Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrun- examensgrun-derna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 63-66)

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.6.8 Skötsel av smådjur och omsorg om deras välbefinnande

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 övervaka, hantera, utfodra och sköta smådjur

 främja djurens välbefinnande

 ha omsorg om förhållandena i djurens livsmiljö

 sköta smådjur i frågor som har att göra med fortplantning

 identifiera ett sjukt djur och bedöma behovet av veterinär samt ge den första hjälpen

 rengöra arbetsmiljöer som hör ihop med skötseln och uppfödandet av smådjur

 utföra erforderliga underhålls- och reparationsarbeten och mer enkla byggnadsarbeten i

små-djurens skötselutrymmen

 använda och underhålla maskiner och utrustning som behövs vid skötsel av djuren

 betjäna kunder och beakta den respons som erhållits av dem i sin verksamhet

 utnyttja informationsteknik i branschens arbeten och vid sökning av information

 utveckla affärsidéer och planera en lönsam företagsverksamhet

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull när han/hon sköter djur

 beakta en ändamålsenlig arbetsergonomi i olika djurskötselsituationer och -miljöer

 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.

Bedömning av kunnandet

64

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Planering och

utförande av smådjursskötsel

planerar sina egna uppgifter och sin tidsanvändning för en arbets-dag

planerar sina egna uppgifter och sin tidsanvändning för en veckas tid

planerar djurenhetens verksamhet för en veckas tid

klarar av de dagliga djurskötsel-arbetena

utför djurskötselarbeten smidigt och planmässigt

arbetar företagarmässigt och förutser problemsituationer

arbetar ansvarsfullt arbetar engagerat, initiativrikt och uppskattar sitt eget arbete

arbetar engagerat, ivrigt, före-tagarmässigt och initiativrikt samt uppskattar sitt eget arbete Verksamhet på

ett hållbart sätt i arbeten med skötsel av små-djur

fäster i sitt arbete uppmärksamhet vid en ansvarsfull skötsel av djuren

beaktar i sitt arbete djurens artty-piska beteende i de vanligaste arbetena, som vid hantering och förflyttning av djuren samt i övriga skötselarbeten

arbetar så att djurens arttypiska beteende beaktas och djuren respekteras samt vill utvecklas som djurskötare på ett sätt som främjar djurens välbefinnande sorterar och återvinner vanliga

avfall.

sorterar och återvinner olika slags avfall

kan förvara, sortera och återvinna olika slags avfall

beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val.

beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar verksam-heten i en mer hållbar riktning.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Hantering och

skötsel av djuren

övervakar, sköter och hanterar smådjur under handledning

övervakar, sköter och hanterar smådjur självständigt

övervakar, sköter och hanterar smådjur säkert

identifierar ett sjukt djur identifierar de vanligaste djur-sjukdomarna på basis av symto-men och bedömer behovet av veterinär

identifierar de vanligaste djur-sjukdomarna på basis av symto-men, har färdigheter att ge den erforderliga första hjälpen och bedömer behovet av veterinär-hjälp

håller sin arbetsmiljö prydlig och förebygger med handledning att djursjukdomar sprids

håller sin arbetsmiljö och djurut-rymmena prydliga och förebyg-ger med sin egen verksamhet att djursjukdomar sprids

har självständigt omsorg om att den egna arbetsmiljön och djurut-rymmena är prydliga och ombe-sörjer på eget initiativ att smitt-samma sjukdomar förebyggs Utfodring av

dju-ren

tillämpar under handledning utfodringsplaner samt skötselan-visningar och genomför skötseln

tillämpar tillräckligt pålitligt utfodrings- och skötselanvisning-arna och genomför skötseln av

tillämpar utfodrings- och skötsel-anvisningarna och genomför självständigt skötseln av djuren

65

av djuret enligt dem djuret enligt dem enligt dem planerar med handledning en

artspecifik utfodring på basis av foder- och artinformaton

planerar en artspecifik utfodring på basis av foder- och artinforma-ton

Behärskande av rengöringsmedel, redskap och -metoder

använder under handledning ändamålsenliga rengörings- och arbetsmetoder

använder ändamålsenliga rengö-rings- och arbetsmetoder

använder ändamålsenliga rengö-rings- och arbetsmetoder och motiverar sina val

Kundbetjäning och följande av skötselavtal

fungerar enligt kundernas krav och beaktar skötselavtalens för-pliktelser.

kundbetjäningen är smidig och han/hon fungerar på det sätt som avtalats i skötselavtalet

fungerar kundcentrerat och beak-tar respons som han/hon fått av kunderna samt följer avtalen noggrant

ger råd åt kunden om djurens grundskötsel och utfodring.

ger råd åt kunden om djurens grundskötsel, och om saker som har att göra med fortplantning.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Identifiering av

smådjursarter och -raser och beaktande av rasmässiga egenskaper i skötseln och utfodringen

identifierar de mest allmänna arterna och raserna och beaktar olika djurs specialkrav i skötseln och utfodringen

identifierar de flesta arterna och raserna och beaktar olika djurs specialkrav i skötseln och utfod-ringen

identifierar de flesta arterna och raserna och beaktar olika djurs specialkrav i skötseln, utfodring-en och hanteringutfodring-en

Behärskande av grundläggande saker vid utfod-ring av smådjur

beaktar i sitt arbete de vanligaste fodrens användbarhet för olika djurarter/-grupper på basis av deras matsmältning

beaktar i sitt arbete de foder som passar för djurarten/-grupperna med tanke på planering av utfod-ringen på basis av specialdrag i deras matsmältning

beaktar i sitt arbete de foder som passar för djurarten/-grupperna med tanke på planering av utfod-ringen på basis av specialdrag i deras matsmältning och av pro-duktionsskedet

Val av rengö-ringsmetoder i smådjurs ar-betsmiljöer

beaktar i sitt arbete de rengö-ringsmetoder som de vanligaste arbetsmiljöerna kräver

beaktar i sitt arbete de rengö-ringsmetoder som olika arbets-miljöer kräver

behärskar de rengöringsmetoder som olika arbetsmiljöer kräver och väljer självständigt en ända-målsenlig metod

Uppföljning av verksamheten och bedömning av grundläg-gande faktorer som inverkar på lönsamheten

anger under handledning de fak-torer som inverkar på smådjurs-företagens lönsamhet

anger de faktorer som inverkar på smådjursföretagens lönsamhet

utnyttjar de resultat som fås om verksamheten och lönsamheten vid bedömning och planering av verksamheten

Utnyttjande av använder branschens vanliga fackterminologi

behärskar fackterminologin och använder den

utnyttjar branschens facktermino-logi i sitt arbete även på det andra

66

fackterminologin och av de ser-vicemöjligheter som branschor-ganisationerna erbjuder

inhemska eller på ett främmande språk och utnyttjar det i sin verk-samhet och vid informationssök-ning

utreder med hjälp av en expert de mesta centrala organisationerna och förbunden inom branschen.

utreder de viktigaste organisat-ionerna och förbunden inom branschen och utnyttjar dem vid behov.

utnyttjar mångsidigt de tjänster som organisationerna och för-bunden inom branschen erbjuder och följer med utvecklingen inom sin bransch.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Lärande och

problemlösning

arbetar ansvarsfullt enligt gemen-samt överenskomna principer

identifierar ett problem som hör ihop med en ny situation, och skaffar vid behov hjälp av en expert

identifierar ett problem som hör ihop med en ny situation och tillämpar det han/hon lärt sig tidigare så, att arbetets slutresul-tat uppfyller kvalitetskriterierna Interaktion och

samarbete

frågar i problemsituationer självmant råd av en mer erfaren

diskuterar, lyssnar och arbetar samarbetsvilligt

diskuterar, lyssnar och beaktar konstruktivt andras åsikter Yrkesetik fungerar i enlighet med det

upp-födaransvar som hör ihop med uppfödning av smådjur

fungerar i enlighet med det an-svar och de skyldigheter som hör ihop med uppfödning av smådjur

känner till det ansvar och de skyldigheter som hör ihop med uppfödning av smådjur och iakt-tar detta föredömligt i sitt arbete lyfter fram några etiska frågor

som är förknippade med bran-schen

fungerar i enlighet med yrkeseti-ken och begrundar etiska frågor som är förknippade med bran-schen

fungerar i enlighet med yrkeseti-ken, begrundar etiska frågor som är förknippade med branschen och kan motivera sina val Hälsa, säkerhet

och funktionsför-måga

sköter och utfodrar djuren under handledning arbetssäkert och använder enligt anvisningarna skyddsutrustning och skyddsklä-der som anvisats honom/henne

utfodrar och sköter djuren över-vägt och använder skyddsutrust-ning och skyddskläder som förut-sätts av arbetet och arbetsmiljön

iakttar en övervägd försiktighet vid utfodring och skötsel av dju-ren och använder situationsan-passat skyddsutrustning och skyddskläder

städar med handledning upp i sin arbetsmiljö.

håller sin arbetsmiljö prydlig och strävar till att arbeta ergonomiskt.

håller sin arbetsmiljö prydlig och beaktar i sitt arbete exemplariskt arbetsergonomins betydelse fäster särskild uppmärksamhet vid förebyggande av skador.

Sätt att visa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 63-66)

Outline

Relaterade dokument