neticesinde, söz konusu parsel üzerinde planlanan 7 m. genişliğindeki yolun, bölgedeki imar adalarının çok küçük bırakılması nedeniyle yola ihtiyaç bulunmadığı gerekçesiyle, planlanan yolun iptal edilerek planın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edilmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, 1/5000 ölçekli Mer’i Nazım İmar Planında, itiraza konu olan 1165 parselin kısmen Tali İş Merkezleri (2’ ve 3’ Merkezler) kısmen de 90 ki/ha yoğunluklu Konut Alanında

kaldığı görülmektedir. Bu parselden geçen 7 m.lik yol 1/5000 ölçekli planda konut alanı ve ticaret alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli planda ilave edilen bir yol olup, 1/5000 ölçekli planın ulaşım sistemini etkileyici nitelik taşımamaktadır. Söz konusu yolun iptal edilerek planın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilememektedir. '' denilerek

İlgi (g) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin alınan 06.04.2012 tarih ve 36 sayılı Silivri Belediyesi Meclis karar ve ekleri olan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifleri yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8-34-35 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/08/2012 gün ve 2012/6438 sayılı yazısında; “

İlgi : a) 19.04.2012 tarih, M.34.6.EYÜ.0.65/S-386-2615 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif plan paftaları ile 03.04.20 tarih, 2012/63 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı.

b) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.200 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8-34-35 parsel sayılı taşınmazların yol ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi ilgi a) yazı ve eki meclis kararı, plan değişikliği paftaları ile gereği için tarafımıza iletilmiş olup konunun incelenerek 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre gereğinin yapılması hususu ifade edilmiştir.

MÜLKİYET

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8 parsel sayılı 143,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İSKİ Genel Müdürlüğü, 34 parsel sayılı 69,15 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 35 parsel sayılı 94,85 m² yüzölçümlü taşınmazın ise şahıslar mülkiyetinde olduğu yapılan inceleme neticesinde anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında yol alanında, 8 ada, 34 ve 35 parsel sayılı taşınmaz kısmen K5 (700k/ha) yoğunluklu Konut Alanı’nda kısmen yol alanında, 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda ise söz konusu taşınmazlar kısmen bitişik nizam, 4 kat yapılanma şartında Konut Alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.

İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İlgi a) yazı eki 03.04.2012 tarih, 2012/63 sayılı Eyüp Belediyesi Meclis Kararında; “…İlgi a) yazı ile Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi 8 ada 34 ve 35 parsel sayılı yerlere imar durumu talep edildiğinden bahisle yerinde fiili yol bulunmasından dolayı, söz konusu parsellere imar durumu verilip verilemeyeceğine ilişkin müdürlük görüşümüz sorulmuştur…

Tarafımızca yapılan inceleme sonucunda 8 ada, 8, 34 ve 35 parseller üzerinde fiili yol bulunduğundan ve söz konusu parseller 1/1000 ölçekli planda konut alanında kaldığından tarafımızca 8 ada, 8 parselin yol alanına, 8 ada, 34 ve 35 parsellerin kısmen yol, kısmen bitişik nizam 4 kat yapılanmalı konut alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanarak konuya ilişkin ilgi c), ilgi d) ve ilgi e) kurum görüşleri alınmıştır…

Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan teklifi ve ilgi kurum görüşleri yazımız ekinde olup konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini ..." denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 8 ada, 8-34-35 parsellere ilişkin plan değişikliği teklifinin müdürlüğünden geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edilmesine karar vermiştir…”

şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun 14.03.2012 tarih, 344 sayılı raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği belirtilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ İlgi a) yazı ekindeki teklif dosyasında bulunan;

- 05.01.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/40-2284 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısında; “…Planlama alanı, tarafınızca hazırlatılan Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan uygulama imar planına esas 1/1000 ölç. “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “Trakya Formasyonuna ait birimler ile temsil edilen Yerleşime Uygun Alanlar (UA)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir.

Sonuç itibariyle ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, ayrıca mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla ilgi yazı talebi imar planı değişikliğinin yapılması Müdürlüğümüzce jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”

denilmektedir.

- 01.02.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/113132-380-20161 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısında; “…Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8 parselin yol alanına, 34 ve 35 parsellerin ise kısmen yol alanına kısmen bitişik nizam 4 kat yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, 1/5000 ölçekli meri planda 12.00 m. planlanmış olan ulaşım aksının sürekliliğinin korunması gerektiği belirlenmiş olup bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

- 30.01.2012 tarih, M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02-310.01.04-53379 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifine ilişkin altyapı görüşü 13 madde ile belirtilmiş olup 2. maddede “Yazımız ekindeki tapu kütük fotokopisi ve krokiden de görüleceği üzere; bahse konu Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 8 ada, 8 nolu parselin mülkiyeti idaremize ait olduğundan imar plan çalışmalarında 8 parselin İSKİ HİZMETALANI olarak korunması gerekmektedir.”, 8. a) maddesinde ise

“Yazımız ekindeki paftalarda turuncu renkle işaretli derenin; yağmursuyu toplama havzası 80-130 ha.

arasında olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere aksından itibaren derenin sağında ve solunda 10’ar metre olmak üzere toplam 20 metre genişliğindeki alan yol+yeşil alan veya yeşil alan olarak korunmalıdır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile (29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli plan bulunmadığından) 02.07.1998 tasdik tarihli mer’i 1/1000 ölçekli plan paftası üzerinde 8 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile 34, 35 parsel sayılı taşınmazların küçük bir kısmı 7.00 m. genişliğinde yol alanına, 8 ada, 34, 35 parsel sayılı taşınmazların geriye kalan büyük kısmı ise bitişik nizam 4 kat yapılanma şartlarında Konut Alanı’na alınarak tasdik sınırı içine alınmış olup teklif plan değişikliği paftası üzerinde;

“1- Plan tasdik sınırı 8 ada 8, 34 ve 35 parsellerin tamamını kapsamaktadır. Müdürlüğünce olumsuz görüş verilmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünce de 13 maddeden oluşan altyapı görüşü verilmiş olup görüşte, 8 parselin İSKİ Hizmet Alanı olarak korunması ve teklife konu alan dere yapı yaklaşma alanında kaldığından derenin sağında ve solunda 10’ar m. olmak üzere toplam 20 m. genişliğinde bir alanın yol+ yeşil alan veya yeşil alan olarak korunması gerektiği belirtilmiştir.

8 ada, 35 parsel sayılı taşınmaz İSKİ görüş yazısı ekindeki paftaya göre Dere Yapı Yaklaşma

Alanında kaldığından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda uygulama yapılması gerekmektedir.

Teklife konu alanı kapsayan, 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığından teklif 02.07.1998 tasdik tarihli mer’i 1/1000 ölçekli plan paftası üzerinde çizilmiştir. 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 12.00 m. olarak planlanan yolun 7.00 m. olarak teklif edilmesi 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planına aykırı olup 12.00 m. olarak planlanmış olan ulaşım yol aksının sürekliliğini bozmaktadır. '' denilerek

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planına yapılan İtirazlar

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/08/2012 gün ve 10882 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı Meclis Kararı.

b) 14.07.2008 gün ve 2008/S-3544 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.11.2008 gün ve 2903 sayılı kararı d) 22.04.2009 gün ve TN 1330235 sayılı dağıtım yazımız

e) Harita Müdürlüğü’nün 08.06.2009 gün ve 1630712 sayılı yazısı ve eki

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 gün ve 1500 sayılı kararı g) 15.08.2011 gün ve TN 4540805 sayılı yazımız

h) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 25.06.2012 gün ve M.34.3.ÇAT.0.29.310.10/930-6299 sayılı yazısı ve ekleri

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun bulunan, 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 05.03.2009 tarihinde aynen onanmış, ilgi (d) yazımızla dağıtımı yapılmıştır.

05.03.2009 tt.’li 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 22.07.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da onanmıştır.

İlgi (g) yazımızla gereğinin Çatalca Belediyesi tarafından yapılmak üzere 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1.

Etap Uygulama İmar Planı’nın dağıtımı yapılmış ve 16.08.2011-16.09.2011 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içinde 22.07.2011 tt.’li 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin; Çatalca Belediye Başkanlığı ilgi (h) yazısı ve ekleri İlçe Belediye Meclisi kararları ile bahse konu itirazlar 5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek, gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

TALEP

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (h) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde verilen dilekçeler ile yapılan itirazlar neticesinde, Çatalca Belediye Meclisince 10.02.2012 gün ve 28 sayılı Meclis kararı alındığı söz konusu plan değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre işlem yapılması istenilmektedir.

PLAN SÜRECİ

Çatalca İlçesi Elbasan Köyü sınırları içerisinde, 22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 05.03.2009 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup ilgi (e) yazı eki tutanak ile 19.03.2010-19.04.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

05.03.2009 tt.’li 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile tadilen kabul edilmiş 22.07.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da onanmıştır. İlgi (g) yazımızla gereğinin Çatalca Belediyesi tarafından yapılmak üzere 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nın dağıtımı yapılmış ve 16.08.2011-16.09.2011 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

Meclis Kararında

1- Elbasan Köyü 1572 parselin 18. Madde imar uygulaması sınırları içerisine dahil edilmesi;

2- Elbasan Köyü 1711, 1698, 1699, 1708, 1655, 1478, 1479, 1673, 1674 nolu parsellerin bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi uygun görülmüştür.

MERİ PLAN DURUMU

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (h) yazısı eklerinden Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.02.2012 gün ve 28 sayılı Meclis Kararı’nın ilgi yazılarında yer alan 13 adet itiraz dilekçesi ile 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı değişikliğine konu olan parsellerin meri planlardaki durumları aşağıda yer almaktadır.

1- Elbasan Köyü 1572 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 12m’lik yol alanında, kısmen park alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen açık otopark alanı, kısmen yol alanı ve kısmen de E:0.30 konut alanında kalmaktadır.

2- Elbasan Köyü 1711 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda 70 ki/ha konut alanında ve yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda ise serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut alanında ve yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1698 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 70 ki/ha konut alanında, kısmen 12m’lik yol alanında, kısmen de 15m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda ise serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut alanında, kısmen 7m’lik yol alanında kısmen de 15m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1699 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 70 ki/ha konut+ticaret alanında, kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda ise serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut + ticaret alanında, kısmen de 7m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1708 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 70 ki/ha konut alanında, kısmen 50 ki/ha konut alanında, kısmen de belediye hizmet alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda ise serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut alanında, kısmen de 7m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1655 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1478 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda 20 ki/ha konut alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen ayrık nizam 2 kat Emsal:0.08 konut alanında, kısmen de 7m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1479 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 20 ki/ha konut alanında kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen ayrık nizam 2 kat Emsal:0.08 konut alanında, kısmen 12m’lik yol alanı, kısmen de 7m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1673 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 50 ki/ha konut alanında, kısmen 70 ki/ha konut alanında, kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen ayrık nizam 2 kat Emsal:0.20 konut alanında, kısmen serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut alanında, kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

Elbasan Köyü 1674 parsel,

· 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Elbasan Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen 70 ki/ha konut alanında, kısmen 50 ki/ha konut alanında, kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

· 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Elbasan Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı’nda kısmen ayrık nizam 2 kat Emsal:0.20 konut alanında, kısmen serbest nizam 2 kat Emsal:0.30 konut alanında, kısmen de 12m’lik yol alanında kalmaktadır.

I dokument Stress Intensity Factors for Bolt Fixed Laminated Glass Fröling, Maria; Persson, Kent (sidor 176-180)