Omfattning av rekommendationer

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 85-89)

7. Empirisk analys

7.7 Multivariat regressionsanalys

7.7.2 Omfattning av rekommendationer

Studiens beroende variabel Omfattning av rekommendationer representerades i enkäten av två frågor, där den ena var omfattning av rekommendationsgivning i procent och den andra var omfattningen av rekommendationsgivning på en sjugradig Likertskala. Analysen av Omfatt-

78

Omfattning i procent

Tabell 25 Regressionsanalys: Omfattning i procent

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

0,129† 5,900 0,124† 6,782 0,031 7,034 x 0,016 10,292 0,418*** 7,219 x 0,031 12,463 0,402*** 6,965 x x -0,088 14,211 -0,172** 8,264 -0,215*** 16,051 x x 0,164* 5,126 0,136† 5,043 0,038 8,463 0,106 8,657 -0,016 1,489 x 0,055 5,836 0,004 5,907 -0,147* 14,373 x 0,052 8,642 -0,046 6,204 x 0,035 8,003 0,004 5,934 0,089 5,828 -0,021 6,041 -0,152† 0,011 -0,140† 0,011 -0,212** 0,010 x 0,081 9,820 0,134 8,381 0,092 10,174 -0,040 11,204 0,214** 10,644 0,018 7,204 -0,13† 5,751 -0,142† 5,806 -0,110 5,822 -0,196** 0,001 0,033 14,467 0,024 13,905 0,045 13,778 -0,023 13,813 0,111 5,573 0,075 5,377 0,066 5,219 0,089 5,193 x x x x 0,076 2,252 0,077 2,235 0,477*** 1,252 0,455*** 1,273 0,095 0,234 0,175* 0,226 0,116 0,220 0,203** 0,211 -0,110 7,681 -0,102 7,524 -0,057 7,933 -0,093 7,497 0,044 9,190 0,081 8,928 0,043 9,299 0,091 8,687 -0,021 8,558 0,008 8,483 -0,040 8,000 -0,014 8,389 -0,012 7,803 0,010 7,663 -0,139† 7,538 -0,071 7,890 -0,134† 7,266 -0,062 7,055 -0,035 8,864 -0,124 7,065 0,066 9,496 0,040 9,308 0,005 9,869 -0,024 9,194 x x x x -0,030 5,387 -0,003 5,108 -0,008 4,962 -0,054 5,120 8,633 20,750 3,416 17,797 4,678 17,659 -3,805 18,910 33,1 % 32,9 % 46,8 % 36,3 % 25,3 % 26,1 % 37,9 % 28,5 % 4,225*** 4,749*** 5,276*** 4,654*** F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. x = referenskategori Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Dalarnas län Övriga län Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Byråstorlek Big 4

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län

Aktivt arbete: Skaffa nya kunder Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus Bonus, vet ej Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Rekommendation ges när kunden frågar Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder

Modell 1 : info, bonus, Big 4, anställda, centralt,

affärsområden, ålder

Modell 2: när rek. ges, uppföljning, Big 4, anställda, centralt, affärsområden,

erfarenhet

Modell 3: vilken rek., aktivt arb., byråer, län, kundbas, andra tjänster,

erfarenhet

Modell 4: policy, uppföljning, Big 4, anställda, centralt, andra

tjänster, ålder

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej

Modellvariabel

Variabler

Informerar alltid

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ

Modell 2 och 4 inkluderar uppföljning klientportfölj, medan modell 1 inkluderar byråns bonus och modell 3 aktivt arbete. Modell 1, 2 och 4 inkluderar Big 4, om kontoret är centralt beläget och antal anställda på kontoret, medan modell 3 inkluderar byråtillhörighet, vilket län konto- ret är beläget i och kontorets kundbas. Modell 1 och 2 inkluderar kontorets affärsområden medan modell 3 och 4 i stället inkluderar om andra tjänster erbjuds. Modell 1 och 4 inkluderar revisorns ålder och modell 2 och 3 revisorns erfarenhet. Modell 1 inkluderar när information ges, modell 2 när rekommendation ges, modell 3 vilken rekommendation som ges och modell 4 inkluderar byråns policy.

79 Samtliga fyra modeller är signifikanta på 99,9 % konfidensnivå och modellvariablerna för respektive modell kan förklara 25,3 % (modell 1), 26,1 % (modell 2), 37,9 % (modell 3) samt 28,5 % (modell 4) av omfattningen i procent.

Av modell 1 kan det urskiljas att de revisorer som alltid informerar sina kunder om den frivil- liga revisionen ger rekommendationer i större omfattning än de revisorer som inte gör det. Den visar även att de revisorer som arbetar på byråer som inte använder sig utav bonus som ett incitament-instrument tenderar att ge rekommendationer i mindre omfattning än de som inte vet om byrån har något bonussystem. Vidare visar modell 1 och 2 tendenser på och mo- dell 4 visar att revisorer som arbetar på kontor med fler antal anställda ger rekommendationer i mindre omfattning än de revisorer som arbetar på ett kontor med färre antal anställda. Mo- dell 1 och 2 antyder att de revisorer som arbetar på ett centralt beläget kontor tenderar att ge rekommendationer i mindre omfattning än de revisorer som arbetar på ett kontor som inte är centralt beläget. Vidare visar modell 1 att revisorer som har gått på Lunds Universitet tenderar att ge rekommendationer i mindre omfattning än de som studerat vid en Annan utbildning. Vidare visar modell 3 tendenser på att rekommendationer ges i större omfattning av de reviso- rer som har studerat vid Göteborgs Universitet än de som studerat en Annan utbildning. Mo- dell 2 visar att de revisorer som ger rekommendationer på eget initiativ ger rekommendationer i högre omfattning än de revisorer som gör det på kundens förfrågan. Vidare tenderar reviso- rer som arbetar på byråer där det görs uppföljningar av klientportföljen på revisorsnivå att ge rekommendationer i större omfattning än revisorer som arbetar på en byrå där uppföljningar av klientportföljen sker på kontorsnivå, detta gäller modell 2 såväl som modell 4.

Modell 3 visar att de revisorer som uppger att de ger ta bort-rekommendationer samt de som inte ger rekommendationer tenderar att ge rekommendationer i mindre omfattning än de revi- sorer som ger rekommendationer oavsett råd. De revisorer som arbetar på kontor med en stör- re kundbas ger rekommendationer i mindre omfattning än revisorer på kontor med färre antal kunder. Vidare visar modell 3 även att revisorer som arbetar på kontor beläget i Dalarnas län ger rekommendationer i större omfattning än revisorer som arbetar på kontor i Stockholms län. Av modellen kan det även urskiljas att de revisorer som uppger att andra tjänster erbjuds vid en rekommendation om att ta bort revisionen ger rekommendationer i större omfattning än revisorer som inte erbjuder andra tjänster av kontoret i samband med en ta bort- rekommendation, vilket även bekräftas av modell 4. Enligt modell 3 ger revisorer som har mer erfarenhet rekommendationer i större omfattning än revisorer med mindre erfarenhet. Av modell 4 kan det urskiljas tendenser till att revisorer som arbetar på byråer med en skrift- lig policy angående rekommendationsgivning eller en policy som är uttalad men inte skriftlig ger rekommendationer i större omfattning än de revisorer som arbetar på en byrå där det inte föreligger någon policy för rekommendationsgivning. Modellen visar även att äldre revisorer tenderar att ge rekommendationer i större omfattning än yngre.

80

Omfattning på Likertskala

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

0,069 0,337 0,086 0,333 0,073 0,332 0,069 0,402 0,084 0,392 0,072 0,381 0,027 0,401 0,015 0,399 0,022 0,390 x x x -0,023 0,603 -0,024 0,586 -0,021 0,582 x -0,437*** 0,421 -0,208** 0,687 x x -0,057 0,079 0,089 0,081 -0,083 0,328 -0,074 0,325 -0,071 0,344 -0,042 0,339 -0,119† 0,821 -0,108 0,806 x x -0,148† 0,524 -0,160† 0,512 -0,140† 0,515 -0,037 0,405 -0,030 0,396 -0,023 0,419 x x x -0,177* 0,503 -0,178* 0,496 -0,155† 0,499 -0,081 0,361 -0,070 0,001 -0,045 0,001 -0,030 0,001 0,007 0,439 -0,045 0,467 -0,042 0,533 -0,026 0,564 0,024 0,467 0,082 0,455 0,072 0,587 0,168* 0,610 0,021 0,611 0,040 0,624 0,162* 0,621 0,076 0,622 x x -0,118 0,321 -0,126 0,321 0,036 0,000 -0,078 0,866 -0,087 0,848 -0,062 0,827 0,128† 0,799 0,074 0,310 0,098 0,308 0,099 0,307 0,075 0,322 x x x x -0,070 0,142 0,494*** 0,074 0,466*** 0,072 0,476*** 0,073 0,173* 0,014 0,175* 0,013 0,167* 0,013 0,025 0,013 -0,078 0,475 -0,087 0,421 -0,080 0,423 -0,050 0,500 0,019 0,560 0,036 0,530 0,039 0,509 -0,014 0,553 -0,054 0,495 -0,025 0,477 -0,023 0,480 -0,057 0,497 -0,142 0,480 -0,133 0,448 -0,140† 0,437 -0,147† 0,475 -0,118 0,528 -0,171* 0,404 -0,172* 0,401 -0,096 0,561 0,063 0,564 0,035 0,535 0,037 0,536 0,119 0,605 x x x x -0,034 0,298 -0,034 0,296 -0,024 0,293 0,048 0,312 2,099† 1,234 2,459* 1,194 2,145† 1,176 3,515*** 1,003 36,9 % 35,4 % 34 % 32,8 % 25,4 % 26,0 % 25,4 % 23,1 % 3,200*** 3,749*** 3,955*** 3,375***

Tabell 26 Regressionsanalys: Omfattning, Likertskala

F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. x = referenskategori Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Dalarnas län Övriga län Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Byråstorlek Big 4

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län

Aktivt arbete: Skaffa nya kunder Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus Bonus, vet ej Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Rekommendation ges när kunden frågar Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder

Modell 1 : policy, bonus, byråer, anställda, län,

andra tjänster, ålder

Modell 2: policy, bonus, byråer, anställda, centralt, andra tjänster,

ålder

Modell 3: policy, aktivt arb., byråer, anställda, centralt, andra tjänster,

ålder

Modell 4: info, aktivt arb., Big 4, län, kundbas,

affärsområden, erfarenhet

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej

Modellvariabel

Variabler

Informerar alltid

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ

Modell 1, 2 och 3 inkluderar byråns policy, byråtillhörighet, antal anställda på kontoret, om andra tjänster erbjuds och revisorns ålder medan modell 4 inkluderar när information ges, Big 4, kontorets kundbas, kontorets affärsområden och revisorns erfarenhet. Modell 1 och 2 in- kluderar byråns bonussystem medan modell 3 och 4 inkluderar aktivt arbete. Modell 1 och 4 inkluderar vilket län kontoret är beläget i medan modell 2 och 3 inkluderar om kontoret är centralt beläget.

81 Tabellen visar att modellerna är signifikanta på 99,9 % konfidensnivå och modellvariablerna kan för respektive modell förklara 25,4 % (modell 1), 26,0 % (modell 2), 25,4 % (modell 3) samt 23,1 % (modell 4) av omfattningen på Likertskalan.

Modell 1 visar tendenser på att om det inte finns något bonussystem på byrån ger revisorn rekommendationer i mindre omfattning än om revisorn inte vet om det finns något bonussy- stem. Vidare visar modell 1, 2 och 3 på tendenser att revisorer ger rekommendationer i mindre omfattning om de arbetar på Byrå A eller på någon av de Övriga stora byråerna jämfört med Övriga byråer. Modell 1 tyder på att revisorer som arbetar i Dalarnas län tenderar att ge re- kommendationer i större omfattning jämfört med Övriga län, samtidigt som modell 4 visar att revisorer i Östergötlands län ger rekommendationer i större omfattning än Övriga län. Modell 1, 2 och 3 åskådliggör att om revisorn erbjuder andra tjänster till kunden vid en ta bort- rekommendation ger denne rekommendationer i större omfattning jämfört med om det inte erbjuds och modellerna visar även att desto äldre revisorn är desto större omfattning ges råden i.

Av modell 2 och 3 kan det urskiljas att revisorer med utbildning från Lunds Universitet ger rekommendationer i mindre omfattning än revisorer med Annan utbildning, samtidigt som modell 3 och 4 visar tendenser på att revisorer som studerat vid Göteborgs Universitet ger rekommendationer i mindre omfattning än revisorer med Annan utbildning. Modell 4 visar även att revisorer som arbetar på en byrå där rutinen föreligger att information om den frivil- liga revisionen ges på kundens förfrågan eller att revisorn enbart informerar i enskilda fall ger rekommendationer i mindre omfattning än revisorer som har som rutin att alltid informera sina kunder om den frivilliga revisionen. Vidare antyder modell 4 att revisorer som arbetar på ett kontor med affärsfokus på mindre ägarledda bolag ger rekommendationer i större omfatt- ning än revisorer som arbetar på ett kontor med ett fokus på börsbolag.

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 85-89)