Žáci, kteří uvedli, zda drželi někdy dietu

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 46-49)

V grafu 8 jsou prezen či nedrželi dietu ve svém život

se s dietou setkaly více než chlapci. Není zde v dívky či chlapci staršího vě

ědy jim chutnají „jak kdy“. Pro školní jídelnu není hodnocení p pohlaví se v odpovědích přibližně shodují.

otázka (č. 9) v kapitole stravování žáků na Staré škole ěkdy drželi dietu.

ří uvedli, zda drželi někdy dietu

grafu 8 jsou prezentovány odpovědi respondentů (n = 121,

i nedrželi dietu ve svém životě. Byly zde zaznamenány genderové rozdíly, kdy dívky dietou setkaly více než chlapci. Není zde věková diferenciace. Nepotvrdilo se, že by

ho věku (13 – 15 let) drželi dietu vícekrát než mladší ro ědí respondentů vyplývá, že 13,8 % chlapců a 23,2

ě. Kolem 16,9 % žáků a 17,9 % žákyň vyzkoušelo dietu alespo Dietu zatím nevyzkoušelo více než polovina dívek a skoro tři čtvrtiny chlapc

Pro vyvíjející se dětský organizmus je důležité, aby byly v jídelní

základní složky potravy, tj. bílkoviny, cukry, tuky, ale i vitamíny a vláknina, a to vše množství. Pokud děti drží dietu, může dojít k narušení správného r Kytnarová 2012). Dalším možným nežádoucím efektem diet m špatná nálada, nekoncentrovanost a únava. Přísné redukční diety mohou d

otravy, tj. anorexii a bulimii. Dětem má být vysv ková diferenciace. Nepotvrdilo se, že by etu vícekrát než mladší ročníky (11 ů a 23,2 % dívek drželo

46

není východiskem pro rychlý váhový úbytek, nýbrž možnost, jak si vážně poškodit zdraví. Naučme děti správně a zdravě jíst a ukažme jim radost z pohybu.

Stručné shrnutí stravování žáků ze Staré školy

Žáci se pravidelně stravují několikrát denně, což je dle výživových poradců a doktorky Kateřiny Ošancové optimální. Neadekvátní výsledek vyšel u pravidelných snídaní žáků, neboť je opět dle doktorky Ošancové (2001, s. 135) vynechávání snídaně nešvarem stravování a má za následek možnost vzniku obezity u žáků. Režim pravidelného snídaní má nastavený jenom polovina žáků a necelá polovina žákyň.

Zeleninu a ovoce si denně dopřeje skoro půlka dotázaných žáků. Pitný režim žáci dodržují, ale bohužel ne všichni si vybírají pití, které je pro ně vhodné. Nejčastěji žáci uvedli, že pijí sladké limonády, což vzhledem k výše uvedenému není přiměřené pro jejich zdraví. Ve školní jídelně se údajně stravuje přes 50 % dotázaných žáků, ale obědy jim spíše nechutnají nebo záleží, jaké jídlo se objeví v denním menu školní jídelny.

Mnoho žáků uvedlo, že chodí na obědy domů. Zarážející výsledek vyšel u otázky, zda žáci drželi někdy již dietu. S dietou se alespoň jednou setkala více než třetina žáků. Je alarmující, že se s dietou setkalo již tolik žáků, neboť jejich věk je nízký a organizmus se v tomto období jejich života teprve vyvíjí. Zde by bylo příhodné, aby se s žáky v některém ze školních předmětů probrala rizika diet a naopak se jim snažila škola ukázat, že jídlo není zlo, avšak výběr potravin je velmi důležitý.

3.1.2 Pohybové aktivity u žáků

Pohyb je součástí života. Pohybová pasivita může způsobit člověku řadu problémů. Za jeden z těch hlavních nepříjemných problémů se považuje nemoc, vzniklá právě pro nedostatek pohybové aktivity. Pohyb nám umožňuje zvýšit kvalitu života, neboť bez pohybu jsme společensky neaktivní.

V dětství se nejvíce utváří postoje a vztahy k pohybu. Pravidelná účast dětí na pohybové aktivitě může později pozitivně ovlivnit jejich život po psychické a fyzické stránce.

47

Další část v dotazníku, nazvaná pohybové aktivity, zjišťovala, jak jsou pohybové aktivity rozvinuté u dětí, a zda k nim mají vřelý vztah nebo naopak v pohybu nevidí žádnou radost.

První otázkou v oddíle pohybové aktivity byla otázka č. 11 – Cvičíš pravidelně při hodinách tělesné výchovy?

Tabulka 6: Žáci, kteří uvedli, zda cvičí pravidelně při hodinách tělesné výchovy (%)

Cvičíš pravidelně při hodinách tělesné výchovy? Chlapci (%) n = 65 (100 %)

Dívky (%) n = 56 (100 %)

Ano, cvičím pravidelně 93,8 % 94,6 %

Cvičím jen občas 6,2 % 5,4 %

Necvičím 0 % 0 %

Komentář k tabulce 6:

Pravidelnou pohybovou aktivitu při hodinách tělesné výchovy údajně koná 93,8 % chlapců a 94,6 % dívek. Dle odpovědí si občas zacvičí 6,2 % žáků a 5,4 % žákyň. Vysoké procentuální číslo je pravděpodobné, neboť tělesná výchova je pro většinu žáků povinná, výjimku tvoří žáci, kteří jsou osvobozeni od tělocviku.

S tím souvisí otázka č. 13, která zjišťovala, kolik respondentů (n = 121, 100 %) je osvobozeno lékařem od tělesné výchovy. Z výsledků vyplynulo, že nemusí cvičit 4,6 % žáků a 12,5 % žákyň, neboť je lékař uznal jako nezpůsobilé pro vykonání tohoto předmětu ze zdravotního důvodu. Tento výsledek neodpovídá uvedeným odpovědím výše. Je možné, že některé odpovědi respondenti neuvedli pravdivě nebo si špatně přečetli danou otázku.

Tabulka 7: Žáci, kteří uvedli, zda je tělocvik jejich oblíbený předmět (%)

Je tělocvik tvůj oblíbený předmět? Chlapci (%) n = 65 (100 %)

Dívky % n = 56 (100 %)

Ano 66,2 % 21,4 %

Spíše ano 26,2 % 46,4 %

Spíše ne 4,6 % 23,2 %

Ne 3,1 % 8,9 %

0 školu tělesnou výchovu. Chlapci děvčata, a to ve všech dotázaných

otázku, ve které mě zajímalo, zda žáci užívají léky, mi vypsali jejich názvy.

dotázaných třídách. Více jak třetina děvčat uvedla, že č tomu tak je, může být mnoho. Mohou za

menstruačním cyklem nebo menší nadanost pro sportovní aktivity.

kdy i nechutenství k tělesné výchově může zapříčinit také vyuč nebo naopak svou laxností k uvedenému předm opomenout, že rodina a hlavně vztah rodiny k pohybovým aktivitám m

pozitivnímu nebo naopak k negativnímu postoji k této činnosti.

zmínila o možných zdravotních problémech tý

ře schválená omezení v tělesné výchově. V dotazníku jsem položila ě zajímalo, zda žáci užívají léky, v jakém množství, a pokud ano, aby mi vypsali jejich názvy. V následujícím grafu a tabulce jsou zobrazeny zjišt

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 46-49)