Presentation av kompetensutveckling och karriärmöjligheter i företaget

I dokument Personalens förväntningar på kompetensutveckling En fallstudie inom kundbetjäningen (sidor 36-40)

4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET

4.1 Presentation av det empiriska materialet

4.1.3 Presentation av kompetensutveckling och karriärmöjligheter i företaget

Figur 5 Kompetensutvecklingsmöjligheter från företagets synvinkel

Företaget har ingen konkreta individuella planer för anställda att kompetensutveckla sig inom företaget. Företaget ordnar däremot tillfällen för specialister och förmän att delta i utbildningstillfällen som ordnas i samband med bland annat strategimöten och HR-möten. Personalen inom kundbetjäningen har möjlighet att delta i strategimöten och utbildning om företaget. Försäljningschefen som är personalen inom kundbetjäningens

förman representerar personalen under HR-möten och företagets handbok diskuteras under de veckovisa mötena i ledning av förmannen. Den kompetensutveckling företaget erbjuder specifikt för personalen inom kundbetjäningen är kurser och utbildningstillfällen om företagets produkter.

Förmannen till personalen inom kundbetjäningen ordnar utvecklingssamtal två till fyra gånger per år. Namnet på utvecklingssamtalen är avsiktligen ändrat för att minska tröskeln till att delta samt främja öppen och ärlig diskussion. Förmannen ordnar veckovisa möten där personalen har möjlighet att ta upp frågor till diskussion.

Förmannens ledarskapsstil främjar öppen kommunikation inom teamet genom att skapa en miljö där alla får komma till tals och förhåller sig lösningsinriktat till frågor och problematik som uppstår.

Försäljningschefen påpekar att arbetet inom kundbetjäningen är rutinerat för personalen. Arbetsuppgifterna har lite variation vilket kan vara en orsak till att kompetensutvecklingen för arbetsuppgifterna kan anses knappa. Likväl får nyanställda en omfattande inskolning till arbetet för att lära sig sina arbetsuppgifter.

Försäljningschefen poängterar att kompetensen utvecklas inom kundbetjäningen genom att de anställda lär sig på egen hand eller lär sig av kollegor.

4.1.4 Personalens inom kundbetjäningens möjligheter till kompetensutveckling i fallföretaget

Tre av informanterna ansåg att företaget erbjöd kompetensutveckling. Fem av informanterna ansåg att företaget inte erbjöd kompetensutveckling. En av informanterna som ansåg att företaget erbjöd kompetensutveckling tog upp veckovisa möten där förmannen och personalen kan diskutera om saker. Möjligheten till diskussion under de veckovisa mötena leder enligt informanten till kompetensutveckling. Även strategimöten som berättar om företagets värderingar och målsättningar är enligt nämnda informant initiativ till kompetensutveckling.

Den andra av de tre informanterna anser att företaget erbjuder kompetensutveckling eftersom personen har blivit erbjuden att delta i en utbildning för att öka sin yrkeskompetens. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning inom försäljning och marknadsföring. I detta fall erbjöd företaget på eget initiativ informanten att delta i utbildningen på företagets bekostnad eftersom företaget ansåg det kunde gynna informanten.

Den tredje informanten som anser företaget satsar på kompetensutveckling konstaterade emellertid att företaget borde lyssna mera på anställda. Genom att företaget lyssnar och drar nytta av de kompetenser som till exempel personalen inom kundbetjäningen har om produkterna och om kundernas upplevelser av produkterna, kan kundbetjäningens personal hjälpa personal på andra avdelningar som arbetar med produktutveckling. Informanten nämner att personalen har blivit erbjuden kurser för att utveckla sina kunskaper om företagets produkter.

Fem av informanterna konstaterade att företaget inte erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. Majoriteten av informanterna ansåg därför att företaget inte erbjöd kompetensutveckling till personalen inom kundbetjäningen. Två av informanterna påpekade att de inte hade information ifall andra avdelningar inom företaget blir erbjudna kompetensutveckling, men att de inte har erbjudits att utveckla sin kompetens. En av de två informanterna hade deltagit i en kurs för att främja sin kompetens men upplevde inte att kursen ökade hens kompetensen och menar att kompetensen utvecklas endast av den egna individen.

En av de fem informanterna ansåg att företaget inte stöttar anställda att kompetensutveckla sig. En annan informant ansåg att det inte fanns någon som helst möjlighet till kompetensutveckling med motiveringen att personen redan upplever sig vara överkvalificerad för arbetsuppgifterna. Under intervjuerna nämnde två av informanterna att de hade önskat av förmannen att få delta i en språkkurs för att utveckla sin kompetens. En informant motiverar sin syn på avsaknad av kompetensutvecklingsmöjligheter i företaget med det att personen bett om kursen i flera år och företaget har trots det ännu inte ordnat en kurs:

”jag har önskat mig en kurs i svenska så länge som jag arbetat här men ännu inte fått delta i en” – Informant 4

Alla informanter påpekar att företaget är ett tillväxtföretag. En informant beskriver att företaget utvecklas i snabb takt och så även processer och arbetsuppgifterna i företaget förutom i kundbetjäningen. Kundbetjäningen förblir outvecklad trots att företaget växer och utvecklas i de andra avdelningarna. Alla informanter förutom en konstaterade även att arbetsuppgifterna var lätta eller inte krävande. Informanterna nämnde även att det saknades möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.

”man märker att det är nog mycket som händer i företag och så tycker man att man själv inte kanske är den där att jag gör ju inte så där mycket att det känns som att deras arbete skulle vara värdefullare än eget arbete” – Informant 3

Sju av åtta informanter ansåg sig ha en bra relation till förmannen. Förtroendet till förmannen var stort bland informanterna och alla informanter upplevde att de kunde prata om allt med sin förman. Försäljningschefen påpekade att ledarskapsstilen hon använder främjar öppen kommunikation och försäljningschefen ser sig som ledare av gruppen istället för en hierarkisk chef. Förtroendet för förmannen var starkt och de upplevde att förmannen lyssnade när de tog upp saker till diskussion. Alla informanter upplevde att utvecklingssamtalen ledde till öppen diskussion om deras tankar och förmannen var öppen för informantens förslag till utveckling och kompetensutveckling.

En av informanterna nämnde att förmannens möjlighet att ordna kompetensutvecklingen i praktiken var dock begränsad.

”min förman kan inte heller ensam göra någonting åt de sakerna som kanske stör en” – Informant 1

Alla informanterna tar upp vikten av teamet och arbetskollegorna. Alla informanter påpekade att det bästa med arbetsplatsen är arbetskollegorna och att de har roligt i arbetet. Arbetskollegorna är viktiga för kompetensutvecklingen inom personalen i kundbetjäningen. Här poängteras kommunikationen mellan kollegorna och att tröskeln till att fråga hjälp av varandra är låg. Detta möjliggör att informanterna kan lära sig av varandra.

”i vårat arbete är det ändå mera delande av till exempel hur vi presenterar saker mellan kollegor, det att vi mera hur vi pratar kollegor emellan” – Informant 8

”Vi har sådana möten där vi går igenom saker och kastar fram idéer och därifrån kommer det sen fram allt bra och nytt som vi kan göra bättre ” – Informant 6

I dokument Personalens förväntningar på kompetensutveckling En fallstudie inom kundbetjäningen (sidor 36-40)