• No results found

Omställning till produktion av biobaserad och återvunnen plast

6 Utvärdering av styrmedel

6.1 Måluppfyllelse för styrmedlen

6.2.3 Omställning till produktion av biobaserad och återvunnen plast

aktörerna organiserar sig i. Mindre aktörer inom en bransch har störst chans att utveckla bra redovisningsrutiner om huvuddelen av de plastprodukter som aktören handskas med skattebeläggs och inte bara några enstaka produkter. Detta är ett motiv till att vi valt vissa avgränsade sektorer och produktgrupper som förenklar uppbyggnaden av redovisningssystem.

6.2.3

Omställning till produktion av biobaserad och återvunnen

plast

Kostnaden för omställning till produktion av återvunnen och biobaserad plast beror bland annat på priset på olja och gas. Högre olje- och gaspriser kommer att

underlätta omställningen till mer biobaserad och återvunnen plast. Flera aktörer som intervjuats i samband med detta uppdrag påpekar att den högre kostnaden för tillverkningen av återvunnen och biobaserad plast, är en viktig barriär. En annan viktig faktor är den tillgängliga produktionsvolymen för biobaserad och återvunnen plast. En större marknad för biobaserad och återvunnen plast med en effektiv värdekedja, flera leverantörer och större produktionskapacitet kommer att göra plaståtervinnings- och bioplastsektorn mera effektiv och sänka kostnader för en omställning. Här är det viktigt att påpeka att en omställning till biobaserad och återvunnen plast i Sverige är beroende av trender på EU-nivå och global nivå inom plastsektorn. För att det skall bli så låga kostnader som möjligt för icke-

fossilbaserad plast behöver de stora producenterna i EU (och övriga världen) i högre grad övergå till icke-fossilbaserad plast. Denna process har börjat, men en omställning i Sverige kommer inte att ha någon stor effekt på världsmarknaden totalt sett. Dock finns möjligheter till ‘first mover advantage’, det vill säga fördelen av att gå före i omställningen. Flera länder styr och utvecklar policies för en sådan omställning, vilket skapar möjligheter att exportera tekniska lösningar till andra länder.

IVL bedömer att omställningen till produktion av biobaserad och återvunnen plast kommer att kräva stora investeringar. Det är tekniskt mjöligt för den existerande fossilbaserade plastproduktionen att övergå till biobaserade råvaror eller mer återvunnen plast, men det kommer att krävas stora investeringar i nya produktionsprocesser och därtill har flera producenter gjort stora långsiktiga investeringar i fossil plast.

Sverige har en utvecklad bioekonomi som kan dra nytta av en omställning till biobaserad plast, fast stora barriärer återstår fortfarande och marknaden är idag liten. Vad det gäller återvunnen plast behövs en rad investeringar inom förbättrad insamling, sortering, och spårbarhet av plastavfall. Nya faciliteter för både

mekanisk- och kemisk återvinning av plast kommer påverka kostnadseffektiviteten, eftersom vissa tekniker fortfarande kommer att behöva utvecklas.

IVL bedömer att en omställning till ökad produktion av biobaserad och återvunnen plast medför ett antal stora investeringar, nya processor och kunskapsbehov genom hela värdekedjan. För att öka kostnadseffektiviteten (och omställningstakten) måste aktörerna på något sätt ställa om såväl ekonomiskt, organisatoriskt och

administrativt. Därför finns behov av att optimera en styrmedelsmix som stödjer detta, exempelvis stöd till forskning och utveckling, stöd till nya produktions- och återvinningsanläggningar, administrativt stöd till små och medelstora företag, samordning av lagstiftningsåtgärder inom närliggande sektorer. Vissa delar av kostnaden kan inte helt styras av den svenska marknaden, därför kommer nära internationellt samarbete vara en förutsättning för en kostnadseffektiv omställning. IVL förordar att stora delar av skatteintäkten används för stöd till omställningen. En tidigare studie från IVL påvisar att det finns en stor potentiell klimatnytta vid byte av jungfrulig fossil råvara mot återvunnen råvara. Det finns en stor

klimatnytta med återvinning för samtliga av de vanligast förekommande plastsorterna. I genomsnitt minskar klimatpåverkan med ca 70 procent genom återvinning. Detta väger upp emissioner och klimatpåverkan av

återvinningsprocesserna, som är låga för återvinning i Sverige.144

Vad gäller klimat och miljöpåverkan av biobaserad kontra fossil-baserad plast är det svårare att ge ett ensidigt svar. Två aspekter är centrala för denna diskussion, växthusgasutsläpp och den direkta samt indirekta påverkan av råvaruproduktionen på markanvändningen.

Ett grundläggande argument for att använda biobaserad plast är att det medför lägre växthusgasutsläpp från plastsektorn. Studier har påvisat att där finns stor potential för detta, upp till ca 300 miljoner ton CO2-ekvivalenter globalt per år.145 Det beror dock mycket på plastens sammansättning och de additiv som används. En studie visar att utsläppen varierar från 85% mindre växthusgasutsläpp till 80% större växthusgasutsläpp från biobaserad (stärkelsebaserad) plast jämfört med fossilbaserad plast.146 Tydligare standarder och mer information om växthusgasutsläpp från olika delar av råvaruproduktionen är viktiga här. När det gäller den biobaserade plastens påverkan på markanvändning inkluderar detta både direkt miljöpåverkan, såsom ökad förbrukning av vatten,

144 Stenmarck et al. (2018) Ökad plaståtervinning – potential för utvalda produktgrupper Baserat på

ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. Naturvårdsverket Rapport 6844.

145 Spierling, S., Knüpffer, E., Behnsen, H., Mudersbach, M., Krieg, H., Springer, S., Albecht, S.,

Herrman, C., Endres, H. (2018). Bio-based plastics - A review of environmental, social and economic impact assessments. Journal of Cleaner Production 185 (2018) 476-491.

146 Broeren, M.L.M., Kuling, L,. Worrell, E, and Shen L. (2017). “Environmental impact assessment of six

starch

plastics focusing on wastewater-derived starch and additives” Resources, Conservation & Recycling, Vol. 127,

bekämpningsmedel och gödsel, samt indirekt miljöpåverkan som konkurrens med odling av mat och foder, samt minskning av den biologiska mångfalden. Idag utgör odling av växter som används till biobaserad plast 0.79 miljoner hektar eller ca. 0,016% av den totala globala markanvändningen.147 Utifrån det perspektivet har en uppskalaning i Sverige liten global påverkan, men om hela den globala plastsektorn ska ställas om till biobaserad produktion kan produktionen av biobaserad plast bli ohållbart. I så fall, måste råvaruproduktionen diversifieras, dvs. flera olika råvaror måste användas, till exempel restprodukter från biomassaproduktion, samt en mycket högre återanvändningsgrad av biobaserad plast.

6.2.4

Svenska företags internationella konkurrenskraft