Přímý skok do sedu s obratem o 180° do sedu

In document Tréninkový program se zaměřením na trampolíny (Page 25-30)

25

4 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

V bakalářské práci je program zaměřen na děti ve věku 6 – 12 let, což je mladší školní věk neboli střední dětství. Podle Thorové (2015, s. 402) se toto období rozděluje na rané střední dětství, což je do 9 let a pozdní střední dětství, které trvá od 10 do 11/12 let. Děti v tomto věku žijí téměř v neproblematickém světě. „Příroda, technika, sport, mají nyní velkou přitažlivost a mnohé děti dovedou předmětům svého zájmu věnovat tolik píle a pozornosti, že se v daném oboru stanou docela solidními odborníky“ (Matějček, Pokorná, 1998, s. 96).

V raném dětství děti většinou ještě hodně žalují, posmívají se, nedovedou přijímat kritiku a poukazují na nedostatky svých kamarádů.

Podle Špaňhelové (2008, s. 122) je velmi důležitá v tomto období hra. Doposud byla hra fantazijní, nyní si dítě hraje spíše konkrétně. „Hra je často složitější, má složitější pravidla než v předchozím období. Je dobře, když je dítě zdravě soutěživé, má radost ze své výhry, má však také umět prohrávat a radovat se z výhry druhého“ (Špahnělová, 2012, s. 122). Dítě se může stát velmi oblíbené a populární i díky své odvaze.

„Vrstevnické vztahy jsou ještě vrtkavé a nestálé. Dítě se jednu chvíli pohádá, pocítí prudkou nenávist, za chvíli se udobří a skamarádí. Děti se ve skupině učí strategickému myšlení, spolupráci, komunikaci, soupeření, smyslu pro fair play, učí se zvládat frustraci z prohry a odolávat nátlaku skupiny“ (Thorová, 2015, s. 408).

Pokročilejší fází socializace je zakládání nejrůznějších spolků a skupin. Patří do nich pouze určití členové, kteří si důvěřují a mají určitá pravidla, která si většinou sami vymyslí.

Tyto skupiny však velmi často a brzy zase zanikají.

Dítě v tomto období tráví spoustu času sezením ve školní lavici. A proto je na místě pohybová aktivita. Ta „…by se však měla stát kompenzací přemíry statických činností. Sport je nejlepší prevencí obezity, kterou trpí okolo 10% českých dětí“ (Thorová, 2015, s. 410).

Podle Thorové(2015, s. 410) je toto období u dětí označováno jako zlatý věk motorického učení, první období tělesné zdatnosti a obratnosti. Je to velmi citlivé období, umožňující dítěti si poměrně snadno osvojit základy nejrůznějších sportovních aktivit. „Narůstá vytrvalost, zvyšuje se rychlost, koordinace a kontrola pohybů“ (Thorová, 2015, s. 410). Sportovní výkonnost má vliv na postavení dítěte v kolektivu. A jakýkoliv sport je účinná forma na vybití agrese. Je důležité, aby byl sport v tomto věku pro děti hravý.

26

5 PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění“ (Pávková, Hájek, Hofbauer, Hrdličková, Pavlíková, 1999, s. 15). U dětí a mládeže je podstatné, aby volný čas byl ovlivňován pedagogickými pracovníky.Důležité je, aby vedení bylo nenásilné, účast dobrovolná a činnosti pestré.„Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální a sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy.“

(Pávková, Hájek, Hofbauer, Hrdličková, Pavlíková, 1999, s. 15).

Podle Krtičky dělíme volný čas do tří skupin:

• relaxační – touto skupinou volného času je myšleno odpočívání. Nepatří sem biologický spánek. Spíše jen odpočinek.

• zábava – do této skupiny patří aktivní forma odpočinku.

• sebevzdělávání a vzdělávání – tato skupina zahrnuje veškeré aktivity, ve kterých se děti vzdělávajísamy nebo v nějaké zájmové organizaci.

„Úkolem pedagogiky volného času je chápat volný čas jako dobu, která není věnována nicnedělání (nebo pouze v malé míře), nýbrž jako příležitost k činnosti jiného druhu, než je ta, která je pro nás povinná, dále dobu, která je příležitostí k odpočinku, zábavě a rozvoji vlastní osobnosti. Souhrně se tedy můžeme vrátit k tvrzení, že volný čas dětí a mládeže je rozumět čas, který zůstává ke svobodnému využití“ (Krtička, 2004, s. 28).

Volný čas mohou děti trávit v různých zařízeních. Může se jednat např. o školní družiny a kluby, střediska pro volný čas dětí a mládeže, domovy mládeže a různá sdružení.

27

6 POBYTOVÉ PROGRAMY

„Jsou to organizované pobyty 20 a více dětí do 15 let na dobu delší než čtyři dny, jejichž účelem je posílit zdraví a zvýšit jejich tělesnou zdatnost“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 7).

Podle skupiny autorů - IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová (2004, s. 7). Děti v mladším školním věku by měly část letních prázdnin trávit na táboře.

Zde si v rámci pobytu rozvíjejí nové dovednosti a to pohybové, komunikační i logické.

Výhodu mají děti, které jsou společenské, samostatné a hravé.

Každý tábor, soustředění nebo jiné zotavovací akce musejí mít nějaký řád a dodržování pravidel.

6.1 Povinnosti pořádající osoby

Každá pobytová akce se musí předem dobře připravit a během ní se musí dodržovat několik základních pravidel.

6.1.1 Hygienické podmínky

Zajistit „… hygienicky nezávadný stav zařízení a provést opatření k předcházení přenosným nemocím a poškození zdraví“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 7).

6.1.2 Zdravotník

Na každém táboře musí být zdravotník.Tím je člověk, který je např.: „… lékař, střední zdravotnický pracovník oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka nebo student lékařské fakulty, který ukončil třetí ročník“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 21). Provozovatel zajišťuje výbavu lékárničky.

Před zahájením pobytové akce posoudí obvodní lékař, zda je dítě schopné zvládnout danou akci z věkového a zdravotního hlediska. „Provozovatel smí přijmout jen dítě, které je k účasti zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 8)

28

6.1.3 Stravování a pitný režim

Toto jsou dvě velmi důležité věci. Organizátor je povinen zajistit pitnou vodu a vodu na umývání dětí, nádobí i uklízení. Vzhledem k tomu, že připravovaný tábor v bakalářské práci je založen na vysoké fyzické zátěži, je důležité, aby účastníci měli pravidelný přísun spíše chladnějších tekutin a stravu s adekvátně zvýšenými energetickými hodnotami.

Stravování musí být 5 x denně:

• snídaně – musí obsahovat alespoň jeden teplý nápoj,

• dopolední svačina (přesnídávka),

• oběd,

• odpolední svačina,

• večeře.

Alespoň jedno hlavní jídlo musí být teplé.

6.1.4 Ubytování

Zpravidla se pořádá v budovách nebo stanech, a to odděleně dle pohlaví. Osoby sloužící jako dozor nebo lektoři se ubytovávají v blízkosti dětí. „Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu“(IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 9).

6.1.5 Sociální zařízení

Umývárny a toalety navštěvují děti odděleně dle pohlaví, a to podle následujících parametrů:

5 dětí / 1 umyvadlo, 30 dětí / 1 sprchová růžice, 20 dětí / 1 toaleta.

6.1.6 Režim dne

„V režimu dne musí být pevně stanovena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování“

(IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 10). Spánek musí být minimálně 9 hodin. Pouze tehdy, kdy se koná noční hra, se budíček posouvá. Dítě musí mít ale na spánek nejméně 6 hodin.

Na jednoho vedoucího připadá maximálně 10 dětí ve věku 6 – 10 let.

29

7 METODIKA PRÁCE

Před samotným vznikem plánu bylo potřeba stanovit kolik, a jak starých účastníků se pobytu zúčastní. Musela jsem brát v úvahu, že táboru se budou účastnit děti, které na trampolínách nikdy neskákaly a také děti, které mají již několik lekcí skákání za sebou.

Při sestavování soutěžních týmů jsem se řídila věkem, pohlavím a rodinnými příslušníky.

Všechny týmy byly věkově a pohlavně vyrovnané. V žádné skupině nebyli sourozenci spolu.

Plán vznikal za pomoci prostudované odborné literatury, osobních zkušeností z předchozích let a konzultací zkušeného trenéra Ing. Miroslava Patrmana.

Realizací programu byla ověřena jeho funkčnost. Zejména zda je možné ho zrealizovat a jestli je vhodný pro danou věkovou kategorii. Nebyly sledovány výkony po prodělání programu.

7.1 Prostředí

Soustředění se koná ve vesnici Habartice nedaleko hranic s Polskem. Po celý pobyt máme k dispozici tělocvičnu, ve které se cvičí, spí a probíhá stravování. Děti i trenéři spí na žíněnkách ve vlastním spacáku. V tělocvičně je i sklep, kde je kuchyň a jídelna. Zde se 4 x denně stravujeme: snídaně, 2 x svačina a večeře. Na oběd se dochází do 800metrů vzdálené restaurace Zámecký dvůr.V tělocvičně je dále místnost se sprchami a sociálními zařízeními zvlášť pro chlapce a děvčata.

Ze sportovního vybavení, které každoročně stěhuje Trampolíny Patrman, zde máme k dispozici 4 Eurotrampolíny, akróbu, lanč a jiné gymnastické pomůcky: kozu, bradla, švédské bedny, apod. K dispozici máme fotbalové a dětské hřiště.

In document Tréninkový program se zaměřením na trampolíny (Page 25-30)

Related documents