Genom medlemskapet i EU hanterar svenska myndigheter olika slags medel från och till EU:s budget. De medel som Sverige får i form av återflöde från EU-budgeten kommer huvudsakligen från EU:s jordbruksfonder och EU:s strukturfonder. Sverige får också stöd till transeuropeiska nätverk samt forsknings- och utbildningsprogram.

För den senare bidragskategorin ligger dock ansvaret för att administrera och förvalta medlen på kommissionen och andra institutioner inom EU, inte på medlemsstaten och de omfattas därför inte av regeringens intygande.

Nationellt intygande

Det är enbart de medel som Sverige erhåller och förvaltar gemensamt med

kommissionen som omfattas av regeringens intygande. Ett delat förvaltningsansvar innebär i korthet att kommissionen har det yttersta ansvaret för förvaltningen av EU:s budget, men att medlemsstaten är ansvarig för att nationellt bygga upp ett

förvaltnings- och kontrollsystem som garanterar en sund ekonomisk förvaltning av EU:s medel. På de områden där det finns ett delat förvaltningsansvar mellan Sverige och kommissionen har totalt åtta myndigheter varit utsedda att förvalta medlen.

Det finns även program inom territoriellt samarbete, s.k. Interregprogram.

Territoriellt samarbete innebär att programmen genomförs inom flera länder för att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Fem av dessa program förvaltas i Sverige av fyra myndigheter. Det är Botnia-Atlantica och Norra Periferin och Arktis som förvaltas av länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län förvaltar program Nord och länsstyrelsen i Jämtlands län förvaltar program Sverige-Norge. Tillväxtverket förvaltar program Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Samtliga program finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ovan nämnda program inom territoriellt samarbete är samtliga undantagna från bruttoredovisning på statens budget. Uppgifter från dessa program för perioden 2014-2020 ingår dock i resultat- och balansräkningarna för programperioden genom att de förvaltande myndigheterna upprättar resultat- och balansräkningar särskilt för dessa medel.

Intygandet för 2018 gäller den svenska förvaltningen av EU-medel från:

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH KASSAMÄSSIG REDOVISNING AVSEENDE EU-MEDEL

167

− Europeiska garantifonden för jordbruket,

− Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,

− Europeiska regionala utvecklingsfonden,

− Europeiska socialfonden,

− Europeiska havs- och fiskerifonden,

− Asyl-, migrations- och integrationsfonden,

− Fonden för inre säkerhet och

− Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Nedan redogörs för förvaltningsansvaret för de fonder från vilka åtgärder finansierats under 2018.

Europeiska garantifonden för jordbruket

Europeiska garantifonden för jordbruket (Garantifonden) har under 2018 finansierat olika direktstöd till jordbrukare och marknadsstöd i syfte att stabilisera

jordbruksmarknaden. Finansieringen av dessa åtgärder kommer enbart från EU, dvs.

de kompletteras inte av obligatorisk nationell medfinansiering.

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är ansvarig myndighet och behörigt

utbetalningsställe och har därmed det yttersta ansvaret för att dessa medel använts på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomistyrningsverket (ESV) är attesterande organ.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Landsbygdsfonden) finansierar under programperioden 2014–2020 insatser för att främja miljön och verka för ökad konkurrenskraft och livskvalitet på landsbygden. Åtgärderna har finansierats gemensamt av Sverige och EU, genom s.k. medfinansiering.

Jordbruksverket är förvaltande myndighet och utbetalande organ för fonden och har därmed det yttersta ansvaret för att dessa medel använts på ett korrekt och effektivt sätt. ESV är attesterande organ.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionala utvecklingsfonden) finansierar under programperioden 2014–2020 åtgärder för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner och invånare. Åtgärderna i programmen har finansierats gemensamt av Sverige och EU.

För programperioden 2014-2020 finansierar fonden åtta regionala program, ett nationellt program och fem program inom territoriellt samarbete samt delar av programmet Lokalt ledd utveckling. Tillväxtverket är förvaltande och attesterande myndighet för åtta regionala program, ett nationellt program samt förvaltande

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH KASSAMÄSSIG REDOVISNING AVSEENDE EU-MEDEL

myndighet för ett program inom territoriellt samarbete (Öresund-Kattegatt-Skager-rak). För de fyra övriga territoriella programmen är Länsstyrelserna i Norrbottens (Nord), Västerbottens (Botnia-Atlantica samt Norra Periferin och Arktis) respektive Jämtlands län (Sverige-Norge) förvaltande myndigheter för programperioden 2014-2020. Dessa myndigheter är ansvariga för att respektive program genomförts på ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheterna har även svarat för utbetalningar av fondmedel. För programmet Lokalt ledd utveckling som finansieras via Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden är Jordbruksverket förvaltande myndighet.

ESV är revisionsmyndighet för samtliga program som finansieras genom den Regionala utvecklingsfonden som förvaltas i Sverige.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (Socialfonden) finansierar under programperioden

2014-2020 åtgärder som syftar till att främja sysselsättningen och social delaktighet.

Åtgärderna i det nationella strukturfondsprogrammet och delar av programmet Lokalt ledd utveckling finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är förvaltande myndighet för det berörda programmet inom Socialfonden och har därmed ansvar för att detta genomförts på ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheten svarar för

utbetalningar av fondmedlen. Svenska ESF-rådet är även attesterande myndighet.

För programmet Lokalt ledd utveckling som finansieras via Regionala

utvecklingsfonden och Socialfonden är Jordbruksverket förvaltande myndighet.

ESV är revisionsmyndighet för samtliga program som finansieras från Socialfonden.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) medfinansierar havs- och fiskeriprogrammet i Sverige i programperioden 2014-2020. Programmet ger möjlighet till finansiering av åtgärder som understödjer dels genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken, dels en hållbar utveckling av fiske och vattenbruk samt närliggande verksamhet. Åtgärder inom programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för fonden. ESV är revisionsmyndighet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) syftar under programperioden 2014–2020 till att bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och underlättar rörlighet inom ramen för den reglerade

invandringen. AMIF medfinansierar projekt inom asyl, integration och laglig

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH KASSAMÄSSIG REDOVISNING AVSEENDE EU-MEDEL

169

migration samt återvändande. Åtgärderna i programmen finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Migrationsverket är ansvarig myndighet för fonden. ESV är revisionsmyndighet.

Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhet (ISF) syftar till att ge ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. ISF består av två delar: ISF Gräns och ISF Polis. ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar. ISF Polis handlar om polissamarbete, brottsförebyggande arbete, bekämpning av brott och krishantering. Myndigheter och organisationer som är verksamma inom dessa områden kan söka stöd för olika projekt. Åtgärderna i programmen finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Polismyndigheten är ansvarig myndighet. ESV är revisionsmyndighet.

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) syftar till att minska fattigdom och social utslagning. Åtgärderna i programmen finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Svenska ESF-rådet är förvaltande och attesterande myndighet för det operativa prog-rammet för FEAD. ESV är revisionsmyndighet.

I dokument Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2018 ESV 2019:19 (sidor 166-169)