Počet dívek, které uvedly, zda užívají léky

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 50-54)

Komentář ke grafům 9 a 10:

Z grafu 9 vyčteme, že více než polovina chlapc neužívá žádné léky. Naopak

dotazníků si někdy vezme

Porovnáme-li graf 9 a 10 zjistíme, že jsou zde gen chlapcům vypovídaly, že

28,6 % žákyň. Dívek, které nevyhledávají léky nebo pravidelně užívat, je dle dotazníkového šet

49

7.A 8.A 8.B 9.A. 9.B

Užíváš léky?

Dívky (n = 56)

et dívek, které uvedly, zda užívají léky ům 9 a 10:

čteme, že více než polovina chlapců (52,3 %)

éky. Naopak 16,9 % chlapců vypovědělo, že bere pravidelné lék.

ěkdy vezme lék 12,3 % chlapců a málokdy užije lék 18

li graf 9 a 10 zjistíme, že jsou zde genderové rozdíly. Dívky oproti , že užívají léky mnohem častěji. Pravidelné užívání léku potvrdilo , které nevyhledávají léky nebo je nemusejí ze zdravotních d dle dotazníkového šetření 41,1 %.

9.B

Pravidelně Občas Zřídka Neužívám

(52,3 %) podle odpovědí lo, že bere pravidelné lék. Dle álokdy užije lék 18,5 % chlapců.

erové rozdíly. Dívky oproti žívání léku potvrdilo nemusejí ze zdravotních důvodů

50

V následující tabulce představuji nejčastěji uvedené léky.

Tabulka 8: Typy léků, které žáci uvedli, že užívají

Kategorie léků Četnost

Antialergika a antihistaminika, lék na astma 25

Antibiotika 1

Doplněk stravy, vitamíny 4

Inzulín 1

Lék na bolest (obecně) 9

Lék na kašel (obecně) 3

Lék na revmatické onemocnění 1

Lék na rýmu (obecně) 6

Lék na štítnou žlázu 8

Celkem 58

Pozn. dotázaní žáci mohli vypsat více odpovědí Komentář k tabulce 8:

V tabulce 8 jsou vypsané nejčastěji užívané léky žáky ze Staré školy. Mezi nejpoužívanější léky patří antialergika a antihistaminika, astmatické léky. Časté jsou léky na bolest nebo na rýmu. V posledních letech přibývá onemocnění štítné žlázy, zvláště u dětské populace, proto i tyto léky se objevují v tabulce.

S kapitolou pohybové aktivity dále souvisí následující otázka, zda žáci chodí po škole na sportovní tréninky nebo zájmové kroužky. Z výzkumu vyplývá, že z 60 (100

%) dotázaných chlapců, víc jak polovina chlapců navštěvuje tréninky nebo kroužky.

Žádnému kroužku se údajně nevěnuje 41,7 % dotázaných chlapců. U 56 (100 %) dívek je zájem o dané aktivity větší. Skoro tři čtvrtiny dívek uvedly, že dochází na kroužek nebo sport. Třetina odpověděla, že nemá o tyto činnosti zájem. Průzkumy uvádějí, že s přibývajícím věkem klesá návštěvnost mimoškolních kroužků a tréninků. Na Staré škole naopak v deváté třídě navštěvuje dle odpovědí více žáků a žákyň mimoškolní činnosti než žáci nižších tříd. V následující tabulce je pět nejnavštěvovanějších zájmových kroužků a tréninků, které uváděli žáci ze Staré školy.

51

Tabulka 9: Žáci, kteří uvedli, které kroužky nejčastěji navštěvují

Pět nejnavštěvovanějších zájmových činností Četnost

Hudební a dramatická výchova 15

Florbal 8

Hasičský kroužek 7

Basketbal 5

Fotbal 5

Pozn. dotázaní žáci mohli vypsat více odpovědí Komentář k tabulce 9:

Nejvíce žáků v dotazníku odpovědělo, že se zajímají o hudební a dramatickou výchovu. Uvedené výchovy podle výpovědí navštěvují jak dívky, tak i chlapci. Dle tabulky je oblíbenou činností také florbal, basketbal, fotbal nebo hasičský kroužek.

Vypsané sportovní aktivity zajímají více chlapce. Dívky v dotazníku uváděly výtvarnou výchovu, jízdu na koni, aerobic nebo keramiku. Žáci dále uvedli nepřeberné množství navštěvovaných kroužků a sportů, což značí, že ve městě nebo blízkém okolí, kde vyrůstají, je mnoho možností, jak trávit volný čas. Kroužky údajně navštěvují více chlapci než dívky, hlavně více vyhledávají sport.

Z odpovědí respondentů (n = 120, 100 %) dále vyplývá, že uvedené kroužky nejčastěji navštěvují 1x týdně (20 % chlapců, 18,2 % dívek) nebo 2x týdně (16,9 % chlapců, 20 % dívek). Každý den se zájmovým činnostem věnuje jenom 5,5 % dívek a 3,1 % chlapců.

Otázka č. 19 zjišťovala, kde žáci (n = 120, 100 %) nejčastěji tráví víkendy.

Doma s rodiči údajně zůstává z 64 chlapců (100 %) 29,7 % a 23,2 % dívek z 56 (100 %), přičemž tuto odpověď uvedli častěji žáci a žákyně nižších ročníku.

S kamarády podle odpovědí tráví čas o víkendech 29,7 % žáků a 46,4 % žákyň. Dívky častěji než chlapci vyhledávají společnost kamarádů. Sportovním činnostem se o víkendu věnují více chlapci než děvčata.

52

Stručné shrnutí pohybových aktivit žáků ze Staré školy

Pravidelně se výuky tělesné výchovy údajně účastní 94 % chlapců a 95 % dívek, což není překvapivé, neboť tělesná výchova je povinný předmět. Bohužel obliba tělocviku už nedosahuje tak vysokých čísel. Za svůj oblíbený předmět ho označilo v dotazníku 66 % chlapců a jen 22 % dívek. Za neoblibou tělesné výchovy u děvčat může být mnoho důvodů, které nebyly předmětem zkoumání.

Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila, že žáci užívají léky, někteří i pravidelně. Nejčastěji uvedené léky byly antialergika a antihistaminika. Užívané léky byly různé, některé žáci užívají dlouhodobě, neboť mají vážnější onemocnění, které léky vyžaduje. Někteří vypověděli, že berou lék na bolest např. hlavy, kde lék není tak potřebný, přesto ho žáci užijí.

Zájmových činností je v dnešní době nepřeberné množství. Žáci mezi nejčastěji navštěvované kroužky či sporty zařadili hudební a dramatickou výchovu, florbal, hasičský kroužek, basketbal nebo fotbal. Polovina chlapců a třetina dívek uvedla, že se žádné zájmové ani sportovní činnosti nevěnují. Mnoho žáků uvedlo, že tráví čas doma s rodiči nebo s kamarády venku.

3.1.3 Způsob trávení volného času a užívání médií

Poslední část v dotazníku zjišťuje, jakým způsobem školní děti tráví volný čas, a jak často využívají média. Dětská populace má dnes mnoho možností, jak trávit volný čas. Někteří se věnují pohybovým aktivitám nebo různým uměleckým a hudebním kroužkům. V posledních letech se rozvíjela oblast hlavně technologická. Vznikla řada technologií, které se postupem času staly cenově dostupné, a jsou dnes součástí každé domácnosti. Jedná se například o počítače, tablety, televize, různé přehrávače apod.

Řada žáků využívá zmíněné technologie nejenom k učení a vzdělávání, ale také k odpočinku a relaxaci. Protože do oblasti zdravého životního stylu žáků základních škol se zařazují i způsoby trávení volného času, byla část dotazníku zaměřena i na tuto oblast. Níže představuji a komentuji zjištěné výsledky.

0%

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 50-54)