffar en arbetsskada är en viktig del i det skade- och ohälso förebyggande arbetet såväl nationellt som på enskilda arbetsplatser.

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 103-106)