Personliga ombud

I dokument Kvalitetshandboken. Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1 (sidor 50-55)

2.7.1. Historik

Regeringen beslutade om statsbidrag för nationell uppbyggnad av verksamheter med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Bakgrunden var psykiatriutredningens slutbetänkande

”Välfärd och valfrihet” (SOU 1992:73) som föreslår att ”långvarigt och allvarligt psykiskt störda” skall få rätt till personliga ombud.

Försöksverksamheten bedrevs under 1995-1998 på tio orter i landet med goda resultat.

Staten har, via Länsstyrelsen, beviljat Blekinges kommuner medel för uppbyggnad av verksamhet med personliga ombud i Blekinge.

Kommunerna har valt att organisera de personliga ombuden genom Cura individutveckling (tidigare Vårdförbundet Blekinge, VfB).

Den 18 mars 2002 startade Cura verksamheten personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten startade med två ombud - en kvinna och en man. Det stod snart klart att två personliga ombud inte motsvarade de behov av insatser som förelåg. Med stöd av statsbidrag från Länsstyrelsen utökades verksamheten i projektform med ytterligare två personliga ombud fr o m september 2003. Utökningen fastställdes av medlemskommunerna fr o m januari 2005.

Idag är fyra personer anställda som personliga ombud, en man och tre kvinnor. Tillsammans med ledningen för Cura och en central ledningsgrupp fortsätter verksamheten att utvecklas. Cura står för vardagsledning, dvs.

arbetsledning, arbetsplanering och arbetsgivaransvar. Ledningsgruppens uppgift är att utöva en långsiktig strategisk ledning t ex att ge uppdrag, formulera övergripande mål, avgränsning av målgrupp samt att göra avgränsning av målgrupp. Denna ledningsgrupp består av representanter för kommunerna, psykiatrin, primärvården, länsarbetsnämnden och försäkringskassan. En annan viktig samarbetspartner och deltagare i ledningsgruppen är representanten för de lokala intresseorganisationerna.

Denne företräder de psykiskt funktionshindrade i samhället.

Verksamheten har sina kontor i Karlskrona och i Karlshamn där två ombud finns på respektive kontor. De personliga ombuden verkar i hela länet.

Besökslokaler finns i varje kommun.

Sedan hösten 2011 ingår de personliga ombuden i Konsultgruppen inom Cura.

2.7.2. Personella resurser Personal

4 st Personliga ombud, 100%

Utbildningar

Socionom 1

Skötare 3

De personliga ombuden har arbetslivserfarenhet från psykiatrisk öppen- och slutenvård inom landsting och kommun. Genom vidareutbildningar har de personliga ombuden erhållit en stor kompetens inom det psykosociala området med kunskap om barn, ungdom, familj, missbruk, institutionsvård och lagstiftning.

2.7.3. Samordnare

Som samordnare för PO-verksamheten ingår följande ansvarsområden:

1. Ersätter ansvarig för PO-verksamheten 2. Samordna det dagliga arbetet 3. Externa kontakter

4. Inköp

5. Kompensationsledighet

1. Ersätter ansvarig för PO verksamheten

Samordnaren ansvarar för PO verksamheten då VC inte är närvarande.

2. Samordna det dagliga arbetet

Samordnaren ansvarar för arbetsplatsträffarna som genomförs en gång i veckan och skriver protokoll vid dessa möten. Samordnaren tar ansvar för att organisera verksamhetens arbete tillsammans med övriga personliga ombud. Gällande akuta situationer i klientarbetet organiserar samordnaren arbetet. Samordnaren är ansvarig för att verksamhetsangelägna frågor förs fram till VC samt är kontaktperson gentemot denne.

3. Externa kontakter

Gällande externa kontakter med t ex kommuner och landsting har samordnaren ett ansvar att se till att de genomförs tillsammans med övriga personliga ombud. I samråd med VC utser samordnaren vem som ska representerar PO-verksamheten i officiella sammanhang, såsom kontakter med media, föreläsningar med mera.

4. Inköp

Samordnaren beställer kontorsmaterial via Lyreco till kontoret i Karlskrona och till kontoret i Karlshamn. Mindre utrustning till kontoren samt förbrukningsmaterial inhandlas via handkassan. När man ska bjuda på fika i samband med besök, tas detta från handkassan.

5. Kompensationsledighet

Se kvalitetssäkring Personliga ombud 11.2.

2.7.4. Personligt ombud

Som Personligt ombud arbetar man utifrån följande ansvarsområden:

1. Etablera klientkontakter 2. Klientarbete

3. Dokumentation/sekretess 4. Samarbetspartner 5. Marknadsföring 6. PO i ledningsgruppen 7. Systembrister 8. Utvärdering/statistik 9. Regional samverkan

10. Kunskaps- och metodutveckling 11. Administration

12. Lokaler

13. Klagomål avseende PO-verksamheten 14. Interna arbetsmöten

15. Akutsituationer 16. Postrutiner

1. Etablera klientkontakter

Klientkontakter kan etableras på olika sätt; klienten tar själv kontakt, anhöriga tar kontakt, myndigheter tar kontakt, annan person tar kontakt,

4.2. Intresseorganisationer

Intresseorganisationerna informerar PO om behov som föreligger för psykiskt funktionsnedsatta personer och utsatta grupper i samhället.

PO adjungeras till vissa av intresseorganisationernas styrelsemöten samt medverkar ibland vid intresseorganisationernas medlemsmöten.

Representant från intresseorganisationen IFSAP finns adjungerad i ledningsgruppen för personliga ombud.

4.3. Anhöriga

Som tidigare sagts så händer det att anhöriga informerar och anmäler behov av PO:s insatser. PO strävar efter att göra anhöriga delaktiga i arbetet kring klienten och stärka dennes nätverk. Anhöriga kan även få råd och stöd av PO, om klienten ger sitt medgivande.

4.4. Kyrkliga organisationer

PO samverkar med kyrkliga organisationer på det sätt som är lämpligt utifrån den enskilda klienten samt utifrån sitt arbete med marknadsföring.

(se Marknadsföring) 5. Marknadsföring

PO tar fram en marknadsföringsplan en gång om året. Marknadsföringen genomförs sedan i form av broschyrer som läggs i väntrum och andra offentliga lokaler. PO ringer och bjuder in sig till personalmöten och liknande. Verksamheten synliggörs också genom kontakt med media samt via hemsidan. Ledningsgruppen är ytterligare ett forum för att nå ut med information om PO-verksamheten.

I samband med att en ny plan tas fram utvärderas föregående års marknadsföringsplan genom att summera genomförda insatser.

6. PO i ledningsgruppen

PO är adjungerad ledamot i ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår chefer från psykiatrin, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården, kommunpsykiatrin, ifo samt ordföranden i IFSAP, Cura;s FC och alla personliga ombuden. Där lämnar PO information och väcker frågor som berör gruppen. Vid varje sammanträde redovisar PO systembrister.

Två gånger per år redovisar PO statistik för ledningsgruppen.

7. Systembrister

Systembristerna kan vara t ex. brister i rutiner eller kompetens.

PO identifierar systembrister i det direkta klientarbetet, i samarbete med

andra aktörer och genom egen reflektion. Systembristerna analyseras utifrån tre nivåer; handläggarnivå, lokal nivå samt central nivå enligt de rapporteringsunderlag som har tagits fram. Se bilagor.

PO påtalar systembrister vid direkt kontakt med berörda där detta är lämpligt samt använder i vissa fall ledningsgruppen som kanal för att påtala systembrister som upptäcks. PO har ansvar för att dessa systembrister följs upp vid kommande sammanträden.

I samband med att klienter initieras eller avslutas reflekterar PO över eventuella systemfel. Dessa dokumenteras inom ramen för statistikprogrammet samt som minnesanteckningar och förvaras i särskild pärm på respektive kontor.

8. Utvärdering /statistik

Som nämnts tidigare för PO in avidentifierade klientuppgifter i enlighet med framtagen statistikmall. Detta görs gemensamt en gång per månad.

Ett av ombuden har ansvar för att, i samarbete med övriga ombud, sammanställa uppgifterna och göra en användarvänlig rapport till ledningsgruppen. De sammanställda uppgifterna analyseras och sätts i relation till tidigare resultat. Statistiken redovisas vid första sammanträdet med ledningsgruppen på vårterminen och på höstterminen redovisas halvårsstatistik. Ledamöterna i ledningsgruppen ansvarar för att huvudmannen får kännedom om rapporten. Cura:s direktion får rapporten för kännedom.

9. Regional samverkan

PO från Blekinge-, Kalmar-, Jönköpings- samt Kronobergs län träffas två gånger per år. Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, gemensamma utbildningsdagar, aktuell PO-information samt gemensamma

samhällspåverkande insatser. Inbjudan till träffarna alternerar mellan länen och inbjudande län för minnesanteckningar. PO återför vissa frågor till ledningsgruppen där detta är påkallat.

10. Kunskaps- och metodutvecklig

En viktig förutsättning för kunskap och metodutveckling är regelbunden handledning. PO har processhandledning 1gång/månad, två timmar per tillfälle, med obligatorisk närvaro samt juridisk handledning två timmar i månaden. Val av handledare beslutas i samråd med FC som också tecknar avtal med handledaren.

Behov av kompetensutveckling fångas upp i samband med medarbetarsamtal. PO deltar i externt och internt anordnade annan PO-verksamhet förmedlar kontakt eller PO etablerar kontakt via

uppsökande verksamhet.

Klienten tar själv kontakt med PO via telefon, brev, e-post eller personligt besök. PO gör en bedömning om klienten tillhör målgruppen och ger då klienten en tid för möte så snabbt som möjligt. I vissa fall hänvisas klienten direkt till annan instans. Anhöriga kan kontakta PO och anmäla klientens behov av PO. Bedömning görs av PO om klienten tillhör målgruppen samt om det finns ett samtycke från klienten till en första kontakt. PO kontaktar klienten och uppger den anhörige som referent.

När en myndighetsperson eller annan person anmäler en klients behov av PO görs samma bedömning som beskrivs ovan och kontakt tas med klienten.

Vid överlämnande från annan PO-verksamhet finns samtycke från klienten. Tid bokas för en första kontakt med klienten, företrädesvis tillsammans med överlämnande PO-verksamhet.

I PO:s uppdrag ingår uppsökande verksamhet. I detta syfte besöker PO möteslokaler för psykiskt funktionsnedsatta personer för att etablera kontakter. Efter tips från anhörig, myndighet eller annan kan PO söka upp personen ifråga för att se om hjälpbehov föreligger, om personen själv medger detta.

2. Klientarbete

Vid första mötet träffar PO klienten på en plats som klienten föredrar, om detta inte är uppenbart olämpligt. Ombuden är alltid två, om inte mötet sker tillsammans med myndighetsperson eller annan personal/anhörig.

Genom samtalet med klienten försöker PO etablera ett förtroende och tillsammans med denne görs en behovsbedömning. Uppdraget och insatserna prioriteras enligt klientens önskemål. Som underlag i samtalet används en speciellt utformad enkät för första mötet.

Vid myndighetskontakter fungerar PO som ett stöd genom att förbereda möten tillsammans med klienten och följa med vid möten om klienten så önskar. PO formulerar dokument, brev och skrivelser, tillsammans med klienten. Med stöd av klientens medgivande kan PO agera för klientens räkning. Medgivandet ges skriftligen. PO tillser att samordnade möten och nätverksmöten kommer till stånd för klienten.

PO ser till att klienten får kontakt med rätt instans och bokar, vid behov, tider för klientens räkning. I PO:s roll ingår att motivera klienten till insatser.

I kontakt med myndigheter och anhöriga hjälper PO till att öka förståelsen för klientens situation samt informerar klienten om hur samhället fungerar och hjälper därmed klienten att ha rimliga förväntningar på insatser.

I uppdraget ingår att bygga upp formella och informella nätverk kring klienten och se till att klienten får tillgång till rätt insats. PO har en konsultativ funktion gentemot myndigheter och andra vilket kan sägas utgöra en indirekt form av klientarbete.

PO för statistik över hur kontakten och insatserna i ärendet har sett ut och för in dessa då ärendet avslutas. Arbetet med klienten utvärderas fortlöpande både med klienten och tillsammans med övriga PO vid arbetsplatsträffen. Då ärendet avslutas får klienten en enkät där denne kan tycka till om PO:s insats.

PO har ambitionen att tillse att klienten får tillgång till rätt insatser av ansvarig instans. Vid det avslutande samtalet med klienten summeras insatserna och det görs en återblick av vad som har hänt under kontakten med PO. De minnesanteckningar och övriga skrivelser som har förvarats återlämnas, alternativt förstörs i dokumentförstörare, allt i enlighet med klientens önskemål. Klientens avidentifierade uppgifter förs in i statistikprogrammet. Klienten erbjuds ett uppföljningssamtal två månader efter att kontakten har avslutas, om det inte är uppenbart obehövligt.

3. Dokumentation-Sekretess

PO är inte formellt bundna av sekretesslagstiftning utan lyder under offentlighetsprincipen. PO i Blekinge har dock valt att arbeta under sekretess. Detta innebär att ombuden inte kan förfoga över eller upprätta handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden, då dessa på begäran är skyldiga att lämnas ut.

PO för endast minnesanteckningar. Vid första kontakten antecknas vem som ringer, datum, ålder på klienten samt frågeställningar. All form av minnesanteckningar förstörs fortlöpande samt i samband med avslutande av kontakt. De förvaras i låst skåp på kontoret i Karlskrona eller Karlshamn.

Om klientkontakten gäller råd och stöd förs inte minnesanteckningar.

I dessa fall dokumenterar PO datum samt vilken typ av rådgivning som givits. Detta för den interna uppföljningen.

4. Samarbetsparter

4.1. Kommuner, Landsting och statliga myndigheter

Samarbete sker via telefon, e-post samt personliga möten i samband med klientarbetet. Via ledningsgruppen för den personliga ombudsverksam-heten, samarbetar PO med kommunernas, landstingets, försäkringskassans och arbetsförmedlingens representanter när det gäller övergripande PO-frågor samt frågor som berör målgruppen psykisk funktionsnedsättning.

16. Postrutiner

Postadressen för Personliga ombud är; Rådhuset, 374 81 Karlshamn.

Inkommande post hämtas på kansliet där posten förvaras i postfack i arkivet.

Utgående post lämnas i utgående postlåda i arkivet.

2.7.5. Kvalitetsansvarig

Ansvarsområden 1. Kvalitetscirkel

2. Justera och uppdatera i kvalitetshandboken 3. Information till nyanställda, vikarier och praktikanter 4. Samarbete med övriga verksamheters kvalitetsansvariga 5. Sammanställning av enkätsvar

1. Kvalitetscirkel

Kvalitetsansvarig kallar till kvalitetscirkel två gånger per år; ett vårmöte och ett höstmöte. Vid behov kallar kvalitetsansvarig till extra möte. Alla ombuden deltar i kvalitetscirkeln. Kvalitetsansvarig ser till att kvalitetscirkeln gjort de ändringar och justeringar i kvalitetshandboken som gemensamt bestämdes på föregående kvalitetscirkel. Kvalitetsansvarig är ständig sekreterare vid kvalitetscirkeln och skriver protokoll som sätts i pärm märkt Kvalitetscirkelprotokoll. Kopia skickas till VC för kännedom och ev. beslut.

Kvalitetsansvarig ska engagera medarbetarna i kvalitetsarbetet genom att delegera ut uppgifter om ändringar eller utveckling av kvalitetspärmen som gemensamt behandlats på kvalitetsmötet. Man kommer överens om ett datum när ändringarna ska vara utarbetade och kvalitetsansvarig för in dem i kvalitetshandboken.

2. Justera och uppdatera i kvalitetshandbok

Kvalitetsansvarig genomför de ändringar som gemensamt bestämts på kvalitetscirkelmötet. Ändringarna görs på servern, papperskopia skriv ut och sätts in i kvalitetspärmen och en kopia skickas till VC för kännedom och ev.

beslut.

3. Information till nyanställda

Kvalitetsansvarig informerar nyanställda, vikarier och praktikanter om kvalitetsarbetet samt visar och går igenom kvalitetspärmen.

4. Samarbete med övriga verksamheters kvalitetsansvariga Kvalitetsansvarig har kontinuerliga träffar med övriga verksamheters kvalitetsansvariga där kvalitetsarbetet utvecklas och gemensamma dokument tas fram mm. Vid dessa möten sker också utbyte av information mellan verksamheterna.

5. Sammanställning av enkätsvar

Kvalitetsansvarig sammanställer klientenkätsvar en gång om året.

utbildningsinsatser. Arbetsgivaren ger stöd till fritidsstudier som är adekvata för PO:s arbete. Kompetensutvecklingen utvärderas genom Cura:s ledningsgrupps målenkät som genomförs en gång per år, i januari/februari.

PO:s kunskaper och metoder utvecklas genom ett kontinuerligt samarbete med kollegor, internt och externt. PO deltar i den årligen återkommande YPOS-konferensen för personliga ombud. PO deltar även i andra verksamhetsangelägna konferenser där detta är påkallat och efter samråd med VC.

PO tar fortlöpande del av information via nyhetsbrev på nätet, litteratur och tidskrifter i frågor som anknyter till PO-verksamheten. Ett ytterligare sätt att få information/kunskap är via PO:s ledningsgrupp.

11. Administration

11.1. Tjänstgöringsrapport, T4

Tjänstgöringsrapporten lämnas till lönehandläggaren vid avvikelse, t ex semester eller sjukdom.

11.2. Semester och annan ledighet

Semesteransökan lämnas till VC. Samråd inför semester skall ske med samordnaren för PO-verksamheten. Vid annan ledighet t ex i samband med förskjuten arbetstid eller inarbetad tid skall även där samråd ske med samordnaren. Denna tid bokförs i enlighet med ett internt system.

Ledighet som uppgår till en dag eller mer ska meddelas VC.

11.3. Bilar

PO verksamheten disponerar två bilar. En är stationerad i Karlshamn och en i Karlskrona. Alla ombud ansvarar för skötsel av bilarna. PO har tre bensinkort.

11.4. Handkassa

Samordnaren ansvarar för handkassan i Karlskrona. Ett av de personliga ombuden i Karlshamn ansvarar för handkassan där. Handkassan bokförs i särskild kassabok på respektive arbetsplats. Kopia på de kvitton som skall åtfölja inköpen sätts i särskild pärm som förvaras i anslutning till kassaboken. Moms skall framgå av kvittot. Handkassan redovisas för ekonomisekreteraren vid behov. Påfyllning av handkassan sker via ekonomisekreteraren. Se även Centrala direktiv.

12. Lokaler

PO har kontorslokaler i Karlshamn, Fridhemsgatan 15 och i Karlskrona, Holmgatan 9A.

Det finns sex nycklar till lokalen i Karlshamn och tre till den i Karlskrona.

Till lokalen i Karlshamn finns en nyckel på kansliet och en på Notavillan, övriga nycklar har PO.

Förutom kontoren finns även besökslokaler i Ronneby, Järnvägsgatan 6 (stationshuset), Sölvesborg, Västra Storgatan 33 (”Fattighuset”) och Olofström, Ingenjörsgatan 30. Besökslokalerna disponeras i enlighet med vad som överenskommits med respektive kommun.

13. Klagomål avseende PO-verksamheten

PO ska ta emot klagomål, dokumentera klagomål, vidarebefordra klagomål samt åtgärda klagomål avseende den personliga ombudsverksamheten.

Se även Centrala direktiv, Klagomålshantering samt Styrdokument för verksamheten personliga ombud i Blekinge.

Dessa förvaras på PO:s kontor.

14. Interna arbetsmöten

De personliga ombuden träffas tre förmiddagar per månad samt en heldag per månad för internt arbete. Samordnaren är ansvarig för arbetsträffarna.

De personliga ombuden träffar VC fyra gånger per år för gemensamma diskussioner och information. PO inbjuds till medarbetarsamtal av VC samt kan på eget initiativ initiera samtal. VC ansvarar för ombudens lönesamtal.

15. Akutsituationer

I Cura:s verksamheter finns det stora risker för att hot och våld kan förekomma riktat mot både klienter och personal. Personalens agerande skall ske utifrån de centrala direktiv som finns i Cura:s handlingsplan i kris och katastrofsituationer (se Centrala direktiv). Lokalerna skall vara anpassade och utformade så att det finns en så låg risk som möjligt att bli utsatt för våld och hot. Säkerhetsrutiner kring hot och våld finns också angivna i Centrala direktiv.

PO är utrustade med personlarm som alltid ska finnas med vid klientbesök. Larmen är kopplade till SOS alarm. Kontaktpersoner finns på Cura:s kansli. Rutiner vid larm finns hos ansvariga kontaktpersoner. För övrigt har PO särskilt utarbetade riktlinjer beträffande säkerhet för PO vid klientarbete. Larmet testas två gånger per år i enlighet med gällande avtal.

Testning sker vid första arbetsplatsträff i januari och augusti.

2.8. Resurscentrum

2.8.1. Historik

Cura Resurscentrum bildades hösten 2011 efter att Blekinges kommuner uttalat ett behov av en samlingsplats för de tjänster som Cura

individutveckling kan erbjuda medlemskommunerna.

Under åren har vi fått många förfrågningar när det gäller att hjälpa kommunerna att möta problem på hemmaplan, istället för att omedelbart planera för en institutionsplacering. Genom att arbeta okonventionellt och frigöra exakt de resurser som behövs i det enskilda fallet kan Resurs-centrum hjälpa kommunerna på ett effektivt och flexibelt sätt. Det kan innebära en bättre tillvaro för den enskilde, samtidigt som kommunen får en långsiktig och mindre kostnadskrävande lösning på problemet.

2.8.2. Personalsammansättning

• 1 verksamhetschef

• 1 koordinatior

• 1 handledare

• Resurspersoner i den ordinarie verksamheten

Två medabetare är på heltid knutna till Resurscentrum och utgör själva navet i verksamheten. De arbetar i huvudsak med de övergripande samordningsfrågorna samt med egna handlednings- och utbildningsinsatser. Koordinatorn i Resurscentrum har adekvat högskolekompetens samt lång erfarehet av arbete med personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Handledaren har adekvat högskoleutbildning och en gedigen arbetslivserfarenhet från arbete med personer inom autismspektrat.

Övriga medarbetare arbetar i vardagslag i den ordinarie verksamheten och frigörs först då en specifik insats i någon av kommunerna uppstår.

Dessa medarebetare har alla någon typ av spetskompetens. De har i de flesta fall adekvata högskoleutbildningar och annan vidareutbilding som kan anses relevant i sammanhanget. Resurscentrum ingår i den så kallade konsultgruppen som leds av en gemensam verksamhteschef/

utredningssekreterare.

2.8.3. Ansvarsområden 1. Tjänster

2. Kunskaps- och utvecklingsarbete 3. Samverkan

1. Tjänster

Cura Individutveckling har utvecklat utbildningskoncept som erbjuds kommunerna både inom länet och på nationell basis. Handledning erbjuds sedan många år. Vi erbjuder också öppenvårdsinsatser och skräddarsydda lösningar helt utifrån kommunernas behov. Under namnet Cura Resurs-centrum samlas alla Cura individutvecklings specialistkompetenser och tjänster. De resurser som krävs för varje enskilt uppdrag frigörs. Prislista på Resurscentrums tjänster finns på hemsidan; www.curaindivid.se.

1.1. Utbildningar

Blekingekommunerna bjuds regelbundet in till föreläsningar med externa föreläsare via Resurscentrum. Återkommande utbildningar som erbjuds kommunerna är Tydliggörande pedagogik samt kommunikation i Sjöarps regi. Utbildningar och föreläsningar anslås på vår hemsida, www.curaindivid.se.

1.2. Handledning

Resurscentrum tillhandahåller handledning för personalgrupper som arbetar med den aktuella målgruppen inom vårt kompetensområde (främst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på hög- och lägre funktionsnivå).

Det kan vara i daglig verksamhet, på boende eller i skolmiljö. Avsikten med handledning är att använda den kompetens som finns inom personalgruppen för att ge klienten/eleven en så god livskvalitet som möjligt, och för att få gruppen att reflektera och finna verktyg att hantera olika situationer som kan vara svåra. Handledningen är yrkesrelaterad.

1.3. Öppenvård och konsultation

Kommunerna kan kontakta Cura Resurscentrum då ett bekymmer uppstår oavsett hur det ser ut. Kommunen tillsammans med medarbetare på Resurscentrum, utreder vad som behöver göras och hur det ska utföras. Det kan innebära att Resurscentrum frigör medarbetare med lämplig

Kommunerna kan kontakta Cura Resurscentrum då ett bekymmer uppstår oavsett hur det ser ut. Kommunen tillsammans med medarbetare på Resurscentrum, utreder vad som behöver göras och hur det ska utföras. Det kan innebära att Resurscentrum frigör medarbetare med lämplig

I dokument Kvalitetshandboken. Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1 (sidor 50-55)