• No results found

II. PRAKTICKÁ ČÁST

5.5 Příprava programu

Při přemýšlení, jaký název pro program zvolit, jsem si nejdříve pohrávala se slovy farma či statek. Vzhledem k tomu, ţe bych ale v budoucnu program ráda rozšířila i o další lekce, tudíţ nová zvířata, rozhodla jsem se pro název Se zvířátky do školy. Toto oslovení nejlépe vystihuje záměr programu.

V březnu (2017) jsem nastínila svŧj záměr realizovat program Se zvířátky do školy ředitelce Mateřské školy Praţská v Brandýse nad Labem, která mi dala svŧj souhlas k realizaci programu. Následně jsem se domluvila se zákonnými zástupci předškolních dětí. Ti mi po vysvětlení cíle a náplně programu daly souhlas k účasti svých dětí. Od dubna 2017 se tak jednotlivé části programu Se zvířátky do školy konaly pravidelně

jednou týdně místo odpoledního odpočinku dětí. Délka jednotlivých lekcí programu byla přibliţně 45 minut vţdy podle aktuální situace.

Hlavním kritériem při výběru jednotlivých účastníkŧ programu, byl věk dětí a také jejich časové moţnosti. Maximální počet účastníkŧ programu jsem si stanovila na 15 dětí, nejmenší počet potom na 6 dětí. Podstatné pro mě bylo získat souhlas od zákonných zástupcŧ dítěte. Nabídku účastnit se programu Se zvířátky do školy jsem přednesla všem rodičŧm předškolních dětí ze dvou tříd mateřské školy, se kterými jsem během roku úzce spolupracovala. Po osobním rozhovoru mi nakonec přislíbilo účast na programu 12 rodičŧ předškolních dětí ze dvou tříd Mateřské školy Praţská v Brandýse nad Labem. Vybraná skupina dětí byla ve věku od 5 do 7 let, přesně jeden rok před nástupem do základní školy. Programu se účastnilo 7 dívek a 5 chlapcŧ.

Pracovní směny pedagogŧ a propojené prostory těchto tříd umoţňují dětem trávit mezi sebou více času v prŧběhu dne. Během školního roku spolu třídy navíc spolupracují a pořádají společné výlety a akce pro rodiče.

Cílová skupina

Vybrané děti jsem dopředu znala z pozice učitelky MŠ a věděla jsem, co od nich mohu očekávat. Polovina vybraných dětí byla z mé třídy, se kterou jsem měla vytvořený blízký vztah učitel - ţák. S druhou polovinou dětí jsem se znala o něco méně, ale vzhledem ke vzájemné spolupráci obou tříd mě děti dobře znaly z předchozích setkání.

Z těchto dŧvodŧ nejsou součástí programu aktivity zaměřené na vzájemné poznávání dětí mezi sebou apod. Pro vyuţití tohoto programu i v kolektivu, který není jiţ ustálený, uvádím v příloze bakalářské práce i návrh úvodní lekce programu.

Charakteristika jednotlivých dětí, které se účastnily programu

Pro sepsání charakteristiky jednotlivých dětí jsem zvolila několik kritérií, které se týkají školní zralosti a připravenosti. V úvodu kaţdé charakteristiky jsem popsala aktuální věk dítěte (duben 2017), jeho rodinnou anamnézu a případně individuální zvláštnosti. Dále jsem krátce popsala oblast sociální zralosti dítěte, jeho pozornost a míru soustředění se na úkol. Zaměřila jsem se také na oblast komunikace dítěte, jeho schopnosti vyjadřování, kresbu a grafomotorické schopnosti.

Vstupní diagnostika dětí (duben 2017)

1. AZ (6 let a 7 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Ţije v rozvádějící se rodině bez sourozence a momentálně prochází sloţitým obdobím. Maminka poměrně často upozorňuje na výchovné problémy, které aktuálně řeší.

Sociální zralost: Dívka mívá problémy v kolektivu, především s ostatními děvčaty. Při volných hrách se snaţí hrát vedoucí roli a strhává na sebe často pozornost. Ráda druhým organizuje jejich činnosti. Ještě plně nedokáţe ustoupit ze svých momentálních přání a podřídit se ostatním.

Pozornost a míra soustředění: Nevydrţí se příliš dlouho soustředit a je hodně roztěkaná. Řada aktivit jí trvá delší dobu, je pomalejší. Během řízené činnosti se často ptá na informace, které s činností vŧbec nesouvisí.

Komunikace + výslovnost: Je hodně upovídaná a neustále něco „brebentí“. Ráda komunikuje především s dospělými, její řeč je plynulá s dostatečnou slovní zásobou.

Kresba + grafomotorika: Dívka má dominantní pravou ruku a zvládá i sloţitější grafomotorické prvky. Její kresba jiţ obsahuje detailnější prvky, kreslí však často stejné motivy bez obměny.

2. BV (6 let a 7 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v úplné rodině s mladší sestrou, ke které má moc hezký vztah.

Sociální zralost: V kolektivu je hodně oblíbená, vyhledává společnost především dvou dívek ze třídy. Respektuje mladší děti, svou pomoc jim však nabídne aţ po vyzvání pedagogem. Upozorňuje na nevhodné chování ostatních dětí.

Pozornost a míra soustředění: Vţdy hbitě reaguje na zadané otázky a všechny aktivity řádně dokončí i bez pomoci učitelky. Při řízené činnosti se vţdy soustředí po celou dobu a zajímá se o nové informace. Je velmi zvídavá a nadprŧměrně inteligentní. Někdy se

stává, ţe jí zadaná činnost připadá příliš lehká a ztratí k dokončení úkolu správnou motivaci. Takový úkol vţdy sice správně splní, ale rychle ho odbude.

Komunikace + vyjadřování se: Při projevu před ostatními dětmi se stydí a klopí zrak.

Její projev je gramaticky správný a obsahuje poměrně velkou slovní zásobu, kterou aktivně pouţívá.

Kresba + grafomotorika: Kresba nepatří mezi její oblíbenou činnost. Je k sobě hodně kritická a nevěří si. Není příliš pečlivá a její pracovní listy jsou většinou pomačkané apod. Jednoduché grafomotorické prvky zvládá bez obtíţí.

3. CU (6 let a 6 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v úplné rodině s o rok mladší sestrou. Obě sestry navštěvují hodně krouţkŧ a další mimoškolní aktivity. Někdy se stává, ţe se děvčatŧm z MŠ nechce odcházet na některý z nich. Holčička bývá velmi svérázná a na vše má svŧj vlastní názor.

Sociální zralost: Holčička příliš nerespektuje ostatní děti. Trvá na svých poţadavcích a neumí z nich ustoupit. Poměrně často se vzteká a ještě se neumí plně ovládat. Kdyţ není úspěšná a nedaří se jí, bývá plačtivá.

Pozornost a míra soustředění: Pokud se jí do některé činnosti příliš nechce, vţdy to hlasitě okomentuje. Potřebuje k plnění úkolu větší motivaci a vysvětlení proč má úkol plnit, jinak činnost řádně nedokončí. Při řízené činnosti se příliš nesoustředí a často vyrušuje ostatní děti. Občas bývá nepozorná a potřebuje zopakovat zadání úkolu. Ráda si dělá věci po svém a nenechá si poradit.

Komunikace + vyjadřování se: Je hodně komunikativní. Má drobné problémy s výslovností hlásky r a pravidelně dochází na logopedii.

Kresba + grafomotorika: Má dominantní pravou ruku a grafomotorické cviky ji nedělají potíţe. Je však poměrně obtíţné ji k této činnosti motivovat. Ráda maluje především dívčí motivy, ale dává přednost jiţ namalovaným omalovánkám.

4. DT (6 let a 5 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá jako jedináček v úplné rodině a podle mého názoru je hodně „opečovávaný“. Chlapec je hodně citlivý, vázaný na maminku. Pokud se mu nějaká aktivita nedaří, reaguje plačtivě a bývá úzkostný. Jinak je velmi optimistický a veselý.

Sociální zralost: Je velmi laskavý a dobrosrdečný, snaţí se pomáhat druhým kamarádŧm občas i na úkor sebe.

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti je aktivní a zapojuje se do kaţdé činnosti. Vydrţí se soustředit poměrně dlouhou dobu. „Předškolní“ úkoly ho velmi baví, často si řekne o úkoly „navíc“, které hned druhý den přinese vypracované.

Komunikace + vyjadřování se: Jeho slovní projev je těţkopádný je znát ţe jeho slovní zásoba není příliš rozsáhlá. Nemá úplně správnou výslovnost, ale společně s rodiči dochází na logopedii. Je velmi upovídaný a rád se svěřuje se svými záţitky.

Kresba + grafomotorika: Je orientovaný na levou ruku. Jeho kresba není ještě zralá.

Kresba postavy ještě stále spíše připomíná hlavonoţce. Grafomotorické prvky zvládá samostatně, jeho drţení tuţky je však hodně křečovité a následný projev hodně kostrbatý.

5. ES (6 let a 3 měsíce)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v úplné rodině se starším bratrem. Jeho rodiče jsou velmi vstřícní a dobře se s nimi spolupracuje. Velmi často si hraje s konstruktivními stavebnicemi, kaţdou chvíli vymýšlí nové nápady pro své stavby. Zajímá se o technické předměty a stroje. Daří se mu především v předmatematických aktivitách.

Sociální zralost: Je kamarádský k ostatním dětem. Vţdy se postaví na stranu slabšího a dělá mu oporu. V kolektivu dětí je velmi oblíbený, děti ho často vyhledávají pro společnou hru. Ve třídě zastává roli „kašpárka“.

Pozornost a míra soustředění: Občas se nechává strhnout ostatními kluky

Komunikace + vyjadřování se: Rád vypráví záţitky z domova a jeho projev je plynulý a gramaticky správný. Má poměrně velkou slovní zásobu. Jeho výslovnost není úplně v pořádku, občas vyslovuje špatně sykavky.

Kresba + grafomotorika: V oblasti grafomotoriky a kresby je slabší, ale především z toho dŧvodu, ţe tuto činnost nemá příliš rád a nevyhledává ji. Jednoduché grafomotorické prvky zvládá, ale jeho pracovní tempo je pomalé. Lépe se mu daří práce na velkém formátu papíru.

6. GP (6 let a 5 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v širší rodině s více sourozenci. Jeho rodina je sociálně slabší a často řeší existenční potíţe.

Sociální zralost: Chlapec je velmi citlivý a občas má potíţe s odloučením od matky.

V kolektivu vyhledává především společnost stejně starých chlapcŧ a se začleněním do hry nemá problémy. Při soutěţivých hrách špatně zvládá prohru a je plačtivý.

Pozornost a míra soustředění: Na zadaný úkol se soustředí po celou dobu. Jeho pracovní tempo je velmi pomalé. Jeho pozornost se stále zaměřuje především na hlavní znaky, detailŧ si příliš nevšímá.

Komunikace + vyjadřování se: Chlapec má velmi špatnou výslovnost a i přesto, ţe byli oba rodiče několikrát obeznámení zaměstnanci MŠ s tímto problémem, na logopedii přesto docházet nezačal. Na základě hodně špatné výslovnosti a slabého projevu v řeči, nastoupí chlapec do přípravné třídy při základní škole.

Kresba + grafomotorika: Chlapec poměrně rád kreslí. Jeho náměty kresby se týkají především dopravy a povolání hasiče. Nemá vţdy úplně správné drţení tuţky, ale po upozornění pedagogem si úchop opraví správně.

7. HO (6 let a 5 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v úplné rodině s dvěma staršími bratry. Je poměrně hodně ţivá a neustále v pohybu. Velmi intenzivně navštěvuje krouţek maţoretek. Tráví hodně volného času na trénincích a závodech.

Předškolní přípravu nemá příliš ráda a je u ní většinou velmi tichá a zaraţená. Při jiných příleţitostech je aktivní a zaujímá vŧdčí pozici v organizování volné hry. Jsou na ní kladeny poměrně velké poţadavky ze strany matky.

Sociální zralost: Ovlivňuje svými postoji ostatní děti, především dívky. Zaujímá roli organizátorky. Není vţdy ohleduplná k mladším dětem. Velmi si vybírá své kamarády většinou na základě nějaké výhody, která z toho pro ni plyne (hračka).

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti často vyrušuje a je nesoustředěná.

Na zadaný úkol potřebuje více času a povzbuzení, případně zopakování zadaného úkolu.

Komunikace + vyjadřování se: Dívka nemá problémy s vyjadřováním, její projev je plynulý a gramaticky správný. Příliš nerespektuje pravidla slušné konverzace a skáče druhým do řeči. Snaţí se mít vţdy poslední slovo.

Kresba + grafomotorika: Dívka příliš nevyhledává kreslení, raději dává přednost omalovánkám. V kresbě si příliš nevěří a vţdy se ohlíţí na práce ostatních dětí.

Nepouţívá vlastní nápady, ale často kopíruje náměty od ostatních. Její úchop je hodně křečovitý a rychle se při práci unaví.

8. JM (6 let a 2 měsíce)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Ţije v úplné rodině jako jedináček. Je nadprŧměrně inteligentní, sama jiţ čte a je velmi šikovná a pečlivá. Rodiče se jí intensivně věnují, často jezdí na poznávací výlety a navštěvují řadu kulturních akcí.

Jsou na ní kladeny velké nároky ze strany rodičŧ. Byla přijat do výtvarného a hudebního oboru při základní umělecké škole.

Sociální zralost: Mívá problémy v kolektivu, neumí se prosadit a hraje si většinou sama nebo s mladšími dětmi. Při nezdaru je plačtivá, pokud si není jistá, činnost raději vŧbec nevyzkouší a předvede ji aţ následující den, aţ si ji doma „natrénuje“.

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti se soustředí po celou dobu činnosti, většinu úkolŧ zvládne zpracovat s velkým předstihem před ostatními. Ráda vyplňuje pracovní listy a aktivně se hlásí o všechny úkoly „navíc“.

Komunikace + vyjadřování se: Je spíše zakřiknutá, stydí se mluvit před ostatními dětmi a velmi se bojí neúspěchu.

Kresba + grafomotorika: Její kresba je nadprŧměrná. Obsahuje hodně detailŧ a prostorové vyjádření.

9. KL (6 let a 2 měsíce)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v pětičlenné rodině, oba jeho rodiče jsou velmi vzdělaní. Má dvě mladší sestry. Na svŧj věk je hodně vysoký, mívá problémy s koordinací pohybŧ, často zakopává apod. Je velmi inteligentní, přečte jednoduché nápisy apod. Často si v MŠ pŧjčuje obrázkové encyklopedie a prahne po nových informacích.

Sociální zralost: Mívá problémy s dodrţováním společných pravidel a nerespektuje mladší děti. Při řešení problémŧ v kolektivu bývá neústupný a trvá si na svém názoru.

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti se soustředí po celou dobu úkolu a aktivně reaguje. Zadané úkoly vţdy úspěšně splní ještě v předstihu před ostatními.

Komunikace + vyjadřování se: Má poměrně rozsáhlou slovní zásobu a vyjadřuje se vţdy spisovně. Mívá problémy s výslovností hlásky r a ř.

Kresba + grafomotorika: Jeho kresba je velmi vyzrálá, kreativní a obsahuje mnoho detailŧ. Chlapec zvládá i sloţitější grafomotorické prvky a je manuálně šikovný.

10. LK (5 let a 11 měsíců)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v široké rodině s dvěma staršími sourozenci. Během posledních dvou let prodělala následkem úrazu komplikované zlomeniny, které si vyţádaly operace v obou loktech.

Sociální zralost: Je velmi milá a přátelská, mezi dětmi oblíbená. Pro některé mladší děti je velkým vzorem a všude ji následují. Pomáhá řešit spory mezi dětmi a vţdy nabízí svou pomoc.

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti se soustředí na dané téma, od činnosti neodbíhá a úkol řádně splní.

Komunikace + vyjadřování se: Její řeč je vyzrálá a gramaticky správná, neostýchá se mluvit před ostatními. Nemá problémy s výslovností.

Kresba + grafomotorika: Vlivem náročných operací má problémy se správným drţením tuţky. Dochází na pravidelné rehabilitace a lékařské konzultace. Její kresba je nápaditá a odpovídá jejímu věku.

11. MJ (6 let)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Vyrŧstá v úplné rodině s čerstvě narozenými sourozenci. S jeho výchovou hodně pomáhají oba prarodiče. Je vidět, ţe se hlavní pozornost rodičŧ obrátila především na dvojčata. Chlapec o nich především zpočátku nemluvil příliš hezky. Rodiče se o chlapce bojí a jsou velmi starostliví. Jeho docházka do MŠ je velmi nepravidelná.

Sociální zralost: Skupinová práce se mu příliš nedaří, nemá příliš velkou motivaci něco dělat společně s ostatními dětmi. Při individuální práci se mu daří lépe a dosáhne mnohem vyššího výkonu. Mívá problémy s ostatními vrstevníky a většinou se jim stranní. Při individuální práci se mu daří lépe a dosáhne mnohem vyššího výkonu. Mívá problémy s ostatními vrstevníky a většinou se jim stranní. Pokud se mu něco nevydaří, bývá plačtivý.

Pozornost a míra soustředění: Při řízené činnosti se nevydrţí příliš dlouho soustředit, bývá hodně přelétavý a střídá činnosti. Pokud ho úkol opravdu nezaujme, nedokončí ho.

Není příliš samostatný, často potřebuje zopakovat zadání úkolu.

Komunikace + vyjadřování se: Komunikuje především hlavně s dospělými a vyhledává jejich pozornost. Jeho výslovnost je správná, občas uţívá špatné koncovky.

Nemá příliš velkou slovní zásobu a občas hledá správná slova. Skáče druhým do řeči a ostýchá se mluvit před skupinou dětí.

Kresba + grafomotorika: Jeho kresba připomíná spíše hlavonoţce bez zbytečných detailŧ, zvládne ale udělat základní grafomotorické prvky. Jeho drţení tuţky je hodně křečovité.

12. NI (6 let)

Rodinná anamnéza + individuální zvláštnosti: Ţije v úplné rodině s malou sestřičkou.

Maminka je momentálně na mateřské dovolené. Rodina je cizí národnosti a především zpočátku, byla s rodiči obtíţná spolupráce. Dívka tráví v mateřské škole poměrně hodně času a domŧ chodí aţ mezi posledními. Holčička má mírnou nadváhu a není příliš obratná.

Sociální zralost: Při volné hře navazuje kontakty překvapivě snadno. V MŠ si nejraději hraje v dívčí společnosti a moc hezky se chová k mladším dětem. Občas bývá úzkostná.

Pozornost a míra soustředění: Na zadané úkoly se soustředí poměrně dobře a nemá problémy s jejich dokončením. Při práci potřebuje povzbudit a ověřit si zda úkol správně pochopila. Její práce je pomalejší, ale velmi pečlivá.

Komunikace + vyjadřování se: Stydí se mluvit před ostatními dětmi někdy i před dospělými, její slovní zásoba je malá. Její řeč není gramaticky správná, často špatně skloňuje a zaměňuje některá slova. Mluví hodně potichu a klopí zrak k zemi.

Kresba + grafomotorika: Kreslí výrazně malé postavy, které však obsahují všechny detaily. Základní grafomotorické prvky ji nečiní potíţe.