Parkeringshjälpen varnar för hinder framför och bakom bilen

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 115-118)

Bild 121 Aktivering av parkeringshjälpen / Parkeringshjälp Avkänningsområde för främre sen-sorer

Den akustiska parkeringshjälpen meddelar med hjälp av ultraljudssensorer av-ståndet från främre eller bakre stötfångaren till ett hinder. Sensorerna är placera-de i främre och bakre stötfångaren. Signaltonen för placera-den främre fickparkeringshjäl-pen är seriemässigt högre än de för den bakre fickparkeringshjälfickparkeringshjäl-pen. Ljudvolymen vid parkeringshjälp kan anpassas i menyn för Informationsdisplayen ⇒ Sidan 19.

Sensorernas räckvidd

Avståndsvarningen börjar vid ett avstånd till hindret på cirka 120 cm framför bilen (område A ⇒ bild 121) och cirka 160 cm till hindret bakom bilen (område A). När avståndet minskar blir intervallen mellan tonimpulserna kortare.

På ett avstånd av ca. 30 cm (område B) ljuder en kontinuerlig ton - riskområde. I detta läge får du inte fortsätta köra!Om bilen är utrustad med fabriksmonterad släpvagnskoppling, börjar gränsen för riskområdet - kontinuerlig ton - 5 cm längre bakom bilen. Bilen kan förlängas genom att montera en avtagbar släpvagnskopp-ling.

På bilar som är utrustade med bilradio eller radio-/navigationssystem från fabrik, visas avståndet till hindret grafiskt på displayen. På bilar som från fabriken är ut-rustade med släpvagnskoppling, avaktiveras de bakre sensorerna vid körning med släpvagn. Föraren informeras genom en grafisk indikering (bil med släpvagn) på displayen till radion eller radio-navigationssystemet. På fabriksmonterad bilradio eller radio-/navigationssystem, kan man ställa in så att ljudvolymen sänks vid återgivning med aktiverad parkeringshjälp, se bruksanvisning för bilradio resp. ra-dio-/navigationssystem. Därigenom förbättras hörbarheten för parkeringshjälpen.£

113

Start och körning

Aktivering

Fickparkeringshjälpen aktiveras vid tillslagen tändning när backväxeln läggs i eller när knappen ⇒ bild 121 - vänster trycks in, i knappen lyser symbolen . Aktivering-en bekräftas med Aktivering-en kort kvitteringston.

Avaktivering

Fickparkeringshjälpen avaktiveras efter att knappen ⇒ bild 121 tryckts in eller vid en hastighet över 10 km/tim - symbolen  i knappen slocknar.

VARNING

Parkeringshjälpen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och ansvaret vid backning och liknande körmanövrar åligger föraren.

Övertyga er därför om före parkering att det inte finns mindre föremål bak-om bilen, t ex stenar, mindre stolpar, släpvagnsdragstänger o.likn. Dessa hin-der kan dessutom ligga utanför det övervakade området.

Ytorna på vissa föremål och på kläder kan under vissa omständigheter inte reflektera signalerna från parkeringshjälpen. Därför kan dessa föremål eller personer, vilka har denna typ av kläder, inte avkännas av parkeringshjälpens sensorer.

Observera

● Vid körning med släpvagn fungerar endast den främre parkeringshjälpen (gäl-ler endast för bilar med från fabriken monterad draganordning).

● När det efter aktivering av systemet ljuder en cirka 3 sekunder lång varnings-ton och vid ilagd backväxel, och det inte finns något hinder i bilens närhet, förelig-ger ett fel i systemet. Felet indikeras dessutom genom att symbolen  i knappen

⇒ bild 121 blinkar. Låt åtgärda felet på en fackverkstad.

● För att parkeringshjälpen ska fungera, måste sensorerna hållas rena (isfria och liknande).

● Om fickparkeringshjälpen är aktiverad och den automatiska växellådans växel-väljare står i läge P, avbryts varningssignalen (bilen kan inte röra sig).

Parkeringsassistent

Beskrivning och viktiga anvisningar

Parkeringsassistenten är ett stöd vid parkering i en lämplig parallell parkerings-lucka mellan två bilar resp. bakom en bil.

Parkeringsassistenten söker automatiskt upp lämpliga parkeringsluckor, efter att tändningen slagits till och vid färd upp till 30 km/h.

Parkeringsassistenten övertar under parkeringsförloppet endast styrrörelserna, pedalerna manövreras fortfarande av föraren.

Funktionen för systemet baseras på:

● mätning av längd och djup på parkeringsluckor under färd

● utvärdering av parkeringsluckans storlek

● bestämning av korrekt position för bilen för parkering

● beräkning av linjen, efter vilken bilen ska köra baklänges in i parkeringsluckan

● utlösning av styrkraftstöd, automatisk vridning av hjulen på framaxeln vid par-kering.

VARNING

Parkeringsassistenten fråntar inte föraren ansvaret för parkeringen.

Beakta speciellt om det finns småbarn eller djur, eftersom dessa inte par-keringshjälpens sensorer inte känner av dessa.

Ytorna på vissa föremål och på kläder kan under vissa omständigheter inte reflektera signalerna från parkeringsassistenten eller parkeringshjälpen. Där-för kan dessa Där-föremål eller personer, vilka har denna typ av kläder, inte avkän-nas av parkeringshjälpens sensorer.

Externa ljudkällor kan påverka parkeringsassistenten parkeringshjälpen negativt, och under ogynnsamma förhållanden kan föremål eller personer inte avkännas av parkeringshjälpens sensorer.

VIKTIGT

● Om andra bilar parkerats innanför eller på kantstenen, styr parkeringsassisten-ten bilen över kantsparkeringsassisten-tenen eller upp på denna. Beakta därvid, att däcken eller fäl-garna på bilen inte skadas och ingrip vid behov i rätt tid.

● Övertyga er därför om före parkeringsförloppet att det inte finns mindre före-mål bakom bilen, t.ex. stenar, mindre stolpar, släpvagnsdragstänger och liknande.

Dessa hinder kan dessutom ligga utanför det övervakade området.

● Ytorna resp. strukturen på vissa föremål, som t.ex. taggtrådsstängsel, pulvers-nö osv., kan under vissa omständigheter inte avkännas av systemet.

● Utvärderingen av parkeringsluckan och parkeringsförloppet är beroende av hjulens omkrets. Systemet fungerar inte korrekt under vissa förhållanden, om bi-len utrustats med hjul med icke godkända dimensioner, snökedjor eller ett nödhjul£ 114

Start och körning

(för färd till närmaste verkstad). Om andra av tillverkaren godkända hjul har monterats, kan bilens resulterande position i parkeringsluckan avvika något. Det-ta kan undvikas genom en ny kalibrering av systemet hos en fackverksDet-tad.

● Noggrannheten på utvärderingen av parkeringsluckan kan också påverkas av ett felaktigt värde från yttertemperaturgivaren när denna påverkas av motorns värmestrålning, t.ex. vid stopp/start-körning i köer.

● För att inte skada sensorerna vid rengöring med högtryckstvätt eller ångtvätt, får sensorerna endast besprutas kortvarigt och på ett avstånd av minst 10 cm.

Observera

● En komponent i parkeringsassistenten är främre och bakre parkeringshjälp.

● Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) ska alltid vara inkopplat under parkeringsförloppet.

● Vid körning med släpvagn fungerar endast den främre parkeringshjälpen (gäl-ler endast för bilar med från fabriken monterad draganordning). Därför är det inte möjligt, att fickparkera med hjälp av parkeringsassistenten om du kör med släp-vagn.

● För att parkeringshjälpen ska fungera, måste sensorerna hållas rena (isfria och

liknande).

Koppla in parkeringsassistentens indikeringar på informationsdisplayen

Bild 122 Koppla in parkeringsassistentens indikeringar på informationsdisplayen / Informa-tionsdisplay: Hitta en lämplig parkeringslucka

Koppla in parkeringsassistentens indikeringar på informationsdisplayen – Tryck på knappen ⇒ bild 122.

– Kör med en hastighet av max. 30 km/h och med ett avstånd på 0,5 m till 1,5 m förbi raden parkerade bilar ⇒ bild 122.

Aktivera blinkersen på förarsidan, om du vill parkera på den sidan av gatan. På in-formationsdisplayen indikeras sökområdet för en parkeringslucka på förarsidan.

Om knappen trycks in vid en hastighet över 30 km/h, visas, så snart du kör lång-sammare än 30 km/h indikeringen i kombiinstrumentets display.

Observera

● Om parkeringsassistenten är inkopplad, lyser en kontrollampa i knappen.

● Sökningen efter en lämplig parkeringslucka sker automatiskt efter att tänd-ningen slagits på vid hastigheter upp till 30 km/h. Söktänd-ningen efter en parkerings-lucka sker samtidigt på förar- och passagerarsida.

● Om sensorerna hittar en lämplig parkeringslucka, lagras dess parametrar tills en annan lämplig parkeringslucka hittas eller tills en sträcka av 10 m har körts ef-ter den hittade parkeringsluckan. Därför är det möjligt att koppla in parkeringsas-sistenten efter att du kört förbi parkeringsluckan, och på informationsdisplayen visas information om denna parkeringslucka är lämplig för parkering.

115

Start och körning

Parkering med hjälp av parkeringsassistenten och avsluta

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 115-118)