Politisk avsiktsförklaring för Alingsås kommun 2018

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 91-96)

Vårt gemensamma samhällsbygge ska ske uti-från målet att skapa förutsättningar för ett gott liv för alla våra medborgare. Trygghet och frihet är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Vi menar att ett samhälle som håller ihop, utan stora klyftor mellan människor, skapar trygghet och frihet för alla människor.

För att vår kommun ska kunna erbjuda trygg-het och fritrygg-het för alla menar vi att det är några avgörande och grundläggande förutsättningar som måste säkras.

• Hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt

• Välfärd av god kvalité

• En god ekonomisk hushållning

• Ett gott företagsklimat

• God tillgång på arbete och bostäder

• Möjlighet till en aktiv fritid

• Ett rikt kulturliv Färdriktning för Alingsås

En förutsättning för en gynnsam utveckling är att kommunen växer balanserat både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi vill att FN:s glo-bala mål för hållbar utveckling ska vara styran-de och styran-den politiska styrmostyran-dellen ska bygga på hänsyn till hållbarhetens tre perspektiv.

Det är genom att lyckas hålla ihop Alingsås utveckling på ett hållbart sätt som vi blir fram-gångsrika.

Social hållbarhet

Skolans uppdrag är att främja alla elevernas lärande och utveckling som individer och med-borgare. Att förbereda elever för att leva och verka i samhället är en grundläggande förut-sättning för demokratin och vårt gemensamma samhällsbygge. En likvärdig skola är också en förutsättning för ett jämlikt samhälle, för den enskildes frihet och vår gemensamma trygghet.

En bildad befolkning skapar också förutsätt-ningar för entreprenörskap, företagande och kunskapsbaserad tillväxt.

Ett fritt och livskraftigt kulturliv utmanar och engagerar människor att tänka nytt, skapa nytt och ifrågasätta sin samtid. Kulturen har ett

år 2019 och har en historia och ett kulturarv som vi både kan vara stolta över men också förundras och lära av.

Våra äldre kommuninvånare ska fortsatt kunna känna trygghet, därför är det viktigt att äldre-omsorgen i kommunen fortsatt håller en hög kvalité men också utvecklas för att möta den demografiska utmaningen. En viktig förutsätt-ning för människors frihet är en god hälsa.

Därför ska förutsättningarna att hålla sig fysiskt aktiv hela livet stärkas.

För en fungerande social rörlighet måste kom-munen sörja för att det byggs bostäder som motsvarar invånarnas behov. Genom fortsatt dialog med bostadsmarknadens olika aktörer och en bättre samordning inom kommunen samt en aktiv markpolitik kan vi säkerställa en fungerande bostadsförsörjning.

I ett jämlikt samhälle med hållbar tillväxt får alla plats och behövs. Men alla kan vi hamna i svåra situationer i livet. När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Att inte klara sin egen försörjning begränsar männ-iskors frihet och försämrar möjligheterna att leva ett gott liv. Därför ska stödet till individer som av olika anledningar inte klarar sin egen försörjning i första hand vara inriktat på att stär-ka individens förmåga att ta eget ansvar. Det drogförebyggande arbete måste stärkas, sär-skilt med inriktning på barn och unga. De som av olika anledningar fastnat i beroende hamnar ofta utanför den samhälleliga gemenskapen och ska erbjudas vård i det akuta skedet och motiveras och stödjas för att ta sig ur sitt destruktiva beteende. Därför ska det sociala arbetet i första hand vara inriktat på hemmap-lanslösningar i kommunens egen regi.

Men ett gott samhälle bygger inte endast på offentliga myndigheter, ett starkt civilsamhälle är lika viktigt. Civilsamhället fyller en central roll i människors liv. Människor finner mening i olika former av fritidsaktiviteter, därför är det viktigt med ett rikt idrotts- och föreningsliv. Genom möten och sammanhang skapar vi vänskaps-band, knyter kontakter. Ett starkt civilsamhälle är också centralt för en fungerande integration och genom ett ökat samarbete mellan kom-munen och civilsamhället gör vi vårt samhälle tryggt och välkomnande.

Våra anställda är vår största tillgång, om perso-nalen trivs och mår bra kan vi leverera den bäs-ta kvalitén för våra invånare. Som arbetsgivare ska Alingsås kommun prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor och säkerställa att jämställdhet och mångfald genomsyrar verk-samheten. En framgångsrik arbetsgivarpolitik bygger på en väl utvecklad facklig samverkan och ett medvetet arbete med att stärka kom-munens varumärke som arbetsgivare. För att klara bemanningsutmaningen i framtiden måste kommunen arbeta strukturerat med att tillvarata äldres kompetens i verksamheten.

Särskilt fokus

Inom ramen för social hållbarhet ska följande nämnder har följande fokus och uppdrag:

Barn- och ungdomsnämnden ska fokusera på åtgärder för en jämlik skolgång och bidra till en jämlik hälsa. Det handlar om att fördela resurser efter behov, se till att de bästa lärar-na jobbar på skolor med störst behov, stärka den stödjande verksamheter i skolan och att utveckla skolbibliotekens roll som pedagogisk resurs.

Uppdrag

• Åtgärder ska vidtas med syfte att andelen behöriga elever till gymnasiet ska vara 100%

Utbildningsnämnden ska fokusera på åtgärder som stärker Alströmergymnasiets profil och ökad måluppfyllelse.

Uppdrag

• Åtgärder ska vidtas med syfte att fler elever ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg från alla nämndens utbildningar

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på att stärka det integrationsfrämjande arbete och på olika sätt se till att Alingsås kulturarv och histo-ria har en framträdande roll i kommunen.

Socialnämnden ska fokusera på att fortsatt för-stärka kommunens egna hemmaplanslösningar inom fler områden.

Vård- och äldreomsorgsnämnden ska fokusera på att stärka insatser för att stödja och öka alla form av fysisk aktivitet, anpassad efter den

en-Kommunstyrelsen ska fokusera på att utveckla en ledning och styrning baserat på ett modernt tillitsbaserat ledarskap, som stärker chefers pedagogiska och entusiasmerande förmågor och involverar och engagerar personal.

Uppdrag

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet och den fackliga samverkan ska stärkas

• Kommunen ska sträva mot att ingen chef ska ha fler än 30 underställda

• Genom 80/90/100-avtal tillvarata äldres kompetens i verksamheten

• Arbetet med att utjämna osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska fortsätta

• Fortsatt stärka kommunens varumärke som arbetsgivare och över tid fullfölja intentionerna i Alingsås kommun - en mönsterarbetsgivare

• Förbättra bostadsförsörjningen genom att; öka dialogen med bostadsmark- nadens aktörer, stärka samordningen inom kommunen och tillse att

kommunen genomför strategiska markförvärv.

Ekologisk hållbarhet

En långsiktig planering är nödvändig avseende förebyggande åtgärder för att hantera följder-na av ett förändrat klimat för att undvika stora kostnader i framtiden. Ett arbete med att däm-pa klimatförändringarna ska ske i Alingsås ge-nom att ställa om och på sikt bli en fossilobero-ende kommun. Genom att metodiskt bedöma och synliggöra hur kommunens verksamhet påverkar och är beroende av ekosystemtjäns-ter så kan bättre beslutsunderlag tas fram och kunskapen kan integreras i kommunens verk-samhet och beslut.

Alla människor ska ha tillgång till en god livs-miljö, fri från skadliga gifter och kemikalier.

Maten som serveras till barn och äldre ska vara klimatsmart, näringsriktig och av råvaror som transporterats så korta sträckor som möjligt.

Kött ska vara producerat enligt svensk djur-skyddslagstiftning. Matstunden ska vara en upplevelse, där maten lagas så nära den som ska äta den som möjligt.

För att bostadsbyggandet ska ske på ett håll-bart sätt ska kommunen vara en styrande aktör

ska utvecklas och på vilket sätt. Hållbart byg-gande innebär bland annat att tillgodose det långsiktiga behovet av jordbruk och betesmark och varsamt utveckla staden men bevara inner-stadens karaktär.

Det är viktigt att skydda särskilt värdefulla kul-turmiljöer och byggnader. Alingsås stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården.

Ett faktum som ställer stora krav på varsamhet och respekt för dess karaktär och den befintli-ga bebyggelsens värden.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som finns inom kommunen är inte några hämmande hinder utan en betydelsefull tillgång och en resurs för samhällsutvecklingen. Att aktivt skydda och belysa deras värden samt fortsatt integrera kulturmiljövården i den kom-munala samhällsplaneringen är således av stor vikt.

Alingsås bör fortsatt också gynna ett ökat träbyggande inom ramen för energieffektivt byggande. Genom att aktivt och systematiskt främja ett ökat träbyggande kan Alingsås stär-ka såväl sin speciella identitet och särart som sin position som föregångskommun vad gäller hållbarhet. Vår kommun ska vara en förkämpe i kampen för ett hållbart samhälle därför är bland annat ett ökat byggande i trä helt nödvändigt.

Genom att tillvarata Alingsås långa historiska tradition av träbyggande och stärka och bygga vidare på den redan väletablerade bilden av vår stad som en trivsam trästad kan Alingsås även bli den moderna hållbara trästaden.

Den fysiska stadsplaneringen kan och bör ske så att alla människor upplever trygghet på ett jämlikt sätt. Genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan kommunen stärka arbetet med trygghetsskapande åtgärder i hela kom-munen.

Den byggda miljön och dess arkitektur berör oss alla. Ogenomtänkta beslut där man gör avkall på arkitektonisk kvalitet kan få långtgå-ende konsekvenser för vår gemensamma miljö.

Alingsåsarna förtjänar god och estetiskt tillta-lande arkitektur – arkitektur som harmonierar med men också kompletterar sin omgivning.

Den byggda miljön kräver därför ett förhåll-ningssätt och en ansvarskänsla som går långt mycket längre än endast till nästa

mandatperi-Med tanke på den expansion Alingsås står inför är behovet av höga arkitektoniska am-bitioner större än någonsin. Tilltron till arki-tekturens värde och betydelse måste stärkas bland såväl tjänstemän och politiker som bland byggherrar. De val vi gör måste vara en följd av noggranna överväganden och en ambition att skapa en långsiktigt hållbar och vacker miljö av hög arkitektonisk kvalitet.

Arkitektonisk kvalitet bör därför alltid finnas med från början av processen, som en given del i det stora sammanhanget. God arkitektur är nödvändigt för att skapa miljöer och bygg-nader som är hållbara över lång tid och som blir värdefulla även i framtiden. Det är ju idag vi bygger framtidens kulturbyggnader. Kommu-nen måste därför alltid vara en förebild i sina egna projekt och inspirera andra aktörer till att höja sin egen ambitionsnivå.

Alingsås kommun behöver ta ett samlat grepp för att i framtiden kunna säkerställa rimliga parkeringsmöjligheter i en på sikt bilfriare, promenadvänlig stadskärna. Det är en avgö-rande fråga och en förutsättning för en levande stadskärna, både nu och i framtiden.

Biltillgänglighet måste kombineras med prome-nadvänlighet och ett förhållningssätt som likväl sätter gång-och cykeltrafikanten i centrum av stadsplaneringen.

Kommunen måste förstärka sitt arbete med att åstadkomma förbättringar av E20 genom Alingsås på kort och medellång sikt och till-sammans med Trafikverket och Västra Göta-landsregionen utveckla en långsiktig lösning av E20 som möjliggör fortsatt förtätning av staden och samtidigt minskar både E20:s och västra stambanans barriäreffekter.

Särskilt fokus

Inom ramen för ekologisk hållbarhet ska följan-de nämnföljan-der har följanföljan-de fokus och uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden ska fokusera på att förstärka sin service, tillgänglighet och bemötande.

Uppdrag

• En plan för fysisk stadsplanering som stödjer jämlik trygghet ska tas fram som ett tematiskt tillägg till ny översiktsplan och presenteras för fullmäktige senast 2020.

• Möjligheten att i detaljplaner och områdesbestämmelser skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer och byggnader ska aktivt utnyttjas. Detaljplaner för bostäder ska också ställa krav på blandad bebyggelse, olika

boendeformer och god arkitektur.

Konceptet trästad ska ha en framträdande, prioriterad roll i stadsutvecklingen.

Tekniska nämnden ska fokusera på att stärka upp det interna ledarskapet och åstadkomma en sund medarbetarkultur och god arbetsmiljö.

Uppdrag

• Genom att inrätta extratjänster ska renhållningen av gator och torg förstärkas.

• Genom att engagera ungdomar och elever bedriva till ett aktivt arbete mot nedskräpning och klotter i hela kommunen.

• Genom investeringar minska utsläppen av hormonstörande ämnen i våra vattendrag från det kommunala avloppssystemet.

Miljöskyddsnämnden ska fokusera på att upp-fylla EU:s vattendirektiv och säkra tillgången till dricksvatten.

Uppdrag

• Miljöskyddsnämnden ska med stöd av naturvårdsverkets rapport 6733 tillse att en stegvis och metodiskt bedömning av ekosystemtjänster hela kommunens verksamhet genomförs.

Kommunstyrelsen ska fokusera på en sam-manhållen politik för landsbygden för att säkra tillgången på offentlig service och goda livsvill-kor i hela kommunen.

Uppdrag

• Alingsåssatsningen; Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på sammanhållen politik för landsbygden. Syftet är att försäkra att det finns god offentlig service och goda livsvillkor i hela kommunen. Ett särskilt fokus ska vara på investeringar i bättre GC-vägar och satsningar på förbättrad kollektivtrafik.

• I samband med försäljning av mark ska hyresrätten som upplåtelseform främjas för att uppfylla målsättningen att

tillgången på hyresrätten ska motsvara befolkningens behov.

Fastighetskonceren Alingsås Rådhus AB (FARAB) AB Alingsåshem ska fokusera på en jämn nyproduktionstakt fram till 2028.

Ekonomisk hållbarhet

För att nå ambitionerna inom välfärden är det helt grundläggande att fler människor kommer i jobb, inte minst gäller det människor som är nyanlända i kommunen. Lika avgörande är det att ha ordning och reda i ekonomin för att trygga den långsiktiga finansieringen av väl-färden. Fortsatt ledarskap och handlingskraft för att genomföra handlingsplanen EFFEKT är helt avgörande. Men lika viktigt är det att jobba strukturerat med verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik och digitaliseringens möjlig-heter.

Att få ned arbetslösheten är ett arbete som kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik och en näringslivspolitik som bygger på samförstånd, samverkan och samarbete mellan kommu-nen och det lokala näringslivet. Kampen för minskad ungdomsarbetslöshet har varit fram-gångsrikt. Det gäller nu att fortsatt vårda det utvecklade arbetssättet och samtidigt ta sig an etableringen av nyanlända på arbetsmarkna-den.

Vårt lokala näringsliv växer starkt, men det finns mycket kvar att göra för att förbättra kom-munens näringslivsklimat när det kommer till service, bemötande och attityder. För att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv krävs

jöer och boendeformer, en väl fungerande infra-struktur och kollektivtrafik samt en kommunal service med hög kvalitet i hela kommunen.

Kommunens näringslivsfrämjande organisation Alingsås Bussiness Center ska vässas och förädlas och företagsklimatet ska stärkas i syfte att återta en plats bland de 20 främsta kommu-nerna i Sverige.

Genom att bygga upp ett kunskapsnav i Alingsås med lokal kompetensförsörjning, men också med fokus på hållbar utveckling, kan vi göra Alingsås kommun och dess näringsliv ledande inom ny teknik, gröna jobb och socialt företagande.

Valfrihet inom välfärden uppskattas av invå-narna och ska värnas, men vinstintresset som främsta drivkraft i välfärden har svagt stöd hos befolkningen och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet ska där det är möjligt inrik-tas på ideella och icke vinstdrivande aktörer.

Särskilt fokus

Inom ramen för ekonomisk hållbarhet ska föl-jande nämnder har fölföl-jande fokus och uppdrag:

Socialnämnden ska fokusera på att underlätta ungdomars etablering och kontakt med arbets-marknaden.

Uppdrag

• Sommarjobb ska erbjudas till alla ungdomar inom ramen för den statliga satsningen förstärkt med egna medel.

Kommunstyrelsen ska fokusera på att samord-na och driva arbetet med effektivisering av den kommunala verksamheten

Uppdrag

• Kommunstyrelsen ska utifrån målsätt- ningen att leverera en effektivare välfärd till samma eller bättre kvalité ta fram en kommunövergripande hand- lingsplan för att dra nytta av

digitaliseringens möjligheter.

Effektiviseringen ska minst motsvara en nivå av 1,5% årligen.

• Renodla och vässa ABC:s organisation och uppdrag.

• Hantera den egna lokalförsörjningen i egen regi och så långt det är möjligt genom effektiv fastighetsekonomi

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett internkontrollsystem för kommunen.

• Skapa ett kontaktcenter och en dörr in till kommunen genom att

utveckla kabomhuset med förvaltningslokaler och

sammanträdeslokaler som även fungerar som fullmäktigesal.

Samtliga nämnder ska fokusera på att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

Uppdrag

• Prioritera insatser som

förebygger att långvariga kostnader uppstår och prioritera förändringar i sättet att bedriva verksamhet på som skapar värde för

kommuninvånarna eller minskar kostnader för kommunen.

• Prioritera systematiskt och långsiktigt förändringsarbete.

• Effektivisera kommunen med fokus på långsiktiga åtgärder, som innebär en omläggning av serviceproduktion och att man därmed förebygger framtida kostnadsökningar.

• Effektivisera genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

• Satsa på åtgärder för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden.

• Inför ett modernt lärlingssystem och jobba systematiskt och strukturerat med Extratjänster i kommunen.

Prioriterade mål och

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 91-96)