Předvýzkum a jeho výsledky

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 57-63)

3.3 Použité metody

3.3.1 Předvýzkum a jeho výsledky

Před vlastním průzkumem byl navrhnutý dotazník nejprve použit na malém vzorku respondentů, z důvodu získání zpětné vazby. Tímto krokem se poměrně rychle daly zjistit případné nedostatky a přednosti zvolené metody. Výhodou samotného předvýzkumu pak byla také možnost přesvědčit se o validitě (platnosti) jednotlivých otázek dotazníku, tj. ověřit požadavek, aby dotazník skutečně vypovídal o tom, o čem vypovídat má.

Jako respondenti byli zvoleny dvě kolegyně z oboru, který se zabývá řešenou problematikou. Obě kolegyně již několik let pracují v ústavu sociální péče, jehož reálné poměry jsou mi dobře známy, proto nebylo složité posoudit, které jejich odpovědi byly subjektivně zkreslené a neodpovídaly samotné realitě.

Po realizaci předvýzkumu bylo zřejmé, že některé z položek dotazníku nebyly správně nastaveny. V následujícím textu předkládám jejich rozbor.

Návrh původního dotazníku a jeho korekce:

___________________________________________________________________________

1) Předpoklad č.1 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že mezi nejčastější zdravotní problémy, které se u sledovaných jedinců s Downovým syndromem objevují patří zejména infekce horních cest dýchacích, poruchy zraku a sluchu, srdeční vady a kožní problémy. Položka č. 17:

___________________________________________________________________________

Zaškrtněte prosím, které z následujících zdravotních problémů se u jedinců s Downovým syndromem ve vašem ÚSP objevují nejčastěji:

 Infekce horních cest dýchacích Kožní problémy Poruchy zraku Zažívací obtíže Poruchy sluchu Klinefelterův syndrom Vady pohybového aparátu Poruchy štítné žlázy

 Leukémie Srdeční vady Oslabená imunita Epilepsie

 Cukrovka Psychiatrické poruchy

___________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že mezi zdravotní problémy, které se u jedinců s DS objevují nejčastěji patří: infekce horních cest dýchacích, poruchy zraku a sluchu, vady pohybového aparátu, kožní problémy a epilepsie.

Závěr: výsledek sice vypovídá o zdravotních problémech, které se vyskytují nejčastěji, není zde však patrné, které z těchto zdravotních problémů jsou úplně nejvíce a které méně časté, popř. zda se všechny tyto problémy neobjevují stejně často. Tuto položku včetně předpokladu je tedy třeba poupravit tak, aby z výsledků bylo patrné též pořadí jednotlivých zdravotních problémů.

2) Předpoklad č. 2 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že mezi nejméně časté zdravotní problémy, které se u sledovaných jedinců s Downovým syndromem objevují, patří zejména Klinefelterův syndrom a Leukémie.

Položka č. 18:

___________________________________________________________________________

Zaškrtněte prosím, které z následujících zdravotních problémů se u jedinců s Downovým syndromem ve vašem

ÚSP vyskytují nejméně, popř. jste se s nimi ve své praxi u jedinců s Downovým syndromem nikdy nesetkali:

 Infekce horních cest dýchacích Poruchy štítné žlázy Poruchy zraku Leukémie

 Poruchy sluchu Oslabená imunita Vady pohybového aparátu Cukrovka Kožní problémy Srdeční vady Zažívací obtíže Epilepsie

 Klinefelterův syndrom (nadbytečný chromozom X) Psychiatrické poruchy

__________________________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že mezi nejméně časté zdravotní problémy, které se u jedinců s DS objevují patří: Klinefelterův syndrom, Leukémie a psychiatrické poruchy.

Závěr: z výsledků není opět patrné pořadí četnosti zjištěných nejméně častých zdravotních problémů. Tuto položku včetně předpokladu je tedy třeba opět poupravit tak, aby z výsledků bylo patrné i jejich přesné pořadí.

3) Předpoklad č. 3 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že více než 70% jedinců s Downovým syndromem v ústavech sociální péče trpí obezitou. Položky č.1,2:

___________________________________________________________________________

Kolik klientů s Downovým syndromem je ve vašem ÚSP?

• Kolik klientů s Downovým syndromem ve vašem ÚSP trpí obezitou?

__________________________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že v daném ústavu je pět klientů s DS a z toho jsou tři klienti obézní.

Závěr: výsledky sice vypovídají o počtu obézních klientů s DS v daném ústavu, není z nich však vůbec patrné o jaký stupeň obezity jde. Zda jsou tito klienti obézní dle subjektivního názoru vypovídající osoby, či zda je jejich obezita diagnostikována přímo lékařem, popř. zda u nich nejde pouze o nadváhu. Tuto položku včetně předpokladu je tedy třeba přepracovat tak, aby výsledek podával informace, které jsou více objektivní a ověřitelné.

4) Předpoklad č.4 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že obezita se v ústavech sociální péče vyskytuje ve více než 50% u mladistvých a starších osob s Downovým syndromem. Položka č.3:

___________________________________________________________________________

Nejvíce obézních klientů s Downovým syndromem ve vašem ÚSP, se objevuje ve věkové kategorii (zaškrtněte):

 dětí dospělých dospívajících, mladistvých starších osob

___________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že nejvíce obézních klientů s DS se v daném ústavu objevuje ve věkové kategorii dospívajících, mladistvích a dospělých.

Závěr: výsledky vypovídají o věkových kategoriích, ve kterých se obezita u klientů s DS objevuje, nevypovídají však o tom, ve kterém z těchto věkových období je zdaleka nejčastější.

Tuto položku včetně předpokladu je třeba přepracovat. Pro větší objektivitu odpovědí je též třeba předložené věkové kategorie lépe specifikovat, tzn. označit je konkrétním věkem.

5) Předpoklad č.5 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že více než 50% vychovatelů a pracovníků v ústavech sociální péče je informováno o možných zdravotních problémech objevujících se u jedinců s Downovým syndromem. Položka č.4:

___________________________________________________________________________

Myslíte si, že existují určité specifické zdravotní problémy, které se u jedinců s Downovým, syndromem objevují častěji nežli u „normální“ populace? ANO – NE - NEVÍM

Jestliže ano, napište prosím jaké:………...

__________________________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že respondenti vědí o existenci určitých specifických zdravotních problémů, které se u jedinců s DS objevují častěji nežli u

„normální“ populace.

Závěr: položka ověřuje stanovený předpoklad.

6) Předpoklad č.6 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že většina vychovatelů a pracovníků ÚSP je informováno, kde získat potřebné informace, týkající se problematiky Downova syndromu, zdravotních problémů, které se s tímto syndromem nejčastěji pojí a jejich prevence. Položky č.5, 6:

___________________________________________________________________________

• Znáte nějaká centra zabývající se problematikou Downova syndromu, pomocí těmto lidem a jejich blízkých? ANO – NE Jestliže ano, napište prosím jaká:………..

• Kde dále byste hledali potřebné informace týkající se problematiky Downova syndromu?

___________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že respondenti znají některá z center, která se zabývají problematikou DS a dále, že respondenti též vědí, kde jinde by potřebné informace k této problematice měli hledat.

Závěr: položky ověřují stanovený předpoklad. Pro získání více informací je vhodné položku, která se dotazuje na znalost různých center rozšířit i na dotaz o dalších organizacích a institucích zabývajících se touto problematikou.

7) Předpoklad č. 7 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že prevence zdravotních problémů u jedinců s Downovým syndromem v oblasti tělesné a pohybové výchovy je charakteristická nedostatkem pohybové aktivity a že tedy u většiny klientů s Downovým syndromem převažuje „sedavý způsob života“.

Položky č.7, 8:

___________________________________________________________________________

• V denním programu klientů s Downovým syndromem ve vašem ÚSP převažují spíše (zaškrtněte):

 odpočinkové a relaxační aktivity

 pracovní, pohybové a cvičební aktivity

• Jak často klienti s Downovým syndromem ve vašem ÚSP cvičí? (zaškrtněte):

 2-3krát týdně 1krát za 14 dní 1krát týdně 1krát za měsíc

__________________________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byla získána informace, že v denním programu klientů s DS převažují spíše pracovní, pohybové a cvičební aktivity a dále, že tito klienti v daném ústavu cvičí zhruba 2-3krát týdně.

Závěr: získané výsledky nezohledňují věk klientů, tzn. že z výsledků není patrné, zda pohybové a cvičební aktivity převládají u všech klientů s DS, nebo pouze u klientů s DS určitého věku (např. jen v dětství a poté jejich aktivita klesá). Z výsledků je dále patrné, že odpovědi zcela nekorespondují s realitou která je v daném ústavu běžná. Respondenti zvolily odpovědi, které tvrdí, že s těmito klienty se pravidelně 2-3krát týdně cvičí a že jejich pohybová, pracovní a cvičební aktivita převažuje nad aktivitami odpočinkovými. Z vlastní zkušenosti lze však potvrdit, že tento stav je v daném ústavu spíše stavem ideálním a po většinu roku se zde nenaplňuje.

Prostřednictvím předložených otázek tento fakt nelze ověřit. Položky nejsou dostatečně objektivní, neověřují daný předpoklad a jsou kladeny sugestivně. Proto je třeba přepracovat je tak, aby podávaly objektivnější informace. Položku, která se dotazuje na četnost cvičení by bylo vhodné do dotazníku nevkládat vůbec, příp. jí nahradit jinou položkou.

8) Předpoklad č.8 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že prevence zdravotních problémů u jedinců s Downovým syndromem v oblasti zdravého životního stylu, je charakteristická nedodržováním všech zásad zdravé výživy a že tedy u většiny klientů s Downovým syndromem převažuje nadměrný přísun vysoce energetických a nedostatečně kvalitních potravin. Položky č.9-15:

___________________________________________________________________________

Strava klientů s Downovým syndromem ve vašem ÚSP je charakteristická spíše (zaškrtněte):

 slabšími snídaněmi a vydatnějšími večeřemi

V hlavních chodech jídel, podávaných klientům s Downovým syndromem ve vašem ÚSP, převažují jako přílohy spíše (zaškrtněte): těstoviny konzumují sladkosti obden, konzum sladkostí je stejný jako u normální populace, dále že klienti konzumují častěji bílé pečivo a v hlavních chodech jejich jídel převládají spíše brambory a vepřové maso. Za nedostatek, který převažuje ve stravě těchto klientů považují respondenti zejména omezený konzum čerstvé zeleniny a ovoce a vysoký konzum sladkostí a cukrovinek.

Závěr: položky víceméně ověřují stanovený předpoklad, až na položku, která se dotazuje zda převažují spíše slabší snídaně a vydatnější večeře nebo vydatné snídaně a méně vydatné večeře.

Tato otázka je kladena příliš sugestivně a svádí respondenty odpovídat tak, jak je od nich pravděpodobně očekáváno. Tuto otázku je třeba přepracovat tak, aby podávala objektivnější informace. Taktéž je potřeba přepracovat stanovený předpoklad, neboť předložené otázky se ve skutečnosti nedotýkají všech zásad zdravé výživy, jak je zde naznačeno.

9) Předpoklad č. 9 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že více než 70% respondentů (vychovatelů a pracovníků v ústavech sociální péče) využívá občas u jedinců s Downovým syndromem jako odměnu různé sladkosti, zákusky, cukrovinky atp., a tím porušuje preventivní dietní opatření u těchto klientů. Položka č.16:

___________________________________________________________________________

Sladkosti a cukrovinky jako odměnu využíváte u klientů s Downovým syndromem ve vašem ÚSP (zaškrtněte):

 často občas nikdy

___________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byly získány informace, že respondenti občas využívají sladkostí a cukrovinek jako odměny pro klienty s DS.

Závěr: položka ověřuje stanovený předpoklad.

10) Předpoklad č.10 a položky, které ho mají ověřit:

Lze předpokládat, že většina ústavů sociální péče zajišťuje, v rámci prevence různých zdravotních problémů u jedinců s Downovým syndromem, svým klientům pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Položka č.19:

___________________________________________________________________________

Zajišťujete v rámci vašeho ústavu klientům s Downovým syndromem pravidelné preventivní prohlídky (zubní, gynekologické, vyšetření zraku a sluchu atp.) u lékaře? (zaškrtněte):

 ústav tyto prohlídky zajišťuje preventivně

 klienti chodí k lékaři jen mají-li nějaké konkrétní zdravotní problémy ústav prohlídky nezajišťuje, zajišťují je rodiče klienta

___________________________________________________________________________

Výsledek předvýzkumu: z výsledků byly získány informace, že daný ústav zajišťuje pro své klienty s DS lékařské prohlídky preventivně.

Závěr: ze získaných informací není patrné, které konkrétní prohlídky a jak často ústav pro jedince zajišťuje. Určitá nesrovnalost je dále v tom, že ústav může např. zajišťovat pouze některé preventivní prohlídky (zubní), ale ostatní preventivní prohlídky (např. gynekologické atp.), mohou již zajišťovat rodiče klienta. Tuto položku je třeba přepracovat tak, aby bylo patrné, které konkrétní prohlídky a jak často jedinec v rámci ústavu absolvuje.

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 57-63)