Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 1 av 12

Förkortningar som används i detta dokument:

US: Umeå studentkår UmU: Umeå universitet

SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer

... 1 ... 2 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 5 ... 5 ... 6 ... 7 ... 10 ... 10 ... 11 ... 11 ... 12 ... 12

Bilaga B2

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 2 av 12

Sedan kårobligatoriet avskaffades har Umeå studentkår arbetat för att anpassa sig efter den nya verkligheten. Vi ska vara och förbli en stark studentkår. Idag ser vi dock ett behov av att stärka dialogen mellan kåren och de studenter den representerar. Vikten av att nå ut med varför kåren är relevant för studenterna kan inte nog understrykas. Även om vi har klarat oss relativt bra efter obligatoriets avskaffande så finns det fortfarande mycket att göra när det kommer till både medlemsrekrytering och verksamhet, och dessa två komponenter går också hand i hand. Vi kommer under året att fortsätta arbetet med en organisatorisk översyn. Det är många delar av kåren som måste utvecklas och förtydligas, det är viktigt att vi är en kår där alla har en plats och där alla har inflytande. I denna översyn kommer också kårens stadgar att ses över.

Ett gott samarbete mellan kåren, dess sektioner och föreningar är grunden till en stark studentkår där alla är välkomna. Kåren, sektionerna och föreningarna, jobbar alla för ett och samma mål: en kvalitativ utbildning och ett roligare studentliv. Av den anledningen ska arbeta kåren aktivt med att förbättra relationerna och stärka samarbetet inom organisationen.

Vi i Umeå studentkår tror på samarbete. Vi kommer att fortsätta verka för ett stärkt samarbete med de andra kårerna vid Umeå universitet samt externa parter. Gemensamt kan vi förändra morgondagen.

16 april 1959 bildades Umeå studentkår. Våren 2014 fyller vi därmed 55 år som studentfacklig röst i Umeå och detta kommer uppmärksammas under året.

Umeå studentkår ska:

 Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå.

 Utveckla samarbetet mellan kårens olika organisationsled; kåren centralt, dess sektioner och föreningar.

 Stärka och förbättra samarbetet inom SFS och med kårer på andra lärosäten.

 Se över alla befintliga kostnader och intäkter för US i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser riktas till direkt verksamhet. Administrationen ska ses över.

 Genomföra regelbundna gruppträffar med representanter från kårpartierna.

 Fortsätta utveckla kårvalet, med målsättning på ett högre valdeltagande och stärkt säkerhet för röstande medlemmar.

 Att uppmärksamma Umeå studentkårs 55-årsjubileum.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 3 av 12

Som en central del i sitt arbete ska Umeå studentkår arbeta för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla.

Umeå studentkår ska verka för att ifrågasätta och utmana rådande könsmaktsordning och heteronormativa strukturer.

Umeå studentkår ska:

 Inleda samarbete med RFSL i HBTQ-frågor.

 Öka tillgängligheten på universitetet för personer med funktionsnedsättningar.

 Inkludera studenter i framtagandet av universitetets likabehandlingsplan.

 Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU.

 Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid UmU stärks.

 Arbeta för att förbättra situationen för studenter med barn.

 Uppmärksamma den internationella kvinnodagen 8 mars.

 Arbeta för breddad rekrytering till universitetet och ökad mångfald i studentgruppen.

 Arbeta mot universitetet för en ökad andel kvinnliga professorer och för mindre snedvridning i könsfördelning vid tillsättning av doktorstjänster och lektorat.

 Verka för att universitet ska utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar och att ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation.

 Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön.

 Arbeta för att kårens informationsmaterial är könsneutralt.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 4 av 12

Umeå studentkår ska:

 Verka för att formalisera samarbetet med kårens sektioner.

 Verka för att stödja kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar genom regelbundna träffar.

 Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation.

 Utveckla arbetet inom kårstyrelsen så att hela styrelsen blir aktiv i kårens verksamhet.

 Tydliggöra studentföreningars rättighet att verka på universitetet samt deras relation och koppling till kåren.

 Stimulera kårföreningars verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt vid UmU.

 Arrangera en mässdag för föreningar vid UmU.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 5 av 12

Efter kårobligatoriets avskaffande råder en ny situation för Sveriges studentkårer där inte alla studenter per automatik måste vara medlem i en studentkår. Umeå studentkår har de medlemmar som de förtjänar, varken mer eller mindre. Därför måste Umeå studentkår mer än någonsin utveckla sitt medlemskap så fler känner en nytta med att vara medlem.

För att vara en relevant studentkår för studenterna måste värdet som medlem öka och breddas så att fler känner att studentkåren fyller en viktig funktion i studentlivet. Oavsett utbildning, ålder, familjesituation eller studieort så måste värdet med ett medlemskap tydliggöras mot medlemmar och potentiella medlemmar. För att vara tydlig gentemot studenterna måste studentkåren genom sitt informationsarbete med eller utan externa parter sprida studentnyttig information till studenterna. Medlemmar skall erbjudas en aktiv studietid, evenemang och aktiviteter ska under verksamhetsåret skapas för att visa på medlemskapets värde. Evenemang ska gärna ske i samarbete med sektioner och kårföreningar för att inkludera medlemmarna.

Umeå studentkår ska:

 Förbättra informationen till studenterna om deras rättigheter och möjligheter att påverka universitetet.

 Genomföra aktiviteter i syfte att skapa intresse för och diskussion kring kårens verksamhet, organisation och åsikter.

 Stärka kårens grafiska profil och utveckla kårens informationskanaler.

 Verka för att öka och tydliggöra fördelarna med ett medlemskap i studentkåren.

 Tydligt och konsekvent redovisa kårens samarbetspartners gentemot medlemmar och allmänhet.

 Verka för större utbud av anslagstavlor och digitala anslagstavlor på Campus

Kåren ska utöka sina externa relationer och kommer främst rikta sig mot studentnyttiga parter.

Studenternas bästa ska alltid vara första prioritet i förhandlingar mellan kår och extern part.

Viktigt är även att bredda och arbeta med olika aktörer så ett stort utbud ges till medlemmar och medför att fler känner ett värde i ett medlemskap.

Umeå studentkår ska:

 Utveckla Campuskortets användningsområde genom att koppla fler studentnyttiga tjänster och erbjudanden till det.

 Verka för bättre kårunika studentrabatter.

 Verka i samarbete med SFS för att avskaffa terminsavgifter.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 6 av 12

Umeå studentkår ska verka för att studenterna får inblick i verksamhet vid potentiella arbetsgivare. De kan genom olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare. Dessa arrangemang anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör.

Om studenterna vill ska det finnas möjlighet att arbeta under studietiden och/eller sommaruppehållet. Arbetsplatsen ska erbjuda erfarenheter eller praktiska inslag som är till nytta vid utbildningen alternativt ger mervärde vid senare arbete.

Umeå studentkår ska:

Verka i samarbete med arbetsmarknadens parter för studenters möjlighet till kvalificerade extrajobb till kollektivavtalsenliga löner.

 Se över kårens arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, driva dem i samarbete med kårens sektioner och föreningar.

 Samverka med enheten för näringsliv och samhälle vid UmU, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 7 av 12

Umeå universitet, liksom högskolesektorn i stort, står inför stora utmaningar i framtiden, en av de största är att hålla en fortsatt hög kvalité på utbildning i en tid då ökningen studentkullar beräknas minska och konkurrensen i sektorn öka, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ett av Umeå studentkårs allra viktigaste uppdrag är att verka för just detta. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna som kollektiv. På universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i viktiga beslutande och beredande organ på alla nivåer inom universitetets organisation, dessutom ska kåren i dialog med universitetet utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Kvalité i utbildning kommer av interaktion mellan student och lärare och andra studenter, och i ett tydligt arbete med att utvärdera utbildningen och vara orädd för att gå i spetsen i att utveckla den samma. Vi vill verka för att kursutvärderingssystemet utvecklas för att bli tydligare och mer användbar då den anses bristfällig i dagsläget.

Kåren har tillsammans med sektionerna i uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och stöd i specifika ärenden. Det är viktigt att man fortsätter arbeta för studenters ökade medvetenhet kring Umeå studentkårs arbete, om studenternas rättigheter samt att verka för att öka deras insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor genom att t.ex. genomföra studentfackliga utbildningar.

Samarbetet och kommunikationen mellan utbildningsbevakarna på kårsektionsnivå och kåren centralt utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning. Likaså dialogen mellan de tre kårerna.

Under tidigare år har studentkårerna lämnat in ett av de enskilt viktigaste dokumenten kåren producerar, nämligen Studentfallskrivelsen, till universitetet i syfte att belysa de generella problem och synpunkter vi har på universitetets utbildningar. Under året kommer kåren att fortsätta dialogen med universitetet och tillsammans arbeta med att lösa problem vi anser behöver åtgärdas enligt studentfallskrivelsen.

En central del i all form av utbildning är den lärarledda undervisningen där studenterna ges möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap och fortbilda sig. Interaktionen mellan lärare och student bidrar också till en fördjupad förståelse för ämnet och en känsla av samhörighet.

Kåren ska därför verka för att den nationella debatten om ökade anslag till grundutbildningen hålls vid liv. Studenter ska garanteras minst 15 timmar lärarinteraktion i veckan per student.

Den nuvarande resurstilldelningen till grundutbildningen tillåter i många fall inte en snittnivå på 15 lärarledda timmar i veckan, som föreslaget av SFS, och resurstilldelningen till grundutbildningen måste därför öka.

Umeå studentkårs kontakt med studenter på distans- och nätbaserade utbildningar har länge varit bristfällig men har under en senare period förbättrats. För kårens del måste detta arbete fortgå och utvecklas, det är annars väldigt lätt att dessa studenter glöms bort i arbetet med studenter på campus. Målet är att underlätta för dessa studenter att inhämta kunskap om sina rättigheter och skyldigheter gentemot universitetet.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 8 av 12

Internationella studenter har länge varit en bortglömd grupp, även för Umeå studentkår. Därför måste vi förbättra vårt arbete med att tidigt komma i kontakt med dessa studenter. Umeå universitet vill stärka sin internationella profil och detta medför att Umeå studentkår måste bevaka, stärka och informera de internationella studenterna om deras rättigheter och skyldigheter, genom att bland annat ta fram mer material och information på engelska och genom att skapa ett nätverk mellan nya och gamla internationella studenter.

Problemen kring sommarkurser på universitetet har skapat en nedåtgående spiral där intresset från studenterna är svalt och institutionerna känner sig allt tveksammare till att anordna kurser.

Umeå studentkår tror att om kårföreningarna får ökat inflytande över sommarkursutbudet vid institutionerna kan man därmed öka studenternas motivation och vända på den negativa trenden.

Doktorandernas situation på universitetet skiljer sig i många avseenden från studenterna på grund- och avancerad nivå. Detta gör att Umeå studentkår vill fortsätta arbetet med att stärka och utveckla doktorandföreningarna genom att verka för en kårgemensam doktorandsektion och en gemensam forskarutbildningsbevakare. Vi behöver öka kunskapen kring doktorandernas situation och behov och stärka rättsäkerheten för forskarstudenter. Det är av allra yttersta vikt att doktorandernas påverkansarbete och samarbetsorgan fungerar och får möjlighet att utvecklas och stärkas.

På Umeå universitet idag kan det ofta vara svårt för studenterna att få tillgång till den litteratur och andra kunskapskällor som de behöver för att kunna genomgå kursen. Därför anser Umeå studentkår att det i större utsträckning måste finnas möjlighet för studenterna att lättare få tillgång till olika kunskapskällor som bland annat kompendier och att utbudet av kurslitteratur ökar markant på UB, samt att fler föreläsningar på grundnivå ska finnas tillgängliga med bild, ljud och text på Cambro.

För att bredda rekryteringen till universitetet och ge studenter möjlighet att komplettera särskilda behörigheter och därmed bli berättigade till universitetsstudier vill Umeå studentkår att ett

”universitetsförberedande” basår, liknande det naturvetenskapliga basåret, inrättas på Umeå universitet.

Från studenthåll har vid flera tillfällen framförts att ett system med kodade hemtentamina bör införas vid Umeå universitet då detta system redan tillämpas på salstentor. Vi på Umeå studentkår vill verka för att arbetet med detta sker under verksamhetsåret.

Att studenter har en starkare anknytning till näringslivet under sin utbildning borde vara en självklarhet men det är få utbildningar som faktiskt har det idag. Vi vill verka för att alla studenter under sin studietid ska ha möjlighet till praktik/VFU och kunna skriva fler uppsatser/examensarbeten med externa parter inom deras utbildningsområden.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 9 av 12

Umeå studentkår ska:

 Verka för att praktik möjliggörs för samtliga studenter.

 Verka för att samtliga föreläsningar på grundnivå ska finnas tillgängliga med ljud och bild på Cambro eller annan lärplattform.

 Verka för att öka den lärarledda undervisningstiden samt uppmärksamma minskade resurser för lärarledd undervisning.

 Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB och att en större andel av kurslitteraturen ska finnas som nedladdningsbara kompendier.

 Verka för att universitet ska erbjuda fler och relevanta sommarkurser som studenterna kan tillgodoräkna sig inom de vanligaste utbildningsprogrammen.

 Verka för att ett universitetsförberedande basår inrättas vid UmU.

 Verka för införandet av kodade hemtentamina.

 Verka för att studenter med särskilda behov ska erbjudas alternativ gällande examinationsformer.

 Verka för att samtliga salstentamina, både ordinarie och omtentamina, ska förläggas på vardagar.

 Utveckla kursutvärderingssystemet för ökad tydlighet, användbarhet, jämförbarhet och återkoppling.

 Arbeta för att universitetets ersättningssystem till fakulteterna anpassas så att resurserna sprids jämnare över hela universitet.

 Dela ut årets pedagogiska pris och studievägledarpriset.

 Verka för att alla doktorandstudenter ska vara antagna till forskarutbildning och ha doktorandanställning.

 Verka för att tillsätta en kårgemensam forskarutbildningsbevakare i samarbete med NTK och UMS.

 Verka för införandet av en kårgemensam doktorandsektion i samarbete med NTK och UMS.

 Genomföra den studentfackliga utbildningsdagen.

 Informera internationella studenter om UmUs regler om fusk och plagiat.

 Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 10 av 12

Umeå studentkår ska verka för att ge alla studenter en så bra studietid som möjligt. Centrala delar av det arbetet är jämlikhet och tillgänglighet, samt studenters arbetsmiljö.

Studenter är idag en heterogen grupp vilket är något positivt som universitetet fortsatt bör eftersträva. Tyvärr är många av de lagar och regler snarare anpassade efter en homogen studentgrupp vilket måsta förändras, något som syns tydligt i nuvarande trygghetssystem som är väldigt bristfälligt. Studenter med barn drabbas hårdare än andra och är därför en fokusgrupp.

För att främja mångfald bland studenter är en riktad rekrytering viktig samt att avskaffa terminsavgifter för högskolor i Sverige.

Ett av de största studiesociala projekten detta verksamhetsår kommer vara att arbeta för en alkoholfri mötesplats för studenter.

Umeå studentkår ska:

 Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher.

 Bedriva påverkansarbete mot politiker på lokalt och nationellt plan om de brister som finns i studenternas trygghetssystem.

 Bedriva påverkansarbete för att intjänad lön under sommarmånaderna inte inräknas i fribeloppet.

 Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer.

 Verka för fler och bättre förvaringsutrymmen och lokaler för studentföreningar.

 Utveckla registret för studentföreningar.

 Verka för fler, bättre och flexiblare tentamenssalar på Campus.

 Översätta information om kåren till engelska.

 Bedriva påverkansarbete mot regeringen gällande Migrationsverkets regelverk kring högre utbildning och att dessa ska bli mindre inskränkta samt ta större hänsyn till människan.

 Arbeta mot utbildningsdepartementet för att studenter utan permanent uppehållstillstånd ska kunna vara berättigade till bidragsdelen av studiemedlet.

 Verka för att ge studenter med andra modersmål än svenska möjlighet till förlängd skrivtid vid examination.

 Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen.

 Tillhandahålla akutlån för studenter.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 11 av 12

 Genomföra arrangemanget Snow Wars och minst två andra liknande events under verksamhetsåret.

 Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS.

 Verka för att starta en nattöppen alkoholfri mötesplats på campus.

US ska verka för att studenter ska få en ökad ekonomisk trygghet. Studenten är en heterogen grupp men de flesta tampas med en ekonomiskt svår situation. För att studenter ska kunna fokusera på sina studier och känna sig trygga är det av vikt att deras ekonomiska läge förbättras.

Umeå studentkår ska:

 Verka för att bidragsdelen och lånedelen ska utgöra hälften var av studiemedlet.

 Bedriva påverkansarbete för att förbättra studenternas ekonomiska och sociala situation.

 Verka för att studenter omfattas av de sociala trygghetssystemen.

US ska arbeta för att uppmärksamma klimatfrågan och underlätta för att studenterna ska kunna bidra med miljöarbete för att främja en hållbar utveckling. En framtidsvision är ett grönare campus där UmU, externa parter och studenter samarbetar för en bättre värld.

Umeå studentkår ska:

 Samarbeta med Akademiska Hus för att energieffektivisera universitet.

 Arbeta för att dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt och vara förinställt på kopiatorerna på campus.

 Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus ska införas.

 Arbeta för att universitetet höjer kraven på ”hållbar upphandling” inom exempelvis administration och kaféer.

 Uppmärksamma studenter om klimat- och miljöfrågor och arbeta för hållbar utveckling.

Styrdokument Linus Lundström Kårordförande 2013-09-13

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 10

ordf@umeastudentkar.se

Sidan 12 av 12

Med det nystartade Kårhuset i Universum har Umeå studentkår en plattform för att samla mängder av studentnära aktiviteter och verka för ett rikare campusliv. Kåren ska engagerat driva Kårhuset tillsammans med sina sektioner och skapa en ny central mötesplats på campus.

Scharinska Villan kommer under året att renoveras men för kåren är året viktigt för arbete med möjliga koncept och idéer inför framtiden, både internt och gentemot kommunen.

Umeå studentkår ska:

 Verka för att bevara Scharinska villan som ett kårhus i USs regi.

 Verka för att på ett ansvarsfullt sätt driva Kårhuset Pålebacken AB.

Under hösten 2013 rödlistade SFS för första gången Umeå utifrån bostadssituationen för studenter. Ett gott boende av bra standard är grundläggande för att studenter ska känna trygghet och ha möjlighet att fokusera på sina studier. Av den anledningen ser Umeå studentkår mycket allvarligt på situationen och kommer att arbeta kraftfullt för att förbättra den genom en rad av insatser som sträcker sig mellan påverkansarbete till att gå in själv som hyresvärd på bostadsmarknaden.

Umeå studentkår ska:

 Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön, med möjlighet till dubbelanslutning.

 Verka för en social och medveten bostadspolitik genom fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd.

 Verka för att bostäder lämpliga för alla typer av studenter ska finnas tillgängliga.

 Genomföra en granskning under verksamhetsåret av studenters boendesituation och utifrån resultatet ta fram en åtgärdsplan som framläggs gentemot bland andra AB Bostaden och Balticgruppen.

 Verka för att hyrorna sänks och för att kvaliteten på bostäderna höjs.

 Arbeta för en modernisering, renovering och miljöanpassning av studentkorridorsboenden.

 Verka för kårrabatterat internet för alla studenter.

 Verka för kårrabatterat internet för alla studenter.

I dokument Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 13/14 (sidor 21-34)