5. Foderplaner / kurvor

5.3 Foderplan Manuell

När Foderplan 0 väljs, kommer Typ som standard vara 5 Manuell, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 14. Markören kan flyttas i alla linjer genom att trycka på piltangenten upp och ned. Foderplan typ MANUELL kan användas både vid torr- och blötfodring.

Genom foderplan Manuell kan det bara utfodras 1 fodermedel och det kommer alltid att vara Rec.1 på stationerna.

Fig. 14: Skärmbild för manuell foderplan

Foderplan 0 innehåller de samma data som Foderplan 1-9, dock skall vätskan L/Mj knappas in separat på Foderplan 0.

”Vätska L/Mj” anger tilldelningen av vätska i Liter/Mj. Liter/Mj är den samma för alla suggor på manuell foderplan. ”Vätska L/Mj” har bara funktion i stationer med TORR-foder.

5.4 2 recept på samma station

På samma transponderstation kan det utfodras 2 olika torrfoder- eller blötfoderrecept samma dag.

Det kan ske antingen var för sig, eller med växelvis dosering av respektive fodertyp 1 och fodertyp 2 i det förhållande, som bägge recepten ingår i den resterande dagsransonen med.

Inknappningarna på foderkurvorna styr, vilket recept, som skall utfodras - Rec. 1 definieras på kurvans Mj1/Dg och Rec. 2 på kurvans Mj2/Dg.

Det doseras alltid först av det recept som skall doseras mest av. Förhållandet, det skall doseras med, beräknas för den första doseringen, när ett nytt djur registreras i stationen. Detta förhållande gäller så länge det aktuella djuret är i stationen. Nästa gång samma djur kommer i stationen beräknas nytt förhållande.

Om förhållandet av den resterande dagsransonen av de 2 recepten exempelvis är 2 : 1, medför det, att det först doseras 2 portioner av recept 1, varefter det doseras 1 portion av recept 2.

Ev. olikhet i doseringen mellan de två recepten regleras i sista änden av dagsransonen.

Om suggor knappas in med en foderplan definierat till 2 fodermedel, också har åtgång till stationer med bara 1 fodermedel (Rec. 1), kommer Mj2-delen bli utfodrat med Recept 1.

Suggor inknappade med foderplan 0 (manuell Mj/dag) kan bara utfodras med 1 fodermedel (Rec.

1)

I avsnittet för transponderstationer framgår det, var separata data för styrning av respektive Rec.1 och Rec.2 skall anges. Likaså hänvisas till Mj1/dg och Mj2/dg i avsnitt för Foderplaner.

6. Suggdata

Fig. 15: Funktionsknapp ”Suggdata”

I ”Suggdata” knappas alla de individuella data på djuren in. Alla de djur man önskar skall utfodras i foderstationerna skall således knappas in här. Genom att trycka på Shift + pil höger/vänster kan man få fram alla data på bilden.

Bilden används normalt inte, då alla ändringar görs via Agrosoft PigWin eller PDA handterminal.

OBS! Rättelser som görs på displayen överförs normalt inte till Agrosoft PigWin, varför rättelser här bara skall betraktas som en nödlösning.

6.1 Suggnr.

OBS!! Suggnummer och transponderöronmärke nummer är entydig, d.v.s. det kan inte knappas in fler djur med samma suggnummer eller samma transponder nummer

┌─────────────────────────┐ ────────────────────┐ ───────────────┐

│SUGGnr.CykDg Mj/dag RestMj│ Avv% Fp Bru U MjTot│Transp nr. Sys St│

│###### #### ###.## ###.##│ ### ## # # ######│########## Ja ##│

│###### #### ###.## ###.##│ ### ## # # ######│########## Nej ##│

└─────────────────────────┘ ────────────────────┘ ──────────--────┘

│###### #### ###,## ## ,##│ ### ## # # ######│########## Nej ##│

└─────────────────────────┘ ────────────────────┘ ────────--──────┘

Fig. 16: Skärmbild för ”Suggdata”

6.2 CykDg

Anger cykeldag för suggan. Cykeldag skall relateras till den foderkurva, som är inknappat på den använda foderplanen.

När det utfodras efter foderkurva, användes CykDg som parameter till fodernivå (Mj/dag) på det inknappade foderplannumret CykDg räknar upp med +1 vid start av ny dygncykel.

6.3 Mj/dag

Anger daglig fodernivå. Vid manuell fodringsplan inknappas Mj/dag manuellt här och värden är oförändrade tills det manuellt ändras, eller det knappas in ett annat foderplansnummer.

OBS!! Manuell foderplan (Foderplan nr. 0) skall knappas in med data

Vid alla andra foderplaner anges Mj/dag-värden från den aktuella foderplanen, korrigerat för ev.

inknappade avvikelseprocent för suggan. Mj/dag uppdateras enligt foderkurvan, om det ändras i

6.4 RestMj

Anger resterande Mj i det innevarande foderdygn - beräknas som Mj/dag minus den mängd foder, det är utfodrat i innevarande foderdygn intill nu plus (eller minus) den mängd, det är överfört från dagen före.

6.5 Av%

Avvikelse i % i förhållande till foderkurvans värde. Det visade värdet vid Mj/dag är inkl. den

inknappade avvikelseprocenten. Av% ändras bara manuellt och har ingen funktion vid foderplan 0, hur Mj/dag inknappas manuellt. Det inknappas med minus framför, om det skall utdoseras mindre foder.

6.6 Fp

Inknappningen av Foderplan som skall användas vid aktuella SUGGnr. Fp hänvisar till vilken foderplan/kurva som skall ligga till grund för Mj/dag. Om Fp = 0, skall Mj/dag inknappas manuellt.

Om det inknappas en Fp som inte är definierat med Typ, kommer det ursprungliga värdet (värde för inknappning bli stående.

6.7 Bru

Visar aktuell brunst index för denna sugga.

6.8 U

”U” användes till manuell separation av suggan. Om en sugga skall separeras ifrån oavhängig av separationslistan, inknappas U vid suggans Suggnr (1, 2 eller 3 från separationslistan), varefter interna fält sätts till aktuella Snr (separationsnummer) och veckodag (se avsnitt om separation senare).

Normala procedurer följs för utförande av separation, och fältet U sätts automatisk till 0 igen när suggan är separerat från.

När en sugga tas ut av systemet (Sys. = 0), nollställs alla separationer automatisk på den aktuella suggan.

6.9 MjTot

Uppsummering av aktuellt utfodrat Mj. Mj tot uppsummeras var gång det är tilldelat en ranson.

Mj Tot ändras / sättes till 0 manuellt vid inknappning av nytt värde.

6.10 Transp.nr.

Inknappning/visning/sökning av det transpondernr som är satt på den aktuella suggan.

6.11 Sys.

Fältet är ett JA/NEJ fält där JA definierar om suggan är inskrivet i transponder systemet, och NEJ definierar, att suggan befinner sig ett annat ställe, f. eks. i betäckningsavdelning eller

grisningsavdelningen.

Fältet kan manuellt sättas till JA eller NEJ vid respektive att knappa in 1 för JA och 0 för NEJ, men styrs normalt från PigWin eller PDA handterminal.

Om en sugga registreras vid en transponderstation utan att det är satt JA i fältet, sätts fältet automatisk till JA. Samtidig sätts CykDg till antal cykeldagar som är inknappat vid Start CykDg på den foderplan, som användes till suggan.

OBS!! Suggor, som står till NEJ vid ”Sys”. Kommer INTE med på restfoderlistan.

6.12 St

Här definieras vilket stallsystem suggan befinner sig i. Stallsystemet är relaterat till vilket stallsystem, som är inknappat vid stationerna. St kan inknappas manuellt, den kommer dock automatisk insättas stallsystem nr. inknappat för den station där suggan kommer.

6.13 Inknappat transp.nr.

Nytt transpondernummer kan bara knappas in, när det i förväg står 0 vid Transp.nr. Vid

inknappningen av transp.nr. skall kontrolleras, om aktuellt nummer redan finns i systemet. Om numret existerar i förväg, meddelas detta i displayen.

┌─────────────────────────┐

│Transp.nr. ########## │

│Existerer allaredan │

│SUGGnr. ###### │

└─────────────────────────┘

Fig. 17: Skärmbild för allaredan existerande transpondernummer.

Genom att trycka på en knapp vänder man tillbaka till den bild där inknappningen gjordes, och datafältet sätts automatisk till 0 igen.

6.14 Avregistrera transp.nr

Knappa 0 och godkänn avregistreringen med samtidig tryck på [SHIFT]+[CE], varvid

transpondernumret kommer att vara avregistrerat. Efter att ha tryckt på 0 skall inknappningen av [SHIFT]+[CE] föregå omedelbart efter för att godkänna avregistreringen.

6.15 Sök efter transp.nr

Andra transp.nr. kan väljas genom att knappa in nytt transp.nr. se ovan. Om det knappas in transp.nr. som inte existerar, kommer närmaste transp.nr fram. Transp.nr. 0 får inte komma fram vid denna funktion.

6.16 Sista besök

Genom att trycka på Shift + pil Ned visas nedanstående bild. I denna bild visas de sista 4 till 5 besök, suggan har haft i transponderstationer.

┌───────────────────────────┐

I denna bild visas datum, klockslag och hur mycket foder, som är utfodrat till suggan, samt vilken station suggan var i. Om suggan har besökt en station utan att blivit tilldelat foder, är besöket

6.17 Upprätta SUGGnr

För att upprätta ett suggnummer direkt knappas 0 efterföljt av SOW-knappen. När suggnummer 0 är framme inknappas det suggnummer, som skall upprättas. Vid upprättelse av suggnummer kontrolleras det, om suggnumret allaredan existerar. Om suggnumret allaredan existerar, blir detta meddelat på displayen.

┌───────────────────────────┐

│SUGGnr. ###### │

│Existerar allaredan │

│ │

└───────────────────────────┘

Fig. 19: Skärmbid för existerande suggnummer.

Genom att trycka på en knapp vänder man tillbaka till den bild där inknappningen sker, och datafältet sätts automatisk till 0 igen.

6.18 Rätta Suggnr

Knappa in det suggnummer, som skall rättas, och tryck därefter på SOW-knappen. Knappa in det nya Suggnummer över i det gamla nr. och godkänd ändringen med samtidigt tryck på [SHIFT]+[=].

Härefter är suggnumret ändrat.

6.19 Ta bort SUGGnr

Knappa in det suggnummer, som skall tas bort och tryck därefter SOW-knappen. För att

suggnummer kan tas bort skall transpondernumret tas bort (knappa in 0). Knappa in 0 efterföljt av samtidig tryck på [SHIFT]+[CE], varvid suggan kommer att vara borttagen

7. Separation

Fig. 20: Funktionsknapp Separation

Separation är en tilläggsmodul till transponderstationen, som kan vara en hjälp i det dagliga arbetet.

Det är 3 typer av ”separation”, nämligen färgmärkning med hhv. 1, 2 eller 3 färger, separation med grind, samt tilldelning av vitaminer.

När en sugga, som är registrerad till att färgmärkas, kommer in i transponderstationen, kommer den att bli märkt med den färg, som är definierad för aktuell separation.

När en sugga, som är registrerad till att separeras ifrån, registreras i stationen, öppnas separationsgrinden , således är utgången till separationsområdet från stationen öppen.

När en sugga som är registrerad till att få tilldelat vitaminer, registreras i stationen, utdoseras en portion vitaminer till tråget. Se vidare kapitel om vitamindosering.

7.1 Färgmärkning

Det kan vara upp till tre färger vid färgmärkningen( med blötfoder dock bara 2 färger ), och det användes till att färgmärka djuren, samtidig med att de blir i flocken, eller till att färgmärka samtidigt med grindseparering.

7.2 Grindseparation

Vid grind separation blir djuren skilt ut från flocken och in i separationsytan.

VIKTIGT!!

Kontrollera, att "Max separation” är inknappat korrekt i definitionen av foderstationen. Det är alltid användarens eget ansvar att tillse, att det inte blir separerat fler djur ut än det är plats till i separationsboxen.

På bilden för Foderstation uppräknas vid ”Aktuell separerat” hur många djur det har gått in i separationsboxen.

”Aktuell separerat” skall manuellt nollställas/ ändras när det tas djur ut ur separationsboxen. Om

”Aktuell separerat” överstiger ”Max separation” kommer alla stationer med aktuell ”Stallsystem nr” inte separera flera djur ut i separationsboxen. Däremot kommer det att komma ALARM för varje sugga, som inte blir separerat ifrån.

När suggan går ut, stänger separationsgrinden så snart utgångskännaren aktiveras. Om

utgångskännaren av en eller annan anledning inte reagerar, stänger separationsgrinden efter tiden [Sep. Grind stängd]. När kännaren på separationsgrinden registrerar, att grinden är stängd,

Om [Sep. Grind stängd] är inknappat med negativt värde (f.eks. -120), och utgångskännaren inte aktiveras inom tiden [Sep. Grind stängd], kommer ingångsgrinden att öppnas således en ny sugga kan skuffa föregående sugga ut ur stationen.

OBS!!

Negativt värde i ”Sep. Grind stängd” ökar risken för, att en sugga, som INTE är planlagd till separation, kommer in i separationsboxen. Man bör endast Knappa in negativt värde i ”Sep. Grind stängd”, om man vill ta den risken..

I förbindelse med grindseparation kan man definiera hur man vill ha alarm, information eller igen meddelande om det kommer mer än 1 sugga i stationen. SKIOLD rekommenderar, att stationen skall gå på alarm. Se mera härom under Stationsuppsättning, Fel 04 Sugga > 1.

7.3 Definiera separation:

Skärmbilden som visas nedan framkommer genom att trycka på Funktionsknappen Separation (Fig. 20).

Fig. 21: Skärmbild för definition av separation.

7.3.1 Snr.

”Separationsnummer” anger vilket separationsnummer, det är tal om.

Snr 1 - 3 användes till manuell separation genom inknappning av Snr i kolumn ”U” på

”SUGG-DATA”.

Snr 4 – 8 användes till automatisk separation genom de angivna cykeldagar och veckodagar.

Genom att skifta till ny dygnscykel går datorn igenom alla suggor i systemet, och de suggor, som i nästa foderdygn är uppe på den cykeldag, som är angivet genom ett Snr., blir noterad med Snr och den veckodag, den skall separeras ifrån, i ett internt fält. Därmed är det möjligt att upprätta separationsupplysningar ända fram till dagen då suggornas önskas separerade.

Om det står NEJ vid ”Sys”. på suggan, blir den inte satt till separation.

7.3.2 Cyk.dag

Här anges från och till cykeldag, vilket ger möjlighet för att köra suggsystemet med 2 och 3 veckors drift.

Med från och till menas det f. eks. negativa cykeldagar suggor från –110 till –100 dagar eller positiva cykeldagar suggor från 10 till 20 dagar.

7.3.3 UDg

Här knappas in vilken veckodag separation sker. 1 till 7 är måndag till söndag; 0 är alla veckodagar dvs. strax.

Veckodag 8 är alla dagar i dagintervallet och kan användas till vitamindosering – se kapitel betr.

vitamindosering.

7.3.4 1 2 3 L V

Här knappas in vilka funktioner som skall användas. ”0” betyder, att funktionen inte är i bruk, ”1”

betyder, att funktionen är aktiv 1-2-3 är färger 1, 2 och 3.

L är grindseparation.

V är vitamin dosering. Se nästa avsnitt.

Det kan aktiveras flera funktioner på samma linje

OBS!! En separationslinje inaktiveras genom att ta bort dessa markeringar

8. Vitamindosering:

Det kan kopplas en vitamindoserare på transponderstationen.

Tidpunkten för dosering av vitaminer hanteras efter samma riktlinjer som separationen och görs på samma bilder.

Vitaminer doseras samtidigt med 3. foderration. Doseringstiden för vitamindoseraren knappas in på de enskilda stationerna vid VT3 (se systemdata, foderstation).

Det kan bara tilldelas vitaminer en gång på ett foderdygn

┌─────────────────────────┐

│Snr Cyk.dag UDg 1 2 3 L V│

│ 1 Strax # 0 0 0 0 0│

│ 2 Strax # 0 0 0 0 0│

└─────────────────────────┘

│ 3 Strax # 0 0 0 0 0│

│ 4 -85 -75 8 0 0 0 0 1│

│ 5 # # # 0 0 0 0 0│

│ 6 # # # 0 0 0 0 0│

│ 7 # # # 0 0 0 0 0│

│ 8 # # # 0 0 0 0 0│

└─────────────────────────┘

Fig. 22: Skärmbild för inknappning av data av vitamindosering.

Ut för det Snr som önskas använda för vitamindosering, inknappas vid vilka Cykeldagar vitaminer skall doseras. Det inknappas också 1 under kolonnen V.

Snr 1 - 3 kan vidare användas för vitamindosering som straxdosering. När det användes strax dosering, inknappas aktuell Snr. i kolumn U på det suggnr. som skall ha vitaminer.

8.1.1 UDg

Här inknappas vilken veckodag separationen skall utföras. 1 till 7 är måndag till söndag; 0 är alla veckodagar dvs. strax.

Veckodag 8 är alla dagar i dagintervallet och kan användas till vitamin tilldelning.

9. Aktivitetsbild

Fig. 23: Funktionsknappen ”Aktivitetsbid”

Aktivitetsbild används i det dagliga till att övervaka foderstationerna. Om det är ett djur inne i stationen, visas vilket djur det är, hur stor den dagliga foderransonen är, samt hur mycket djuret har kvar att äta. Genom att trycka på Shift + pil till höger visas djurets transpondernr.

┌───────────────────────────┐ ───────────┐

│St. SuggNr. Mj/dag Rest Mj│ Trans.nr │

│ 1 ###### ###,## ###,##│ ########## │

│ 2 Station tom #### min.│ │

└───────────────────────────┘ ───────────┘

│23 ALARM ## │ │

│24 ###### ###,## ###,##│ ########## │

└───────────────────────────┘ ───────────┘

Fig. 24: Skärmbild för aktivitet i stallet

9.1 SuggNr. Mj/dag Rest Mj Trans.nr

Anger vilken sugga, som är i stationen, hur mycket foder den får idag (Mj/dag) och hur mycket den har till godo (Rest Mj). Vidare kan transpondernumret avläsas. Texten förblir på displayen tills ingångsgrinden öppnas.

9.2 Station tom

”Station tom” anger, hur lång tid det har gått sedan den sist registrerade en sugga i stationen, efter att ingångsgrinden blev öppnad.

9.3 ALARM ##

ALARM anger, att stationen är på alarm nr. ###. Alarmtexten framgår av alarmbilden. Den kan återstartas på aktivitetsbilden när aktuell station står i linje 2, genom att trycka på [AL].

9.4 Station tom PAUS

Stationen står i foderpaus. Klockslag från och till är inknappad vid Foderpaus på stationen.

9.5 Station ej definierat

Stationen är inte upprättat/installerat i systemet.

10. Utskrifter

Fig. 25: Funktionsknapp ”Display”

Det kan i systemet utföras följande listor, som kan utskrivas till displayen:

1. Restfoderlista mht. fodercykel 2. Restfoderlista - aktuell

3. Cykellistor 4. Separationslistor 5. Stationslistor

För att komma in på listorna trycks på funktionsknappen ””Display”. Vid ingång till listorna ligger de i ovanstående ordning, och det väljs mellan dessa med knapparna Shift + pil upp/ned.

När sök kriterierna är inknappat, trycks på Shift och [+/-] knappen för att generera listan. När listan är genererad, visas den på displayen.

10.1 Sorteringsordning.

På alla listorna kan det definieras i vilken sorteringsordning, data skall visas. Vid Sortering inknappas det nr. önskad sortering har:

0 Sugg nr.

När det väljs sortering nr. 0 - 4 eller 6 framkommer bara listan över djur, som i ögonblicket är på systemet (”Sys”. = 1 på suggnr.). Önskas en lista innehållande alla djur upprättade i anläggningen skall det vid Sortering inknappas 5 Alla Suggnr. Listorna kommer i detta tillfälle alltid bli sorterade i Suggnr.-ordning.

10.2 Stallsystem

Stationerna är sammankopplade i stallsystemet beroende på hur systemet är uppbyggt. Om det är grindseparation, kommer de stationer, som har gemensam separationsbox, alltid ha samma Stallsystem nr. Om det inte är grindseparation, är stationerna i samma box inknappade med samma Stallsystem nr. Se vidare i avsnitt Stationer betr Stallsystem nr.

Det kan skrivas ut en lista över suggor vid ett bestämt stallsystem när det vid Stallsystem inknappas numret för det aktuella stallsystemet. Om det står 0 vid Stallsystem kommer listan att komma med suggor oavsett vilket stallsystem stationerna är definierade med.

10.3 Data på listorna

På alla listorna visas de samma data, men i olika följdordning beroende av vad som är väsentligast för de enskilda listorna.

10.4 Restfoderlistor

Restfoderlistan är en lista över suggor, som inte har ätit tillräckligt i förhållande till det angivna värdet för Mj/dag. Det kan skrivas ut en lista för restfoder respektive som den såg ut sist det blev skiftat till nytt foderdygn, och som listan ser ut just nu.

Det inknappas för vilken Foderplan som man önskar restfoderlista. Om det önskas lista gällande för alla foderplaner, inknappas 10 vid foderplan.

Det knappas in det antal Mj, som inte är uppäten i förhållande till Mj/dag för att komma ut på listan.

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

Fig. 26: Skärmbid för ”Restfoderlistor”

När resultatet visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

Fig. 27: Skärmbild för restfoderlistinformationer baserad på ”Rest Mj”

OBS!! Suggor, som står till NEJ vid Syst. på Suggnr. Kommer inte med på Restfoderlista, själv om de fysisk är i stallsystemet

10.5 Cykel

”Cykel” är listan över de suggor som ligger inom ett givet område av cykeldagar.

┌─────────────────────────┐

┌─────────────────────────┐ ────────────────┐ ─────────────────┐

Fig. 29: Skärmbild för restfoderlistinformationer baserat på ”Cykel”

Om det önskas en lista över alla djur upprättat i anläggningen (inkl. djur med 0 vid ”Sys”.), inknappas 5 (ALLA) vid ”Sortering”, varefter alla djur som uppfyller resterande inslagna kriterier med på listan.

10.6 Separation

”Separation” är listan över suggor till separation. Det inknappas vilket Snr. (separationsnr.) som skall sökas på, samt om listan skall vara över suggor, som är satt med aktuellt Snr, som ännu inte separerats ifrån, eller om listan skall vara över suggor, som är separerade från inom för angivna antal dagar.

Snr Separations nr. som det skall sökas på (1 – 9). Om det skall sökas samtidigt på alla separations nr. sätts Snr till 0.

Dg Det antal dagar, över vilka det skall sökas efter frånseparerade suggor. Listan kommer att visa suggor, som är separerade från innan för det angivna antal dagar (max. 100 dagar).

Om Dg sätts till 0 kommer det fram lista över suggor, som skall separeras från i dag och ännu inte är blivit det, samt de suggor, som tidigare är satt till att ska separeras från, och ännu inte har blivit det.

Sätts Dg till minusdagar (-1 - -6) framkommer lista över suggor som skall separeras ifrån inom det angivna antal dagar.

Fig. 30: Skärmbild över ”Separation”

När resultat visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

Fig. 31: Skärmbild för informationer baserat på ”Separation”

10.7 Stationsrörelser

Lista över rörelser vid foderstation inom de angivna antal dagarna.

┌─────────────────────────┐

│Stationsrörelser │

│Station nr. ## │

│Dagar #### │

└─────────────────────────┘

│Stallsystem # │

│Sortering # │

└─────────────────────────┘

Fig. 32: Skärmbid för ”Stationsrörelser”

När resultat visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

┌─────────────────────────┐ ────────────────┐ ────────────────┐

│SuggNr Besök Mj St│ Mj/dag Rest Mj │ Transp.Nr Cyk.dg│

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

└─────────────────────────┘ ────────────────┘ ────────────────┘

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

└─────────────────────────┘ ────────────────┘ ────────────────┘

Fig. 33: Skärmbild över informationer baserade på ”stationsrörelser”

11. Servicebilder

Fig. 34: Funktionsknappt ”Servicebilder”

┌─────────────────────────┐

│SERVICEBILder │

│▒ 18-11-06 13.55.25 │

│Ver... .... ... ... ... │

└─────────────────────────┘

Fig. 35: Skärbild ”Service Översikt”

På Service översiktsbilden (Fig. 35) visas datum och klockslag. Den gällande programversionen är angiven.

På servicebilderna är det tillgång till följande bilder:

Uppsättning M.V.

Anläggning Justera ur Justera moduler

Det skiftas mellan bilderna genom att trycka på Shift + pil upp/ned

11.1 Uppsättning mv.

Fig. 36: Skärmbild för ”Uppsättning mv.”

På bilderna Fig. 36 inknappas diverse data gällande för hela systemet.

11.1.1 Sugga ej ätit

Här knappas in hur många Mj, suggan minimum skall äta för att inte komma på alarmlistan.

Normalt inknappas här det antal Mj, som svarar till ca. 50% av suggans genomsnittliga dygnsranson.

11.1.2 % Färgmärkning

Standard på färgmärkningsenheten är 100 %.

11.1.3 Alarmutg. på station

Om det är monterat alarmutgång skall här knappas 1, eller 0.

11.1.4 Tid för dygnskift

Här ges möjlighet för dygnförskjutning alt både betr. separation och foderplaner.

Skrivs här ”00:00”, verkar dygnskift som beskrivet på foderplanerna, men skrivs det f. eks. ”22:00”

kommer alla foderplanerna också ha detta värde. Likaså startar separations-/ färgmärkningsdygnet också kl. 22:00. Det är en stor fördel om man önskar att förskjuta ätdygnet, således det passar bättre till det mänskliga arbetsdygnet.

11.1.5 Språk

Transponder datorn innehåller som standard flera språkversioner. Språkversionerna är fördelade i 3 grupper, där var innehåller olika språk som visas nedan.

Språk 0 är alltid engelsk av service hänsyn, och transponderanläggning sålt i Danmark levereras alltid med Nordisk språkgrupp installerat, och dansk språk väljs genom att knappa in ”1”.

Språkgrupp: Nordisk ÖstEU VästEU

Anläggning användes i förbindelse med automatisk uppfyllning av foder. Se efterföljande avsnitt omkring automatisk uppfyllning av foderstationer.

┌─────────────────────────┐┌──────────────────────────┐

│Anläggn Innehåll Gräns ││Anläggn K.tid Kg/min M/min│

│Anläggn Innehåll Gräns ││Anläggn K.tid Kg/min M/min│

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 33-0)