Základní finanční ukazatele LUCID spol. s r.o

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 46-50)

Finanční ukazatele 2015 2016 2017

Čistý hospodářský výsledek po zdanění (tis. Kč) 588 938 417

Roční tržby (tis. Kč) 46 873 43 837 37 633

Celková aktiva (tis. Kč) 24 486 22 581 22 058

Běžná likvidita 2,25 1,29 2,44

Pohotová likvidita 1,05 0,60 0,70

Okamžitá likvidita 0,47 0,15 0,05

ROE (%) 5,9 9,4 4,4

ROA (%) 2,4 4,2 1,9

Celková zadluženost (%) 58 54 54

Zdroj dat: vlastní zpracování podle Justice.cz (2018)

47

8.3 Environmentální odpovědnost

Podnik používá několik environmentálních nástrojů a zastává několik environmentálně šetrných přístupů, které pomáhají snížit environmentální zátěž životního prostředí.

LUCID spol. s r.o. zavedl environmentální manažerský systém dle normy ČSN EN ISO 14001. Přijetím environmentálního manažerského systému se podnik zavazuje, že při výrobě sníží rizika uvolňování škodlivých látek do životního prostředí, zajistí dostatečnou ochranu zdraví zaměstnancům a bude optimalizovat výrobní vstupy.

(Krčma, 2016) Podnik každým rokem podstupuje recertifikaci, aby splňoval podmínky pro environmentální manažerský systém, protože je tato certifikace obvykle součástí odběratelských požadavků a je důležitá pro udržení konkurenceschopné pozice na trhu.

(LUCID - interní konzultace, 2019)

Podnik v minulosti vynaložil úsilí na zjištění možností snížit únik tepelné energie. Po podstoupení energetického auditu podnikové budovy však byla zjištěna výrazná finanční náročnost celkového zateplení vzhledem ke stáří budovy. Proto byla zvolena finančně přijatelnější varianta týkající se výměny a zateplení oken, což rovněž přineslo snížení spotřeby tepelné energie a pozitivní dopad na životní prostředí. (LUCID - interní konzultace, 2019)

Vzhledem k tomu, že je podnik výrobního charakteru, musí používat během výroby průmyslové utěrky na oleje a další chemické látky. LUCID spol. s r.o. používá výhradně utěrky z textilu, u kterých má smluvně zabezpečené praní. Zamezuje tak samovolné kontaminaci životního prostředí, ke kterému by pravděpodobně docházelo, kdyby používal papírové jednorázové utěrky končící v odpadu. (LUCID - interní konzultace, 2019)

Zaměření výroby podniku umožňuje dosahovat efektivní recyklace v podobě prodeje materiálového odpadu, protože z většiny je vstupním materiálem čistý plech o maximální tloušťce 4 mm nebo jiné kovové materiály. (LUCID - interní konzultace, 2019)

LUCID spol. s r.o. prosazuje digitalizaci dokumentace ve vlastní optické databázi a omezuje dokumentaci ve fyzické podobě v co největším měřítku. (LUCID - interní konzultace, 2019)

48

9 Příprava, předběžné hodnocení a organizace v rámci metodiky čistší produkce

LUCID spol. s r.o. má zájem o snižování vlastního dopadu na životní prostředí, jak je uvedeno v cílech podnikové politiky, a proto je podnik otevřen novým řešením, které by případně vedly k zvýšení environmentální šetrnosti. (LUCID, 2018) K tomuto zvýšení je použit dobrovolný environmentální nástroj čistší produkce, který byl vybrán na základě jmenovaných důvodů v kapitole 3. Tato kapitola se věnuje prvním třem krokům metodiky čistší produkce v rámci hodnocení možností čistší produkce, které bylo teoreticky popsáno v kapitole 3.2. Další kroky jsou samostatně rozpracovány do jednotlivých kapitol kvůli jejich rozsáhlosti.

9.1 Příprava na použití nástroje čistší produkce

Prvním krokem je příprava, ve které je potřeba zajistit pozitivní přístup vedení podniku k environmentální odpovědnosti. (Brady, 2013) V případě podniku LUCID spol. s r.o. lze pokládat podporu vedení za zajištěnou vzhledem k tomu, že ve svém prohlášení o politice podniku z roku 2018 uvádí, že je jeho trvalým cílem postupně odstranit negativní vlivy vlastní činnosti na životní prostředí. (LUCID, 2018) O pozitivním přístupu k environmentální odpovědnosti svědčí i různé environmentální aktivity podniku, které jsou uvedeny v kapitole 8.3.

9.2 Předběžné hodnocení pro čistší produkci

V tomto kroku se vyhodnocují vnitropodnikové procesy podniku, během kterých dochází k tvorbě emisí a odpadů, což napomůže k určení zaměření nástroje čistší produkce.

(Lechleitner, 2015) Jedním z těchto vnitropodnikových procesů může být služební cesta, u které bylo pro účely diplomové práce zvoleno její dopravní řešení, protože doprava je významným zdrojem uhlíkové stopy poškozující životní prostředí. Dopady uhlíkové stopy na životní prostředí jsou popsány v kapitole 4.2. Pro LUCID spol. s r.o. by byl zdrojem informací na přehled vstupů a výstupů „výkaz o spotřebě paliv“ a technické údaje služebního vozu o spotřebě a emisích. Data z výkazu o spotřebě paliv a technické údaje o spotřebě a emisích služebního vozu jsou rozvedeny v analýze uhlíkové stopy dopravního řešení v kapitole 10.

49

9.3 Organizace při zavádění nástroje čistší produkce

Třetím krokem je organizace, během které by se vytvořila pracovní a řídící skupina z vybraných zaměstnanců na základě jejich kompetencí a schopností souvisejících s problematikou dopravního řešení služební cesty. (Harllee, 2017) Vzhledem k tomu, že LUCID spol. s r.o. je malý podnik, je vhodné, aby řídící skupinu tvořili sami jednatelé.

Jednalo by se tedy o Ing. Romanu Šefranou řešící podnikové záležitosti z ekonomického hlediska a o Ing. Otu Šefraného řešící podnikové záležitosti z technického hlediska. (LUCID – interní konzultace, 2019) Výhodou by bylo to, že bude zajištěn 100% soulad se zájmem vedení podniku a snadnější odsouhlasení finančních zdrojů. Řídící skupina stanoví cíl snížení uhlíkové stopy dopravního řešení služebních cest, stanoví a deleguje potřebné pravomoci členům pracovní skupiny a kontroluje situaci. Pracovní skupina by byla tvořena zaměstnanci z fleet managementu definovaného v kapitole 6. Ti by byli odpovědní za analýzu uhlíkové stopy dopravního řešení služební cesty, navržení variant snížení uhlíkové stopy pomocí minimalizace emisí u zdroje, identifikaci možných překážek v realizaci jednotlivých variant, výběr vhodné varianty a realizaci vybrané varianty. Dále by měl do pracovní skupiny patřit zaměstnanec s personálními a daňovými znalostmi nebo alespoň pracovní skupině poskytovat odborné konzultace kvůli ekonomickému zhodnocení variant.

Překážkou k dosažení snížené uhlíkové stopy dopravního řešení služebních cest může být špatný přístup zaměstnanců v podobě nedostatku motivace nebo v podobě nepochopení environmentální odpovědnosti. Další překážkou může být technického a technologického charakteru, kdy je např. palivová stanice mimo dosah podniku nebo parkovací prostor nevyhovuje velikosti nového vozu. Nedostatek finančních prostředků na nákup nového vozu může být rovněž překážkou k dosažení snížené uhlíkové stopy, a proto by měl být při výběru řešení zohledněn stav finančních ukazatelů uvedený v kapitole 8.2.

50

10 Analýza uhlíkové stopy dopravního řešení

Tato kapitola se věnuje určení přímé uhlíkové stopy současné podoby řešení služební cesty.

Dále je zde zpracováno zhodnocení z ekonomického hlediska. Jedná se tedy o čtvrtý krok v rámci metodiky dobrovolného environmentálního nástroje čistší produkce, který je teoreticky popsaný v kapitole 3.2. Tomuto kroku byla vyčleněna samostatná kapitola z důvodu jeho rozsáhlosti.

Výchozí situací je služební cesta za důležitým odběratelem, který bude z interních důvodů označován jako odběratel XYZ. Tento odběratel sídlí v Olomouci a v roce 2018 byla zapotřebí společná pracovní schůzka, na kterou se zástupci LUCID spol. s r.o. dostavili do prostor odběratele. Zástupci LUCID spol. s r.o. se na místo dopravili služebním vozem Subaru Outback. Ten je vyroben, tak aby bylo možné využívat LPG jako palivo. Řidič si tedy může vybrat, zda bude využívat benzín nebo LPG. (Interní zdroj, 2018) Specifikace vozu je shrnuta v tabulce 5.

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 46-50)