Projektägare Satsningens namn Metod enligt ansökan

Faktiska metoder

Borås stad, Sociala blocket

Vräkningsförebyg-gande arbete i Borås

Utforma en plan till-sammans med Borås stad om hur man skall agera när hyresgästen inte betalar. Utveckla uppsökande och stöd-jande insatser med staden.

I samverkan arbetat uppsö-kande med hyresgäster som riskerat vräkning

AB Boråsbostäder Vräkningsförebyg-gande arbete i Borås

Samverkan med KFM och hyresvärdar, bilda en särskild grupp inom soc. och satsning på hembesök

Eslövs kommun, Arbete och för-sörjning

Eget hem En boendekonsulent, en boendestödjare, en ekonomihandläggare arbetar uppsö-kande/förebyggande.

Avhysningsmeddelan-den tas om hand av boendekonsulenten som är länk mellan olika viktiga aktörer och den boende. Bud-get- och skuldrådgiv-ning förstärks och interna/externa sam-verkan organiseras och systematiseras. Mobila jourlägenheter införs.

Metodutveckling i det lokala boendearbetet.

I huvudsak som planerat.

Metodutveckling har framför allt bestått av att systematisera och, i viss mån, specialisera arbetet med boendefrågor.

Projektet har arbetat med att utveckla rutiner för doku-mentation för att förhindra att personer riskerar vräkning.

Biskopsgården sdf, Göteborgs stad

Boendevägledare inför hemkomst

Genom remittering internt från den egna förvaltningen söka upp hemlösa klienter på institution och lösa deras boendesituation

Då den interna remitteringen inte fungerat i stället arbetat individuellt med en del av stadsdelens hemlösa klienter

Vägen ut! koope-rativ, Gbg

Vägen till bostad Utveckla ny mellan-form för boende efter vistelse på egna in-stitutioner kopplat till arbete, boendet som nytt socialt företag

Arbetat med att finna lämp-liga boenden efter

institutionsvistelse i kombi-nation med social gemenskap och arbete.

Enskede-Årsta Ekonomi i fokus – Uppsökande/förebyg- Arbetet har genomförts i linje

Vantör sdf, Indi-vid och familje-omsorgen

en strukturerad metod för att före-bygga hemlöshet

gande arbete där av-hysningsmeddelanden följs upp av satsningen.

”Ekonomisk rehabilite-ring” för personer i olika stadsdelsboenden.

En tre-stegs modell för budget- och skuldråd-givning, en s.k.

”Pärmmetod”. Doku-mentation och uppfölj-ning genom metoden Integrerad Utvärdering.

med ansökan med undantag av att projekttiden fått delats mellan målområdena och målgrupper har snävats in något. Pärmmetoden har utvecklats, prövats, doku-menterats inom satsningen och i en metodbok (kom-mande) skrivs. Kunskaps-spridning även genom att berätta om metoden i olika sammanhang, särskilt inom Stockholms stad. Integrerad Utvärdering är inte genom-förd.

Jönköpings kom-mun, Socialför-valtningen

Hyres- och skuldsanering

Genom tidiga och förebyggande insatser skall stora el- och hy-resskulder förhindras att uppstå och avhys-ningar förebyggas, en särskild enhet skall etableras

Ny tjänst som samarbetat med hyresvärdar och infört rutiner för uppsökande kon-takter med personer som hotats av vräkning, vilka sedan slussats vidare till speci-aliserade handläggare inom soc. Elskulder bortprioritera-des.

Socialförvalt-ningen Lund

Förstärkt arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

En breddning av (be-fintlig) KVARBO-verksamhetens förebyg-gande arbete för att möta följande mål-grupper: ensamstående med psykosociala svå-righeter, psykiska funktionshinder samt beroende problematik.

Uppsökande genom uppföljning av med-delanden om avhys-ning, samarbete med Diakonicentralen.

Kartläggning/invente-ring, skapa och under-hålla samarbetsgrupper, skapa statistik.

Ytterligare 1 medarbetare, d.v.s. 2 tjänster. Viss speciali-sering dessa två emellan, den ena arbetar med samarbets-grupper (hyresvärd, olika förvaltningsenheter, mm) och det förebyggande arbetet (framför allt samtalsstöd, kontaktförmedling) den andra medarbetaren fokuserar uppsökande insatser. Det kommunala kartläggningsar-betet har begränsats till den interna uppföljningen.

Malmö stad, Kirsebergs stads-delsförvaltning

Ingen faller mellan stolarna i Malmö

Två

pro-jekt/processledare skall planera, starta och driva på utveckling av ge-mensamma insatser för målgruppen äldre, personer med miss-bruk, och psykisk funktionshinder. Me-toder inkluderar olika

Arbetet har genomförts enligt ansökan med en fokus på samarbete/samförstånd/ar-betsrutiner mellan förvalt-ningsenheter, d.v.s. anställda inom IFO/VoO som direkt målgrupp. En processkarta tydliggör och möjliggör lik-nande samarbetsprocess med målgruppen hemlösa.

Om-demokratiska samver-kansformer som an-vänds i seminarier, idéutbyte, mm till-sammans med social-tjänstens medarbetare inom samtliga stadsde-lar. Brukarorganisat-ioner skall medverka.

fattande dokumentation, processuppföljning, interna rapporter. Återförings- och uppföljningseminarier. Med-arbetarenkäter och samman-ställning av de samma.

Comintegra Påfart Malmö Införa integrations-verktyget B.U.S.S. till att omfatta flera. Til-lämpa dokumentat-ionsverktyget Bologik (ASI-match). Kun-skapsspridning genom den egna tidningen samt gatutidningen ALUMA.

En för verksamheten ny modell har etablerats där människor lotsas från en hemlöshetssituation in i Comintegras boendekedja.

Comintegras verksamhet baseras på B.U.S.S – Boende, Utbildning; Sysselsättning och Social gemenskap. Bolo-gik har använts som uppfölj-ningssystem.

RSMH, Sviktboendet

Sviktboende I samarbete med ett bostadsföretag etablera en lägenhet där kamrat-stödjare arbetar och erbjuder en trygg plats för personer med psy-kisk ohälsa som riskerar att uppfattas som stö-rande och därigenom bli vräkta

Har anställt kamratstödjare och samarbetat med ett bo-stadsföretag och kunnat i lägenhet erbjuda en trygg plats för personer med psy-kisk ohälsa som riskerat att vräkas och som uppfattats som störande. Dokumentat-ion och kunskapsspridning av erfarenheter genom olika konferenser, medial upp-märksamhet o dyl.

Skellefteå kom-mun, Socialför-valtningen

Att motverka hem-löshet och utestäng-ning från bostads-marknaden

Bygga en bred och aktiv styr- tillika pro-jektgrupp framför allt inom ordinarie tjäns-ter/verksamhet. Bru-kare medverkan i denna grupp. Genom-föra behovsinventering.

Med denna inventering som grund utformar åtgärder för att hjälpa målgruppen behålla, alternativt få en ny, bostad.

Behovsinventering genomför-des och resultatet orsakade till del en målgruppsförändring samt en förändring av plane-rade insatser.

Styr-/projektgruppen fortsätter att samarbeta för att bygga upp en mall för individuell plan, ett boendematerial, en bos-kola för unga och en egen Housing First modell. Ar-betsprocessen dokumenterad och analyserad av kommu-nens kvalitetssäkringsenhet.

Sollentuna kom-mun, Social-nämnden

Vräkningsförebyg-gande arbete

Kartlägga orsakerna till uppkomna (och ökande) hyresskulder, vräkningar och hem-löshet; förstudie av processen från

hyress-Uppsökande arbete/tidig intervention kopplad till hyres- och ekonomisk rådgiv-ning, varav viss tid förlagt till lokaler hos det kommunala bostadsföretaget.

Bostadsfö-kuld till vräkning.

Utveckla samstämmiga rutiner för statistikfö-rande hos resp. samar-betspartners. Utveckla systematiska samver-kansformer, tydliga rutiner för handlägg-ningen med fokus på förebyggande och uppsökande arbete, ekonomisk rådgivning, boendestöd för barn-familjer och en sam-manhängande struktur för boendekedjor.

retaget har haft en skiftande roll och olika grader aktivitet under projekttiden. Anmälan görs om oro för barn vars föräldrar ådragit sig hyress-kuld.

Kartlägg-ningar/förstudie inte gjorts vid utvärderingens slut. Stat-istiskt instrument utvecklats.

Stiftelsen Hotell-hem

Språngbrädan Stiftelsen Hotellhem skall utveckla ett pro-gram bestående av tre områden; elementär boendeträning, arbete samt friskvård/fritid.

Projektet har arbetat i enlig-het med ansökans grundidé.

En s.k. boskola har utvecklats och genomförts inom pro-jektet, kursen har fem teman:

Boende, ekonomi/ hushålls-budget, skulder, ar-bete/sysselsättning, fritid.

Kontakter har utvecklats med Nobba brass och nubbe (NBN) som erbjuder fritid-sysselsättning och socialt kontaktnät.

Norrmalms stads-delsnämnd

Boendelots och bosamordnare

Vårdkedjan skall stär-kas genom att befintlig samverkan mellan en case manager och en uppsökare kompletteras med boendelots och bosamordnare. Boen-delotsen skall utveckla hemstödet från att vara en stödfunktion till att bli en behandlings-funktion. Bosamorda-ren står för kontakter med värdar och bo-stadsförmedling. Skall arbeta både med perso-ner som hotas av vräk-ning och personer som skall återinträda på bostadsmarknaden.

Projektet har arbetat efter en tydlig modell enligt ansökan.

Man har arbetat dels ganska brett vräkningsförebyggande, med informationsarbete till fastighetsägare och andra samt med enskilda klienter i vårdkedjan. En case manager har arbetat med litet antal ärenden under lång tid. Inom projektets ram lämnades mycket stöd i projektets tränings- och försökslägen-heter.

Stockholm stad, Socialtjänstför-valtningen

TÖG-jour Inrätta en hemlöshets-jour på försök under två år som skall säker-ställa en länkning och

Projektarbetet har följt pro-jektplanen. En hemlöshets-jour inrättades som bistånds-bedömt alla som går in på

uppföljning för alla härbärgesboende som söker på direktintag så att individuella hand-lingsplaner kan tas fram snabbt. Personalens arbete skall påminna om uppsökarens roll, genom att motivera och länka klienter till aktu-ell handläggare. Perso-nalen skall även be-döma behovet av natt-logi och ge klienten ett biståndsbeslut på öns-kad insats.

direktintag på härbärge.

Uppföljning och länkning till socialtjänst eller annan hjälpinstans har gjorts. Under projekttiden har vissa aktivi-teter tillkommit bl.a. att identifiera olika åldersgrupper samt att genomföra enkätun-dersökning med samverkans-partner resp. brukare.

Stockholm stad, Socialtjänstför-valtningen, En-heten för hemlösa

Utveckla arbetet med hemlösa

Kriminalitetsprojektet:

I samarbete med be-rörda anstaltsintagna utarbeta rutiner för hur en planering skall kunna genomföras i god tid innan utskriv-ning sker. Arbetsme-toder skall förbättras och rutiner skapas för samarbete kring mål-gruppen. En modell som handlar om att förhindra återfall i brott, skall prövas.

Kursen Kriminalitet som livsstil skall införas inom socialtjänsten.

LVM-projektet: Dialog upprättas med SiS (och deras institutioner), psykiatrin och beroen-devården om hur man kan samordna insat-serna för målgruppen.

Utredning om de enskilda ärendena skall genomföres och för-väntas bidra till att skapa förbättrade me-toder och en förbättrad tillämpning av nuva-rande lagområden.

Kriminalitetsprojektet I stort sett följt planen för arbetet.

Metoder för bättre utsluss-ning har tagits fram och dokumenterats. Samarbetet med Frivården har utvecklats.

En stor fokus har legat på mäns våld mot kvinnor. Bl.a.

har en screeningstudie ge-nomförts samt utveckling av bemötande och behandlings-inriktade samtal. Kursen Kriminalitet som livsstil har inte införts inom socialtjäns-ten.

Arbetsplanen för LVM-pro-jektet har i stora delar följts.

Kartläggningar har genom-förts. Samarbete har utveck-lats med Hornö LVM-hem samt Landstingets beroende-vård. Vissa dialoger och sam-arbeten har inte genomförts, Kvinnorna har ej omfattats av projektet.

Trelleborgs kom-mun, Arbets- och

Eget kontrakt – tryggt boende

Två personer arbetar uppsökande med

mål-I huvudsak enligt planen. Stor satsning på information till

försörjningsför-valtningen

gruppen samt bygger samarbetsallianser med hyresvärdar, PO, bru-karorganisation, KFM och andra berörda instanser. Budget- och skuldrådgivning som metodbas. Nallekort-metod i arbetet med vräkningshotade barn.

interna/ externa samarbets-partners under projekttiden.

Nedskärning i projektets omfattning avseende perso-nella resurstilldelning påver-kat visa planerade insatser (ex bostadssökande). Andra planerade stödformer (ex Nallekort) ej inkluderat.

Dokumentation inom sats-ningen, dels ärendenära och dels en reflekterande metod-dagbok.

Arbetsmarknads- och socialförvalt-ningen, Trollhät-tan

Att motverka hem-löshet

Första steg att genom-föra en behovsanalys, därefter bygga upp ett nätverk och etablera en samordningsfunktion som tillsammans med privata hyresvärdar, kommunala Eidar samt Verdandi utformar nya arbetsmetoder.

Enskild socialarbetare som samverkat internt med en-heter inom socialtjänsten och externt med en ideell organi-sation samt bostadsföretag och löst besvärliga problem med boendet för hemlösa personer eller personer som riskerat att vräkas. Individu-ellt casearbete i samverkan med andra aktörer. Behovsa-nalys bortprioriterad.

Botkyrka kom-mun, Stöd-och utvecklingsen-heten

Boprojektet Metod bygger på ti-diga, insatser, uppsö-kande arbete, ekono-misk rådgivning och socialt stöd/ samtalsse-rie för målgruppen.

Detta i ett nära samar-bete mellan Bopro-jektet och bostadsbolag samt KFM, enheter inom socialförvaltning, PO m.fl.

Projektet arbetat i linje med projektplanen. Har prövat en samverkansmodell. Särskilt samarbete med KFM för att utveckla bättre kommunal statistik. Insatser/aktiviteter utvecklats och prövats; familj-rådslagsmetod när barnfamil-jer berörs av vräkningshot.

Seminarieserie om ”barnper-spektiv” inom samarbetande förvaltningsenheter. Omfat-tande dokumentation.

Uppsala kommun, Kontoret för ungdom och arbetsmarknad

Bostad – en rättig-het

Skapa en gemensam kommunikationsplatt-form mellan ex-terna/interna aktörer.

En ingång till förvalt-ningen för brukarna och andra viktiga aktö-rer. Uppsökande ar-bete, tidig prevention.

Särskild fokus på grupp romer som erfars sär-skild utsatt på bo-stadsmarknaden.

Arbetat, i princip, enligt planen, bl.a. lagt stor vikt vid motivationsarbete med hjälp av samtalsmetoden MI. Sam-arbete med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt andra relevanta aktörer; vissa svårigheter att etablera kom-munikationsplattformen.

Särskild satsning med grup-pen romer inte genomförts.

 

   

Kartlägga och admini-strera socialkontrakt på ett mer effektivt sätt.

Örnsköldsviks kommun, Hu-manistiska för-valtningen

Att motverka hem-löshet och utestäng-ning från bostads-marknaden

Ska erbjuda ett nära praktiskt, pedagogiskt och psykosocialt stöd till människor i ut-slussning från behand-lingsinsatser o/e de i kommunens specialbo-enden som remitteras till satsningen. Konti-nuerlig behovsinvente-ring, skapa underlag till rutiner och avtal med berörda parter.

Projektet har arbetat enligt plan. Arbetsmetoden med samtal, kontaktförmedling, uppsökande mm. Boende-kedja har utvecklats genom fysiska förbättringar och att målgruppen efter behandling får möjlighet till att ta över kontraktet efter sex månader.

Östhammars kommun, Social-förvaltningen

Bra stegvis boende Arbeta fram klara och tydligare rutiner och tidiga stödinsatser för personer med boende-problematik av sociala och ekonomiska natur.

Att arbeta med en befintlig boendekedja i syftet att normalisera boendesituationen mot att få eget kontrakt. Att genomföra uppföljning, utvärdering och analys av kommunens nuva-rande.

I huvudsak enligt planen med fokus på bostadssociala kon-trakten och bruk av tydliga genomförandeplaner. Utöver detta arbetsdokument, stat-istisk uppföljningsinstrument utvecklat och intern doku-mentation i form av rappor-ter. Målgrupp snävats in under projekttiden. Boende-trappor har förvandlats till ett flödesschema för bistånd till boende, normalisering Sam-arbete etablerats med Öst-hammarshem. Budget- och skuldrådgivningen hanterar en del av det förebyggande arbetet med hyres- elskuld.

In document Utvärdering av ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar”: Slutrapport Denvall, Verner; Granlöf, Shari J; Knutagård, Marcus; Nordfeldt, Marie; Swärd, Hans (Page 174-181)