Paretova analýza s Lorenzovou křivkou

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ MANIPULACE PŘI NAVÁŽENÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU (sidor 22-34)

Paretova analýza se realizuje v několika krocích:

Definování místa analýzy – výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo efektivitu. Může se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, úspěšnost produktů apod.

Sběr dat – pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty se zapíší do tabulky.

Uspořádání dat – získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po nejmenší.

Lorenzova kumulativní křivka – tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu viz. obrázek.

Stanovení kritéria rozhodování – zde se můžeme rozhodnout využít striktně Paretova pravidla 80/20 a nebo si také můžeme vybrat, že chceme odstranit jen 60 % neshod apod. My si zvolíme 80/20.

Identifikování hlavních příčin – z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do tabulky, z hodnoty 80 % vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní pak spustíme svislou čáru, která nám oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat.

Ty, které mají největší vliv na následky.

Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které nám způsobují nejvíce ztrát a nebo naopak, vedou k navýšení zisku. [6]

2.9 ABC analýza [8] [2] [14]

Jeden ze základních ukazatelů efektivnosti systému řízení zásob. ABC analýza je založena na principu, že jen několik faktorů podstatně ovlivňuje celkový problém.

Základním principem ABC analýzy je skutečnost, která vyplývá z tzv. Paretova pravidla. Toto pravidlo říká, že „80 % všech důsledků je způsobeno jen asi 20 % příčin“. [8]

ABC-analýza probíhá při členění materiálů podle hodnoty roční spotřeby ve třech způsobech:

- zjištění hodnoty roční spotřeby pro každou materiálovou položku (vynásobením roční potřeby v jednotkách množství nákupní nebo zúčtovací cenou) a setřídění podle sestupného pořadí;

- výpočet procentních podílů jednotlivých materiálových položek na celkové spotřebě a kumulace procentních hodnot podle zjištěného pořadí;

- zjištění procentního podílu množství každé materiálové položky na celkovém počtu položek;

- definování mezí středních intervalů, přičemž se vymezí hranice u dvou stanovaných procentních podílů na celkové hodnotě spotřeby. [2]

Graf 2: ABC analýza [14]

Tři základní skupiny ABC analýzy:

A – významné výrobky s ohledem na obrat podniku (10 % výrobků, 70 % obratu). Patří zde položky s největším podílem na obratu. Je jim věnována největší pozornost. Při jejich nákupu je potřebný detailní průzkum dodacích podmínek (kvalita, cena, dodací lhůta) pro každou položku zvlášť. Velikost potřeb je určována analyticky na základě výrobních plánů, kusovníků a norem spotřeby materiálu. Objednávání je realizováno v kratších časových intervalech. I nepatrné snížení stavu zásob má výrazný dopad na snížení nákladů na skladování.

B – méně „významné“ výrobky (20 % výrobků, 15 % obratu). Patří sem položky se střední výškou obratu. Pozornost věnována těmto materiálům je obvykle orientována na jednotlivé materiálové skupiny (ne na jednotlivé druhy materiálu). Velikost potřeb může být určována i analyticky, ale většinou postačuje statistický odhad (forecasting). Při řízení zásob jsou objednávané ve větších sjednávacích cyklech, protože zvýšení průměrné úrovně zásob u této skupiny položek nemá až tak výrazný vliv na výšku skladovacích nákladů, jako u položek skupiny A.

C – „nevýznamné“ výrobky (70 % výrobků, 10 % obratu). Do této skupiny patří nízkoobrátkové položky. Tyto položky jsou obstarávané vždy až na základě přímých požadavků.[8]

3 Praktická část

Diplomová práce se zabývá pracovníky (handlery) navážející obalový materiál (karton, pěny, CK, monitory, palety, odpad a ostatní materiál) k balicí jednotce a odvážející hotové jednotky pomocí ručního paletového vozíku (Obr.7).

Obr.7: Paletový vozík

V celém podniku se nachází jedenáct balicích jednotek a dvacet dva handlerů.

Na hale A byli monitorovány čtyři tito pracovníci, na hale B sedm a na hale C čtyři.

Bundle handleři navážející monitory nebyli měřeny, rovněž tak handleři na hale A u linek L1 a L4.

Monitorování spočívalo v neustálém sledování handlerů a měření jednotlivých činností (Příloha R). Tyto činnosti byly zapisovány do předem připraveného formuláře (pozorovací list pro snímek pracovního dne). Činnosti byly rozděleny do čtyř skupin.

Přidávající hodnotu, nepřidávající hodnotu, plýtvání a pauzu. Většina aktivit spojených s navážením obalového materiálu nepřináší výrobku přidanou hodnotu. Jediná položka, která posouvá výrobek k zákazníkovi, je odvoz hotových výrobků do skladu. Vzhledem k tomu, že pracovník naváží obalový materiál a je to jeho náplní práce, lze k tomuto navážení přihlížet jako na aktivitu přidávající hodnotu. Mezi aktivity přidávají hodnotu bylo zařazeno: navážení obalového materiálu, odvoz hotových jednotek, shromažďování odpadu, skenování jednotek, odvoz odpadu, balení jednotek, přípravu palety na odpad, rozbalování materiálu, převzetí materiálu, přesun palety na paletové místo a štítkování monitorů. Mezi aktivity nepřidávající výrobku hodnotu byly

zařazeny: cesta naprázdno, PC hledání, paletizace a hledání materiálu. Mezi plýtvání patří nečinnost a rozhovor.

Dále bylo zapsáno, jaký druh materiálu a jejich počet handleři za směnu navezou k balicí jednotce.

Cesty pracovníků byly zakresleny do jednotlivých layoutů a byly vytvořeny jednotlivé Spaghetti diagramy. Z těchto layoutů bylo odečteno kolik jednotlivé trasy měří a byly zapsány přehledně do tabulek.

3.1 Činnosti všech handlerů

Navážení obalového materiálu – handler na začátku směny dostane list s informací jaké jednotky se během směny budou vyrábět a následně i balit. Dle tohoto zakázkového listu a příslušného part numberu naváží obalový materiál (Obr.8, Obr.9, Obr.10).

Obr.8: Pěny Obr.9: Karton

Obr.10: Palety

Převzetí materiálu – tato činnost je zaznamenávána ve skladu. Zde si handler jede buď pro pěny do přistaveného kontejneru, nebo do haly, kde se vyrábí CK materiál. V CK hale musí před každým převzetím materiálu podepsat přejímkový list (Obr.11).

Obr.11: Převzetí materiálu

Rozbalování materiálu – pokud jsou palety s materiálem omotány strečovou fólií (Obr.12), nebo stahovací páskou, je na handlerovi tuto pásku rozříznout, respektive strečovou fólii odstranit a odnést do předem připraveného boxu na odpad.

Obr.12: Rozbalování materiálu

Přesun palety na p.m. – veškerý navezený materiál je umísťován na paletách z důvodu dobré přepravy. Jakmile je všechen materiál z palety spotřebován je na handlerovi, aby nepotřebnou paletu přemístil na paletové místo (Obr.13).

Obr.13: Přesun palety na p.m.

Skenování jednotek – tato činnost spočívá ve skenování každé jednotky na paletě (Obr.14), jakmile je celá zakázka hotová.

Obr.14: Skenování jednotek

Balení jednotek – jakmile je paleta s jednotkami připravena k odvozu do skladu a je oskenovaná, je nezbytně nutné ji strečovou fólií omotat z důvodu přepravy (Obr.15).

Obr.15: Balení jednotek

Odvoz hotových jednotek – pracovník pomocí ručního paletového vozíku odváží do skladu na předem připravené místo hotové jednotky (Obr.16), kde jsou připraveny k dalšímu transportu.

Obr.16: Odvoz hotových jednotek

Příprava palety na odpad – handler připraví paletu pro odvoz odpadu a připraví tzv.

ohrádku z nepotřebných krabic (Obr.17), do které se odpad bude shromažďovat.

Obr.17: Příprava palety na odpad

Shromažďování odpadu – jedná se o činnost, kdy pracovník od operátorů shromažďuje nepotřebný materiál (Obr.18) a umisťuje ho do připravené palety s odpadem.

Obr.18: Shromažďování odpadu

Odvoz odpadu – jakmile je paleta s odpadem plná (Obr.19), handler ji odveze do příslušného kontejneru připraveného k recyklaci.

Obr.19: Odvoz odpadu

Štítkování monitorů – handler přelepuje štítky monitorů čárovými kódy.

3.2 Hala A

Na hale A se nacházejí čtyři linky. Každou linku zaváží obalovým materiálem jeden packing handler. Hotové jednotky má na starost handler, který je skenuje, balí a odváží do skladu. Pokud se vyrábí bundle modely na linkách L2 a L3 je k dispozici bundle handler starající se o navážení a štítkování monitorů. Seznam handlerů na hale A je přehledně uveden v tabulce 2. V době měření zasáhla firmu nepříjemná událost v podobě záplav v Thajsku. Na hale A se musela omezit výroba pouze na linku L2 a L3 z důvodu nedostatku pevných disků. Měření tudíž probíhalo pouze na výše uvedených linkách.

Tab.2: Přehled handlerů na hale A

Balička Pozice Linka Pracovní náplň

HALA A Počet: 9

L1_1 Packing handler L1 balící materiál, CK, odpad

L1_2 Handler L1 hotové jednotky

L2_1 Packing handler L2 balící materiál, CK, odpad

L2_2 Handler L2 hotové jednotky

L3_1 Packing handler L3 balící materiál, CK, odpad

L3_2 Handler L3 hotové jednotky

L4_1 Packing handler L4 balící materiál, CK, odpad

L4_2 Handler L4 hotové jednotky

L2 + L3 Bundle handler L2 monitory (jen pokud se vyrábí bundle modely)

3.2.1 Packing handler L2-č.1

Packing handler L2-č.1 má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad, palety, karton a pěny).

Tab.3: Naměřená data z monitoringu handlera L2-č.1

Datum monitoringu: 4.1.2012 Handler: L2-č.1

Po dobu snímkování navezl celkem 53 palet, z toho nejvíce pěn, kartonu a CK (Tab.3). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 9,5.

Handler urazil 4.080 m, což nám za hodinu dává 731 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha C).

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ MANIPULACE PŘI NAVÁŽENÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU (sidor 22-34)