II. EMPIRICKÁ ČÁST

7. Praha 6 a volný čas

Praha 6 nabízí pro děti předškolního a mladšího školního věku mnoho možností využití volného času. Městská část Praha 6 je rozsáhlá, a proto jsem se zaměřila na nejbližší okolí základní školy, na které pracuji. na Dejvice a Bubeneč. Nejdříve popíši instituce volného času, které se zde vyskytují.

Následovně rozřadím aktivity, jež instituce nabízejí do kategorií zájmových činností. Informace jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky institucí a jejich informační materiály.

7.1. Instituce volného času v Dejvicích a Bubenči

Svatovítská dílna je keramický a výtvarný ateliér pro děti, mládež, dospělé a seniory. V prostředí keramické dílny pořádá pravidelné kurzy pro veřejnost, víkendové akce, vánoční

a velikonoční výstavy a výtvarný letní tábor pro děti. Na závěr školního roku pořádá každoročně výstavu prací svých žáků v některé z veřejných prostor (galerie, kavárna, divadlo, úřad).

(Svatovínská dílna, kurzy)

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy – Stanice techniků nabízí veřejnosti širokou škálu zájmových činností zaměřených nejen technickým a řemeslným směrem. Jejich předností jsou profesionální lektoři i zázemí, což se odráží v úspěších absolventů i současných studentů a účastníků kurzů. Využít můžete také bezplatnou první návštěvu všech zájmových činností, které se tu konají. Provozuje Centrum předškolních dětí „Vlaštovka“, což je týdenní dopolední program pro předškolní děti ve stylu mateřských školek, zábavné pondělní odpoledne, dopolední výtvarné ateliery s individuálním přístupem.

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy – Stadion mládeže vznikl v roce 1957, tehdy ještě pod starým názvem Dům pionýrů a mládeže. Nachází se na místě původní cihelny, po jejíž činnosti lze dodnes najít pozůstatky (štoly, zemní pyramidy atd.). Po ukončení těžby hlíny a výroby cihel se lokalita postupně přeměnila na sportovní areál. Zájemci o sport mohou díky stadionu nalézt v klidné části Dejvic širokou nabídku sportovních a tělovýchovných aktivit na relativně malém prostoru. Celý areál je majetkem hlavního města Prahy.

(DDM hl.m. Prahy)

35

Občanské sdružení Dejvická píšťalka je nevýběrový soubor. Přihlásit se může úplně každý i ti, kteří se domnívají, že nejsou muzikální. Hraje se na všechny typy zobcových fléten-sopraninové, sopránové, altové, tenorové, basové-od lidových a národních písní, barokních a renesančních skladeb až po úpravy současných skladatelů a evergreenů.

Všechna oddělení souboru pravidelně v průběhu roku pořádají veřejné koncerty, společně

se prezentují na vánočním koncertu v kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1.

(DDM hl.m. Prahy)

Centrum volného času M. Montessori při VOŠ a SPGŠ a Gymnáziu Evropská je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia. Nabízí různorodé aktivity pro děti předškolního a školního věku i mládež, na kterých se v rámci své odborné praxe podílejí studenti školy-budoucí učitelky mateřských škol a vedoucí školních družin, domů dětí a mládeže atd. Pracují s dětmi pod vedením zkušených pedagogů-vyučujících školy. Veškerá činnost CVČ je realizována organizačně, režimově a obsahově tak, aby odpovídala potřebám školy, poptávce veřejnosti a zároveň respektovala v maximální míře potřeby děti, které zde absolvují zájmové vzdělávání. Centrum mohou navštěvovat i děti se specifickými potřebami.

(CVČ M. Montessori při VOŠ a SPGŠ a Gymnáziu Evropská)

Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice dnes patří jak k nejstarším, tak zároveň k největším jednotám v celé České obci sokolské. I přesto, že jednota zanedlouho oslaví 130 let své existence, je svým posláním a programem stále mladá. Většinu její členské základny tvoří děti a mládež, kterým nabízí pestrou nabídku cvičení – od základního kondičního tělocviku přes herní cvičení až po sportovní disciplíny. Vedle cvičení v tělocvičně se mohou členové jednoty v průběhu roku zúčastnit také nejrůznějších soutěží, letních a zimních táborů, výletů do přírody nebo třeba dětského karnevalu a plesu. Ačkoliv jsou při cvičebních i mimo cvičebních akcích prostřednictvím cvičitelů a trenérů využívány nejnovější poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu, stále jednota vychází z hodnot svých zakladatelů, mezi něž patří například osobní ukázněnost, kamarádství nebo vlastenectví.

(TJ Sokol Dejvice)

Tělovýchovná jednota Dukla Praha je samostatné občanské sdružení, sdružující registrované zájemce o rekreační, výkonnostní a vrcholový sport. Jednou z hlavních činností je zajišťovat sportovní vyžití mládeže a připravovat nadějné jedince pro případný vrcholový sport.

V současné době v TJ pracuje 13 oddílů/odborů.

Sportovní aktivity vyvíjí v pronajatých tělovýchovných zařízeních a na základě spolupráce s Armádním sportovním centrem Dukla.

36

Využívá prostory tohoto rezortního střediska, především pak zařízení stadiónu Juliska. S ASC DUKLA dále velice úzce spolupracuje po metodické a organizační stránce při výchově výjimečně talentovaných sportovců.

TJ Dukla vychází z teoretických poznatků a praktických zkušeností všech svých trenérů.

Každý, kdo má zkušenost s dětmi předškolního a mladšího školního věku, obdivuje, s jakou radostí a energií si hrají a sportují. Jejich úkolem je toto nadšení a radost rozvíjet a usměrňovat tak, aby každé dítě mělo ke sportu pozitivní vztah a sportování mu vydrželo i v pozdějším o poznání komplikovanějším období dospívání.

(TJ Dukla Praha)

7.2. Kategorie nabízených zájmových činností

Řízené volnočasové aktivity mají různou náplň, a proto je potřeba je kategorizovat. Pro větší přehlednost rozdělím zájmové činnosti podle jejich obsahu a ke kategoriím uvedu aktivity, které jsou nabízeny ve zkoumaných oblastech na Praze 6.

Zájmová sdružení se mohou dělit podle obsahu vzdělávání. Ten se dělí podle šíře na všestranný nebo zaměřený výhradně na některou ze zájmových aktivit. Ty se dále rozdělují podle oblastí, které bývají nejčastěji spojeny s tělovýchovou, sporty, s různými způsoby poznávání, ochranou přírody, uměleckou tvořivostí, se společenskovědními disciplínami, technikou, osvojování si cizích jazyků, rukodělnou činností atd. Každá z oblasti se snaží rozvíjet jinou část osobnosti. (Hájek, 2011)

Rukodělné činnosti: zaměřují se na rozvoj jemné motoriky a manuálních činností, věnují se osvojování si různých pracovních postupů. Patří sem práce s různými materiály, stavebnicemi, montáž a demontáž, vytváření konstrukcí, ale také šití, vyšívání, vaření atd.

(Hájek, 2011)

• Oděvní ateliér – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

• Ruční tvorba – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

Pracovně-technické činnosti: jsou činnosti, které pomáhají zdokonalovat manuální dovednosti a technické vědomosti. Pomocí těchto činností mládež pochopí nutnost odborné kvalifikace v době rychlého rozvoje vědy a techniky. Okruhy pracovně-technických zájmových činností jsou práce s různými materiály (dřevo, kovy aj.), stavební a konstrukční práce, montážní a demontážní práce (údržba techniky), opravy různých pomůcek a jednoduchých strojů, modelářství, elektrotechnika a výpočetní technika. (Pávková, 1999)

• ICT Technologie – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

37

• Modelářství – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

• Fotografie – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

Společenskovědní činnosti: Jsou zájmové činnosti, které vedou k poznání aktuálního společenského dění a k poznání některých historických souvislostí. Vytvářejí vztah k vlasti, k mateřskému jazyku, k demokratickým a humanistickým tradicím našeho národa. Základní oblasti společenskovědního zaměření jsou výchova k vlastenectví, k partnerství a k rodičovství a společenská výchova, sběratelství a jazykověda. Společenskovědní zájmová činnost poskytuje mnoho možností pro činnosti individuálního charakteru (sběratelství) i pro nenásilné získávání poznatků z ostatních oborů lidské činnosti. (Pávková, 1999)

• Třída předškolního vzdělávání – CVČ M. Montessori

• Angličtina pro předškoláky – CVČ M. Montessori

Tělovýchova a sport: přispívají k tělesné zdatnosti, zajišťují dítěti dostatek zdravého pohybu. Neméně důležitou funkcí je také získávání smyslu pro toleranci, fair-play a důležitou roli hraje sport při sebepoznávání. Negativní stranou některých sportů je soutěživost, která může negativně působit na děti, pokud se objevuje necitlivé vedení kroužku. Mezi tyto zájmové činnosti řadíme lehkou atletiku, míčové hry, plavání, cvičení při hudbě, aerobik a šachový kroužek, který je také považovaný za sport. V mateřské škole jsou to kroužky jako: cvičení rodičů s dětmi, cvičení s náčiním, plavání, počátky jógy, nebo cvičení pro děti s počátečními ortopedickými vadami (Hájek, 2011).

• Taneční studio Emotion (moderní tanec, street dance, balet, joga, pilates, Krav Maga) – DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků

• Trampolína – Montessori

• Tenis – Montessori, TJ Sokol, TJ Dukla

• Florbal – Montessori

• Jezdecký kroužek – O. S. Aktivita

• Obecná pohybová průprava – TJ Sokol

• Šerm – TJ Sokol, TJ Dukla

• Gymnastika – TJ Sokol

• Karate – TJ Sokol

• Fotbal – FK Dukla

• Atletika – TJ Dukla, DDM hl. m. Prahy – Stadion mládeže

• Pohybový slabikář pro předškoláky – DDM – Stadion mládeže

• Moderní pětiboj – TJ Dukla

38

• Házená – TJ Dukla

• Cyklistika – TJ Dukla

• Plavání – TJ Dukla

• Šachy – TJ Dukla

• Kanoistika – TJ Dukla

• Volejbal – TJ Dukla

• Veslování – TJ Dukla

• Aikido – DDM hl. m. Prahy – Stadion mládeže

• Badminton – DDM hl. m. Prahy – Stadion mládeže

• Lezení – DDM hl. m. Prahy – Stadion mládeže

• Stolní tenis – DDM hl. m. Prahy – Stadion mládeže

Esteticko-výchovné či umělecké činnosti: utvářejí estetické vztahy k přírodě, společnosti a ke kulturním hodnotám. Rozvíjejí výtvarný, hudební, literární, dramatický a hudebně-pohybový projev. Mají vliv na kulturu chování a rozvoj tvořivosti.

Okruhy esteticko-výchovných zájmových činností se dělí na výtvarné zájmové činnosti, hudební zájmové činnosti a literárně-dramatické zájmové činnosti. (Pávková, 1999)

• Keramické dílny – Svatovínská dílna, Montessori

• Skaut – TJ Sokol

• Turistika – TJ Dukla

39

In document Volnočasové aktivity a nároky na trávení volného času dětí předškolního a mladšího školního věku. (Page 34-39)